KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Naujienos
  Antrojo laipsnio valstybinės pensijos bus mokamos ir 5 vaikus užauginusioms motinoms

  Nuo 2014 metų Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas galės gauti motinos, pagimdžiusios (įvaikinusios), išauginusios iki 8 metų ir gerai išauklėjusios 5 ir daugiau vaikų, jei jos yra sukakusios Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių arba joms pripažintas 0−40 proc. darbingumo lygis.

  Į antrojo laipsnio valstybinę pensiją pretenduojančios daugiavaikės motinos turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintuose Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nurodytus daugiavaikių motinų pagimdytų (įvaikintų) ir išaugintų vaikų gero išauklėjimo bei pačių motinų elgesio vertinimo kriterijus ir sąlygas.

  Daugiavaikės motinos pagimdyti (įvaikinti) ir išauginti vaikai laikomi gerai išauklėtais, jeigu jie išauginti dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, gerbia savo tėvus, kitus šeimos narius, globoja juos senatvėje ar negalios atveju, tausoja jų palikimą, laikosi visuomenės nustatytų elgesio normų.

  Daugiavaikės motinos vaikas nelaikomas gerai išauklėtu, jeigu, neatsižvelgiant į amžių, jis nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, – nesvarbu, ar teistumas išnykęs, ar ne.

  Daugiavaikės motinos elgesys laikomas atitinkančiu visuomenės pripažintas elgesio normas, jeigu ji tinkamai atliko savo pareigas: dorai auklėjo ir prižiūrėjo savo vaikus, rūpinosi jų sveikata, dvasiniu ir moraliniu ugdymu, išlaikė juos, įdiegė jiems teigiamas savybes ir įpročius, apsaugojo juos nuo žalingos įtakos ir jos padarinių, taip pat, atsižvelgdama į vaikų fizinę ir protinę būklę, sudarė jiems palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikai būtų parengti savarankiškai gyventi visuomenėje ir taptų gerais savo šalies piliečiais.

  Daugiavaikės motinos elgesys nelaikomas atitinkančiu visuomenės pripažintas elgesio normas, jeigu: ji buvo nuteista už nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo vaikui ir šeimai padarymą ar nusikaltimo, susijusio su jos vaiko (vaikų) sveikatos sutrikdymu ar gyvybės atėmimu, padarymą, ar kitą sunkų ar labai sunkų nusikaltimą; ji netinkamai auklėjo vaikus ir dėl to vaikas (vaikai) atėmė sau gyvybę ar susiluošino; vaikai buvo globojami (rūpinami) valstybės kūdikių namuose ar kitose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir (ar) motinai įstatymų nustatyta tvarka buvo apribota tėvų valdžia (atimtos motinystės ar vaikų auklėjimo teisės arba apribotos tėvystės teisės); šeima, kurioje vaikai augo ar auga, savivaldybės administracijos sprendimu priskirtina prie socialinės rizikos šeimų dėl to, kad daugiavaikė motina piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis arba (ir) yra priklausoma nuo azartinių lošimų, arba (ir) naudoja psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą prieš savo vaikus, arba (ir) gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams.

  Antrojo laipsnio valstybinė pensija neskiriama daugiavaikei motinai, jeigu: jos pagimdyti (įvaikinti) ir išauginti vaikai piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis arba (ir) yra priklausomi nuo azartinių lošimų, arba (ir) naudoja psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą prieš savo vaikus, arba (ir) gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams; jos vaikui per vienerius metus skirtos dvi ir daugiau administracinių nuobaudų už viešosios tvarkos pažeidimus, jeigu nesuėjęs terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda.

  Kur kreiptis dėl pensijos gavimo ir kokius dokumentus pateikti

  Dėl šios pensijos gavimo daugiavaikės motinos turi kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnijas arba į Socialinės paramos skyrių (toliau – Skyrius). Pensiją norinčios gauti motinos turi pateikti prašymą, daugiavaikės motinos charakteristiką, asmens gyvenimo aprašymą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiam gyvenamosios vietos – pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (asmenys, nuolat gyvenantys užsienyje, pateikia atitinkamos institucijos išduotą pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą užsienio valstybėje arba kitą asmens gyvenamąją vietą užsienio valstybėje patvirtinantį dokumentą), visų vaikų charakteristikas, išduotas mokymo įstaigų, darbdavių arba seniūnų ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki prašymo pateikimo, visų vaikų gimimo liudijimų kopijas, mirusių vaikų mirties liudijimų kopijas, dokumentus, įrodančius daugiavaikės motinos ir (ar) jos vaikų pavardės keitimą, jeigu pavardė buvo pakeista.

  Jei motinai pripažintas 0−40 % darbingumo lygis, privaloma pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotos darbingumo lygio pažymos kopiją.

  Visų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos. Skyrius, gavęs daugiavaikių motinų pateiktus dokumentus, patikrins informaciją dėl pareiškėjos ir jos vaikų teistumo, užklausdamas Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą teikti daugiavaikės motinos kandidatūrą dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos, teikimą ir visus reikalingus dokumentus pateiks Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai (toliau – Komisija). Daugiavaikei motinai informaciją apie priimtą sprendimą pateiks Komisija. Antrojo laipsnio valstybinė pensija mokama už praėjusį mėnesį. Pensijos dydis – 400 litų.

   Socialinės paramos skyriaus informacija

   

   

   

   

   

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.