KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimas

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės
  2018 m. rugpjūčio 13 d.  nutarimu Nr. 820 

   

  ĮSLAPTINTAI INFORMACIJAI ĮRAŠYTI SKIRTŲ LAIKMENŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų, kuriomis disponuoja paslapčių subjektai, tiekėjai, administravimo (žymėjimo, apskaitos, slaptumo žymų keitimo, naikinimo ir inventorizavimo) procedūras. Aprašas nereglamentuoja laikmenose užfiksuotos (įrašytos) įslaptintos informacijos administravimo procedūrų, išskyrus tokios informacijos neatkuriamą trynimą.

  2. Aprašas netaikomas administruoti laikmenoms, kurios yra kriptografinių priemonių dalis arba kuriose įslaptinta informacija laikoma užšifruota Nacionalinės komunikacijų apsaugos tarnybos patvirtintais kriptografiniais metodais ir (arba) priemonėmis.

  3. Apraše vartojamos sąvokos:

  3.1. Daugkartinio įrašymo laikmena – laikmena, į kurią įslaptinta informacija dėl laikmenos konstrukcinių savybių gali būti įrašoma (perrašoma) daugiau negu vieną kartą.

  3.2. Kenkimo programinė įranga – programinė įranga arba jos dalis, skirta neteisėtai prisijungti arba sudaryti sąlygas neteisėtai prisijungti prie informacinių sistemų arba elektroninių ryšių tinklo, sutrikdyti arba pakeisti (įskaitant valdymo perėmimą) informacinės sistemos arba elektroninių ryšių tinklo veikimą, sunaikinti, sugadinti, ištrinti arba pakeisti elektroninius duomenis, panaikinti arba apriboti galimybę naudotis elektroniniais duomenimis, sudaryti sąlygas neviešus elektroninius duomenis pasisavinti, paskelbti, platinti arba kitaip panaudoti tokios teisės neturintiems asmenims.

  3.3. Laikmena – atmintinė įslaptintai informacijai įrašyti. Laikmenos yra optiniai diskai (CD, DVD, BLUE-RAY), lankstieji diskeliai, standieji diskai, USB atmintinės, atminties kortelės, magnetinės juostos, magnetinės kortelės, įrenginiai, kuriuose atmintinės įmontuotos stacionariai ir kurių negalima išardyti, taip pat kiti objektai, skirti įslaptintai informacijai įrašyti.

  3.4. Laikmenos naudotojas – paslapčių subjekto, tiekėjo darbuotojas, kuriam yra perduota laikmena.

  3.5. Laikmenos sunaikinimas – laikmenos, kurioje įrašyta įslaptinta informacija, fizinis sunaikinimas Aprašo 1 priede nurodytais būdais.

  3.6. Neatkuriamas įslaptintos informacijos trynimas – daugkartinio įrašymo laikmenoje įrašytos įslaptintos informacijos sunaikinimas Aprašo 2 priede nurodytais būdais.

  3.7. Nešiojamoji laikmena – laikmena, kuri nėra stacionariai įmontuota į įrenginį, arba laikmena, stacionariai įmontuota į tokį įrenginį, kuris gali būti lengvai perneštas iš vienos vietos į kitą.

  3.8. Neteisėta programinė įranga – programinė įranga, neįtraukta į paslapčių subjekto, tiekėjo vadovo patvirtintą šio paslapčių subjekto, tiekėjo valdomose įslaptintos informacijos ryšių ir informacinėse sistemose (toliau – ĮIRIS) leidžiamos naudoti programinės įrangos sąrašą, numatytą dokumentuose, reikalinguose gauti leidimą naudoti ĮIRIS.

  4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme.

  5. Į laikmeną galima įrašyti daugiau negu vieną įslaptintą dokumentą arba duomenų rinkmeną, taip pat ir neįslaptintą informaciją. Į laikmeną, pažymėtą slaptumo žyma, galima įrašyti įslaptintą informaciją, žymimą tokia pat arba žemesne slaptumo žyma.

  6. Laikmenos kitam paslapčių subjektui, tiekėjui arba kitam to paties paslapčių subjekto, tiekėjo padaliniui perduodamos vadovaujantis Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašo, patvirtinto šiuo Vyriausybės nutarimu, nustatyta tvarka.

  7. Laikmenas, kurios pažymėtos slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“ arba „Slaptai“, gavėjas gali perduoti kitam paslapčių subjektui, tiekėjui tik turėdamas laikmenoje esančios įslaptintos informacijos rengėjo rašytinį sutikimą.

  8. Įrašyti įslaptintą informaciją ĮIRIS įdiegtose laikmenose galima tik Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas atliekančiai institucijai arba žinybinei saugumo priežiūros tarnybai išdavus leidimą naudoti ĮIRIS. Draudžiama įrašyti įslaptintą informaciją, pažymėtą aukštesne slaptumo žyma, negu nurodyta išduotame leidime naudoti ĮIRIS.

   

  II SKYRIUS

  LAIKMENŲ ŽYMĖJIMAS IR APSKAITA

   

  9. Visos laikmenos, kuriomis disponuoja paslapčių subjektas arba tiekėjas, privalo būti įtrauktos į apskaitą. Už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingas asmuo laikmenas turi įregistruoti įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų registracijos žurnale (3 priedas). Prieš įregistruojant laikmenas, turi būti patikrinta, ar laikmenose nėra neteisėtos arba kenkimo programinės įrangos, asmeninės ir su tarnyba (darbu) nesusijusios informacijos.

  10. Užregistruotos laikmenos žymimos laikmeną atpažinti leidžiančiu žymėjimo ženklu (toliau – žymėjimo ženklas), kuriame privalo būti nurodytas laikmenos registracijos numeris. Jeigu laikmenos konstrukcija yra tokia, kad žymėjimo ženklo pritvirtinti negalima, registracijos numeris užrašomas ant laikmenos.

  11. Laikmenos registracijos numeris sudarytas iš institucijos ir (arba) jos padalinio, tiekėjo pavadinimo santrumpos, laikmenos unikalaus identifikavimo numerio ir slaptumo žymos arba jos santrumpos: VS – „Visiškai slaptai“, S – „Slaptai“, KF – „Konfidencialiai“, RN – „Riboto naudojimo“ (pavyzdžiui, VSD-001-KF). Jeigu paslapčių subjekto, tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimu kiekvienais kalendoriniais metais laikmenų registracijos numeravimas pradedamas iš naujo, laikmenos registracijos numeris papildomas laikmenos įregistravimo metų nuoroda.

  12. Jeigu laikmena stacionariai įmontuota į įrenginį taip, kad nematyti žymėjimo ženklo, ant įrenginio korpuso turi būti informacinis užrašas, nurodantis aukščiausią informacijos, kuri gali būti įrašyta į įrenginio laikmeną, slaptumo žymą ir laikmenos registracijos numerį.

  13. Jeigu įrenginyje stacionariai įmontuotų laikmenų negalima pažymėti dėl techninės įrenginio konstrukcijos arba įrenginio negalima išardyti nepakenkiant jo funkcionalumui, nepažeidžiant gamintojo nustatytų įrenginio garantinės priežiūros sąlygų ar esamų apsauginių užklijų, įrenginys registruojamas kaip savarankiška (viena) laikmena. Įrenginiui suteikiamas laikmenos registracijos numeris ir įrenginys žymimas žymėjimo ženklu. Ant šio įrenginio korpuso užklijuojama apsauginė užklija su unikaliu numeriu taip, kad įrenginio nebūtų galima išardyti nepažeidžiant apsauginės užklijos. Užklijos numeris įrašomas įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų registracijos žurnalo aštuntoje skiltyje „Pastabos“.

  14. Žymėjimo ženklas keičiamas pakeitus laikmenoje esančios įslaptintos informacijos slaptumo žymą arba neatkuriamai ištrynus laikmenoje esančią įslaptintą informaciją. Keičiant žymėjimo ženklą, naujasis žymėjimo ženklas tvirtinamas vietoj buvusio žymėjimo ženklo arba ant senojo žymėjimo ženklo. Jeigu ant laikmenos negalima pritvirtinti naujo žymėjimo ženklo, ankstesnis žymėjimo ženklas perbraukiamas, o šalia užrašomas naujas žymėjimo ženklas. Nuoroda apie laikmenos žymėjimo ženklo pakeitimą turi būti pažymėta įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų registracijos žurnale.

  15. Keičiant žymėjimo ženklą laikmenos, kurioje buvo įrašyta įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“ arba „Slaptai“, arba kai nėra duomenų dėl toje laikmenoje anksčiau buvusios ir neatkuriamai ištrintos įslaptintos informacijos slaptumo žymos, laikmena turi būti pažymėta papildomu žymėjimo ženklu „Palikti apskaitoje“ arba jo santrumpa PA. Laikmeną, kuri nepažymėta papildomu žymėjimo ženklu „Palikti apskaitoje“ arba jo santrumpa PA, iš jos neatkuriamai ištrynus įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ arba „Konfidencialiai“, paslapčių subjekto vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimu galima išbraukti iš įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų apskaitos, bet ji gali būti naudojama tik paslapčių subjekto, tiekėjo reikmėms ir ją būtina pažymėti papildomu žymėjimo ženklu „Neperduoti tretiesiems asmenims“ arba jo santrumpa NTA.

  16. Jeigu visa Aprašo 2 priede paminėtoje daugkartinio įrašymo laikmenoje, kuri nepažymėta papildomu žymėjimo ženklu „Palikti apskaitoje“ arba jo santrumpa PA, esanti įslaptinta informacija yra išslaptinta ir paslapčių subjekto, tiekėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo priima sprendimą, kad tokia laikmena ateityje nebus naudojama įslaptintai informacijai įrašyti, buvęs laikmenos žymėjimo ženklas, kuriame nurodytas laikmenos registracijos numeris, perbraukiamas, tokia laikmena išbraukiama iš laikmenų apskaitos, apie tai pažymima įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų registracijos žurnale. Tokia laikmena gali būti naudojama tik paslapčių subjekto, tiekėjo reikmėms ir ją būtina pažymėti papildomu žymėjimo ženklu „Neperduoti tretiesiems asmenims“ arba jo santrumpa NTA. Išslaptinus kitose laikmenose, kurios nepažymėtos papildomu žymėjimo ženklu „Palikti apskaitoje“ arba jo santrumpa PA, esančią įslaptintą informaciją ir paslapčių subjekto, tiekėjo vadovui arba jo įgaliotam asmeniui priėmus sprendimą, kad tokia laikmena ateityje nebus naudojama įslaptintai informacijai įrašyti, laikmena naikinama.

  17. Laikmenos, stacionariai įmontuotos į įrenginį, kuriuo naudojasi vienas naudotojas, ir nešiojamosios laikmenos perduodamos laikmenų naudotojui, kai jis pasirašo Laikmenos naudotojui perduotų įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų apskaitos žurnale (4 priedas).

  18. Laikmenos, stacionariai įmontuotos į įrenginį, kuriuo naudojasi 2 arba daugiau naudotojų, pasirašytinai perduodamos už įrenginio apsaugą atsakingam asmeniui, kai jis pasirašo laikmenos naudotojui perduotų įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų apskaitos žurnale.

   

  III SKYRIUS

  NEATKURIAMAS ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS TRYNIMAS

   

  19. Neatkuriamai trinti įslaptintą informaciją leidžiama tik iš Aprašo 2 priede išvardytų daugkartinio įrašymo laikmenų. Į kitas daugkartinio įrašymo laikmenas įrašyta įslaptinta informacija neatkuriamai netrinama, bet sunaikinama pati laikmena.

  20. Daugkartinio įrašymo laikmenose esanti įslaptinta informacija, išskyrus įslaptintą informaciją, pažymėtą slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, neatkuriamai trinama Aprašo 2 priede nurodytais būdais esant vienai iš šių aplinkybių:

  20.1. kai laikmenos naudotojas grąžina daugkartinio įrašymo laikmeną už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingam asmeniui ir tokios laikmenos nereikia perduoti kitam naudotojui, kuriam reikia susipažinti su laikmenoje esančia įslaptinta informacija;

  20.2. kai laikmenoje esančią įslaptintą informaciją netikslinga toliau saugoti ir yra priimtas paslapčių subjekto vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimas dėl tokios informacijos sunaikinimo;

  20.3. prieš įrašant naują įslaptintą informaciją į daugkartinio įrašymo laikmeną, numatytą perduoti kitam paslapčių subjekto padaliniui, paslapčių subjektui arba tiekėjui;

  20.4. paslapčių subjekto vadovui arba jo įgaliotam asmeniui priėmus sprendimą išbraukti laikmeną iš įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų apskaitos;

  20.5. paslapčių subjekto, tiekėjo vadovui arba jo įgaliotam asmeniui priėmus sprendimą naudoti laikmeną aukštesne arba žemesne slaptumo žyma žymimai įslaptintai informacijai įrašyti;

  20.6. paslapčių subjekto, tiekėjo vadovui arba jo įgaliotam asmeniui priėmus sprendimą grąžinti laikmeną laikmenos siuntėjui be paslapčių subjekto, tiekėjo papildomai laikmenoje įrašytos įslaptintos informacijos.

  21. Daugkartinio įrašymo laikmenose esančios įslaptintos informacijos neatkuriamo ištrynimo techninė ir programinė įranga privalo būti įvertinta ir atitikti bent vieną iš šių sąlygų:

  21.1. būti sertifikuota EAL3 arba aukštesniu saugos užtikrinimo patikimumo lygiu;

  21.2. būti įtraukta į oficialų Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos Ryšių ir informacijos agentūros Kibernetinio saugumo pajėgumų plėtros grupės interneto svetainėje http://www.ia.nato.int skelbiamą sąrašą kaip tinkama atlikti įslaptintos informacijos, žymimos atitinkama slaptumo žyma, neatkuriamą ištrynimą;

  21.3. būti pripažinta Nacionalinės komunikacijų apsaugos tarnybos kaip tinkama atlikti įslaptintos informacijos, žymimos atitinkama slaptumo žyma, neatkuriamą ištrynimą.

  22. Neatkuriamai trinant daugkartinio įrašymo laikmenoje esančią įslaptintą informaciją, už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingas asmuo turi užtikrinti, kad:

  22.1. būtų neatkuriamai ištrintas visas laikmenos turinys (įskaitant tuščią laikmenos vietą), išskyrus atvejus, kai neatkuriamas trynimas atliekamas Aprašo 20.1, 20.5 ir 20.6 papunkčiuose nurodytomis aplinkybėmis;

  22.2. esant Aprašo 20.1, 20.5 ir 20.6 papunkčiuose nurodytoms aplinkybėms, neatkuriamai būtų ištrinta įslaptinta informacija, kuri pagal principą „Būtina žinoti“ negali tapti prieinama kitam naudotojui, paslapčių subjekto padaliniui, paslapčių subjektui arba tiekėjui.

  23. Tiekėjas jam priklausančiose laikmenose esančią įslaptintą informaciją gali neatkuriamai ištrinti tik suderinęs su paslapčių subjektu, su kuriuo yra sudarytas įslaptintas sandoris.

  24. Laikmenoje esančios (buvusios) įslaptintos informacijos neatkuriamo ištrynimo faktas įforminamas surašant įslaptintos informacijos, įrašytos į daugkartinio įrašymo laikmenas, neatkuriamo trynimo aktą (5 priedas).

   

  IV SKYRIUS

  LAIKMENŲ NAIKINIMAS

   

  25. Sprendimą dėl laikmenų naikinimo priima paslapčių subjekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Tiekėjas sprendimą dėl jam priklausančių laikmenų naikinimo turi suderinti su paslapčių subjektu, su kuriuo sudarytas įslaptintas sandoris. Prieš naikinant laikmenas, surašomas įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų naikinimo aktas (6 priedas).

  26. Laikmenos naikinamos Aprašo 1 priede nurodytais būdais esant vienai iš šių aplinkybių:

  26.1. jeigu jose esančios įslaptintos informacijos neatkuriamai ištrinti negalima Aprašo 2 priede nurodytais būdais;

  26.2. jeigu jos nereikalingos arba netinkamos toliau naudoti;

  26.3. įslaptintos informacijos rengėjo sprendimu, jeigu laikmenose įrašyta įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.

  27. Laikmenoms naikinti naudojama techninė įranga privalo būti įvertinta ir atitikti bent vieną iš šių sąlygų:

  27.1. būti įtraukta į oficialų Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos Ryšių ir informacijos agentūros Kibernetinio saugumo pajėgumų plėtros grupės interneto svetainėje http://www.ia.nato.int skelbiamą sąrašą kaip tinkama laikmenoms naikinti;

  27.2. būti pripažinta Nacionalinės komunikacijų apsaugos tarnybos kaip tinkama laikmenoms naikinti.

  28. Prieš naikinant laikmeną, joje esančios įslaptintos informacijos nereikia ištrinti.

  29. Laikmenų sunaikinimo faktas pažymimas įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų registracijos žurnale.

   

  V SKYRIUS

  LAIKMENŲ APSAUGOS KONTROLĖ

   

  30. Laikmenų inventorizacija atliekama Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 46 straipsnio 3 dalyje nustatytais įslaptintos informacijos inventorizacijos atlikimo terminais. Inventorizacijos tikslas yra nustatyti, ar paslapčių subjektas disponuoja visomis įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų registracijos žurnale užregistruotomis laikmenomis.

  31. Inventorizacijos išvados įforminamos įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų inventorizacijos akte (7 priedas), o šį aktą tvirtina paslapčių subjekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

  32. Ar tiekėjas disponuoja visomis įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų registracijos žurnale užregistruotomis laikmenomis, kontroliuoja paslapčių subjekto paskirtas asmuo, atsakingas už įslaptinto sandorio sudarymo ir vykdymo metu perduotos arba sandorio vykdymo metu sukurtos įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptinto sandorio reikalavimų vykdymo priežiūrą.

  33. Jei atlikus laikmenų inventorizaciją paaiškėja, kad laikmena prarasta, paslapčių subjekto vadovas imasi veiksmų, numatytų Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje.

   

  ––––––––––––––––––––

   

   

  Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimo tvarkos aprašo
  1 priedas

   

   

  Laikmenų naikinimo būdai

   

  Laikmenos rūšis

  Naikinimo būdas

  Diskeliai, magnetinės juostos

  Laikmenų korpusai išardomi, o informacijos laikymo dalis:

  1) sunaikinama popierinių dokumentų naikinimo aparatais, kad atraižos būtų ne didesnės nei 2 x 15 milimetrų;

  2)  sudeginama suardant medžiagos vientisumą

  Mikrofilmai, fotografiniai negatyvai ir pozityvai, skaidrės

  Sudeginami išardant medžiagos vientisumą

  Standieji diskai

  1.  Standieji diskai išardomi, o informacinis sluoksnis nuo pagrindo nutrinamas abrazyvinėmis priemonėmis.

  2.  Specialiais standžiųjų diskų mechaninio naikinimo prietaisais, kurie smulkina standžiuosius diskus ne didesnio nei 20 milimetrų pločio dalelėmis. Papildomai rekomenduojama naikinti daugiau nei vieną laikmeną, o daleles sumaišyti.

  3.  Specialiais išmagnetinimo prietaisais (angl. degausser) kartu su kitomis fizinio naikinimo arba informacinio sluoksnio gniuždymo priemonėmis

  Optiniai diskai

  1.  Susmulkinami (supjaustomi) ne didesnėmis nei 30 kvadratinių milimetrų dalelėmis. Šis būdas negali būti taikomas Blu-Ray tipo optiniams diskams naikinti.

  2.  Sudeginami suardant medžiagos vientisumą

  Magnetinės kortelės

  Susmulkinamos arba pjaustomos ne didesnėmis kaip 2 milimetrų pločio juostelėmis

  USB atmintinės, įvairios atminties kortelės, lustinės kortelės, pastoviosios būsenos (SSD) diskai

  1.  Korpusai, laikikliai išardomi, atminties lustai susmulkinami. Įsitikinama, kad susmulkinti visi atminties lustai.

  2.  Susmulkinami specialiais mechaninio naikinimo prietaisais, kurie smulkina atminties lustus ne didesnio nei 9 milimetrų pločio dalelėmis.

  3.  Kortelės gali būti susmulkinamos ne didesnėmis kaip 2 milimetrų pločio juostelėmis

   

   

   

  ––––––––––––––––––––

   

   

  Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimo tvarkos aprašo
  2 priedas

   

   

  Įslaptintos informacijos, esančios daugkartinio įrašymo laikmenose, neatkuriamo trynimo būdai

   

  Laikmenos rūšis

  Trynimo būdas

  Standusis diskas

  Įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, trinama vadovaujantis DoD 5220.22-M standarto reikalavimais.

   

  Įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“, trinama vadovaujantis VSITR arba B. Schneierio algoritmais.

   

  Įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, trinama vadovaujantis P. Gutmanno algoritmu

  Telekomunikacinė ir biuro įranga

  Visą informaciją reikia ištrinti rankiniu būdu, paskui atkurti gamyklinius parametrus

  Operatyvioji atmintinė

  Reikia išjungti maitinimą ne trumpesniam nei 15 minučių laikui ir išimti bateriją (jeigu yra)

   

   

   

  ––––––––––––––––––––

   

   

  Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų
  administravimo tvarkos aprašo
  3 priedas

   

   

  (Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų registracijos žurnalo formos pavyzdys)

   

  ___________________________________________________

  (dokumento rengėjo pavadinimas)

   

  ĮSLAPTINTAI INFORMACIJAI ĮRAŠYTI SKIRTŲ LAIKMENŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS ______________________

  (identifikavimo žymuo)

   

  Laikmenos registracijos numeris

  Laikmenos registracijos data

  Gautos laikmenos registracijos numeris

  Laikmenos tipas, serijos numeris

  Ant laikmenos nurodyta slaptumo žyma

  Laikmenos žymėjimo ženklo pakeitimo arba laikmenos sunaikinimo teisinis pagrindas (sprendimo numeris ir data)

  Informacija apie laikmenos perdavimą (lydraščio registracijos data ir numeris, adresatas)

  Pastabos

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pastaba. Žurnalo forma gali būti papildyta reikiamomis skiltimis.

   

   

   

  Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų
  administravimo tvarkos aprašo
  4 priedas

   

   

  (Laikmenos naudotojui perduotų įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų apskaitos žurnalo formos pavyzdys)

   

  ___________________________________________

  (dokumento rengėjo pavadinimas)

   

  LAIKMENOS NAUDOTOJUI PERDUOTŲ ĮSLAPTINTAI INFORMACIJAI ĮRAŠYTI SKIRTŲ LAIKMENŲ APSKAITOS
  ŽURNALAS
   ______________________

  (identifikavimo žymuo)

   

  Eil. Nr.

  Laikmenos registracijos numeris

  Laikmenos tipas, serijos numeris

  Ant laikmenos nurodyta slaptumo žyma

  Darbuotojo, gavusio laikmeną, parašas, vardas ir pavardė, data

  Laikmenos grąžinimo data ir ją priėmusio darbuotojo parašas

  Pastabos

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pastaba. Žurnalo forma gali būti papildyta reikiamomis skiltimis.

   

   

   

   

  Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimo tvarkos aprašo
  5 priedas

   

   

  (Įslaptintos informacijos, įrašytos į daugkartinio įrašymo laikmenas, neatkuriamo trynimo akto formos pavyzdys)

   

  _________________________________________________

  (dokumento rengėjo pavadinimas)

   

  TVIRTINU

  ____________________

  (pareigos)

  ____________________

  (parašas)

  ____________________

  (vardas ir pavardė)

   

  ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS, ĮRAŠYTOS Į DAUGKARTINIO ĮRAŠYMO LAIKMENAS, NEATKURIAMO TRYNIMO AKTAS

   

  20___ m. ___________ d. Nr.

   

  Vilnius

   

  Eil. Nr.

  Laikmenos registracijos data ir numeris

  Laikmenos serijos numeris

  Ant laikmenos nurodyta slaptumo žyma

  Teisinis pagrindas (sprendimo numeris ir data)

  Neatkuriamo trynimo būdas

  Pastabos

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Iš viso ištrinta _________________ laikmenų.

  (skaitmenimis ir žodžiais)

   

  Įslaptintą informaciją iš laikmenų ištrynė:

   

  ____________________            ________________                        _______________________

  (pareigos)                                              (parašas)                                                              (vardas ir pavardė)

   

   

   

   

  Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimo tvarkos aprašo
  6 priedas

   

   

  (Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų naikinimo akto formos pavyzdys)

  _________________________________________________

  (dokumento rengėjo pavadinimas)

   

  TVIRTINU

  ____________________

  (pareigos)

  ____________________

  (parašas)

  ____________________

  (vardas ir pavardė)

   

  ĮSLAPTINTAI INFORMACIJAI ĮRAŠYTI SKIRTŲ LAIKMENŲ NAIKINIMO AKTAS

   

  ___________ Nr. _________

  (data)                                                                  

  ____________________

  (sudarymo vieta)

   

  Vadovaujantis _________________________________________________________,

  (dokumento pavadinimas, registracijos data ir numeris)

  sunaikintos šios įslaptintai informacijai įrašyti skirtos laikmenos:

   

  Eil. Nr.

  Laikmenos registracijos data ir numeris

  Laikmenos tipas, serijos numeris

  Ant laikmenos nurodyta slaptumo žyma

  Teisinis pagrindas (sprendimo numeris ir data)

  Sunaikinimo būdas

  Pastabos

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Iš viso sunaikinta _________________ įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų.

  (skaitmenimis ir žodžiais)

   

  Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų naikinimo proceso dalyviai:

   

  ____________________            _______________                          _______________________

  (pareigos)                                              (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)

   

  _____________________          ________________                        _______________________

  (pareigos)                                              (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)

   

  _____________________          ________________                        _______________________

  (pareigos)                                              (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)

   

   

  Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimo tvarkos aprašo
  7 priedas

   

   

  (Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų inventorizacijos akto formos pavyzdys)

   

  ________________________________________________

  (dokumento rengėjo pavadinimas)

   

  TVIRTINU

  ____________________

  (pareigos)

  ____________________

  (parašas)

  ____________________

  (vardas ir pavardė)

   

  ĮSLAPTINTAI INFORMACIJAI ĮRAŠYTI SKIRTŲ LAIKMENŲ INVENTORIZACIJOS AKTAS

   

  ___________ Nr. _________

  (data)                                                                  

  ____________________

  (sudarymo vieta)

   

  Vadovaujantis Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimo tvarkos aprašu, buvo atlikta įslaptintai informacijai skirtų laikmenų inventorizacija:

   

  Eil. Nr.

  Laikmenos registracijos data ir numeris

  Ant laikmenos nurodyta slaptumo žyma

  Pastabos

  1

  2

  3

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Visos _____________ metų įslaptintai informacijai įrašyti skirtos laikmenos sutikrintos (tinkamą pažymėti):

  trūkumų nenustatyta;

  nustatyti šie trūkumai (išvardyti trūkumus, nurodyti nerastų laikmenų registracijos datas ir numerius, ant laikmenų nurodytas slaptumo žymas):

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________.

   

  _____________________          ________________                        _______________________

  (pareigos)                                                    (parašas)                                                      (vardas ir pavardė)

   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-06 11:53:54
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.