KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vidaus tvarkos taisyklės

   

                                                                                             PATVIRTINTA
                                                                                             Klaipėdos rajono savivaldybės mero
                                                                                             2017 m. lapkričio 28 d. potvarkiu Nr. MV-116
   

  KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO

   VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato (toliau – Tarybos ir mero sekretoriatas) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Tarybos ir mero sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – Valstybės tarnautojai ir darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.

  2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

  3. Už šių taisyklių įgyvendinimą atsako Klaipėdos rajono savivaldybės meras (toliau –Meras).

  II SKYRIUS
  DARBO IR POILSIO LAIKAS

  4. Valstybės  tarnautojams ir darbuotojams nustatyta 40 valandų trukmės 5 dienų darbo savaitė. Dirbama: pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį – nuo 800 iki 1700 val., penktadienį – nuo 800 iki 1545 val. Prieššventinę darbo dieną – vieną valandą trumpiau. Pietų pertrauka – nuo 1200 iki 1245 val. Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.

  5. Už darbą poilsio ar švenčių dieną apmokama (kompensuojama) Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

  6. Į darbo laiką įskaitomas faktiškai dirbtas laikas, tarnybinės komandiruotės, tarnybinės kelionės į kitą vietovę laikas ir kitas laikas, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

  7. Valstybės tarnautojų  ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius tvarko Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos bendrasis skyrius, kuriam informaciją pateikia Tarybos ir mero sekretoriato darbuotojas, atsakingas už personalo valdymą.

  8. Valstybės tarnautojas ir darbuotojas, negalintis  laiku ar visai negalintis atvykti į darbą, nedelsdamas  apie tai informuoja Tarybos ir mero sekretorių ir nurodo vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jei apie savo vėlavimą ar neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti pats, tai gali padaryti kiti asmenys. Jei neatvykimo į darbą priežastis yra nedarbingumas, tai Tarybos ir mero sekretorius informuoja Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos bendrąjį skyrių ir Merą.

  9. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami Tarybos ir mero sekretoriatą tarnybos ar darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai informacinį lapelį apie išvykimą (jeigu išvykimas ilgesnis nei viena darbo diena) užklijuoja ant darbo kabineto durų.

  10. Tarybos ir mero sekretoriato darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis darbo apmokėjimas vykdomas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą (priedas).

   

  III SKYRIUS
  VALSTYBĖS TARNAUTOJO  IR DARBUOTOJO PAREIGOS

  11. Būti lojaliam Lietuvos valstybei, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų.

  12. Savo elgesiu reprezentuoti Tarybos ir mero sekretoriatą.

  13. Dirbti kruopščiai, sąžiningai, tinkamai ir laiku atlikti užduotis ir pavedimus. Stengtis būti savikritiškam, nevengti asmeninės atsakomybės už padarytas klaidas, pripažinti savo klaidas ir stengtis kuo greičiau jas ištaisyti.

  14. Laikytis nustatyto darbo laiko režimo, darbo drausmės, darbo saugos reikalavimų, tinkamai  tvarkyti ir prižiūrėti darbo vietą. Išeinant iš kabineto saugumo sumetimais  užrakinti duris, o jei kabinete dirba dviese ir daugiau, išeinantis paskutinis privalo uždaryti langus ir užrakinti duris. 15. Užtikrinti, kad Valstybės tarnautojo ar darbuotojo darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik esant pačiam Valstybės tarnautojui ar darbuotojui.

  16. Vengti triukšmo, palaikyti dalykinę darbo atmosferą.

  17. Pagarbiai elgtis su kitais Valstybės tarnautojais ir darbuotojais, interesantais ir kitais asmenimis.

  18. Nešališkai tarnauti žmonėms, gerbti jų teises ir padėti jas įgyvendinti.

  19. Racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius įstaigos išteklius.

  20. Naudotis įstaigos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis tik su darbu susijusiais tikslais.

   21. Valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo informuoti Merą apie kiekvieną atvejį, kuris gali būti susijęs su korupcija, sukčiavimu ar mėginimu daryti neteisėtą poveikį.

   22. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, sužinojęs apie galimą interesų konfliktą, privalo žodžiu ar raštu informuoti Merą ir pareikšti apie nusišalinimą.

  IV SKYRIUS
  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI  IR DARBUOTOJUI DRAUDŽIAMA 

  23. Naudoti darbo laiką ne tarnybos ar darbo tikslams, užsiimti tarnybos metu politine veikla (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojus ir darbuotojus).

  24. Rengti ir dalyvauti darbo laiku renginiuose, kurie nesusiję su pareigų vykdymu.

  25. Darbo metu vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

  26. Laikyti  necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

  27. Būti darbo metu neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų bei toksinių medžiagų.

  28. Rūkyti įstaigos patalpose, tarnybinėse transporto priemonėse.

  29. Laikyti asmeninius  daiktus ir maisto produktus bei gėrimus matomose piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose.

  30. Vartoti maisto produktus ir gėrimus piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

  31. Užsirakinti darbo metu darbo patalpose.

  32. Leisti pašaliniams asmenims naudotis įstaigos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine ar biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

  Pastaba: kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos informacinių technologijų skyrius.

  V SKYRIUS
  APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI 

  33. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis asmens higienos, būti tvarkingos išvaizdos, nešioti korteles su vardu, pavarde ir pareigomis. Apranga – švari, dalykinio stiliaus.

  34. Meras arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, Valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių taisyklių reikalavimų, įpareigoja Valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

  VI SKYRIUS
  KITOS NUOSTATOS

  35. Tarybos ir mero sekretoriato patalpose draudžiama bet kokia prekyba.

  36. Valstybės tarnautojas ir darbuotojas pradėjęs dirbti Tarybos ir mero sekretoriate savo asmens bylos kortelėje turi nurodyti deklaruotos gyvenamosios vietos adresą. Jeigu deklaruotos gyvenamosios ir faktinės gyvenamosios vietos adresai nesutampa nurodomi abu. Pasikeitus adresui (adresams) Valstybės tarnautojas ar darbuotojas per 10 darbo dienų šiuos duomenis turi patikslinti.

  VII SKYRIUS
  VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ 

  37. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai:

  37.1. naujai priimti į darbą – pirmą darbo dieną;

  37.2. anksčiau priimti į darbą – per 15 darbo dienų po taisyklių priėmimo ar pakeitimo.

  38. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam šias taisykles, taikoma tarnybinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatas arba atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas.

  VIII SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   39. Šios Taisyklės  skelbiamos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt.

   40. Šios Taisyklės gali būti pakeistos, panaikintos Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkiu.

                                            

   

  ______________________ 

   

   

     

  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
   ir mero sekretoriato vidaus tvarkos taisyklių 
  priedas

   

  KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

  I SKYRIUS

  DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS

  1. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriate (toliau - Tarybos ir mero sekretoriatas) darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis kriterijais:

  1.1. pareigybės lygį;

  1.2. profesinio darbo patirtį;

  1.3. veiklos sudėtingumą;

  1.4. darbo krūvį (intensyvumas neviršijant nustatyto darbo laiko);

  1.5. atsakomybės lygį;

  1.6. papildomų įgūdžių ir svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą;

  1.7. savarankiškumo lygį;

  1.8. darbo funkcijų įvairovę;

  1.9. kitus kriterijus, kuriuos įstaigos vadovas pripažįsta reikšmingais.

  2. Darbuotojai profesinio darbo patirtį, įgytą kitose darbovietėse, įrodančius dokumentus turi pateikti Tarybos ir mero sekretoriatui. Nepateikusiems patirtį įrodančių dokumentų, nustatant algos pastoviosios dalies koeficientą, vertinama profesinė patirtis, įgyta Savivaldybėje.

  3. Naujai į Tarybos ir mero sekretoriatą priimamam darbuotojui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, nurodytas apmokėjimo sistemos priede.

  4. Tarybos ir mero sekretoriato A ir B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal šiuos kriterijus:

  4.1. vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos, o jų atlikimui nereikalingi papildomi įgūdžiai, sprendimai savarankiškai nepriimami;

  4.2. darbas, susijęs su informacijos teikimu valstybės ir savivaldybės institucijoms, funkcijoms atlikti savarankiškai pasirenkamas būdas ar metodas, reikalingi papildomi įgūdžiai ir specialios žinios ar informacinių sistemų ir (ar) darbo vietų priežiūra;

  4.3. aukštas atsakomybės lygis, t. y. darbuotojo veikla nuolat susijusi su dokumentų rengimu, aiškinimu ar išvadų teikimu.

  5. Esant poreikiui Tarybos ir mero sekretoriate  įsteigti naują darbuotojo pareigybę arba, jei darbuotojui jau einant pareigas įvyksta struktūriniai ar organizaciniai pokyčiai, pakinta darbuotojo funkcijų pobūdis ar kvalifikacija arba atsiranda kitų aplinkybių, dėl kurių būtina iš naujo įvertinti darbuotojui nustatytiną pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, Tarybos ir mero sekretoriato darbuotojas, atsakingas už personalo valdymą, vadovaudamasis apmokėjimo sistema, parengia motyvuotą siūlymą ir teikia jį Savivaldybės merui.

   

  II SKYRIUS

  PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS

   

  6. Darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, išskyrus šios sistemos 4 punkte nurodytus atvejus.

  7. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma vieneriems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies (įskaitant ir pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio 6 ir 7 dalis).

  8. Įvertinus darbuotojo praėjusių metų veiklą labai gerai, vieneriems metams gali būti nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies dydis – nuo 10 iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, atsižvelgiant į įstaigos finansines galimybes (įskaitant ir pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio 6 ir 7 dalis).

  9. Įvertinus darbuotojo praėjusių metų veiklą gerai, vieneriems metams gali būti nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies dydis – iki 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies.

  10.  Įstaigos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieneriems metams.

  11. Darbuotojų pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma Savivaldybės mero potvarkiu. Darbuotojų skiriama kintamoji dalis mokama kartu su pareiginės algos pastoviąja dalimi pavedimu į darbuotojo banko sąskaitą.

  III SKYRIUS

  PRIEMOKŲ, PREMIJŲ IR PAŠALPŲ MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS

  12. Tarybos ir mero sekretoriato darbuotojams gali būti mokamos priemokos už papildomą darbo krūvį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą.

  13. Savivaldybės merui darbuotojas pateikia motyvuotą prašymą dėl priemokos skyrimo: už kokį papildomą darbo krūvį ar už kokių papildomų pareigų ar užduočių atlikimą siūloma skirti priemoką, nurodant konkretų terminą. Priemokos dydis gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Bendra priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jeigu pablogėja darbuotojo darbo rezultatai arba jis nevykdo pavestų papildomų pareigų ar užduočių, priemokos gali būti sumažinamos arba nutraukiamas jų mokėjimas.

  14. Savivaldybės mero potvarkiu darbuotojams gali būti skiriamos premijos:

  14.1.  už vienkartinių ypač svarbių savivaldybės veiklai užduočių atlikimą;

  14.2.  įvertinus praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai.

  15.  Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

  16. Premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias savivaldybės veiklai užduotis ir (arba) įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai, gali būti skiriamos ne daugiau kaip vieną kartą per metus (viena premija gali būti skiriama atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis ir viena premija – įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą). Premija negali būti skiriama darbuotojui, kuris per paskutinius 6 mėnesius padarė pareigų, nustatytų darbo teisės normose ar darbo sutartyje, pažeidimą.

  17. Premijos Tarybos ir mero sekretoriato darbuotojams skiriamos Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkiu.  Darbuotojui skiriama priemoka ir premija mokama kartu su pareiginės algos pastoviąja dalimi pavedimu į darbuotojo banko sąskaitą.

  18. Materialinė pašalpa (toliau – pašalpa) skiriama esant darbuotojo motyvuotam rašytiniam prašymui (toliau – prašymas). Prašyme turi būti aiškiai nurodyta, kodėl reikalinga pašalpa, pateikiami tai patvirtinantys dokumentai (sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie sveikatos būklę, vaistų įsigijimą arba būtinų mokamų medicininių paslaugų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, šeimos nario mirties liudijimo kopija, pažyma apie stichinę nelaimę, vagystę ir pan.).

  19. Mirus Tarybos ir mero sekretoriato darbuotojui, atsižvelgus į šeimos narių pateiktą prašymą (ir prie jo pridėtą mirties faktą patvirtinantį dokumentą) Klaipėdos rajono savivaldybės merui skirti materialinę pašalpą, materialinė pašalpa išmokama mirusiojo šeimos nariams (sutuoktiniui, vaikui (įvaikiui), motinai, tėvui (įmotei, įtėviui), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo atveju.

  20. Pašalpa skiriama ir mokama iš įstaigai skirtų lėšų ir negali viršyti 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio.

   

   

  _________________________________     


                                                                                     Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato
                                                                                     darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos                                                                                                                                                                                  priedas

   

   

  KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO A IR B LYGIO SPECIALISTŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

   

  Pareigybės lygis

  Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

  profesinio darbo patirtis (metais)

  iki 2

  nuo daugiau kaip 2 iki 5

  nuo daugiau kaip 5 iki 10

  daugiau kaip 10

  A lygis

  3,17–7,6

  3,22–8,5

  3,31–9,5

  3,41–10,5

  B lygis

         3,15–7,3

  3,19–7,4

  3,26–7,6

  3,32–8,0

   

   

  ______________________

   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-15 09:38:23
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.