Patikrinimo dėl galimo įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo atlikimo rekomendacijos - Old.klaipedos-r.lt

2021 m. balandžio 17 d., šeštadienis
KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Spausdinti
English
Savivaldybė
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
Balandis
    2021     
Naujienų
prenumerata

Čia galite užsisakyti naujienas elektroniniu paštu.

Dienos
Mėnesio
Savaitės

 

 


Patikrinimo dėl galimo įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo atlikimo rekomendacijos

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos paslapčių

apsaugos koordinavimo komisijos

2008 m. lapkričio 18 d. posėdžio

protokolu Nr. 56-4

 

PATIKRINIMO DĖL GALIMO ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS PRARADIMO AR NETEISĖTO ATSKLEIDIMO ATLIKIMO REKOMENDACIJOS

 

1. Patikrinimo dėl galimo įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo atlikimo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) naudojamos atliekant patikrinimą dėl galimo įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo, kurį, kilus įtarimams, kad įslaptinta informacija galėjo būti prarasta ar neteisėtai atskleista, atlieka paslapčių subjektai vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 105-3019, 2004, Nr. 4-29, toliau – Įstatymas) 45 straipsnio 6 dalimi. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtas sąvokas.

2. Kilus įtarimams, kad yra prarasta ar neteisėtai atskleista įslaptinta informacija, paslapčių subjektas privalo nedelsdamas imtis reikiamų priemonių įslaptintos informacijos paieškai paslapčių subjekte vykdyti, tolesniam įslaptintos informacijos atskleidimui ar praradimui sustabdyti, užkirsti kelią neigiamų pasekmių atsiradimui ar tokių pasekmių sumažinimui.

3. Kilus įtarimams, kad yra prarasta ar neteisėtai atskleista Lietuvos Respublikos valstybės ar tarnybos paslaptimi pripažinta informacija, paslapčių subjekto vadovas nedelsdamas apie tai informuoja Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą ir, jeigu kyla įtarimas, kad yra prarasta ar neteisėtai atskleista Lietuvos Respublikai užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų perduota įslaptinta informacija, Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją.

4. Kilus įtarimams, kad yra prarasta ar neteisėtai atskleista įslaptinta informacija, paslapčių subjekto vadovas nedelsdamas priima sprendimą atlikti patikrinimą, kurio pagrindinis tikslas yra nustatyti, ar įslaptinta informacija tikrai prarasta ar neteisėtai atskleista, bei nustatyti įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo aplinkybes.

5. Patikrinimo metu turi būti nustatyta, ar prarasta ar atskleista informacija tikrai sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį, jeigu taip, turi būti:

5.1. nustatyta ir patvirtinta prarastos ar neteisėtai atskleistos įslaptintos informacijos slaptumo žyma (-os), turinys bei apimtis:

5.1.1. prarastas ar neteisėtai atskleistas įslaptintas dokumentas suskirstomas dalimis pagal slaptumo žymas („Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“, „Riboto naudojimo“). Prie įslaptintų dokumento dalių reikia nurodyti jų priskyrimo įslaptintai informacijai teisinį pagrindą, nustatytą detaliajame įslaptinamos informacijos, susijusios su paslapčių subjekto veikla, sąraše (nurodomi konkretūs sąrašo punktai). Neįslaptintos dokumento dalys pažymimos žyma „Neįslaptinta“;

5.1.2. jeigu prarastam ar neteisėtai atskleistam dokumentui, vadovaujantis paslapčių subjekto detaliu įslaptinamos informacijos sąrašu, slaptumo žyma buvo suteikta dėl dokumento dalyse (teksto pastraipose, sakiniuose, dokumente pateiktuose duomenyse) įvardytos informacijos, kurios slaptumo žyma yra žemesnė nei viso dokumento slaptumo žyma, visumos, nurodomas konkretus detalaus įslaptintos informacijos sąrašo punktas (-ai), kuriuo (-iais) remiantis atskiroms dokumento dalims ir dokumentui dėl jo sudedamųjų dalių visumos buvo suteikta slaptumo žyma (-os);

5.1.3. jeigu visos prarasto ar neteisėtai atskleisto dokumento dalys (teksto pastraipos, sakiniai, tekste pateikiami duomenys), vadovaujantis paslapčių subjekto detaliu įslaptinamos informacijos sąrašu, žymimos ta pačia slaptumo žyma, t. y. dokumente nėra neįslaptintų ar žemesne slaptumo žyma žymimų dokumento dalių, nurodomas konkretus detalaus įslaptinamos informacijos sąrašo punktas, kuriuo vadovaujantis slaptumo žyma suteikiama dokumento visumai. Tokiu atveju dokumento dalys pagal slaptumo žymas neskirstomos;

5.1.4. tais atvejais, kai prarandamas vienintelis įslaptinto dokumento egzempliorius ir dėl to nėra galimybės šio dokumento suskirstyti pagal slaptumo žymas, dokumentui suteikta slaptumo žyma įvardijama pagal registracijos žurnaluose esančią informaciją;

5.1.5. prarasto ar neteisėtai atskleisto įslaptinto gaminio, darbo ar kito objekto dalys, esant galimybei, suskirstomos pagal slaptumo žymas („Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“, „Riboto naudojimo“). Prie įslaptintų gaminio, darbo ar kito objekto dalių reikia nurodyti jų priskyrimo įslaptintai informacijai teisinį pagrindą, nustatytą detaliajame įslaptinamos informacijos, susijusios su paslapčių subjekto veikla, sąraše (nurodomi konkretūs sąrašo punktai). Neįslaptintos dalys pažymimos žyma „Neįslaptinta“. Tais atvejais, kai nėra galimybės įslaptinto gaminio, darbo ar kito objekto suskirstyti pagal slaptumo žymas, įvardijama visam įslaptintam gaminiui, darbui ar kitam objektui suteikta slaptumo žyma, nurodant konkretų detalaus įslaptinamos informacijos, susijusios su paslapčių subjekto veikla, sąrašo punktą;

5.2. nustatytas prarastos ar neteisėtai atskleistos įslaptintos informacijos rengėjas;

5.3. nustatytas struktūrinis padalinys, kuriame buvo parengta prarasta ar neteisėtai atskleista įslaptinta informacija;

5.4. nustatyti asmenys (vardas, pavardė, pareigos), kurie parengė prarastą ar neteisėtai atskleistą įslaptintą informaciją;

5.5. nustatyti asmenys (vardas, pavardė, pareigos), kurie įslaptintos informacijos rengimo metu bei šios informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo metu vadovavo struktūriniam padaliniui, kuriame buvo parengta prarasta ar neteisėtai atskleista įslaptinta informacija;

5.6. nustatyti asmenys (vardas, pavardė, pareigos), kurie disponavo įslaptinta informacija ir/ar kurie buvo su ja susipažinę (nustatomos disponavimo ar susipažinimo datos);

5.7. nustatytos įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančios teisės normos (teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas), kurios buvo pažeistos;

5.8. nustatyti asmenys (vardas, pavardė, pareigos), kurių veiksmai galėjo lemti ar įtakoti įslaptintos informacijos praradimą ar neteisėtą atskleidimą;

5.9. nustatytos įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo aplinkybės (laikas, vieta, būdas).

6. Patikrinimo metu paaiškėjus, kad Lietuvos Respublikos valstybės ar tarnybos paslaptimi pripažinta informacija nebuvo prarasta ar neteisėtai atskleista, paslapčių subjekto vadovas apie tai turi pranešti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui ir, jeigu buvo atliekamas patikrinimas dėl galimo Lietuvos Respublikai užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų perduotos įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo, Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijai.

7. Patikrinimo metu paaiškėjus, kad galimai prarasta ar neteisėtai atskleista įslaptinta informacija buvo parengta ne paties patikrinimą atliekančio paslapčių subjekto, nenustatinėjami šių rekomendacijų 5.1 (įvardijama tik įslaptintos informacijos rengėjo suteikta slaptumo žyma), 5.3, 5.4, 5.5 punktuose nurodyti duomenys bei nepridedama 10.1 punkte numatyta Specialiosios ekspertų komisijos išvada.

8. Atlikus patikrinimą ir paaiškėjus, kad Lietuvos Respublikos valstybės ar tarnybos paslaptimi pripažinta informacija tikrai prarasta ar neteisėtai atskleista, paslapčių subjekto vadovas nedelsdamas apie tai praneša Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 56-7, 2013-11-21, Žin., 2013, Nr. 124-6370 (2013-12-05), i. k. 113423PPROT000056-7

 

9. Pranešime dėl Lietuvos Respublikos valstybės ar tarnybos paslaptimi pripažintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui turi būti:

9.1. nurodomi patikrinimo dėl įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo metu nustatyti duomenys, įvardyti šių rekomendacijų 5 punkte;

9.2. nurodyta, kokių imtasi priemonių tolesniam įslaptintos informacijos praradimui ar neteisėtam atskleidimui sustabdyti ir neigiamoms pasekmėms išvengti ar joms sumažinti, taip pat, kokių imtasi priemonių atskirose įslaptintos informacijos apsaugos srityse, siekiant išvengti įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo atvejų ateityje.

10. Kartu su pranešimu dėl Lietuvos Respublikos valstybės ar tarnybos paslaptimi pripažintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui turi būti pateikta:

10.1. Specialiosios ekspertų komisijos išvada, kad prarastos ar neteisėtai atskleistos Lietuvos Respublikos valstybės ar tarnybos paslaptimi pripažintos įslaptintos informacijos kiekvienai daliai ar informacijos visumai yra pagrįstai suteikta atitinkama slaptumo žyma, nurodant priskyrimo įslaptintai informacijai teisinį pagrindą, nustatytą detaliajame įslaptinamos informacijos, susijusios su paslapčių subjekto veikla, sąraše (nurodomi sąrašo konkretūs punktai);

10.2. įslaptintos informacijos apskaitos dokumentų, kuriuose užfiksuotas disponavimas ir susipažinimas su prarasta ar neteisėtai atskleista įslaptinta informacija, patvirtintos kopijos;

10.3. prarastų ar neteisėtai atskleistų įslaptintų dokumentų patvirtintos kopijos (išskyrus dokumentų, žymimų slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, bei tais atvejais, kai galimai prarastas vienintelis įslaptinto dokumento egzempliorius).

11. Kilus įtarimams, kad yra prarasta ar neteisėtai atskleista Lietuvos Respublikai užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų perduota įslaptinta informacija, atliekamo patikrinimo metu turi būti nustatyta šios informacijos slaptumo žyma, užsienio valstybė ar tarptautinė organizacija, parengusi įslaptintą informaciją, asmenys (vardas, pavardė, pareigos), kurie vadovavo struktūriniam padaliniui, kuris disponavo prarasta ar neteisėtai atskleista įslaptinta informacija, bei šių rekomendacijų 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 punktuose nurodyti duomenys.

12. Atlikus patikrinimą ir paaiškėjus, kad Lietuvos Respublikai užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų perduota įslaptinta informacija tikrai prarasta ar neteisėtai atskleista, paslapčių subjekto vadovas nedelsdamas apie tai praneša Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijai, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 56-7, 2013-11-21, Žin., 2013, Nr. 124-6370 (2013-12-05), i. k. 113423PPROT000056-7

 

13. Pranešime dėl Lietuvos Respublikai užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų perduotos įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo turi būti nurodyti patikrinimo metu nustatyti duomenys, įvardyti šių rekomendacijų 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 9.2, 11 punktuose, taip pat kartu su pranešimu pateikiamos šių rekomendacijų 10.2 ir 10.3 punktuose nurodytų dokumentų patvirtintos kopijos.

14. Patikrinimas dėl galimo įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo turi būti atliktas per 30 darbo dienų. Paslapčių subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu minėtas patikrinimo terminas gali būti pratęstas, tačiau ne daugiau kaip 30 dienų.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

1. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija, Protokolas Nr. 56-7, 2013-11-21, Žin., 2013, Nr. 124-6370 (2013-12-05), i. k. 113423PPROT000056-7 Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos 2013 m. lapkričio 21 d. posėdžio protokolas Nr. 56-7

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-06 13:18:20

 

MERAS
Bronius Markauskas


 
 
Prisijungimas
Prisijungimas gyventojams
GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
E. APKLAUSOS
E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
E. KONSULTAVIMAS
E. PASLAUGOS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Susidūrei su korupcija – pranešk Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) arba numeriu 400 008 apie korupcinius teisės pažeidimus Savivaldybės institucijose ir jai pavaldžiose įstaigose. Užtikrinamas asmens duomenų konfidencialumas.

© Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Cituojant ir kitaip platinant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Sprendimas: IDAMAS

Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt ,
tel. (8 46) 211116. Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.