KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Patikrinimo dėl galimo įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo atlikimo rekomendacijos

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos paslapčių

  apsaugos koordinavimo komisijos

  2008 m. lapkričio 18 d. posėdžio

  protokolu Nr. 56-4

   

  PATIKRINIMO DĖL GALIMO ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS PRARADIMO AR NETEISĖTO ATSKLEIDIMO ATLIKIMO REKOMENDACIJOS

   

  1. Patikrinimo dėl galimo įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo atlikimo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) naudojamos atliekant patikrinimą dėl galimo įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo, kurį, kilus įtarimams, kad įslaptinta informacija galėjo būti prarasta ar neteisėtai atskleista, atlieka paslapčių subjektai vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 105-3019, 2004, Nr. 4-29, toliau – Įstatymas) 45 straipsnio 6 dalimi. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtas sąvokas.

  2. Kilus įtarimams, kad yra prarasta ar neteisėtai atskleista įslaptinta informacija, paslapčių subjektas privalo nedelsdamas imtis reikiamų priemonių įslaptintos informacijos paieškai paslapčių subjekte vykdyti, tolesniam įslaptintos informacijos atskleidimui ar praradimui sustabdyti, užkirsti kelią neigiamų pasekmių atsiradimui ar tokių pasekmių sumažinimui.

  3. Kilus įtarimams, kad yra prarasta ar neteisėtai atskleista Lietuvos Respublikos valstybės ar tarnybos paslaptimi pripažinta informacija, paslapčių subjekto vadovas nedelsdamas apie tai informuoja Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą ir, jeigu kyla įtarimas, kad yra prarasta ar neteisėtai atskleista Lietuvos Respublikai užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų perduota įslaptinta informacija, Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją.

  4. Kilus įtarimams, kad yra prarasta ar neteisėtai atskleista įslaptinta informacija, paslapčių subjekto vadovas nedelsdamas priima sprendimą atlikti patikrinimą, kurio pagrindinis tikslas yra nustatyti, ar įslaptinta informacija tikrai prarasta ar neteisėtai atskleista, bei nustatyti įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo aplinkybes.

  5. Patikrinimo metu turi būti nustatyta, ar prarasta ar atskleista informacija tikrai sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį, jeigu taip, turi būti:

  5.1. nustatyta ir patvirtinta prarastos ar neteisėtai atskleistos įslaptintos informacijos slaptumo žyma (-os), turinys bei apimtis:

  5.1.1. prarastas ar neteisėtai atskleistas įslaptintas dokumentas suskirstomas dalimis pagal slaptumo žymas („Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“, „Riboto naudojimo“). Prie įslaptintų dokumento dalių reikia nurodyti jų priskyrimo įslaptintai informacijai teisinį pagrindą, nustatytą detaliajame įslaptinamos informacijos, susijusios su paslapčių subjekto veikla, sąraše (nurodomi konkretūs sąrašo punktai). Neįslaptintos dokumento dalys pažymimos žyma „Neįslaptinta“;

  5.1.2. jeigu prarastam ar neteisėtai atskleistam dokumentui, vadovaujantis paslapčių subjekto detaliu įslaptinamos informacijos sąrašu, slaptumo žyma buvo suteikta dėl dokumento dalyse (teksto pastraipose, sakiniuose, dokumente pateiktuose duomenyse) įvardytos informacijos, kurios slaptumo žyma yra žemesnė nei viso dokumento slaptumo žyma, visumos, nurodomas konkretus detalaus įslaptintos informacijos sąrašo punktas (-ai), kuriuo (-iais) remiantis atskiroms dokumento dalims ir dokumentui dėl jo sudedamųjų dalių visumos buvo suteikta slaptumo žyma (-os);

  5.1.3. jeigu visos prarasto ar neteisėtai atskleisto dokumento dalys (teksto pastraipos, sakiniai, tekste pateikiami duomenys), vadovaujantis paslapčių subjekto detaliu įslaptinamos informacijos sąrašu, žymimos ta pačia slaptumo žyma, t. y. dokumente nėra neįslaptintų ar žemesne slaptumo žyma žymimų dokumento dalių, nurodomas konkretus detalaus įslaptinamos informacijos sąrašo punktas, kuriuo vadovaujantis slaptumo žyma suteikiama dokumento visumai. Tokiu atveju dokumento dalys pagal slaptumo žymas neskirstomos;

  5.1.4. tais atvejais, kai prarandamas vienintelis įslaptinto dokumento egzempliorius ir dėl to nėra galimybės šio dokumento suskirstyti pagal slaptumo žymas, dokumentui suteikta slaptumo žyma įvardijama pagal registracijos žurnaluose esančią informaciją;

  5.1.5. prarasto ar neteisėtai atskleisto įslaptinto gaminio, darbo ar kito objekto dalys, esant galimybei, suskirstomos pagal slaptumo žymas („Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“, „Riboto naudojimo“). Prie įslaptintų gaminio, darbo ar kito objekto dalių reikia nurodyti jų priskyrimo įslaptintai informacijai teisinį pagrindą, nustatytą detaliajame įslaptinamos informacijos, susijusios su paslapčių subjekto veikla, sąraše (nurodomi konkretūs sąrašo punktai). Neįslaptintos dalys pažymimos žyma „Neįslaptinta“. Tais atvejais, kai nėra galimybės įslaptinto gaminio, darbo ar kito objekto suskirstyti pagal slaptumo žymas, įvardijama visam įslaptintam gaminiui, darbui ar kitam objektui suteikta slaptumo žyma, nurodant konkretų detalaus įslaptinamos informacijos, susijusios su paslapčių subjekto veikla, sąrašo punktą;

  5.2. nustatytas prarastos ar neteisėtai atskleistos įslaptintos informacijos rengėjas;

  5.3. nustatytas struktūrinis padalinys, kuriame buvo parengta prarasta ar neteisėtai atskleista įslaptinta informacija;

  5.4. nustatyti asmenys (vardas, pavardė, pareigos), kurie parengė prarastą ar neteisėtai atskleistą įslaptintą informaciją;

  5.5. nustatyti asmenys (vardas, pavardė, pareigos), kurie įslaptintos informacijos rengimo metu bei šios informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo metu vadovavo struktūriniam padaliniui, kuriame buvo parengta prarasta ar neteisėtai atskleista įslaptinta informacija;

  5.6. nustatyti asmenys (vardas, pavardė, pareigos), kurie disponavo įslaptinta informacija ir/ar kurie buvo su ja susipažinę (nustatomos disponavimo ar susipažinimo datos);

  5.7. nustatytos įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančios teisės normos (teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas), kurios buvo pažeistos;

  5.8. nustatyti asmenys (vardas, pavardė, pareigos), kurių veiksmai galėjo lemti ar įtakoti įslaptintos informacijos praradimą ar neteisėtą atskleidimą;

  5.9. nustatytos įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo aplinkybės (laikas, vieta, būdas).

  6. Patikrinimo metu paaiškėjus, kad Lietuvos Respublikos valstybės ar tarnybos paslaptimi pripažinta informacija nebuvo prarasta ar neteisėtai atskleista, paslapčių subjekto vadovas apie tai turi pranešti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui ir, jeigu buvo atliekamas patikrinimas dėl galimo Lietuvos Respublikai užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų perduotos įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo, Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijai.

  7. Patikrinimo metu paaiškėjus, kad galimai prarasta ar neteisėtai atskleista įslaptinta informacija buvo parengta ne paties patikrinimą atliekančio paslapčių subjekto, nenustatinėjami šių rekomendacijų 5.1 (įvardijama tik įslaptintos informacijos rengėjo suteikta slaptumo žyma), 5.3, 5.4, 5.5 punktuose nurodyti duomenys bei nepridedama 10.1 punkte numatyta Specialiosios ekspertų komisijos išvada.

  8. Atlikus patikrinimą ir paaiškėjus, kad Lietuvos Respublikos valstybės ar tarnybos paslaptimi pripažinta informacija tikrai prarasta ar neteisėtai atskleista, paslapčių subjekto vadovas nedelsdamas apie tai praneša Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui.

  Punkto pakeitimai:

  Nr. 56-7, 2013-11-21, Žin., 2013, Nr. 124-6370 (2013-12-05), i. k. 113423PPROT000056-7

   

  9. Pranešime dėl Lietuvos Respublikos valstybės ar tarnybos paslaptimi pripažintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui turi būti:

  9.1. nurodomi patikrinimo dėl įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo metu nustatyti duomenys, įvardyti šių rekomendacijų 5 punkte;

  9.2. nurodyta, kokių imtasi priemonių tolesniam įslaptintos informacijos praradimui ar neteisėtam atskleidimui sustabdyti ir neigiamoms pasekmėms išvengti ar joms sumažinti, taip pat, kokių imtasi priemonių atskirose įslaptintos informacijos apsaugos srityse, siekiant išvengti įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo atvejų ateityje.

  10. Kartu su pranešimu dėl Lietuvos Respublikos valstybės ar tarnybos paslaptimi pripažintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui turi būti pateikta:

  10.1. Specialiosios ekspertų komisijos išvada, kad prarastos ar neteisėtai atskleistos Lietuvos Respublikos valstybės ar tarnybos paslaptimi pripažintos įslaptintos informacijos kiekvienai daliai ar informacijos visumai yra pagrįstai suteikta atitinkama slaptumo žyma, nurodant priskyrimo įslaptintai informacijai teisinį pagrindą, nustatytą detaliajame įslaptinamos informacijos, susijusios su paslapčių subjekto veikla, sąraše (nurodomi sąrašo konkretūs punktai);

  10.2. įslaptintos informacijos apskaitos dokumentų, kuriuose užfiksuotas disponavimas ir susipažinimas su prarasta ar neteisėtai atskleista įslaptinta informacija, patvirtintos kopijos;

  10.3. prarastų ar neteisėtai atskleistų įslaptintų dokumentų patvirtintos kopijos (išskyrus dokumentų, žymimų slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, bei tais atvejais, kai galimai prarastas vienintelis įslaptinto dokumento egzempliorius).

  11. Kilus įtarimams, kad yra prarasta ar neteisėtai atskleista Lietuvos Respublikai užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų perduota įslaptinta informacija, atliekamo patikrinimo metu turi būti nustatyta šios informacijos slaptumo žyma, užsienio valstybė ar tarptautinė organizacija, parengusi įslaptintą informaciją, asmenys (vardas, pavardė, pareigos), kurie vadovavo struktūriniam padaliniui, kuris disponavo prarasta ar neteisėtai atskleista įslaptinta informacija, bei šių rekomendacijų 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 punktuose nurodyti duomenys.

  12. Atlikus patikrinimą ir paaiškėjus, kad Lietuvos Respublikai užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų perduota įslaptinta informacija tikrai prarasta ar neteisėtai atskleista, paslapčių subjekto vadovas nedelsdamas apie tai praneša Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijai, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui.

  Punkto pakeitimai:

  Nr. 56-7, 2013-11-21, Žin., 2013, Nr. 124-6370 (2013-12-05), i. k. 113423PPROT000056-7

   

  13. Pranešime dėl Lietuvos Respublikai užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų perduotos įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo turi būti nurodyti patikrinimo metu nustatyti duomenys, įvardyti šių rekomendacijų 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 9.2, 11 punktuose, taip pat kartu su pranešimu pateikiamos šių rekomendacijų 10.2 ir 10.3 punktuose nurodytų dokumentų patvirtintos kopijos.

  14. Patikrinimas dėl galimo įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo turi būti atliktas per 30 darbo dienų. Paslapčių subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu minėtas patikrinimo terminas gali būti pratęstas, tačiau ne daugiau kaip 30 dienų.

   

  _________________

   

   

  Pakeitimai:

  1. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija, Protokolas Nr. 56-7, 2013-11-21, Žin., 2013, Nr. 124-6370 (2013-12-05), i. k. 113423PPROT000056-7 Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos 2013 m. lapkričio 21 d. posėdžio protokolas Nr. 56-7

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-06 13:18:20
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.