KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžių ir pasitarimų, kurių metu naudojama įslaptinta informacija, organizavimo ir vykdymo rekomendacijos

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos

  koordinavimo komisijos 2006 m. rugsėjo 29 d.

  protokolu Nr. 5

   

  POSĖDŽIŲ IR PASITARIMŲ, KURIŲ METU NAUDOJAMA ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO REKOMENDACIJOS

   

  1. Posėdžių ir pasitarimų, kurių metu naudojama įslaptinta informacija, organizavimo ir vykdymo rekomendacijos skirtos paslapčių subjektams, kolegialioms institucijoms ir tarpžinybinėms darbo grupėms, taip pat rangovams (subrangovams), su kuriais sudaromi ar sudaryti įslaptinti sandoriai ir kurie vykdydami savo funkcijas naudoja įslaptintą informaciją ir rengia posėdžius ar pasitarimus, kurių metu yra naudojama įslaptinta informacija (toliau vadinama – įslaptinti posėdžiai ar pasitarimai).

  2. Įslaptintų posėdžių ar pasitarimų metu taikomos saugumo užtikrinimo priemonės privalo atitikti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29) nustatytus reikalavimus, keliamus posėdžio ar pasitarimo metu naudojamos įslaptintos informacijos apsaugai.

  3. Įslaptinti posėdžiai ar pasitarimai rengiami tik paslapčių subjekto, kolegialios institucijos ar tarpžinybinės darbo grupės, rangovo (subrangovo) vadovui ar jo įgaliotam asmeniui paskyrus asmenį, atsakingą už tokių posėdžių ar pasitarimų organizavimą (toliau vadinama – atsakingas asmuo), kuris būtų pasirašytinai supažindintas su šiomis rekomendacijomis. Atsakingu asmeniu galima skirti tik asmenį, turintį leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma nei bus naudojama įslaptinto posėdžio ar pasitarimo metu.

  4. Organizuojant ir vedant įslaptintą posėdį ar pasitarimą privalo būti suplanuotos, įvertintos ir įgyvendintos visos saugumo užtikrinimo priemonės, reikalingos tinkamai įslaptintos informacijos apsaugai, įskaitant posėdžio ar pasitarimo vedimo tvarką, fizinės apsaugos, personalo saugumo, automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų saugumo klausimus.

  5. Atsakingas asmuo privalo:

  5.1. prireikus nustatyti laikinas saugumo zonas, jeigu teritorijos ir patalpos nesuskirstytos į saugumo zonas teisės aktų nustatyta tvarka, suplanuoti ir organizuoti įslaptinto posėdžio ar pasitarimo saugumui užtikrinti reikalingų fizinės apsaugos priemonių įgyvendinimą ir kontrolę;

  5.2. registruoti įslaptintame posėdyje ar pasitarime dalyvaujančius asmenis ir sudaryti posėdžio ar pasitarimo dalyvių sąrašą;

  5.3. patikrinti, kad įslaptinto posėdžio ar pasitarimo metu dalyvautų tik atitinkamus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija turintys asmenys. Jei įslaptinto posėdžio ar pasitarimo patalpoje yra asmenų, neturinčių leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar asmeniui išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija neatitinka įslaptintos informacijos, su kuria bus dirbama įslaptinto posėdžio ar pasitarimo metu, slaptumo žymos, atsakingas asmuo privalo informuoti įslaptinto posėdžio ar pasitarimo pirmininką iki įslaptinto posėdžio ar pasitarimo pradžios;

  5.4. užtikrinti, kad be atskiro įslaptinto posėdžio ar pasitarimo pirmininko ar jo įgalioto asmens leidimo į įslaptinto posėdžio ar pasitarimo vietą nebūtų įnešami jokie prietaisai, skirti informacijos įrašymui (diktofonai, videokameros, fotoaparatai, MP3 grotuvai ir kt.), ar prietaisai, galintys informaciją siųsti elektromagnetinėmis bangomis (mobilieji telefonai, nešiojamieji kompiuteriai ir kt.);

  5.5. teisės aktų nustatyta tvarka daryti įslaptinto posėdžio ar pasitarimo medžiagos kopijas ir prieš įslaptintą posėdį ar pasitarimą išdalyti ją šio posėdžio ar pasitarimo dalyviams, turintiems atitinkamą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

  5.6. surinkti įslaptintą informaciją, pateiktą įslaptinto posėdžio ar pasitarimo dalyviams, jeigu įslaptinto posėdžio ar pasitarimo medžiaga dalyviams yra būtina tik įslaptinto posėdžio ar pasitarimo metu.

  6. Organizuojant įslaptintą posėdį ar pasitarimą privalo būti paskirtas įslaptinto posėdžio ar pasitarimo sekretorius. Įslaptinto posėdžio ar pasitarimo sekretorius protokoluoja įslaptinto posėdžio ar pasitarimo turinį, atlieka kitas įslaptinto posėdžio ar pasitarimo pirmininko pavestas funkcijas.

  7. Įslaptinto posėdžio ar pasitarimo pirmininkas privalo užtikrinti, kad įslaptintame posėdyje ar pasitarime dalyvautų tik atitinkamus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija turintys asmenys.

  8. Įslaptinto posėdžio ar pasitarimo sekretorius įslaptinto posėdžio ar pasitarimo pradžioje privalo informuoti apie tai, kurie įslaptinti dokumentai turi būti grąžinti po įslaptinto posėdžio ar pasitarimo.

  9. Įslaptinto posėdžio ar pasitarimo metu įslaptinto posėdžio ar pasitarimo pirmininkas, sekretorius ar pranešėjas prieš pradedant svarstyti klausimus, kurių medžiagoje yra įslaptintos informacijos, privalo anotuoti klausimo esmę ir nurodyti įslaptintos informacijos, kuri bus naudojama klausimo svarstymo metu, slaptumo žymas.

  10. Įslaptintam posėdžiui ar pasitarimui reikalingi įslaptinti dokumentai dalyviams gali būti iš anksto siunčiami vadovaujantis Įslaptintos informacijos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1307 „Dėl įslaptintos informacijos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 143-5193). Ant išsiunčiamų įslaptintų dokumentų gali būti užrašomos nuorodos, pvz.: „Po posėdžio medžiagą sunaikinti“ arba „Po posėdžio medžiagą grąžinti“. Jei įslaptinto posėdžio ar pasitarimo medžiaga nėra grąžinama pasibaigus įslaptintam posėdžiui ar pasitarimui, įslaptinti dokumentai privalo būti administruojami vadovaujantis Įslaptintos informacijos administravimo taisyklėmis.

  ______________

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-06 13:08:35
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.