KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptuma žyma "Riboto naudojimo", suteikimo bendrieji principai

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos

  koordinavimo komisijos 2013 m. spalio 18 d.

  posėdžio protokolu Nr. 56-6

   

  TEISĖS DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, SUTEIKIMO BENDRIEJI PRINCIPAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo bendrieji principai (toliau – Principai) nustato bendrąsias teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo sąlygas ir tokios teisės suteikimo įforminimą.

  2. Principai taikomi paslapčių subjekte tarnaujantiems asmenims (valstybės tarnautojams, kariams ar kitiems asmenims, kuriems taikomi paslapčių subjekto veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti atrankos į tarnybą reikalavimai), dirbantiems pagal darbo sutartį, juridinio asmens, kuriam yra išduodamas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, darbuotojams bei fiziniams asmenims, savarankiškai užsiimantiems ūkine veikla ir pretenduojantiems gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

  3. Šiuose Principuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29, toliau – Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

  4. Paslapčių subjektai sudaro pareigų, kurias einantiems asmenims (paslapčių subjekte tarnaujantiems asmenims ir dirbantiems pagal darbo sutartį) reikia teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, sąrašus.

  5. Įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, gali būti patikėta tik asmenims, kuriems vykdant pareigas ar užduotis yra būtina susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. Asmeniui gali būti leidžiama dirbti ar susipažinti tik su tokios apimties įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, kokia yra reikalinga jo pareigoms ar užduotims atlikti.

   

  II. TEISĖS DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, SUTEIKIMO PRINCIPAI PASLAPČIŲ SUBJEKTE TARNAUJANTIEMS ASMENIMS

   

  6. Teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikiama paslapčių subjekte tarnaujantiems asmenims, atitinkantiems paslapčių subjekto veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus atrankos į tarnybą reikalavimus, jeigu tokie asmenys:

  6.1. eina ar pretenduoja eiti pareigas, susijusias su įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, naudojimu ar tokios informacijos apsauga;

  6.2. raštiškai pasižada saugoti įslaptintą informaciją – pasirašo Principų priede nustatytą formą.

  6.3. pasirašytinai yra supažindinti su įstatymų nustatyta atsakomybe už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą, taip pat su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

  7. Teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo bei įforminimo tvarką vadovaudamiesi šiais principais nustato paslapčių subjektai.

  8. Asmens pasižadėjimas saugoti įslaptintą informaciją turi būti saugomas paslapčių subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka.

  9. Teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikiama iki darbo (tarnybos) santykių su paslapčių subjektu nutraukimo ar iki renkamų arba skiriamų į pareigas asmenų įgaliojimų laiko pasibaigimo.

   

  III. TEISĖS DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, SUTEIKIMO ASMENIMS, DIRBANTIEMS PAGAL DARBO SUTARTĮ, JURIDINIO ASMENS, KURIAM YRA IŠDUODAMAS ĮMONĖS PATIKIMUMĄ PATVIRTINANTIS PAŽYMĖJIMAS, DARBUOTOJAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS, SAVARANKIŠKAI UŽSIIMANTIEMS ŪKINE VEIKLA, PRINCIPAI

   

  10. Paslapčių subjekto darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ir juridinio asmens, kuriam yra išduodamas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, darbuotojai bei asmenys, savarankiškai užsiimantys ūkine veikla, pretenduojantys gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turi užpildyti Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos 2012 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu (protokolas Nr. 56-4) patvirtintą klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

  11. Teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, paslapčių subjekto darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, juridinio asmens, kuriam yra išduodamas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, darbuotojams ar asmenims, savarankiškai užsiimantiems ūkine veikla, gali būti suteikta, jeigu:

  11.1. patikrinimo metu nėra nustatytos aplinkybės, kurių pagrindu vadovaujantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 151 straipsnio 3 dalimi tokia teisė nėra suteikiama;

  11.2. raštiškai pasižada saugoti įslaptintą informaciją – pasirašo Principų priede nustatytą formą;

  11.3. pasirašytinai yra supažindinti su įstatymų nustatyta atsakomybe už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą, taip pat su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

  12. Paslapčių subjekto darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tikrina Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nurodytos institucijos.

  13. Paslapčių subjekto darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikiama ir įforminama paslapčių subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka gavus Valstybės saugumo departamento išvadą, kad patikrinus asmenį, kuriam ketinama tokią teisę suteikti, nebuvo nustatyti teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nesuteikimo pagrindai, nustatyti Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 151 straipsnio 3 dalyje.

  14. Teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, paslapčių subjekto darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, suteikiama iki darbo santykių su paslapčių subjektu nutraukimo.

  15. Juridinio asmens, kuriam yra išduodamas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, darbuotojams bei asmenims, savarankiškai užsiimantiems ūkine veikla, teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, atlikęs patikrinimą suteikia Valstybės saugumo departamentas.

  16. Teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, juridinio asmens, kuriam yra išduodamas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, darbuotojams suteikiama iki juridiniam asmeniui išduodamo įmonės patikimumo pažymėjimo galiojimo pabaigos arba iki darbo santykių nutraukimo.

  17. Jeigu su juridinio asmens darbuotoju, kuriam buvo suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacij a, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, buvo nutraukti darbo santykiai, apie tai juridinis asmuo per 5 darbo dienas privalo informuoti Valstybės saugumo departamentą ir paslapčių subjektą, su kuriuo yra sudarytas įslaptintas sandoris.

  18. Asmenims savarankiškai užsiimantiems ūkine veikla teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikiama penkeriems metams.

  19. Teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, paslapčių subjekto darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, juridinio asmens, kuriam yra išduodamas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, darbuotojams bei asmenims, savarankiškai užsiimantiems ūkine veikla, panaikinama, jeigu atsiranda teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, panaikinimo pagrindai, nustatyti Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 151 straipsnio 3 dalyje. Tokį sprendimą privalo priimti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikęs subjektas.

  20. Apie teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, paslapčių subjekto darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, panaikinimą, esant Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 151 straipsnio 3 dalyje nustatytiems pagrindams, paslapčių subjektas privalo informuoti Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nurodytas institucijas, atlikusias asmens patikrinimą.

  ______________

   

  Teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija,

  žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“,

  suteikimo bendrųjų principų

  priedas

   

  PASIŽADĖJIMAS SAUGOTI ĮSLAPTINTĄ INFORMACIJĄ

   

  Aš, _________________________________________________________________________________ ,

                                                                     (vardas ir pavardė)

  ___________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

           (paslapčių subjekto struktūrinio padalinio (rangovo, subrangovo) pavadinimas, pareigos)

   

  patvirtinu,

  kad esu susipažinęs su teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimais ir su Lietuvos Respublikos įstatymais, numatančiais atsakomybę už įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija ir už kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, ir 

  pasižadu:

  1. Neatskleisti ir neperduoti patikėtos ar darbo (tarnybos) metu sužinotos įslaptintos informacijos asmenims, kurie nėra įgalioti su ja susipažinti.

  2. Vykdyti teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimus.

  3. Nedelsdamas pranešti atsakingam asmeniui apie patikėtos įslaptintos informacijos praradimą ar atskleidimą, taip pat kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus.

  4. Užkirsti kelią neteisėtoms kitų asmenų veikoms, dėl kurių įslaptinta informacija gali būti atskleista, prarasta, sunaikinta, pagrobta ar kitaip neteisėtai įgyta, ir apie šiuos faktus, kitas įslaptintos informacijos atskleidimo ar praradimo aplinkybes nedelsdamas pranešti atsakingam asmeniui arba paslapčių subjekto vadovui.

  5. Nedelsdamas pranešti atsakingam asmeniui ar paslapčių subjekto vadovui, o darbo (tarnybos) santykiams pasibaigus – Valstybės saugumo departamentui apie bandymus sužinoti man patikėtą ar darbo (tarnybos) metu sužinotą įslaptintą informaciją.

  6. Pasibaigus darbo (tarnybos) santykiams ar pradėjus eiti pareigas, nesusijusias su įslaptintos informacijos naudojimu ar apsauga, toliau saugoti darbo (tarnybos) metu sužinotą įslaptintą informaciją.

   

        _______________________                   ______________________                ____________________

                        (data)                                                 (parašas)                                (vardas, pavardė)

  ______________

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-06 13:12:24
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.