Vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašas - Old.klaipedos-r.lt

2021 m. balandžio 17 d., šeštadienis
KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Spausdinti
English
Savivaldybė
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
Balandis
    2021     
Naujienų
prenumerata

Čia galite užsisakyti naujienas elektroniniu paštu.

Dienos
Mėnesio
Savaitės

 

 


Vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašas

                                      PATVIRTINTA                                      

                                      Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

                                                                   2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T11-60

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Šis tvarkos aprašas reglamentuoja Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkiu paskelbtos Klaipėdos rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos (toliau – apklausa) organizavimą, apklausą organizuojančių ir vykdančių subjektų teises ir pareigas, apklausos rezultatų nustatymą.

2.   Dalyvavimas apklausoje yra laisvas (savanoriškas) ir grindžiamas visuotine, lygia teise tiesiogiai pareikšti nuomonę.

3.   Apklausoje gali dalyvauti savivaldybės gyventojai (toliau – gyventojai), turintys teisę rinkti Savivaldybės tarybą.

4.   Apklausa yra tiesioginė. Gyventojai apklausoje dalyvauja asmeniškai, jų reiškiamos valios kontroliuoti neleidžiama.

5.   Negalima varžyti gyventojų teisės dalyvauti apklausoje dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų.

6.   Apklausos tikslas – sužinoti vietos gyventojų nuomonę dėl viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimų, kuriuos Savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškąsias funkcijas.

 

II. APKLAUSOS ORGANIZAVIMAS

 

7.   Mero potvarkyje paskelbti apklausą turi būti nustatyta: apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos komisijos sudėtis, apklausos vieta ir data. Apklausos datą Meras suderina su apklausos iniciatoriais.
 2018 m. balandžio 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-223 redakcija

8.   Apklausą organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius, kuris:

            8.1. Paskelbia mero potvarkį dėl apklausos paskelbimo per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose vyks apklausa, skelbimų lentose;

            8.2. suteikia komisijai technines, kanceliarines priemones apklausos vykdymui;

           8.3. susipažinęs su komisijos pateiktais apklausos rezultatais, paveda Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui parengti Tarybos sprendimo projektą dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų).

           8.4. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimo dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) paskelbimą vietinėse (regiono) visuomenės informavimo priemonėse, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijoje įvyko apklausa, skelbimų lentose.
 2018 m. balandžio 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-223 redakcija

9.   Apklausą vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkiu sudarytos komisijos nariai.
 2018 m. balandžio 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-223 redakcija

10. Apklausos komisija:

            10.1. atlieka būtinus pasirengimo apklausai darbus;

            10.2. kontroliuoja ir koordinuoja apklausos vykdymą;

            10.3. apklausos rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir paskelbia per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose įvyko apklausa, skelbimų lentose;

            10.4. priima sprendimus kitais apklausos vykdymo klausimais.
 2018 m. balandžio 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-223 redakcija

 

III. APKLAUSOS AGITACIJA

 

11. Apklausos agitacija gali būti įvairių formų ir būdų, išskyrus tuos, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

12. Iniciatyvinės grupės nariai, seniūnaičiai ir kiti asmenys gali dalyvauti apklausos agitacijoje, tačiau jų dalyvavimas agitacijoje, agitacijos būdai ir formos negali turėti įtakos laisvam gyventojų apsisprendimui.

13. Apklausos agitacijos kampanijoje negali dalyvauti apklausos komisijos nariai.

14. Apklausos agitacijos išlaidos nėra apmokamos iš Savivaldybės biudžeto.

 

IV. APKLAUSOS BŪDAI IR INICIJAVIMAS

 

15. Apklausos būdai yra:

15.1. tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose;

15.2. gyventojų nuomonės pareiškimas sueigoje balsuojant;

15.3. atrankinė gyventojų apklausa apklausos dalyvių būstuose;

15.4. gyventojų apklausa apklausos dalyvių būstuose.

16. Tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose (1 priedas). Gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose paprasta rašytine forma vykdomas Savivaldybės tarybos sprendimu (Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu) nustatytose vietose. 
 2018 m. balandžio 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-223 redakcija

 

17. Gyventojų apklausa (atrankinė apklausa) apklausos dalyvių būstuose vykdoma paprasta rašytine forma užpildant apklausos dalyvių sąrašo lapus būstuose. Vykdant atrankinę gyventojų apklausą apklausos dalyvių būstuose gyventojų atrankos būdas nustatomas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

18. Atvykęs į apklausos vietą, gyventojų sueigą ar vykdant Gyventojų apklausą (atrankinė apklausa) apklausos dalyvių būstuose asmuo pateikia apklausos komisijos nariui pasą ar kitą asmens dokumentą, patvirtinantį jo tapatybę, gyvenamosios vietos deklaraciją, kuri turi būti nesenesnė kaip 1 metų, jeigu apklausos vietoje gyventojų sueigoje nėra techninių galimybių patikrinti informaciją dėl asmens deklaruotos gyvenamosios vietos.

19. Apklausos vykdymo komisijos narys, įsitikinęs, kad šis asmuo gyvena apklausiamoje teritorijoje, pateikia apklausos dalyviui Gyventojų apklausos sąrašo lapą (išskyrus atvejus, kai gyventojų nuomonės pareiškimas vykdomas sueigoje balsuojant), kuriame jis savo ranka įrašo savo nuomonę dėl apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) ir pasirašo.

20. Apklausos dalyvis, kuris dėl fizinės negalios neįstengia pats įrašyti savo nuomonės ir  pasirašyti, gali nurodyti kitą asmenį (išskyrus apklausos komisijos narį), kuris tai padarytų vietoje jo.

21. Kai gyventojų nuomonės pareiškimas vykdomas sueigoje balsuojant, sueigos dalyviai registruojami sueigos dalyvių sąraše įsitikinus, kad šis asmuo gyvena apklausiamoje teritorijoje, pagal 18 punkte nurodytus dokumentus.

22. Gyventojų nuomonės pareiškimas sueigoje balsuojant fiksuojamas vietos gyventojų apklausos balsų skaičiavimo protokolu (2 priedas), kurį pasirašo apklausos komisijos pirmininkas arba jo pavaduotojas, arba komisijos pirmininko įgaliotas komisijos narys ir sueigos sekretorius, kuris renkamas sueigos metu iš joje dalyvaujančių asmenų.         

23. Pasibaigus apklausai apklausos rezultatus nustato ir protokoluose užfiksuoja apklausos komisija.

24. Apklausos komisija neįskaičiuoja gyventojo pareikštos nuomonės tik tuo atveju, jeigu dėl netinkamai užpildytų apklausos dalyvių lapų neįmanoma nustatyti tikrosios gyventojo valios dėl pateikto klausimo.

25. Apklausa laikoma įvykusia, jeigu savo nuomonę pateiktu (pateiktais) klausimu (klausimais) pareiškė ne mažiau kaip 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje. Šis reikalavimas netaikomas atrankinei apklausai.

 

V. APKLAUSOS REZULTATŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

 

26. Apklausos komisija visus Gyventojų apklausos lapus ir Gyventojų apklausos rezultatų protokolą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir paskelbia per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose įvyko apklausa, skelbimų lentose.

27. Apklausos rezultatai svarstomi artimiausiame Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

28. Savivaldybės tarybos sprendime dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti nurodyti apklausos rezultatai ir Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo motyvai.

29. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) skelbiamas vietinėse (regiono) visuomenės informavimo priemonėse, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijoje įvyko apklausa, skelbimų lentose.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Apklausos rezultatai yra patariamojo pobūdžio.

31. Apklausos organizavimo išlaidos apmokamos iš Savivaldybės biudžeto.

32. Vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašas gali būti papildomas ir keičiamas Tarybos sprendimu.

 

_________________________

 1 priedas

 2 priedas

Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-12 11:44:03
Prisijungimas
Prisijungimas gyventojams
GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
E. APKLAUSOS
E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
E. KONSULTAVIMAS
E. PASLAUGOS
  Susidūrei su korupcija – pranešk Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) arba numeriu 400 008 apie korupcinius teisės pažeidimus Savivaldybės institucijose ir jai pavaldžiose įstaigose. Užtikrinamas asmens duomenų konfidencialumas.

© Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Cituojant ir kitaip platinant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Sprendimas: IDAMAS

Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt ,
tel. (8 46) 211116. Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.