KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 211116. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašas

                                        PATVIRTINTA                                      

                                        Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

                                                                     2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T11-60

   

  KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1.   Šis tvarkos aprašas reglamentuoja Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkiu paskelbtos Klaipėdos rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos (toliau – apklausa) organizavimą, apklausą organizuojančių ir vykdančių subjektų teises ir pareigas, apklausos rezultatų nustatymą.

  2.   Dalyvavimas apklausoje yra laisvas (savanoriškas) ir grindžiamas visuotine, lygia teise tiesiogiai pareikšti nuomonę.

  3.   Apklausoje gali dalyvauti savivaldybės gyventojai (toliau – gyventojai), turintys teisę rinkti Savivaldybės tarybą.

  4.   Apklausa yra tiesioginė. Gyventojai apklausoje dalyvauja asmeniškai, jų reiškiamos valios kontroliuoti neleidžiama.

  5.   Negalima varžyti gyventojų teisės dalyvauti apklausoje dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų.

  6.   Apklausos tikslas – sužinoti vietos gyventojų nuomonę dėl viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimų, kuriuos Savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškąsias funkcijas.

   

  II. APKLAUSOS ORGANIZAVIMAS

   

  7.   Mero potvarkyje paskelbti apklausą turi būti nustatyta: apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos komisijos sudėtis, apklausos vieta ir data. Apklausos datą Meras suderina su apklausos iniciatoriais.
   2018 m. balandžio 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-223 redakcija

  8.   Apklausą organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius, kuris:

              8.1. Paskelbia mero potvarkį dėl apklausos paskelbimo per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose vyks apklausa, skelbimų lentose;

              8.2. suteikia komisijai technines, kanceliarines priemones apklausos vykdymui;

             8.3. susipažinęs su komisijos pateiktais apklausos rezultatais, paveda Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui parengti Tarybos sprendimo projektą dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų).

             8.4. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimo dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) paskelbimą vietinėse (regiono) visuomenės informavimo priemonėse, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijoje įvyko apklausa, skelbimų lentose.
   2018 m. balandžio 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-223 redakcija

  9.   Apklausą vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkiu sudarytos komisijos nariai.
   2018 m. balandžio 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-223 redakcija

  10. Apklausos komisija:

              10.1. atlieka būtinus pasirengimo apklausai darbus;

              10.2. kontroliuoja ir koordinuoja apklausos vykdymą;

              10.3. apklausos rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir paskelbia per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose įvyko apklausa, skelbimų lentose;

              10.4. priima sprendimus kitais apklausos vykdymo klausimais.
   2018 m. balandžio 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-223 redakcija

   

  III. APKLAUSOS AGITACIJA

   

  11. Apklausos agitacija gali būti įvairių formų ir būdų, išskyrus tuos, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

  12. Iniciatyvinės grupės nariai, seniūnaičiai ir kiti asmenys gali dalyvauti apklausos agitacijoje, tačiau jų dalyvavimas agitacijoje, agitacijos būdai ir formos negali turėti įtakos laisvam gyventojų apsisprendimui.

  13. Apklausos agitacijos kampanijoje negali dalyvauti apklausos komisijos nariai.

  14. Apklausos agitacijos išlaidos nėra apmokamos iš Savivaldybės biudžeto.

   

  IV. APKLAUSOS BŪDAI IR INICIJAVIMAS

   

  15. Apklausos būdai yra:

  15.1. tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose;

  15.2. gyventojų nuomonės pareiškimas sueigoje balsuojant;

  15.3. atrankinė gyventojų apklausa apklausos dalyvių būstuose;

  15.4. gyventojų apklausa apklausos dalyvių būstuose.

  16. Tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose (1 priedas). Gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose paprasta rašytine forma vykdomas Savivaldybės tarybos sprendimu (Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu) nustatytose vietose. 
   2018 m. balandžio 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-223 redakcija

   

  17. Gyventojų apklausa (atrankinė apklausa) apklausos dalyvių būstuose vykdoma paprasta rašytine forma užpildant apklausos dalyvių sąrašo lapus būstuose. Vykdant atrankinę gyventojų apklausą apklausos dalyvių būstuose gyventojų atrankos būdas nustatomas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

  18. Atvykęs į apklausos vietą, gyventojų sueigą ar vykdant Gyventojų apklausą (atrankinė apklausa) apklausos dalyvių būstuose asmuo pateikia apklausos komisijos nariui pasą ar kitą asmens dokumentą, patvirtinantį jo tapatybę, gyvenamosios vietos deklaraciją, kuri turi būti nesenesnė kaip 1 metų, jeigu apklausos vietoje gyventojų sueigoje nėra techninių galimybių patikrinti informaciją dėl asmens deklaruotos gyvenamosios vietos.

  19. Apklausos vykdymo komisijos narys, įsitikinęs, kad šis asmuo gyvena apklausiamoje teritorijoje, pateikia apklausos dalyviui Gyventojų apklausos sąrašo lapą (išskyrus atvejus, kai gyventojų nuomonės pareiškimas vykdomas sueigoje balsuojant), kuriame jis savo ranka įrašo savo nuomonę dėl apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) ir pasirašo.

  20. Apklausos dalyvis, kuris dėl fizinės negalios neįstengia pats įrašyti savo nuomonės ir  pasirašyti, gali nurodyti kitą asmenį (išskyrus apklausos komisijos narį), kuris tai padarytų vietoje jo.

  21. Kai gyventojų nuomonės pareiškimas vykdomas sueigoje balsuojant, sueigos dalyviai registruojami sueigos dalyvių sąraše įsitikinus, kad šis asmuo gyvena apklausiamoje teritorijoje, pagal 18 punkte nurodytus dokumentus.

  22. Gyventojų nuomonės pareiškimas sueigoje balsuojant fiksuojamas vietos gyventojų apklausos balsų skaičiavimo protokolu (2 priedas), kurį pasirašo apklausos komisijos pirmininkas arba jo pavaduotojas, arba komisijos pirmininko įgaliotas komisijos narys ir sueigos sekretorius, kuris renkamas sueigos metu iš joje dalyvaujančių asmenų.         

  23. Pasibaigus apklausai apklausos rezultatus nustato ir protokoluose užfiksuoja apklausos komisija.

  24. Apklausos komisija neįskaičiuoja gyventojo pareikštos nuomonės tik tuo atveju, jeigu dėl netinkamai užpildytų apklausos dalyvių lapų neįmanoma nustatyti tikrosios gyventojo valios dėl pateikto klausimo.

  25. Apklausa laikoma įvykusia, jeigu savo nuomonę pateiktu (pateiktais) klausimu (klausimais) pareiškė ne mažiau kaip 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje. Šis reikalavimas netaikomas atrankinei apklausai.

   

  V. APKLAUSOS REZULTATŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

   

  26. Apklausos komisija visus Gyventojų apklausos lapus ir Gyventojų apklausos rezultatų protokolą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir paskelbia per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose įvyko apklausa, skelbimų lentose.

  27. Apklausos rezultatai svarstomi artimiausiame Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

  28. Savivaldybės tarybos sprendime dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti nurodyti apklausos rezultatai ir Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo motyvai.

  29. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) skelbiamas vietinėse (regiono) visuomenės informavimo priemonėse, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijoje įvyko apklausa, skelbimų lentose.

   

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  30. Apklausos rezultatai yra patariamojo pobūdžio.

  31. Apklausos organizavimo išlaidos apmokamos iš Savivaldybės biudžeto.

  32. Vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašas gali būti papildomas ir keičiamas Tarybos sprendimu.

   

  _________________________

   1 priedas

   2 priedas

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-12 11:44:03
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.