2015 m. gruodžio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2015 m. gruodžio mėn.

2015-12-29

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Šimkų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5535/0003:440) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. gruodžio 30 d. iki 2016 m. sausio 13 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-12-23

INFORMACIJA apie magistralinio dujotiekio Šiauliai – Klaipėda DN 300 rekonstravimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau-PŪV) užsakovas - AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, 03116, Vilnius, (adresas korespondencijai Gudelių g. 49, 04224 Vilnius), tel. 8-5-2327789, 8-5-2360855.

2. PŪV pavadinimas - magistralinio dujotiekio (toliau - MD)  Šiauliai – Klaipėda DN 300 rekonstravimas.

3. PŪV vieta – Šiaulių, Telšių ir Klaipėdos apskritys, Šiaulių, Telšių, Plungės, Klaipėdos rajonų ir Rietavo savivaldybės.

4. Aplinkos apsaugos agentūra 2015-12-07 raštu Nr. (28.1)-A4-13548 priėmė atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai – MD Šiauliai – Klaipėda DN 300 rekonstravimas  - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, 44242, Kaunas tel.: (8 37) 323 209, darbo valandomis.

6.Visuomenė pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos gali teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius, tel. 8 706 62 008.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008 ir UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, 44242, Kaunas., tel.: (8 37) 323 209.


 

2015-12-23

2015-12-22 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius), ir fiziniai asmenys (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-1184 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:353; 5558/0014:354; 5558/0014:355; 5558/0014:357) Kalotės k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav. (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl 2005-07-07 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-155 (reg. Nr. 003553000644)  patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), koregavimo ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-12-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-09 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2279, Priedas Nr. 1

 2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-01 įsakymas Nr. AV-2474 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:353; 5558/0014:354; 5558/0014:355; 5558/0014:357) Kalotės k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav.  detaliojo plano rengimo“, Priedas Nr. 2

3. 2015-12-22 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1184, Priedas Nr. 3

4. Planavimo darbų programa


2015-12-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:30) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-22 įsakymas Nr. AV-2672 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą  į du arba daugiau žemės sklypų, pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. gruodžio 28 d. iki 2016 m. sausio 11 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2016 m. sausio 11 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-22 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ Nr. AV-2672, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:30) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.  detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-12-21

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A13 KLAIPĖDA- LIEPOJA RUOŽO NUO 12,10 IKI 19,20 KM REKONSTRAVIMO SPECIALŲJĮ PLANĄ KLAIPĖDOS RAJONE

Planavimo organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos  

J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, adresas internete www.lakd.lt, teirautis Perspektyvinio planavimo skyriaus vedėjo Artūro Aušros, tel. (8 5) 232 9660, faks. (8 5) 232 9609, el. paštas arturas.ausra@lakd.lt

Plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“ Klaipėdos padalinys (Taikos pr. 24, LT-91222 Klaipėda, projekto vadovas Vladimiras Davydenko, tel. (8 46) 383 477, mob. (8 687) 56 690, faksas (846) 383 477, adresas internete: www.kelprojektas.lt , el. p. vladimiras.davydenko@kelprojektas.lt).

Planavimo pagrindas – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos  direktoriaus 2013 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. V-17 dėl specialiojo plano rengimo.

Planuojama teritorija yra abipus magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja ruožą nuo 12,10 iki 19,20 km (nuo šio kelio rekonstruoto ruožo pabaigos 12,1 km ties Normantų kaimu iki šio kelio sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2253 Palanga–Nemirseta–Graudūšiai, Klaipėdos rajono Kretingalės seniūnijos teritorija.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ rengiamam specialiajam planui buvo atliktas strateginio pasekmių aplinkai vertinimas.

Planavimo tikslai ir uždaviniai suformuoti ir rezervuoti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda‒Liepoja ruožo nuo 12,10 iki 19,20 km rekonstravimui reikalingo žemės sklypo (kelio juostos) ribas, nustatyti visuomenės poreikiams paimti reikalingos žemės plotą (nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą).

Susipažinti su parengtu specialiojo plano projektu galima nuo 2016 m. sausio 12 d. iki 2016 m. vasario 12 d.:

               Klaipėdos rajono savivaldybėje, 310 kab., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai;

               Klaipėdos rajono savivaldybės Kretingalės seniūnijoje pas seniūną Klaipėdos g. 12, LT-96322 Kretingalė

Vieša specialiojo plano sprendinių ekspozicija nuo 2016 m. sausio 21 d. iki 2016 m. vasario 12 d. vyks:

               Klaipėdos rajono savivaldybėje, I – ame aukšte, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai;

               Klaipėdos rajono savivaldybės Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos g. 12, LT-96322 Kretingalė

Taip pat susipažinti su parengto specialiojo plano sprendiniais nuo 2016 m. sausio 12 d. iki 2016 m. vasario 12 d. galima pas specialiojo plano rengėją UAB „Kelprojektas“ Klaipėdos padalinyje (Taikos pr. 24 kab., IV aukšte, Klaipėdoje) ir Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos ( 206 kabinete, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius)

Parengto specialiojo plano sprendiniai bus pristatyti viešame susirinkime, kuris įvyks:

2016 m. vasario mėn. 15 d. 1700 val. Kretingalės kultūros centro salėje, (Klaipėdos g. 10, Kretingalė, LT-96330, Klaipėdos rajonas).

Pasiūlymus dėl parengto specialiojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui bei plano rengėjui šiame skelbime  nurodytais adresais.

Apskųsti parengto specialiojo plano sprendinius ir viešojo svarstymo procedūras galima Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (Danės g. 17, LT-92117 Klaipėda).

Aiškinamasis raštas

Sprendinių poveikio vertinimas

Sprendinių konkretizavimo brėžinys 1

Sprendinių konkretizavimo brėžinys 2

Sprendinių konkretizavimo brėžinys 3

Sprendinių konkretizavimo brėžinys 4


2015-12-15

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos minsterijos.

Sprendimo projektas dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir  planavimo tikslų nustatymo 2015-12-11 Nr. 45-15


2015-12-15

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Rimkų telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento

Plano rengimo organizatorius – UAB „Rimkų karjeras", Šilutės pl. 25, Klaipėda, LT-95107, įmonės kodas 303361507, tel. (8-46) 341 915, faks. (8-46) 341 916, elektroninis paštas: info@nts.lt.

Plano pavadinimas – Klaipėdos rajono Rimkų telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo planas.

Plano tikslai – Suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749.

Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyrius, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Priimtas sprendimas ir motyvai – išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento bei vadovaujantis norminiais teisės aktais, remdamasis plano sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo analizės rezultatais bei aplinkybe, kad jau iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai procedūros ir yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos leidimas naudoti Klaipėdos rajono Rimkų telkinio smėlio ir žvyro išteklius, planavimo organizatorius priėmė sprendimą –  neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Rimkų karjeras" ir naudojimo plano rengėjui UAB „GJ Magma“ darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).

 


2015-12-15

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr.5558/0004:882), radailių k., Klaipėdos rajone detalųjį planą, numatantį pakeisti 2012-07-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administacijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-1399 patvirtintą detalųjį planą (korektūrą).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5558/0004:882), Radailių k., Klaipėdos rajone. Plotas 0.3583 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g.5-7, Klaipėda, tel. Nr.8 46 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-03-19 d. Nr.AV-543.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-01-04 d. iki 2016-01-15 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt  

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2016-01-15 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2015-12-15

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Karklės kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0003:363) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų, skirtų kaimo turizmui vystyti,  statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-12-15

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Gedminų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0001:540) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos su rekreacine kaimo turizmo paskirtimi statinių statybos vietą; nustatyti plotus, kuriuose tikslinga įveisti želdinius (medžius ir krūmus); suplanuoti kelių išdėstymą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-12-14

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5558/0004:258) Baukštininkų kaimo Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5558/0004:258), Baukštininkų k. Klaipėdos r.. Plotas 1.5944 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai:

      1. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

     2. suplanuoti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir ūkinio pastato statybai;

     3. numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti,  nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015 m. gruodžio 14 d. iki 2015 m. gruodžio 29 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2015-12-30  9:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=44f754804af911e594fa8f945d27357f. Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324


2015-12-14

Informuojame apie pradedamą rengti kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 1,0100 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5513/0021:965), esantis Dercekių k., Prėkulės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas - A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687) 56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r.,


2015-12-07

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Slengių k., (kad. Nr.5558/0007:93), Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatorius: UAB „Visio futuri“.

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius- prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2015 -2016 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2015-12-07

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5525/0007:161) Ruigių kaimo Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5525/0007:161), Ruigių k. Klaipėdos r.. Plotas 1.7194 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai:

1. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

2. suplanuoti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir ūkinio pastato statybai;

3. numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti,  nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015 m. gruodžio 07 d. iki 2015 m. gruodžio 18 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2015-12-21  9:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=47dfdc304afe11e594fa8f945d27357f Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324


2015-12-04

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5558/0004:154) Radailių kaimo Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5558/0004:154), Radailių k. Klaipėdos r.. Plotas 2.3500 ha.

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai:

1. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

2. suplanuoti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir ūkinio pastato statybai;

3. numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti,  nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo..

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., LT96324, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015 m. gruodžio 04 d. iki 2015 m. gruodžio 17 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui ir projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2015-12-18  9:00  Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=44f917904ccd11e594fa8f945d27357f . Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r.LT96324


2015-12-03

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Šimkų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0004:192) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą;  nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. gruodžio 7 d. iki 2015 m. gruodžio 18 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-12-03

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Pjaulių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0001:629) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. gruodžio 7 d. iki 2015 m. gruodžio 18 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-12-03

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Lapių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5543/0003:151) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. gruodžio 7 d. iki 2015 m. gruodžio 18 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-12-01

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Jokulių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5568/0006:170) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos  vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybai.   Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną; nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. gruodžio 3 d. iki 2015 m. gruodžio 16 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-12-01

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Paslūžmio  k. 3, žemės sklype (kadastro Nr. 5508/0001:264) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, padidinant ūkininko sodybos ribas.

 Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. gruodžio 3 d. iki 2015 m. gruodžio 16 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-12-01

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Lyverių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0003:355) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

 Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

 Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. gruodžio 3 d. iki 2015 m. gruodžio 16 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  arba  klaipedos.rajonas@nzt.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-27 14:12:39
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102