2012 m. birželio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2012 m. birželio mėn.

2012-06-28

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypų Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav. (kad. Nr. 5558/0003:170, Nr. 5558/0003:333), parengto detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vitlinija“, Kranto g. 4, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., tel. 8 686 65395, 8 610 23717, el.p. vitlinija@gmail.com 

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Su projektu galima susipažinti nuo 2012-07-17d. iki 2012-08-17d. adresu: UAB „Vitlinija“, Kranto g. 4, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen.,  kont. Tel. 8 686 65395. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-08-01d. iki 2012-08-17d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2012-08-17d., 11 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui adresu: Kranto g.4, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj. sav.

Klaipėdos r. sav. taryba 2011m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T11-225 patvirtino žemės sklypų detaliojo plano koncepciją.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip teikiami planavimo pasiūlymai. 

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys


2012-06-28

Informuojame, kad skelbiamas parengto teritorijos, esančios Klaipėdos r. sav., Ketvergių kaime, Dovilų sen., kad. Nr. 5544/0005:630,  0,7290 ha, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su projektu galima susipažinti nuo 2012 liepos 10 iki 2012 rugpjūčio 9 pas planavimo organizatoriaus įgaliotą atstovą Algirdą Stonį, adresas: Daržų 12, Klaipėda, tel.: 868627308.  Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012 liepos 10 iki 2012 liepos 30 tuo pačiu adresu, viešas susirinkimas numatomas 2012 rugpjūčio 9, 10 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl parengto plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detaliojo plano rengėjui arba planavimo organizatoriaus įgaliotam atstovui, nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.

Planavimo organizatorius – fiziniai asmenys

Rengėjas – G.Vaupšo projektavimo firma,  Kretingos 3-27, Klaipėda, tel. 860039969.


2012-06-28

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir jo pakeitimais (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2004, Nr. 21-617), Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (2007-03-14 LR Vyriausybės nutarimas Nr.247), 2011-10-25 detaliojo teritorijos planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. Ar. AV-540 skelbiama apie Klaipėdos rajono, Agluonėnų k., žemės sklypo, kad. Nr. 5503/0003:623 (14,6499 ha), paskirties keitimo detaliojo plano rengimo pradžią.

Planavimo tikslai: Pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – naudingų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo terminai: Pradžia  – 2012 m. II ketv., pabaiga – 2013 m. I ketv.

Detalusis planas svarstomas su visuomene, derinamas, tikrinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka. Apie sekančius detaliojo plano rengimo etapus bus informuojama norminių aktų nustatytais terminais.

Detalaus plano organizatorius – fizinis asmuo

Detalaus plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18,  Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749, leidimo užsiimti žemės gelmių (geologiniu) tyrimu Nr. 82. Projekto vadovė: arch. Nijolė Bareikienė Nr. A1823, , tel. 8-699-03393, e-paštas nijole.bareikiene@gmail.com

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau, nei iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo – N.Bareikienė tel. 8-699-03393, e-paštas nijole.bareikiene@gmail.com


2012-06-28

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:376), esančio Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2012 m. pabaigos.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2012-07-17 iki 2012-08-20 imtinai plano rengėjo – UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2012-07-31 iki 2012-08-20 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas susirinkimas vyks 2012-08-20 10:00 val. UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau minėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 630 62291.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.


2012-06-28

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:283, kad. Nr. 5535/0004:368, kad. Nr. 5535/0004:279, kad. Nr. 5535/0004:346, kad. Nr. 5535/0004:349) Kretingalės mstl, Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo organizatoriai: UAB „Kretingalės slėnis“.

Planavimo tikslai: padalyti į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2012 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2012-06-27

Informuojame, kad parengtas teritorijos, esančios  Saulažolių k., Klaipėdos r. sav., detalusis  planas ir Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2012-05-31 sprendimu Nr.T11-408 patvirtinta koncepcija.

Planavimo tikslai –  pakeisti sklypo kad. Nr. 5538/0016:190 žemės pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių  gyvenamųjų pastatų statybos,padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Su parengtu projektu ir patvirtinta koncepcija bus galima susipažinti projektą rengiančioje bendrovėje “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT 96135, tel. (8 46) 473360, nuo 2012-07-12 iki 2012 -08-08. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-07-25 iki 2012 -08-08, viešas susirinkimas numatomas rugpjūčio 9 d, 1000 val. projekto rengėjo patalpose.  

Planavimo organizatorius  fizinis asmuo

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-06-27

Informuojame, kad parengtas teritorijos, esančios Gerduvėnų k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas ir Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2012-04-26 sprendimu Nr.T11-310 patvirtinta koncepcija.

Planavimo tikslai – pakeisti pagrindinę žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0010:230, Nr. 5568/0010:231, Nr. 5568/0010:232, Nr. 5568/0010:233 ) žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių  gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Su parengtu  projektu ir patvirtinta koncepcija bus galima susipažinti projektą rengiančioje bendrovėje “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT 96135, tel. (8 46) 473360, nuo 2012-07-12 iki 2012 -08-08. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-07-25 iki 2012 -08-08, viešas susirinkimas numatomas rugpjūčio 9 d, 900 val. projekto rengėjo patalpose.

Planavimo organizatorė fizinis asmuo.

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-06-27

Informuojame, kad pradedamas rengti 0,8146 ha žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:224) Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

(Apie pradedamą rengti detalųjį planą papildomai informuojame planuojamo žemės sklypo gretimybėse esančio žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:438) savininkę – fizinį asmenį).

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt

Planavimo tikslas – pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitą, kurios naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalijimas į sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2012 m. Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2012-06-26

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų grupės (kad. Nr. 5523/0004:307, Nr. 5523/0004:16), esančios Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą.

Planavimo tikslas: sujungti sklypus, padalyti į sklypus, pakeisti planuojamai teritorijai galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553001400) sprendinius, dalies sklypų naudojimo būdą į gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, dalies – naudojimo būdą į inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2012 m. pabaigos.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypų grupės detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2012-07-13 iki 2012-08-13 imtinai plano rengėjo – UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2012-07-27 iki 2012-08-13 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas susirinkimas vyks 2012-08-13 10:00 val. UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau minėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 630 62291.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.


2012-06-25

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Vėžaičių mstl. (kadastrinis Nr. 5568/0008:59, sklypo plotas – 1,0500 ha), detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Detaliojo plano rengimas, viešas svarstymas, derinimas ir tvirtinimas atliekamas bendraja tvarka.

Detaliojo plano rengimo terminas – pradžia 2012-01-30, pabaiga 2013 m. I ketv. 

Planavimo organizatorius – sklypo savininkai fiziniai asmenys.


2012-06-25

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (kadastrinis Nr.5558/0007:27, sklypo plotas – 0,7993 ha), detalusis planas.

Planavimo tikslas – padalyti į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Detaliojo plano rengimas, viešas svarstymas, derinimas ir tvirtinimas atliekamas bendraja tvarka.

Detaliojo plano rengimo terminas – pradžia 2011-04-06, pabaiga 2013 m. I ketv. 

Planavimo organizatorius – sklypo savininkai fiziniai asmenys.

Pasiūlymus dėl projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu nurodytu adresu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


2012-06-25

Baigiamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5545/0004:227), esančio Plikių mstl., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitą, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus.

Planavimo organizatoriai – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2012-07-18 iki 2012-08-16 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-08-01 iki 2012-08-16 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2012-08-17 11:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2012-06-25

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Kalniškės k., Klaipėdos r. sav.: 0,2400 ha ploto, kad. Nr. 5568/0010:45, detalusis planas.

Planavimo tikslas  – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

 Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, Klaipėda, LT - 91235, tel. 8 (46) 365 886, fax. 8 (46) 210163, el. paštas: klaipėda.architektūra@geometra.lt, interneto tinklapis: www.geometra.lt.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka. Preliminarus detaliojo plano parengimo terminas – 2012 m. IV ketvirtis. Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. Susipažinti su detalaus plano projektu, teikti pastabas ir pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui ir/ar detaliojo plano rengėjui.


2012-06-21

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad.Nr. 5558/0013:895, kad.Nr. 5558/0013:495, kad.Nr. 5558/0013:506) Aukštkiemių k., Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti pagrindinį naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos, papildomą naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, naudojimo būdą atskirųjų želdynų teritorijos, pobūdį – rekreacinės paskirties želdynams. Apjungti ir performuoti sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2012 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2012-06-21

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5568/0009:597), esančio Ežaičių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Tikslas yra padalyti sklypą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: almontus@gmail.com, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2012-07-16 iki 2012-08-13 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-07-30 iki 2012-08-13 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2012-08-14 11:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


  

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-06 10:32:03
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102