2012 m. liepos mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2012 m. liepos mėn.

2012-07-31

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir jo pakeitimais (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2004, Nr. 21-617), Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (2007-03-14 LR Vyriausybės nutarimas Nr.247), 2012-03-21 detaliojo teritorijos planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. Ar.9-79 skelbiama apie Klaipėdos rajono Eglynų k., žemės sklypo, kad. Nr. 5510/0001:11 (9,2648 ha), padalijimo ir vieno iš jų paskirties keitimo detaliojo plano rengimo pradžią.

Planavimo tikslai: padalyti sklypą į  sklypus, pakeisti vieno iš jų  pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – naudingų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo terminai: Pradžia  – 2012 m. II ketv., pabaiga – 2013 m. I ketv.

Detalusis planas svarstomas su visuomene, derinamas, tikrinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka. Apie sekančius detaliojo plano rengimo etapus bus informuojama norminių aktų nustatytais terminais.

Detalaus plano organizatorius – fizinis asmuo

Detalaus plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18,  Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749, leidimo užsiimti žemės gelmių (geologiniu) tyrimu Nr. 82. Projekto vadovė: arch. Nijolė Bareikienė Nr. A1823, , tel. 8-699-03393, e-paštas nijole.bareikiene@gmail.com

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau, nei iki viešo susirinkimo pabaigos. Kontaktinis asmuo – N.Bareikienė tel. 8-699-03393, e-paštas nijole.bareikiene@gmail.com


2012-07-30

Informacija apie ūkininko sodybos įkūrimo  atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – fizinis asmuo

2.Planuojama ūkinė veikla – ūkininko sodybos įkūrimas, pritaikant kaimo turizmui.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Mikužių k,. Veiviržėnų sen., Klaipėdos raj. Skl. Nr  5550/0003:131 .

4.Atsakingos institucijos – LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-07-24 priimta atrankos išvada Nr(4)-LV4-2358 ,,Dėl ūkininko sodybos įkūrimo (pritaikant kaimo turizmui) poveikio aplinkai vertinimo", kurioje pažymima, kad poveikio aplinkai  vertinimas neprivalomas. Pagrindiniai motyvai: Vadovaujantis  Nemuno deltos regioninio parko direkcijos 2012-06-25 raštu Nr V3-(7.1)-67, planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas  nedarys reikšmingo  poveikio ,,Natura 2000,, teritorijoms  ir šiuo atžvilgiu   nebūtina atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Pastatų statyba bus vykdoma už saugomų teritorijų ribų.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą  galima   susitarus su įgaliotu asmeniu Edgaru Skrinskiu, telef. 860618724, gyv. Kalnupės g. 9-56, Klaipėda .

6. Teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą bei  galima per 10 darbo dienų po šio skelbimo išspausdinimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Birutės g.16, Klaipėda, telef. 846466453.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir  atrankos dokumentais galima VĮ  VŽF Klaipėdos filiale, S. Šimkaus g.  19, telef. 869974351, 10  darbo dienų po šio skelbimo išspausdinimo.


2012-07-30

Informacija apie ūkininko sodybos įkūrimo  atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – fizinis asmuo.

2.Planuojama ūkinė veikla – ūkininko sodybos įkūrimas.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Mikužių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos raj. Skl. Nr. 5550/0003:219.

4.Atsakingos institucijos – LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-07-24 priimta atrankos išvada Nr(4)-LV4-2358 ,,Dėl ūkininko sodybos įkūrimo poveikio aplinkai vertinimo",  kurioje pažymima, kad poveikio aplinkai  vertinimas neprivalomas. Pagrindiniai motyvai: Vadovaujantis  Nemuno deltos regioninio parko direkcijos 2012-06-25 raštu Nr V3-(7.1)-66, planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas  nedarys reikšmingo  poveikio ,,Natura 2000,, teritorijoms  ir šiuo atžvilgiu   nebūtina atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Pastatų statyba bus vykdoma už saugomų teritorijų ribų.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą  galima   susitarus su įgaliotu asmeniu Edgaru Skrinskiu, telef. 860618724, gyv. Kalnupės g. 9-56, Klaipėda.

6. Teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą bei  galima per 10 darbo dienų po šio skelbimo išspausdinimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Birutės g. 16, Klaipėda, telef. 846466453.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir  atrankos dokumentais galima VĮ  VŽF Klaipėdos filiale, S. Šimkaus g. 19, telef. 869974351, 10  darbo dienų po šio skelbimo išspausdinimo.


2012-07-27

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – valstybinė žemė, prie Kazio Jaso namų valdos pastatų, esanti Minijos g. 2, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti valstybinės žemės sklypą prie pastato – gyvenamojo namo (unikalus Nr. 5598-2010-6012), ūkinio pastato (unikalūs Nr. 5598-2010-6023), viralinės (unikalus Nr. 5598-2010-6034), garažo (unikalus Nr. 5598-2010-6045) ir kitų statinių (unikalus Nr. 5598-2010-6056)

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 6354953, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977, nuo 2012-08-10  iki 2012-04-27.


2012-07-25

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypų Kalniškės k., Vėžaičių sen., Klaipėdos raj. sav. (skl. kad. Nr. 5568/0009:572, 5568/0009:573, 5568/0009:574, 5568/0009:575, 5568/0009:576, 5568/0009:577, 5568/0009:578, 5568/0009:579) parengto detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vitlinija“, Kranto g. 4, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., tel. 8 686 65395, 8 610 23717, el. paštas: vitlinija@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą –gyvenamosios teritorijos, pobūdį – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Su projektu galima susipažinti nuo 2012-08-13d. iki 2012-09-12d. adresu: UAB „Vitlinija“, Kranto g. 4, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen.,  kont. Tel. 8 686 65395. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-08-29d. iki 2012-09-12d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2012-09-12d., 18 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui adresu:Kranto g. 4, Saulažolių k., Dauparų - Kvietinių sen.

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T11-459 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr.5568/0009:572, Nr.5568/0009:576), žemės sklypų (kad. Nr.5568/0009:573,   Nr.5568/0009:577), žemės sklypų (kad. Nr.5568/0009:574, Nr.5568/0009:575. Nr.5568/0009:578, Nr.5568/0009:5759), esančių Kalniškės kaime, Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo“ patvirtino žemės sklypų detaliojo plano koncepciją.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu kaip teikiami planavimo pasiūlymai. 

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys


2012-07-25

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimu Nr. T11-412 patvirtinta žemės sklypo Saulažolių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5538/0016:466)  detalaus plano koncepcija.

Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Tilžės 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (18.51) L12-331, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą  – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2012-08-06 iki 2012-09-04 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-08-20 iki 2012-09-03 adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2012-09-05,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 


2012-07-25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr.112-4189) rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Rudaičių k., kad. Nr. 5543/0002:39, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui (toliau – Projektas), numatant žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties pastatų, pirties statybai.

Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Projekto rengėjas: IĮ ,,Tikslūs matavimai“, Ukmergės g. 300B-73, Vilnius, tel. 8-683-81626, el.p tikslusmatavimai@yahoo.com.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Susipažinti su projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus galite terminu (nuo 2012 m. liepos 27 d. iki 2012 m. rugpjūčio 10 d.) plano rengėjo patalpose IĮ ,,Tikslūs matavimai“, Ukmergės g. 300B-73, Vilniuje, tel. 8-683-81626.


2012-07-25

Informuojame, kad rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – 0,8362 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5503/0004:170), esantis Vanagų kaime, Agluonėnų seniūnija, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties statinių statybai, kūdros įrengimui.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt., Adresas: Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 Klaipėda, Tel: 8 (46) 493322, Tel: 8 676 42777.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektu galite nuo 2012-08-08d. iki 2012-08-22d.  Telefonai (8 46) 493322, 867642777.


2012-07-24

Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0007:617, sklypo plotas 0,7000 ha, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo preliminarus terminas: 2012 m.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto projekto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-08-13 iki 2012-09-10 imtinai plano rengėjo T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje. Informacija teikiama telefonais: (8 46) 254 671, (8 673) 42 503.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2012-08-28 iki 2012-09-10, adresu Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje, taip pat Sendvario seniūnijos patalpose, adresu Slengių k., Klaipėdos r.

Viešas susirinkimas numatomas 2012-09-11 13.00 val., T.Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, Klaipėdoje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2012-07-23

Rengiamas 5501/0002:0033 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas (kad. Nr.  5501/0002:0033), esantis Ablingos kaime, Endriejavo seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo plotas –19,1500 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai : žemės ūkio paskirties sklypą padalinti į du sklypus

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto  rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondas,  Šimkaus 19  Klaipėda, mob. 868657470  el.paštas: padalijimas@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2012-08-07 iki 2012-08-22 asmeniškai susitarę, tel. mob.868657470.


2012-07-23 

Rengiamas 5510/0005:0557 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas (kad. Nr.  5510/0005:0557), esantis Lėbartų kaime, Dauparų - Kvietinių seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo plotas –21,4395 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai : žemės ūkio paskirties sklypą padalinti į du sklypus

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkai

Projekto  rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondas,  Šimkaus 19  Klaipėda, mob. 868657470  el.paštas: padalijimas@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2012-08-07 iki 2012-08-22 asmeniškai susitarę, tel. mob.868657470


2012-07-18

Informuojame, kad skelbiamas parengto detaliojo plano Gindulių k., Klaipėdos r. sav.: 0,3800ha ploto, kad. Nr.5523/0002:138, viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta 2012-04-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-316.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-08-09 d.  UAB J ir A architektūros studijoje  Baltijos pr. 123-24, 93224 Klaipėda, tel. 8699 47048. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-08-22 d. iki 2012-09-07 d. tuo pačiu adresu.

Viešas susirinkimas vyks 2012-09-10 d.  UAB J ir A architektūros studijos patalpose  Baltijos pr. 123-24, 93224 Klaipėda 10.00 val.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui Ovidijui Stulgai, 86 Stokes Road, East Ham E6 3SE, Londonas, Jungtinė karalystė ir projekto rengėjui UAB J ir A architektūros studija anksčiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2012-07-18

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas Pleškučių k., Klaipėdos r. sav.: 2,9413 ha ploto, kad. Nr. 5565/0001:366.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: padalyti į sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros sklypą, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): 2012m.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta papildomai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB  J ir A  architektūros studija, į.k. 301733777, Baltijos pr. 123-24,  93224 Klaipėda, m. tel. 8699 47048, el.paštas: info@jastudija.lt.


2012-07-16

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos žemės sklype (kad. Nr.5552/0002:30), esančio Ketvergių k., Klaipėdos r. sav., atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: fiziniai asmenys atstovaujami įgalioto asmens Ivetos Švambarienės, Dariaus ir Girėno 23-21, Gargždai, tel. 860 404568.

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų namų statyba.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Žemės sklypas (kad. Nr.5552/0002:30), esantis Ketvergių k., Klaipėdos r. sav.

4.Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Klaipėdos rajono aplinkos apsaugos departamento 2012-07-11 išvada Nr.(4)-LV4-2226: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: su informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti pas įgaliotą  asmenį Ivetą Švambarienę (Dariaus ir Girėno 23-21, Gargždai, tel. 860 404568).

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: motyvuotus (pagrįstus) pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo Klaipėdos rajono aplinkos apsaugos departamento PAV ir normatyvų skyriuje, Birutės g. 16, Klaipėda, el.paštas rastine@klrd.am.lt.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima 10 darbo dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo pas įgaliotą  asmenį Ivetą Švambarienę (Dariaus ir Girėno 23-21, Gargždai, tel. 860 404568).


2012-07-11

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T11-402 patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir skelbiamas parengto žemės sklypo Kiškėnų k., Klaipėdos r. sav. (kadastrinis Nr. 5544/0005:280), detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: Pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatorius: UAB „MB turtas“, Pamėnkalnio g. 40, LT-01114, Vilnius.

Plano rengėjas: UAB “Regroup projektavimas”, Lukiškių g. 5-306, Vilniaus m.; tel.: 8~5 215 1005; faks.: 8~5 262 0353; el. paštas: ignas@regroup.lt

Susipažinti su projektu galima plano rengėjo patalpose, Lukiškių g. 5-306, Vilniuje nuo 07-30 iki 08-30. Vieša ekspozicija vyks nuo 07-30 iki 08-15 Dovilų seniūnijoje. Viešas susirinkimas numatomas 09-03, 14 val. Dovilų seniūnijos patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas detaliojo plano rengėjui prašome teikti raštu iki viešojo susirinkimo.


2012-07-10

Pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Laugalių k., Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Klaipėdos r. sav., kad. Nr.5510/0005:86, detalusis planas.

Planavimo tikslas: padalyti kitos paskirties žemės sklypą į sklypus, nustatant juose naudojimo būdus – gyvenamosios; komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; prekybos paslaugų ir pramogų objektų statybos bei kitus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Preliminarus planavimo terminas  2012–2013 metai.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriams raštu, per visą šio dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresais: Liepojos 7-10, Klaipėda  ir J.Janonio28-12, Gargždai , taip pat, plano rengėjui V.Vytienei, el. paštu: vida.vytienė@gmail.com, tel. 8 606 76441. Apie dokumento viešojo svarstymo procedūros laiką ir vietą bus informuota papildomai.


2012-07-10

Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo, kad. Nr. 5538/0016:698,  0,2580 ha, Saulažolių kaime, Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2012 m. gegužės 31 d. Nr.T11- 411 patvirtinta detaliojo plano  koncepcija.

Detaliojo plano rengimo tikslas – padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą.               

Planavimo organizatorius: UAB „Langų ir durų servisas“, adresas Šilutės pl. 53, Klaipėda; tel.: 846- 344320; +370(610)25665

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 m. liepos 25 d.  iki rugpjūčio 24 d. V.Dantienės projektavimo firmoje, adresu Taikos pr.24 – 330, 92334 Klaipėda, tel/fax 846383391, mob.+370686 41825, el. p. vdantiene@yahoo.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo  rugpjūčio 10 d. iki rugpjūčio 24 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas įvyks rugpjūčio 25 d.  14 val. ten pat.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu adresu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.


2012-07-10

Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo, kad. Nr. 5538/0016:21,  0,3463 ha, Saulažolių kaime, Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2012 m. gegužės 31 d. Nr.T11-375 patvirtinta detaliojo plano  koncepcija.

Detaliojo plano rengimo tikslas – padalyti žemės sklypą į sklypus, pakeisti naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą.

Planavimo organizatorius UAB „Ribena „adresas Šilutės pl. 53, Klaipėda; tel.: 846-345641; +370(698)00185.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 m. liepos 25 d.  iki rugpjūčio 24 d. V.Dantienės projektavimo firmoje, adresu Taikos pr.24 – 330, 92334 Klaipėda, tel/fax 846383391, mob.+370686 41825, el. p. vdantiene@yahoo.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo  rugpjūčio 10 d. iki rugpjūčio 24 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas įvyks rugpjūčio 25 d.  13 val. ten pat.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu adresu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.


2012-07-09

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr.T.11-475 patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir skelbiamas parengto žemės sklypo Purmalių k., Klaipėdos raj. sav.: 0,11 ha ploto, kad. Nr. 5558/0013:612; 0,0827 ha ploto, kad. Nr. 5558/0013:466, detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: sujungti sklypus, padalyti į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorė: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: N.Blaževičienės įmonė, adresas K.Petrausko g.23a, Kaunas, tel./fax. (8-37) 22 26 16, el.paštas: egbgrupe@gmail.com.

Susipažinti su projektu galima plano rengėjo patalpose, K.Petrausko g. 23A, Kaune, nuo 07-11 iki 08-07. Vieša ekspozicija vyks nuo 07-25 iki 08-07 Sendvario seniūnijoje ir planuojamame sklype.

Viešas susirinkimas numatomas rugpjūčio 09d., 14val. Sendvario seniūnijos patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas detaliojo plano rengėjui prašome teikti raštu iki viešojo susirinkimo.


2012-07-09

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Kretingalės mstl., (kad. Nr. 5535/0004:283, kad. Nr. 5535/0004:368, kad. Nr. 5535/0004:279, kad. Nr. 5535/0004:346, kad. Nr. 5535/0004:349), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai – UAB „Kretingalės slėnis“.

Detaliojo plano tikslas – padalyti į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Numatoma mažaaukščių gyvenamųjų pastatų ir jų priklausinių statyba. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2012 m. 

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2012-06-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-476 patvirtinta aukščiau minėtų žemės sklypų detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šių parengtų žemės sklypų Aukštkiemių k. Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-07-26 d. iki 2012-08-23 d. imtinai planu rengėju – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projektu ekspozicija (paroda) vyks nuo 2012-08-09 d. iki 2012-08-23 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2012-08-24 d. 10 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planavimo dokumento sprendinių apskundimo tvarka: raštu gauti atsakymai į pateiktus planavimo pasiūlymus, pretenzijas, pastabas gali būti apskundžiami Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per 1 mėnesį nuo viešo svarstymo rezultatų aptarimo susirinkimo datos. Per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo datos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius turi pateikti motyvuotą atsakymą, kuris gali būti apskundžiamas LR teismams įstatymų nustatyta tvarka.


2012-07-09

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Šlapšilės k. (kad. Nr. 5510/0005:655, kad. Nr. 5510/0005:572), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Detaliojo plano tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus. Numatoma mažaaukščių gyvenamųjų pastatų ir jų priklausinių statyba. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2012 m. 

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2012-06-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-452 patvirtinta aukščiau minėtų žemės sklypų detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šių parengtų žemės sklypų Aukštkiemių k. Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-07-26 d. iki 2012-08-23 d. imtinai planu rengėju – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projektu ekspozicija (paroda) vyks nuo 2012-08-09 d. iki 2012-08-23 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2012-08-24 d. 9 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planavimo dokumento sprendinių apskundimo tvarka: raštu gauti atsakymai į pateiktus planavimo pasiūlymus, pretenzijas, pastabas gali būti apskundžiami Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per 1 mėnesį nuo viešo svarstymo rezultatų aptarimo susirinkimo datos. Per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo datos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius turi pateikti motyvuotą atsakymą, kuris gali būti apskundžiamas LR teismams įstatymų nustatyta tvarka.


2012-07-09

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų detalųjį planą Aukštkiemių k. (kad. Nr. 5558/0013:895, kad. Nr. 5558/0013:495, kad. Nr. 5558/0013:506), Klaipėdos rajone.

Planavimo organizatoriai –  fiziniais asmenys.

Detaliojo plano tikslas – pakeisti žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti pagrindinį naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos, papildomą naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, naudojimo būdą atskirųjų želdynų teritorijos, pobūdį – rekreacinės paskirties želdynams. Apjungti ir performuoti sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Numatoma mažaaukščių gyvenamųjų pastatų ir jų priklausinių statyba ir eksploatacija. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2012 m. 

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2012-06-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-441 patvirtinta aukščiau minėtų žemės sklypų detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šių parengtų žemės sklypų Aukštkiemių k. Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-07-26 d. iki 2012-08-23 d. imtinai planu rengėju – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projektu ekspozicija (paroda) vyks nuo 2012-08-09 d. iki 2012-08-23 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2012-08-24 d. 8 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planavimo dokumento sprendinių apskundimo tvarka: raštu gauti atsakymai į pateiktus planavimo pasiūlymus, pretenzijas, pastabas gali būti apskundžiami Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per 1 mėnesį nuo viešo svarstymo rezultatų aptarimo susirinkimo datos. Per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo datos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius turi pateikti motyvuotą atsakymą, kuris gali būti apskundžiamas LR teismams įstatymų nustatyta tvarka.


2012-07-05

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0004:324), esančio Naujoji g. 2, Dovilų mstl., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: almontus@gmail.com, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2012-09-03 iki 2012-10-01 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-09-17 iki 2012-10-01 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2012-10-02 11:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2012-07-03

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5510/0003:286), esančio Proskynos g. 11, Šakinių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: almontus@gmail.com, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2012-09-03 iki 2012-10-01 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-09-17 iki 2012-10-01 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2012-10-02 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2012-07-03

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis  planas žemės sklypuose Karklės km., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav., (kadastrinis Nr. 5528/0003:210 ir 5528/0003:53), 3,5555 ha plote.  

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypų ribas ir plotą, pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:210) pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, pobūdį- ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. I mėn.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-46-473262, el. paštas: projektai@idmava.lt


2012-07-03

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis  planas žemės sklype Dovilų mstl., Klaipėdos raj. sav.(kadastrinis Nr. 5544/0004:135).  

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Projekto rengimo terminas- preliminarus – iki 2012 m. IV ketv.

Planavimo  organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-46-473262, el. paštas: projektai@idmava.lt


2012-07-02

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5552/0005:392), esančio Stragnų II k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos; degalinių ir autoservisų statinių statybos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas UAB „ANARIMA“, į. k. 301693941, Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-670 64626.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2012-09-03 iki 2012-10-01 UAB „ANARIMA“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-09-17 iki 2012-10-01 UAB „ANARIMA“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2012-10-02 11:00 val. UAB „ANARIMA“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2012-07-02

Informuojame, pradedamas rengti teritorijos, esančios Klaipėdos raj., Sendvarios sen., Mazūriškių k., kadastro Nr. 5558/0007:1093, detalusis planas, turintis tikslą pakeisti žemės sklypo detaliojo plano (reg. Nr.003553002570) sprendinius: padalyti į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į žemės ūkio paskirties žemę, naudojimo būdą – kiti žemės ūkio paskirties sklypai, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. paštas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo 2012 m. liepos 16 d. iki 2012 m. rugpjūčio 10 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2012 m. liepos 30 d. iki 2012 m. rugpjūčio 10 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2012m. rugpjūčio 13 d. 11 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Mazūriškių k., (kadastro Nr.5558/0007:1093) detalaus plano koncepcija galima adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2012-07-02

Informuojame, pradedamas rengti teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Vėžaičių sen. Macuičių k., kadastro Nr.5568/0009:355, detalusis planas, turintis tikslą pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788, el. paštas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo 2012 m. liepos 16 d. iki 2012 m. rugpjūčio 10 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2012 m. liepos 30 d. iki 2012 m. rugpjūčio 10 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2012 m. rugpjūčio 13 d. 09 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Macuičių k.., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr.5568/0009: 355) detalaus plano koncepcija galima adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2012-07-02

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – valstybinė žemė, prie Povilo Jenkaus namų valdos pastatų, esanti Sodų g. 3, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti valstybinės žemės sklypą prie pastato – gyvenamojo namo (unikalus Nr. 5598-2011-3017), ūkinio pastato (unikalūs Nr. 3028-2011-33028), viralinės (unikalus Nr. 5598-2011-3039), garažo (unikalus Nr. 5598-2011-3040),

Projekto organizatorius – pastatų savininkas

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 6354953, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977, nuo 2012-07-17  iki 2012-04-31.


2012-07-02

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5552/0005:391), esančio Stragnų II k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos; degalinių ir autoservisų statinių statybos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas UAB „ANARIMA“, į.k. 301693941, Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-670 64626.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2012-09-03 iki 2012-10-01 UAB „ANARIMA“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-09-17 iki 2012-10-01 UAB „ANARIMA“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2012-10-02 11:00 val. UAB „ANARIMA“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2012-07-02

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Gindulių k., kadastro Nr.5523/0002:692, detalusis planas, turintis tikslą pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. paštas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo 2012 m. liepos 16 d. iki 2012 m. rugpjūčio 10 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo2012m. liepos 30 d. iki2012m. rugpjūčio 10 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2012m. rugpjūčio 13 d. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Gindulių k.., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr.5523/0002: 692) detalaus plano koncepcija galima adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-06 10:43:18
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102