2014 m. gruodžio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2014 m. gruodžio mėn.

 

2014-12-23

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro ir LRaplinkos ministro 2014-01-02 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1,nustatyta tvarka, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr.5558/0001:129), esančio Gvildžių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas pradedamas rengti, vadovaujantis NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjos 2014-10-07 d. įsakymu Nr.12VĮ-(14.12.2.)-1404.

Projekto tikslas - padalyti žemės ūkio paskirties žemę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus - rekreacinės teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Projekto organizatorius - NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g.74,

Gargždai, Klaipėdos raj.; el.paštas: klaipedos.rajonas@nzt.lt; tel.8-46 452598.

Projekto iniciatorius - fizinis asmuo.

Projekto rengėjas - UAB "MINVIDA", įmonės kodas 300083390, esanti adresu Kuncų g.5-47, Klaipėda, tel.868370788, el. paštas: cminvida@yahoo.com.

Susipažinti su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima pas projekto rengėją adresu: Kuncų g.5-47, Klaipėda, nuo 2014-12-22 iki 2015-01-07 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus tel. 868370788. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui arba projekto rengėjui.


2014-12-23

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr.5530/0005:938;  Nr.5530/0005:939) Kaimynų g. 3a ir Kaimynų g. 3, Budrikų k., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-24 sprendimu Nr.T11-705 patvirtintą detalųjį planą (korektūrą).

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad Nr.5530/0005:938 ir Nr.5530/0005:939 Kaimynų g. 3a ir Kaimynų g. 3, Budrikų k., Klaipėdos rajone. Bendras plotas 0.2000 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: UAB „MINVIDA" Kuncų g.5-47, Klaipėda, tel. Nr.8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2014-09-22 d. Nr.AV-2214.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: sujungti žemės sklypus į vieną sklypą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-01-09 d. iki 2015-01-22 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB “MINVIDA” patalpose, Kuncų g. 5-47, Klaipėdoje, informacija tel. 8 683 70788, el. paštas:  cminvida@yahoo.com.  

 Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-01-22d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2014-12-22

Rengiamas valstybinės žemės sklypo, Minijos g 14, Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-12-10 d. įsakymu Nr. AV-2610.

Projekto tikslai – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą teisiškai neįregistruotiems pastatams eksploatuoti.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, el. paštas – virmantas.sirutis@klaipedos-r.lt, tel. 8 46 391064.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, įmonės kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977.

Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galite projekto rengėjo patalpose adresu - Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977, el. paštas alvydaskl@delfi.lt, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo, per kurį suinteresuoti asmenys pasiūlymus dėl projekto sprendinių teikia raštu.


2014-12-19

Informuojame apie, gyvenamojo namo su ūkiniais pastatais statybos Šventvakarių k., Klaipėdos r.,  atrankos išvadą dė poveikio aplinkai vertinimo.

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: fizinis asmuo..

2. Planuojamos ūkinė veikla: gyvenamojo namo su ūkiniais pastatais statyba.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Klaipėdos apsk., Klaipėdos r. sav., Šventvakarių k.

4. Pagal Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2014-12-04  priimtą atrankos išvadą Nr. (15.3.)-A4-7936, planuojamai  ūkinei veiklai- gyvenamojo namo su ūkiniais pastatais statybos Šventvakarių k. (žemės sklypo Kad. Nr. 5552/0008:162), Priekulės sen., Klaipėdos r.- poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  

5. Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, išsamiau galima susipažinti per 20 d.d. nuo šio skelbimo paskelbimo pas Iloną Pocienę, Gegužių g. 7, Klaipėda, Tel. 868398748.

6. Pasūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti per 20 d.d. nuo šio skebimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos deparatamentui, Birutės g. 16, LT-91204, Klaipėda, Tel. (8 46) 46 64 53.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per 10 d.d. nuo šio skelbimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos deparatamente, Birutės g. 16, LT-91204, Klaipėda, Tel. (8 46) 46 64 53 ir PAV dokumentų rengėjo UAB,,Drava” Cintjoniškių g. 13, LT-99116 Šilutė, Tel.: 8  441 75 517 patalpose.


2014-12-19

Rengiamas žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5552/0008:162, esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Šventvakarių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Planuojama teritorija – žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 5552/0005:162, esantis Šventvakarių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Žemės sklypo plotas – 0,5100 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai, bei numatoma veikla – žemės ūkio paskirties sklype  parinkti vietą ūkininko sodybai, bei jos priklausiniams.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB,,Drava” Cintjoniškių g. 13, LT-99116 Šilutė, Tel.: 8  441 75 517. El. paštas: info@drava.lt.

Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka – supaprastinta.

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir jo sprendinių poveikio vertinimu  galima pas plano rengėją nuo 2015-01-13 iki 2015-01-26 kiekvieną darbo dieną nuo 8:00 val. iki 17:00 val., projekto rengėjo patalpose, Cintjoniškių g. 13, Šilutėje. Telefonas pasiteiravimui:

8 (441) 75517.


2014-12-19

Informuojame apie, gyvenamojo namo su ūkiniais pastatais statybos Šventvakarių k., Klaipėdos r.,  atrankos išvadą dė poveikio aplinkai vertinimo.

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: fizinis asmuo.

2. Planuojamos ūkinė veikla: gyvenamojo namo su ūkiniais pastatais statyba.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Klaipėdos apsk., Klaipėdos r. sav., Šventvakarių k.

4. Pagal Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2014-12-04  priimtą atrankos išvadą Nr. (15.3.)-A4-7936, planuojamai  ūkinei veiklai- gyvenamojo namo su ūkiniais pastatais statybos Šventvakarių k. (žemės sklypo Kad. Nr. 5552/0008:162), Priekulės sen., Klaipėdos r.- poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  

5. Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, išsamiau galima susipažinti per 20 d.d. nuo šio skelbimo paskelbimo pas Iloną Pocienę, Gegužių g. 7, Klaipėda, Tel. 868398748.

6. Pasūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti per 20 d.d. nuo šio skebimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos deparatamentui, Birutės g. 16, LT-91204, Klaipėda, Tel. (8 46) 46 64 53.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per 10 d.d. nuo šio skelbimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos deparatamente, Birutės g. 16, LT-91204, Klaipėda, Tel. (8 46) 46 64 53 ir PAV dokumentų rengėjo UAB,,Drava” Cintjoniškių g. 13, LT-99116 Šilutė, Tel.: 8  441 75 517 patalpose.


2014-12-18

Informacija apie 110 kV elektros linijos "Klaipėda – Marios 3" statybos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – AB "Litgrid", A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 278 2777, faks. (8 5) 272 3986, el. paštas: info@litgrid.eu.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – 110 kV elektros linijos "Klaipėda – Marios 3" statyba ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Klaipėdos miestas, Klaipėdos rajono Dovilų seniūnija, Klaipėdos apskritis.

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus priimta atrankos išvada (2014-11-05 raštas Nr. (15.3)-A4-6870) – planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriui, Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda, tel. (8-46) 46 6466, el. paštas: klaipedos.skyrius@aaa.am.lt.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriuje, Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda, tel. (8-46) 46 6466, el. paštas: klaipedos.skyrius@aaa.am.lt. ir PAV dokumentų rengėjo būstinėje UAB "COWI Lietuva", Ukmergės g. 369A, LT-12142, tel. 8699 81281, el. paštas: daba@cowi.lt


2014-12-18

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0009:496; KAD. NR.  5568/0009:630; KAD. NR.  5568/0009:633; KAD. NR. 5568/0009:636; KAD. NR. 5568/0009:640; KAD. NR. 5568/0009:631; KAD. NR. 5568/0009:632; KAD. NR.  5568/0009:635; KAD. NR. 5568/0009:639; KAD. NR.  5568/0009:638; KAD. NR. 5568/0009:629; KAD. NR. 5568/0009:637; KAD. NR. 5568/0009:634; KAD. NR.  5568/0009:628; KAD. NR.  5568/0009:627)  KALNIŠKĖS K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS.

Planavimo pagrindas: įgalioto asmens  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-17 įsakymas Nr. AV-2956 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: parengti žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0009:496; kad. Nr.  5568/0009:630; kad. Nr.  5568/0009:633; kad. Nr. 5568/0009:636; kad. Nr. 5568/0009:640; kad. Nr. 5568/0009:631; kad. Nr. 5568/0009:632; kad. Nr.  5568/0009:635; kad. Nr. 5568/0009:639; kad. Nr.  5568/0009:638; kad. Nr. 5568/0009:629; kad. Nr. 5568/0009:637; kad. Nr. 5568/0009:634; kad. Nr.  5568/0009:628; kad. Nr.  5568/0009:627)  Kalniškės k.,  Vėžaičių sen.,  Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2013-02-13 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-246, (reg. Nr. 003553004752) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (planavimo tikslai – nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:631) naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir sujungti jį su žemės sklypu (kad. Nr. 5568/0009:632).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius:fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2014 m. gruodžio 19 d. iki 2015 m. sausio 7 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. sausio 7 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-17 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2956, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0009:496; kad. Nr.  5568/0009:630; kad. Nr.  5568/0009:633; kad. Nr. 5568/0009:636; kad. Nr. 5568/0009:640; kad. Nr. 5568/0009:631; kad. Nr. 5568/0009:632; kad. Nr.  5568/0009:635; kad. Nr. 5568/0009:639; kad. Nr.  5568/0009:638; kad. Nr. 5568/0009:629; kad. Nr. 5568/0009:637; kad. Nr. 5568/0009:634; kad. Nr.  5568/0009:628; kad. Nr.  5568/0009:627)  Kalniškės k.,  Vėžaičių sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2014-12-18

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB „komunalinis administravimas“ žemės sklypo (kad. Nr.5558/0013:889), Aukštkiemių k., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 įsakymu Nr.T11-130 patvirtintą detalųjį planą (korektūrą).

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr.5558/0013:889, Aukštkiemių k., Klaipėdos rajone. Plotas 3.3515 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Komunalinis administravimas“, H. Manto g.4-9, Klaipėda.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g.5-7, Klaipėda, tel. Nr.8 46 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2014-07-16 d. Nr.AV-1645.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: padalyti kitos paskirties žemės sklypą (kad. Nr.5558/0013:889) į sklypus, nustatyti žemės sklypų naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-01-08 d. iki 2015-01-21 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt  

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-01-21 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2014-12-18

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2006, Nr. 66-2429; 2008, Nr. 10-337; 2009, Nr. 59-7205; 2010, Nr. 65-3195), Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190), Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad pradedamas rengti valstybinės reikšmės  magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja ruožo nuo 12,10 iki 19,20 km rekonstravimo specialusis planas.

Planuojama teritorija yra palei magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja ruožą nuo 12,10 iki 19,20 km (nuo šio kelio rekonstruoto ruožo pabaigos 12,1 km ties Normantų kaimu iki šio kelio sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2253 Palanga–Nemirseta–Graudūšiai Klaipėdos rajono Kretingalės seniūnijos teritorija.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, 50-2431 punktu 2.1) rengiant specialųjį planą bus atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Planavimo pradžia – 2014 m. IV ketvirtis.

Planavimo pabaiga – 2015 m. III ketvirtis.

Planavimo tikslas – suformuoti ir rezervuoti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda‒Liepoja ruožo nuo 12,10 iki 19,20 km rekonstravimui reikalingo žemės sklypo (kelio juostos) ribas, nustatyti visuomenės poreikiams paimti reikalingos žemės plotą (nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą).

Planavimo organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Perspektyvinio planavimo skyrius (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9688, faksas (8 5) 232 9609, adresas internete: www.lakd.lt, el. p. aina.jonuskyte@lakd.lt).

Plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“ Klaipėdos padalinys (Taikos pr. 24, LT-91222 Klaipėda, projekto vadovas Vladimiras Davydenko, tel. (8 46) 383 477, mob. (8 687) 56 690, faksas (8 46) 383 477, adresas internete: www.kelprojektas.lt, el. p. vladimiras.davydenko@kelprojektas.lt).

Pasiūlymus dėl specialiojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir specialiojo plano rengėjui raštu per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Apie specialiojo plano viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą ir laiką nustatyta tvarka bus informuojama papildomai.


2014-12-18

Informuojame apie parengtą žemės sklypų (kadastriniai Nr. 5515/0005:163 ir Nr. 5515/0005:164), esančių Svencelės k., Priekulės sen.,  Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus2013 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. AV-1983 dėl detaliojo plano organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo,2013 m. lapkričio  21 d. pasirašyta detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. Ar.9-359.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, pobūdį – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, keisti sklypų ribas, nekeičiant sklypų ploto. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: UAB „Marių Uostas“ ir fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB „Klaipėdos projektas“, Kepėjų g. 11A, 91243, Klaipėda, tel. 8-46 31 14 61, mob.: 8-650 26356, el. paštas: margaritar@takas.lt.

Planavimo procesas: detalus planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka.

Planavimo terminai:2013 m. –2014 m.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2015 m. sausio 9 d. iki 2015 m. vasario 5 d. pas plano rengėją aukščiau nurodytu kontaktu. Nuo 2015 m. sausio 9 d. iki 2015 m. sausio 23 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Priekulės seniūnijoje. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2015 m. vasario 6 d. 14 val. Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos g. 14, Priekulė.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2014-12-18

Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5568/0012:8) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0012:8), esantis Ežaičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 1,43 ha.

Planavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-09-29 įsakymas Nr. 12VĮ-(14.12.2)-1369.

Planavimo tikslai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinių pastatų statybai, kūdros įrengimui.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687)56 977.

Susipažinti su šiuo projektu ir teikti pasiūlymus raštu, dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių galima per visą susipažinti su šiuo projektu skirtą laikotarpį (nuo 2015- 01-05 iki 2015-01-16). Susipažinti ir teikti pasiūlymus galima projekto rengėjo adresu, darbo dienomis.


2014-12-15

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo, kuri  kadastrinis Nr. 5558/0007:305, Klipščių k., Klaipėdos r.sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo planavimo tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T11-141 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima susipažinti plano rengėjo patalpose.

Susipažinimas su projektu, jo ekspozicija ir viešas susirinkimas numatomi plano rengejo patalpose adresu: UAB „Marteka“,  Klaipėdos g. 80-2, Laugalių k., Klaipėdos raj., tel.8 636 37650, el.p. info@marteka.lt. Su parengtu projektu galima susipažinti  nuo 2014-12-22 iki 2015-01-22 imtinai. Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2015-01-08 iki 2015-01-22. Viešas susirinkimas numatomas 2015-01-22  13.00 val.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2014-12-15

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo, kuri  kadastrinis Nr. 5523/0004:26, Klemiškės II k., Klaipėdos r.sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo planavimo tikslas –  nekeičiant pagrindinės žemės naudojim paskirties nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T11-198 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima susipažinti plano rengėjo patalpose.

Susipažinimas su projektu, jo ekspozicija ir viešas susirinkimas numatomi plano rengejo patalpose adresu: UAB „Marteka“,  Klaipėdos 80-2, Laugalių k., Klaipėdos raj., tel.8 636 37650, el.p.  info@marteka.lt. Su parengtu projektu galima susipažinti  nuo 2014-12-22 iki 2015-01-22 imtinai.  Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2015-01-08 iki 2015-01-22. Viešas susirinkimas numatomas 2015-01-22  13.00 val.  

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2014-12-15

Rengiamas kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 1,6504 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5525/0007:181), esantis Ruigių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“, įmonės kodas 302566893, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu -  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614, nuo 2014-12-16 iki 2015-01-02.


2014-12-15

Parengtas žemės sklypo, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr.5544/0004:139), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-08-01 d. įsakymu Nr. AV-1804. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2014-07-31 Nr. (12.13)-Ar.5-1238 projekto rengimo reikalavimais.

Projekto tikslai – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, nekeičiant paskirties.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, el. paštas – Raimondas.vilas@klaipedos-r.lt, tel. 8 46 391064.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, įmonės kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977.

Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galite projekto rengėjo patalpose adresu - Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977, el. paštas alvydaskl@delfi.lt, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo, per kurį suinteresuoti asmenys pasiūlymus dėl projekto sprendinių teikia raštu.


2014-12-12

2014-12-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir fiziniai asmenys (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-878  „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:420)  Saulės g. 2, Kalotės k., Kretingalės sen.,  Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2006-08-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-249  patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-12-09

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre Nr: 003553000991

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-18 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2685, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-09 įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:420)  Saulės g. 2, Kalotės k., Kretingalės sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“ Nr. AV-2869, 1 lapas; Priedas Nr. 2;

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis. Nr. AS-878. 2014-12-11. Priedas Nr. 3;

4. 2014-12-09 įsakymo pakeitimas, Priedas Nr. 4;

5. 2014-11-18 įsakymo dalinis pakeitimas, Priedas Nr. 5;

6. 2014-12-09 įsakymo dalinis pakeitimas, Priedas Nr. 6;

7. Papildomas susitarimas prie 2014-12-11 inicijavimo sutarties. Priedas Nr. 7;

8. Papildomas susitarimas prie 2014-12-11 inicijavimo sutarties, Priedas Nr. 8.

9. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 9


2014-12-12

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI UAB „INŽINERIJA LT“ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:123)  KLAIPĖDOS G. 15, KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS

Planavimo pagrindas: UAB „Inžinerija LT“ direktoriaus Voldemaro Čiunkos prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-10 įsakymas Nr. AV-2883 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: parengti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:123)  Klaipėdos g. 15, Kretingalės mstl.,  Kretingalės sen.,  Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2007-08-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-214, patvirtintą detalųjį planą, reg. Nr. 003553001397  (planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: UAB „Inžinerija LT“ direktorius Voldemaras Čiunka.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2014 m. gruodžio 12 d. iki 2014 m. gruodžio 30 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2014 m. gruodžio 30 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-10 įsakymas „Dėl pritarimo UAB „Inžinerija LT“ direktoriaus Voldemaro Čiunkos pasiūlymui“ Nr. AV-2883, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl UAB „Inžinerija LT“ žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:123)  Klaipėdos g. 15, Kretingalės mstl.,  Kretingalės sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2014-12-12

2014-12-10 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir fizinis asmuo (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-877 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0003:352; kad. Nr. 5528/0003:46)  Karklės k., Kretingalės sen.,  Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2003-02-27 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 27 posėdžio sprendimu Nr. T11-57 patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-12-09

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR: 003553000374

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-19 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ Nr. AV-2703, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-09 įsakymas Nr. AV-2870 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0003:352; kad. Nr. 5528/0003:46)  Karklės k., Kretingalės sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2;

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis. Nr. AS-877. 2014-12-10. Priedas Nr. 3.

4. Planavimo darbų programa


2014-12-12

Pranešame, kad yra parengtas žemės sklypo (Kad. Nr. 5535/0004:4), esančio Stančių kaime, Klaipėdos raj. sav.  detalusis planas.

Planavimo tikslas:

Pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemės, naudojimo   būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Detaliojo plano organizatorius:

fizinis asmuo Detaliojo plano rengėjas:

MB „Erdvės architektūra“, Vytauto g. 12-11, Klaipėda, info@erdvesarchitektura.lt, +370 64 728 728.

Susipažinti su parengtu detaliuoju planu ir teikti pasiūlymus galima adresu Vytauto 12-11, Klaipėda (tel. 8 64 728728) nuo 2014-12-15 iki 2015-01-05.  Vieša ekspozicija vyks Kretingalės sen. patalpose nuo 2014 gruodžio 22d. iki 2015m. sausio 5d. Viešasis susirinkimas vyks 2015m. sausio 5d. 9 val., Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos g. 12, Kretingalė.

Pasiūlymus dėl projekto visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą projekto rengimo laikotarpį. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame projekte, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai.


2014-12-10

Parengtas žemės sklypo, esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės m., Geležinkelio Stoties g. 4  formavimo ir pertvarkymo projektas

Pertvarkoma teritorija – Kitos paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5548/0001:9, plotas – 0,5605 ha), esantis Geležinkelio Stoties g. 4, Priekulės m., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

Projekto tikslas - padalyti kitos paskirties žemės sklypą į sklypus.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono sav., administracijos direktorius.

Planavimo iniciatoriai – fiziniai asmenys

Projekto rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17 IIa., Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima nuo 2014-12-12 iki 2014-12-30 projekto rengėjo patalpose: UAB „Kartografiniai projektai“ Klaipėdos skyriuje, adresu: Gegužės g. 1, Klaipėda, tel./faks.: 8 46 493322, Gargždų skyriuje, adresu: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, Tel./fax.: 8 46 454 544.


2014-12-10

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kadastrinis Nr. 5528/0004:269 Grabių kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo tikslai – pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553000361) sprendinius: padalyti į sklypus, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimu Nr. T11-510 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Ji skelbiama Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt.

Susipažinti su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu projektu galima nuo 2015-01-02 Kretingalės seniūnijoje, adresu Klaipėdos g. 12, Kretingalė.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-01-16 iki 2015-01-29 Kretingalės seniūnijoje, adresu Klaipėdos g. 12, Kretingalė.

Viešas susirinkimas numatomas 2015-01-30, 14 val. ten pat.

Pasiūlymus dėl projekto visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą projekto rengimo laikotarpį.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB “NTH projektai”, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame projekte, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai.


2014-12-10

Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5505/0001:9) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5505/0001:9), esantis Baičių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 2,1288 ha.

Planavimo tikslai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinio pastato statybai.

Planavimo uždaviniai:

- suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatoma statyba);

- suplanuoti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir ūkinio pastato statybai;

- numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Idmava ir partneriai“, Laugalių g. 9, Gargždai., Klaipėdos r., tel. (8 686)38 222, el. paštas: projektai@idmava.lt

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2014-12-15 iki 2014-12-31 projekto rengėjo patalpose adresu -  Laugalių g. 9,  Gargždai, tel. (8 686)38222, el. paštas: projektai@idmava.lt.

Pasiūlymai dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių planavimo organizatoriui gali būti teikiami raštu per visą susipažinti su šiuo projektu skirtą laikotarpį, projekto rengėjo patalpose.


2014-12-10

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Eglynų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0002:612) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio, pirties ir kitos paskirties pastatų statybai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. gruodžio 10 iki 2014 m. gruodžio 23 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-12-10

INFORMUOJAME, kad skelbiamas parengto detaliojo plano Mazūriškių k., Klaipėdos r. sav.: kad. Nr. 5558/0006:204, plotas – 0,1700ha viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojoplanokoncepcija patvirtinta 2014-10-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-495.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su tarybos patvirtinta detaliojoplanokoncepcija ir parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-01-07 d. UABJir A architektūros studijoje  Baltijos pr. 123-24, 93224Klaipėda, m. tel. 8699 47048. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-01-21 d. iki 2015-02-05 d. tuo pačiu adresu.

Viešas susirinkimas vyks 2015-02-06 d. UABJir A architektūros studijos patalpose  Baltijos pr. 123-24, 93224Klaipėda10.00val.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui  ir  projekto rengėjui UAB J ir A architektūros studija anksčiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2014-12-10

Informuojame, kad skelbiamas bendraja tvarka parengto projekto „Detalusis planas Gobergiškės k., Klaipėdos r. sav.: 0,1000ha ploto, kad.Nr.5510/0004:701“ svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas ir Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr.T11-62 patvirtinta koncepcija.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius - fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „SIVOS STUDIJA“ (Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r., tel. 8 614 58237, el.p.: simona@sivosstudija.lt, www.sivosstudija.lt).

Klaipėdos r. sav. Taryba 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T11-62 patvirtino žemės sklypo detaliojo plano koncepciją.

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-12-29 iki 2015-01-26 UAB „SIVOS STUDIJA“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-01-12d. iki 2015-01-26d. imtinai darbo dienomis, viešas susirinkimas vyks 2015-01-26d. 18.00 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teiktiraštuiki viešo susirinkimo pabaigos plano rengėjui UAB „SIVOS STUDIJA“ aukščiau nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2014-12-09

Informuojame, kad parengtas Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Planavimo  tikslai:  parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, paringti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai, kūdros įrengimui.

Planavimo uždaviniai:

- suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo  teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas  ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba); 

- suplanuoti žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną;

-  numatyti  žemės  tvarkymo  priemones,  reikalingas  planuojamai  žemės  ūkio  veiklai  vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo  ir  tvarkymo reikalavimų.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 5538/0015:149), esantis Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., plotas 0.7400 ha.

Projekto organizatorius ir savininkas: fiziniai asmenys.

Projekto  rengėjas:  UAB  „Gargždų  matavimai“,  P.  Cvirkos  g.  22-18,  Gargždai,  tel.  8  46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Pasiūlymai  dėl  parengto  kaimo  plėtros  žemėtvarkos  projekto  sprendinių  planavimo organizatoriui gali  būti  teikiami  elektronine  forma  per ŽPDRIS  arba  raštu  per  visą  susipažinti  su šiuo projektu skirtą laikotarpį, nuo 2014 m. gruodžio 18 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai  

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2014 m. gruodžio 18 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai.


2014-12-05

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k. (kad. Nr. 5558/0007:77 Tauralaukio k.v.), sklypo plotas – 2,8180 ha.

Planavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo įsakymas Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5558/0007:77) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo 2014 m. spalio 10 d. Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-1425.

Planavimo tikslas: padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas, Klaipėdos g. 74, Gargždai 96122 Klaipėdos rajonas, tel. Nr. 8 46 45 25 98.

Projekto rengimo iniciatorė: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr.  587371).

Su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2014-12-08 iki 2014-12-19 imtinai darbo dienomis, adresu Kadagių 8-5, Klaipėda.


2014-12-03

2014-12-03 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir fiziniai asmenys (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-865 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0004:64) Smiltelės g. 6A ir (kad. Nr. 5510/0004:65) Smiltelės g. 6, Dauparų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl 2000-07-19 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 4 šaukimo Tarybos 6 posėdžio sprendimu Nr. 67 ir 2001-12-13 Klaipėdos rajono savivaldybės valdybos 9 posėdžio  sprendimu Nr. 63, patvirtintų detaliųjų planų (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-11-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-07 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2600, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-25 įsakymas Nr. AV-2752 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0004:64) Smiltelės g. 6A ir (kad. Nr. 5510/0004:65) Smiltelės g. 6, Dauparų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr.2.

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis. Nr. AS-865. 2014-12-03

4. Papildomas susitarimas prie inicijavimo sutarties, Priedas Nr.4


2014-12-03

2014-12-03 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir fizinis asmuo (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-863 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0016:280)  Pasienio g. 75, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 183 patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-11-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-14 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2653, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-01 įsakymas Nr. AV-2794 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0016:280)  Pasienio g. 75, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo, 1 lapas; Priedas Nr.2.

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis. Nr. AS-863. 2014-12-03

4. Planavimo darbų programa

5. Sprendinių įgyvendinimo sutartis


2014-12-03

Informuojame, kad pradedami rengti Dovilų miestelio (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas − 2014 m. vasario 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Dovilų miestelio bendrojo plano rengimo“ Nr. T11-78) ir Endriejavo miestelio (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas − 2014 m. vasario 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Endriejavo miestelio bendrojo plano rengimo“ Nr. T11-79)  bendrieji planai.

BENDRŲJŲ PLANŲ ORGANIZATORIUS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt. Planavimo organizatoriaus atstovė − Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Giedrė Stankevičienė, tel. (846) 47 30 60, el. paštas giedre.stankeviciene@klaipedos-r.lt.

PLANŲ RENGĖJAS: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 84 33, faks. (8 5) 278 87 89, el. paštas urbanistai@taemgroup.lt. Projekto vadovė − Asta Kazlaitė, tel. (8 5) 278 84 33.

TERITORIJŲ PLANAVIMO LYGMUO: Vietovės lygmens.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Dovilų miestelis, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone ir Endriejavo miestelis, Endriejavo seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

  1.  Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis.
  2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą.
  3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones.
  4. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
  5. Pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.

PLANAVIMO PROCESO ETAPAI. 1 ETAPAS: parengiamasis; 2 ETAPAS: rengimo; 3 ETAPAS: baigiamasis. 

STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS (SPAV): Atliekamas.

TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJOS RENGIMAS: Atliekamas.

Planų sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Bendrasis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt skelbimų lentoje.


2014-12-02

2014-12-02 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir fizinis asmuo (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-860 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:555)  Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2007-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-158 patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-11-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-10 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ Nr. AV-2604, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-25 įsakymas AV-2753  „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:555)  Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.

3. 2014-12-02 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-860; Priedas Nr. 3.

4. Papildomas susitarimas prie inicijavimo sutarties Priedas Nr. 4


2014-12-02

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija - žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5528/0004:439) plotas - 2.4015  ha, Klaipėdos r. sav. Kretingalės sen. Grabių k.

Planavimo tikslas ir uždaviniai – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Inžinerija LT“  Tilžės g. 60 , 312 kab., Klaipėda, tel. 867020356, el. paštas: topelektra@gmail.com

Su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2014-12-02 iki 2014-12-16 projekto rengėjo patalpose - UAB „Inžinerija LT“, adresu Tilžės g. 60, 312 kab., Klaipėda. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.


2014-12-02

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO žemės sklypo (kad. Nr.5544/0007:38) Ketvergių g.2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005-08-25 sprendimu Nr.T11-211 patvirtintą detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5544/0007:38) Ketvergių g.2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos rajone. Plotas 21,2976 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, Liepų g.15, Klaipėda.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Hidrostatybos projektai", Gamyklos g.4, Gargždai,  tel. nr. 8 46 470940, el. paštas: info@hsprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2014-10-13 d. Nr.AV-2370.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti  UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras žemės sklypo kad. Nr.5544/0007:38, Lėbartų k.v., Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav 2005-08-25 d. Nr. T11-211 (TPD reg. Nr.003553000663) patvirtinto detaliojo plano teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Su teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąją viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2014-12-15 d. iki 2014-12-31 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos raj. ir detaliojo plano rengėjo – UAB "Hidrostatybos projektai" patalpose, Gamyklos g. 4, Klaipėdoje, informacija tel. 8 46 470940, el.paštas: info@hsprojektai.lt.  Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-12-22 d. iki 2014-12-31 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos raj. Viešas svarstymas numatomas 2015-01-06 10 val., ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2014-12-31 d.), o viešo svarstymo metu (2015-01-06 10 val.) ir žodžiu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2014-12-01

2014-11-28 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir UAB „SILBERAUTO“ direktorius Rimantas Stankevičius (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-859 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų  (kad. Nr. 5530/0001:176, kad. Nr. 5530/0001:331, kad. Nr. 5530/0001:177) Sudmantų k.,  Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2004-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu Nr. T11-119 patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-11-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-04 įsakymas „Dėl pritarimo UAB „SILBERAUTO“ pasiūlymui“ Nr. AV-2562, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-20  įsakymas Nr. AV-2713 „Dėl UAB „SILBERAUTO“ žemės sklypų  (kad. Nr. 5530/0001:176, kad. Nr. 5530/0001:331, kad. Nr. 5530/0001:177) Sudmantų k.,  Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo ", 1 lapas; Priedas Nr. 2.

3. 2014-11-28 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-859; Priedas Nr. 3.


2014-12-01

INFORMACIJA DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Priimtas sprendimas dėl „Valstybinės žemės teritorijos, esančios Dariaus ir Girėno gatvėje, Gargždų mieste, Gargždų seniūnijoje, Klaipėdos rajone detaliojo plano“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos išvados.

Detaliojo plano organizatorius:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 472025, faks. (8 46) 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengėjas:

UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: (8 37) 759028, faks.: (8 37) 452532, el. paštas: dujusfera@dujusfera.lt.

Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualia redakcija ir jį papildančiais teisės aktais.

Vadovaudamasis vertinimo subjektų pateiktomis išvadomis dėl detaliojo plano SPAV atrankos dokumento detaliojo plano organizatorius 2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. AV-2792 priėmė sprendimą neatlikti SPAV rengiamam detaliajam planui. Išsamiau su SPAV atrankos dokumentu ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas galima susipažinti ir pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui (nurodytais adresais) 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-26 16:24:01
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102