2019 m. lapkričio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2019 m. lapkričio mėn.

2019-11-29

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

SPRENDIMO PROJEKTAS

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

2019 m. lapkričio 27 d. Nr. 29-19

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu, bei atsižvelgdamas į UAB „Lankresta“ 2019-11-20 prašymą Nr. S19/86,  n u s p r e n d ž i u

pradėti Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.

Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Lankresta“.

Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-19-48p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Lankresta“ 2019-11-20 prašymas Nr. S19/86.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2019-12-13 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2019-12-13.

Sprendimas dėl Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2019-12-17.                                               


2019-11-29

Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kad. Nr. 5535/0004:547 Kretingalės k.v.), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Taurioji g. 9

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5535/0004:547), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Taurioji g. 9, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

PRIDEDAMA:

1. Palnavimo darbų programa.


2019-11-28

INFORMACIJA APIE GALIMYBES SUSIPAŽINTI SU TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAIS

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079  (2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija) patvirtintomis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis skelbiamas žemės sklypų Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano, numatančio pakeisti 2014-03-10 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-510 (reg. Nr. 003553005199) patvirtinto detaliojo plano sprendinius svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Teritorijų planavimo dokumento numeris TPDRIS sistemoje: K-VT-55-19-35.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: N. L., R. L., S. L.

Detaliojo plano rengėjas: Alma Haisė, individualios veiklos pažyma Nr. 875053, Telefonas 861211404, el. pašto adresas almahaise@gmail.com, projekto vadovė Alma Haisė, atestatas Nr. TPV 0104.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-01-09 d., Nr. AV-42.

Planavimo tikslas: žemės sklypą (kad. Nr. 5535/0004:514, esantį Uogų g. 6, Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. sujungti su žemės sklypu (kad. Nr. 5535/0004:515), esančių Uogų g. 8, Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., padalinti į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo uždaviniai: žemės sklypų Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatantis pakeisti 2014-03-10 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-510 (reg. Nr. 003553005199) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2019-11-28 iki 2019-12-12 imtinai, Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, detaliojo plano rengėjo patalpose adresu Liepų g. 66, Klaipėda, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val., bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2019-12-06 iki 2019-12-12 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. 8-46 473060. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2019-12-13 10 val. detaliojo plano rengėjo patalpose adresu Liepų g. 66, Klaipėda.

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo svarstymo pabaigos planavimo organizatoriui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. , el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt; www.klaipedos-r.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); detaliojo plano rengėjui – Almai Haisei, tel. 8-612-11404, e-paštas almahaise@gmail.com

Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai (valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos) per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

Pagrindinis brėžinys.

Detaliojo plano vadovė Alma Haisė


2019-11-28

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5565/0001:704) PLEŠKUČIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-11-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypą, padalijant į du žemės sklypus, pakeisti atidalinto žemės sklypo paskirtį į kitą, žemės sklypo naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-14 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5565/0001:704) PLEŠKUČIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2019-11-25 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1355, Priedas Nr. 2


2019-11-28


DĖL GARGŽDŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE

Rengimo pradžios data: 2019-10-24

TPD rūšis: bendrasis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakoreguoti Gargždų miesto bendrojo plano sudedamąsias dalis – Gargždų miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiojo plano sprendinius, Teritorijų rezervavimo visuomenės (valstybės) poreikiams brėžinį, Architektūrinės erdvinės kompozicijos formavimo brėžinį ir atitinkamai aiškinamąjį raštą.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-24 įsakymas „DĖL GARGŽDŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“, Priedas Nr. 1

 2. 2019-11-25 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1354, Priedas Nr. 2


2019-11-28


DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0002:205) KIŠKĖNŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-10-30

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: koreguoti detalųjį planą, pakeičiant žemės sklypo ribas - prijungiant tarp šiaurės rytinės žemės sklypo dalies ir kelio (Šatrijos tako) įsiterpusį valstybinės žemės plotą, nustatant privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-30 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0002:205) KIŠKĖNŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2019-11-25 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1356, Priedas Nr. 2


2019-11-26


DĖL PRIEKULĖS MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl Priekulės miesto bendrojo plano, patvirtinto 2009-02-26  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-110 (reg. Nr. T00029432) koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (žemės sklypo Turgaus g. 11, Priekulėje teritorijos ribose).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapija.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. lapkričio 28 d. iki 2019 m. gruodžio 11 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. gruodžio 11  d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL PRIEKULĖS MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“, 1 lapas.


2019-11-21

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREKTŪROS STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 16 punktu, informuojame apie 2019 m. lapkričio 18 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2437 priimtą sprendimą neatlikti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05 el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt (platesnė informacija teikiama 306 kabinete).


2019-11-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:1058; 5558/0004:1057) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-11-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus į vieną sklypą. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-14 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:1058; 5558/0004:1057) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2019-11-20 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1343, Priedas Nr. 2


2019-11-20

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Rimkų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0002:166) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – A. M. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m.  lapkričio 21 d. iki 2019 m. gruodžio 4  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 511, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu    klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-11-20

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Rimkų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0002:496) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – A. K. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m.  lapkričio 21 d. iki 2019 m. gruodžio 4  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 511, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu    klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-11-20

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Mėželių k., Jokšų g. 12, žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0004:83) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, praplečiant įregistruotos ūkininko sodybos ribas. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, praplečiant nustatytos ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – M. Z. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. lapkričio 21 d. iki 2019 m. gruodžio 4 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-11-20

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:500) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2008-09-22 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1029 (reg. Nr. 003553001868)  patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5523/0004:500) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.  Planuojamas plotas – 0.3819 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-18 d.  įsakymas Nr. AV-299  „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:500) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijas.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-11-28 iki 2019-12-11 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-88.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-12-11) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-11-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:60) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 1999-12-23 Klaipėdos rajono savivaldybės 3 šaukimo tarybos 27 posėdžio sprendimu Nr. 290 (reg. Nr. 003553000175) keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: UAB „Lidl Lietuva“

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. lapkričio 20 d. iki 2019 m. gruodžio 3 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. gruodžio 3 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0011:60) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-11-15

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:954) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, kuriuo keičiami detaliojo plano, patvirtinto 2002-10-03 Klaipėdos rajono  savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 191 (reg. Nr.  003553000325),  sprendiniai

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5558/0013:954, esantis Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Plotas 0,1570 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. 8 46 473060, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Emvadara“, M. M., M. V., Š. B. (duomenys nuasmeninti), adresas korespondencijai -  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: 2019-04-25 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-817.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2002-10-03 Klaipėdos rajono  savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 191 (reg. Nr.  003553000325) sprendinius. Planavimo tikslai: žemės sklypui kad. Nr. 5558/0013:954 pakeisti žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą iš miškų ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; žemės sklypą padalinti į atskirtus sklypus, atidalinant nuosavybės teise valdomas žemės sklypo dalis iš bendros dalinės nuosavybės, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Nauji sklypai formuojami nenumatant užstatymo.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.  

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-11-27 iki 2019-12-10  imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-19-291), plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt, ir Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. 8 46 473060.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2019-11-27 iki 2019-12-10 UAB “Progresyvūs projektai” patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui.

Viešas susirinkimas numatomas 2019-12-11 15.30 val. Klaipėdos rajono savivaldybės pastate, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2019-11-14

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL VĖŽAIČIŲ MIESTELIO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 16 punktu, informuojame apie 2019 m. lapkričio 13 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2394 priimtą sprendimą neatlikti Vėžaičių miestelio šilumos ūkio specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05 el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt (platesnė informacija teikiama 306 kabinete).

Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir Vėžaičių miestelio šilumos ūkio specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt.

SPAV išvadų lentelė

SPAV vertinimo atrankos dokumentas


2019-11-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:737; 5528/0004:735) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-08-30  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-204 (reg. Nr. 003553001396) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: L. F.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. lapkričio 14 d. iki 2019 m. lapkričio 27 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. lapkričio 27 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:737; 5528/0004:735) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-11-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5515/0004:236) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-12-23  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-1014 (reg. Nr. 003553003079) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: A. V. ir R. V.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. lapkričio 14 d. iki 2019 m. lapkričio 27 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. lapkričio 27 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5515/0004:236) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-11-08

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Juodikių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0009:227) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – R. D. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m.  lapkričio 12 d. iki 2018 m. lapkričio 25 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 511, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu    klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-11-08

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Baičių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0001:113) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – A. B. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m.  lapkričio 12 d. iki 2018 m. lapkričio 25 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 511, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu    klaipedos.rajonas@nzt.lt 


 2019-11-08

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Judrėnų seniūnijoje, Dariaus kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5533/0004:440) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – E. R. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m.  lapkričio 12 d. iki 2018 m. lapkričio 25 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 511, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu    klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-11-08

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Katkų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0002:140) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – G. D. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m.  lapkričio 12 d. iki 2018 m. lapkričio 25 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 511, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu    klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-11-08

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Sendvario seniūnijoje, Gvildžių kaime, Vėjų g. 61, žemės sklype (kadastro Nr. 5558/0002:126) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną; nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą.

Planavimo organizatorius – Z. T. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m.  lapkričio 12 d. iki 2018 m. lapkričio 25 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 511, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2019-11-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:656; 5528/0004:657) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-10-30

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus į vieną sklypą. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-30 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:656; 5528/0004:657) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2019-11-07 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1318, Priedas Nr. 2


2019-11-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:1385) LĖBARTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-10-30

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt 

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-30 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:1385) LĖBARTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2019-11-07 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1319, Priedas Nr. 2


2019-11-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:207) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-10-30

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pertvarkyti esamą žemės sklypą, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypo paskirties, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-30 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:207) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-11-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1311, Priedas Nr. 2


2019-11-06

DĖL DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:12) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad patikslinti detaliojo plano rengimo planavimo tikslai.

Planavimo tikslai: 1) padalinti detaliuoju planu suplanuotą esamą kitos paskirties žemės sklypą, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (kad. Nr. 5528/0004:62, detaliajame plane Nr. 43) į sklypus, daliai pakeisti paskirtį į žemės ūkio paskirties žemę, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 2) sujungti detaliuoju planu suplanuotus žemės sklypus Nr. 42, 46, 49 ir pirmuoju planavimo tikslu suformuotą žemės ūkio paskirties žemę į vieną žemės sklypą; 3) sujungtą žemės sklypą padalinti į sklypus. Daliai pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; 4) žemės sklypui (kad. Nr. 5528/0004:1044, detaliajame plane Nr. 41) pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-30 įsakymas „DĖL 2019-04-11 ĮSAKYMO NR. AV-712 „DĖL DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:12) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“ DALINIO PAKEITIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-11-05 papildomas susitarimas prie inicijavimo sutarties Nr. AS-1314, Priedas Nr. 2


2019-11-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:127; 5558/0007:134; 5558/0007:141) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-10-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus į vieną sklypą, padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:127; 5558/0007:134; 5558/0007:141) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-10-31 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1305, Priedas Nr. 2

Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-03 16:48:18
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102