2018 m. gruodžio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2018 m. gruodžio mėn.

2018-12-28

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS SPRENDIMO PROJEKTAS 

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo 2018 m. gruodžio 27 d. Nr. 37-18 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu, bei atsižvelgdamas į UAB „Nametas“ 2018-12-19 prašymą,  n u s p r e n d ž i u

pradėti Klaipėdos rajono Gelžinių smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą.

Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Nametas“.

Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-18-57p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Nametas“ 2018-12-19 prašymas.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2019-01-16 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2019-01-16.

Sprendimas dėl Gelžinių smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2019-01-21.


2018-12-20

PARENGTAS ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0007:309; 5544/0007:310; 5544/0007:311; 5544/0007:312; 5544/0007:313; 5544/0007:314) LAISTŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO PROJEKTAS

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-04 įsakymu Nr. AV-2196 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:309, 5544/0007:310, 5544/0007:311, 5544/0007:312, 5544/0007:313 ir 5544/0007:314) Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, parengtas Žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:309, 5544/0007:310, 5544/0007:311, 5544/0007:312, 5544/0007:313 ir 5544/0007:314) Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano projektas.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, el. pastas savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „PJE Project“, Naujoji Uosto g. 5–5, 92120 Klaipėda.

Plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel. (5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt.

Planavimo tikslai – patikslinti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (nustatyti leistiną pastatų aukštį iki 30 m, nustatyti užstatymo tūrio tankį pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose).

2017-10-24 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta Žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:309, 5544/0007:310, 5544/0007:311, 5544/0007:312, 5544/0007:313 ir 5544/0007:314) Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano planavimo darbų programa: atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nerengiamas, teritorijos vystymo koncepcija nerengiama, koncepcijos nepriklausomas ekspertinis vertinimas neatliekamas. Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Susipažinti su planavimo proceso eiga galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K–VT-55-17-555.

Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2019 m. sausio 7 d. iki sausio 18 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (309 kab.) Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas svarstymas įvyks 2019 m. sausio 21 d. 16:00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos I aušto salėje Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.


2018-12-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:539; 5558/0005:515; 5558/0005:644) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-12-12

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti gyvenamosios paskirties žemės sklypus kadastro Nr. 5558/0005:539; 5558/0005:515; 5558/0005:644  į sklypus (kiekvieną sklypą į du sklypus), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-12 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:539; 5558/0005:515; 5558/0005:644) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-12-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1387, Priedas Nr. 2


2018-12-18

INFORMUOJAME DĖL 2018-02-21 ĮSAKYMO NR. AV-416 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0001:194) SUDMANTŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“ DALINIO PAKEITIMO

Rengimo pradžios data: 2018-12-07

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sklypą padalinti į sklypus ir  nustatyti teritorijos naudojimo režimą. Esant poreikiui, suformuoti kitos paskirties žemės sklypus, kurių naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-07 įsakymas „DĖL 2018-02-21 ĮSAKYMO NR. AV-416 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0001:194) SUDMANTŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“ DALINIO PAKEITIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-12-13 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1362, Priedas Nr. 2


2018-12-18

                             

INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektą Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ nuostatomis bei Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 115 punktu, informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėja 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 12ŽKĮ-1-(14.12.127.) „Dėl Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001 tvirtinimo“ patvirtino Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektą Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001 (Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) paslaugos byla Nr. ZKOP-32148).

Projekto organizatorius: valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23-401, (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 30 00, el. p. konsolidacija@vzf.lt, valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyriaus projektų vadovė Reda Bankauskaitė, tel. 8 614 77 892, el. p. reda.bankauskaite@vzf.lt.

Projekto rengėjas: Jungtinės veiklos partnerių grupė UAB „INVENTORA“ ir valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, kurią atstovauja UAB „INVENTORA“, Donelaičio g. 78-10, 44254 Kaunas, generalinis direktorius Donatas Gustaitis, tel. 8 687 87332, el. p. info@inventora.lt; projekto vadovė Janina Marčiukaitienė, tel. 8 686 35657, el. p. info@inventora.lt.

Apskundimo tvarka – sprendimas dėl Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybės Tryškių seniūnijos Tryškių kadastro vietovės Tryškių miestelio, Leilėnų, Sukančių, Kilpiškės, Stakminių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KE-15-1-07990-PR001 patvirtinimo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti apskųstas teismui.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacija


2018-12-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:514; 5535/0004:515) STANČIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2014-03-10 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-510 (reg. Nr. 003553005199), keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. gruodžio 20 d. iki 2019 m. sausio 08 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. sausio 08 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:514; 5535/0004:515) STANČIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr.1


2018-12-13

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB „Armaris“ ir UAB „Armario būstas“ žemės sklypų (kad.Nr.5523/0003:940; 5523/0003:996) Gindulių k. Klaipėdos r.detalųjį planą, numatantį koreguoti 2009-06-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-337 (reg. Nr. 003553002271) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5523/0003:940; 5523/0003:996) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.  

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Armaris“ ir UAB „Armario būstas“.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-08-28 d. Nr. AV-1867. Planavimo tikslai: Žemės sklypui kad. Nr. 5523/0003:940 pakeisti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Prie esamo žemės sklypo kad. Nr. 5523/0003:940 Gindulių k., Klaipėdos r. prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki 4 arų, prijungtam žemės sklypui nustatyti žemės paskirtį – kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Apjungtą sklypą apjungti su sklypu kad. Nr. 5523/0003:996. Padalinti į sklypus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-12-20 d. iki 2019-01-09 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-450.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-01-09 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-12-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:904) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-01-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-52 (reg. Nr. 003553002514), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatoriai: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. gruodžio 13 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. gruodžio 31 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:904) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1


2018-12-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0010:1) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 1998-05-13 Klaipėdos rajono savivaldybės 3 šaukimo tarybos 12 posėdžio sprendimu Nr. 35 (reg. Nr. 003553000075) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: UAB „Trevena“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. gruodžio 12 d. iki 2018 m. gruodžio 28 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. gruodžio 28 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0010:1) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-12-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:640; 5523/0004:641) IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:259) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2011-09-16  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2037 (reg. Nr. 003553004064) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. gruodžio 12 d. iki 2018 m. gruodžio 28 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. gruodžio 28 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:640; 5523/0004:641) IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:259) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-12-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0007:118) DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-05-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.  T11-381 (reg. Nr. 003553002854) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: UAB „APOIL“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. gruodžio 6 d. iki 2018 m. gruodžio 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. gruodžio 19 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0007:118) DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“,1 lapas. 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-02 14:31:00
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102