Balandžio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

Balandžio mėn.2022-04-28 

Informuojame visuomenę apie parengtą 2013-05-08 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-801, patvirtinto A. Š. ir I. Š. žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:258), esančio Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5558/0007:149) Lietaus g. 13, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Planuojama teritorija: žemės sklypas, kurio kad. Nr. 5558/0007:149, esantis Lietaus g. 13, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 0.0974 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto iniciatorius: I. Š., A. Š.
Projekto rengėjas: Nomedos Černiauskienės individuali veikla, Kapsų g. 16, Klaipėda, tel. +37065791891, el. paštas – nomeda.v@gmail.com.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: A. Š. ir I. Š. žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:258), esančio Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto 2013-05-08 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-801, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5558/0007:149) Lietaus g. 13, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., koreguojant statinių statybos zoną ir statybos ribą.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-04-28 iki 2022-05-12 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt bei projekto rengėjo patalpose, adresu Kapsų g. 16, Klaipėda, tel. +37065791891 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-05-12 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas  Brėžinys 


2022-04-28

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

            Vykdydami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių 12 punkto nuostatas, prašome minėtą įsakymo projektą per 4 darbo dienas nuo šio rašto gavimo Jūsų įstaigoje dienos patalpinti Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje bei nurodyti, kad:

  1. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2022 m. gegužės 17 d;
  2. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2022 m. gegužės 17 d.

PRIDEDAMA. Įsakymas "DĖL KLAIPĖDOS RAJONO ŠNAUKŠTŲ-2 SMĖLIO IR ŽVYRO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ".


2022-04-27

VĖŽAIČIŲ DVARO SODYBOS PARKO (23413) KLAIPĖDOS RAJONO SAV., VĖŽAIČIŲ SEN., VĖŽAIČIŲ MSTL. ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ, IŠSKYRUS AUGANČIUS PRIVAČIUOSE SKLYPUOSE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO PRISTATYMAS 

VISUOMENEI 

1. Tvarkybos darbų adresas: Klaipėdos rajono sav., Vėžaičių sen., Vėžaičių mstl. 

2. Projektuojamo objekto duomenys: Vėžaičių dvaro sodybos parkas (unikalus kodas kultūros vertybių registre – 23413). Projektuojami dvaro sodybos teritorijoje esantys želdynų ir želdinių tvarkybos darbai. 

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, projekto vadovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: Aurimas Vengris, avengris@gmail.com, +370 655 532445. 

4. Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111103732. 

5. Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vėžaičių seniūnija, biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188662168, Gargždų g. 25, Vėžaičiai, 96216 Klaipėdos r.; tel.: (8 46) 458235, mob. tel. 8 655 948 23, E-paštas: alvydas.mockus@klaipedos-r.lt. 

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vėžaičių seniūnijos patalpos, Gargždų g. 25, Vėžaičiai, 96216 Klaipėdos r. 

Telefono numeris: (8 46) 458235, mob. tel. 8 655 948 23 

Laikas: darbo dienomis 9.00-11.00; 14.00-16.00 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje www.klaipedos-r.lt skiltyje Skelbimai – Teritorijų planavimo viešumas. 

Visuomenė susipažinti su projektiniais pasiūlymais gali iki 2022-05-09 ir viešo susirinkimo metu. 

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: 

Raštu: Polocko g. 17- 164, Vilnius 

El. paštu: avengris@gmail.com 

Kitu būdu: Telefonu: +370 65553245 

Pasiūlymų teikimo terminas: visuomenė pasiūlymus teikti gali iki 2022-05-09, 15.00 val. ir viešo susirinkimo metu. 

7. Viešas susirinkimas įvyks: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vėžaičių seniūnijos patalpose, Gargždų g. 25, Vėžaičiai, 96216 Klaipėdos r.. 

Viešo susirinkimo data: 2022-05-09, 15.00 – 17.00 val.

PRIDEDAMA. Vėžaičių dvaro sodybos parko (23413) Klaipėdos raj. sav., Vėžaičių sen., Vėžaičių mstl. želdinių tvarkybos darbų (restauravimo) projektas.


2022-04-27

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo Smeltalės g. 14, Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5523/0007:215), detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553003184 sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Smeltalės g. 14, Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5523/0007:215). Sklypo plotas - 0.2357 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: astatauro@gmail.com. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-10 įsakymas Nr. AV – 3133 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr.5523/0007:215) Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553003184 sprendinius. 

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo esamą sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus. 

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. 

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. 

Urbanistinės idėjos konkursas - nerengiamas. 

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-37). 

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. 

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LRV 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 22 p.


2022-04-26 

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės sen., Klišių k., Klišių g. 1A žemės sklype (kadastro Nr. 5513/0022:32) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; 

Planavimo organizatorius – E. T.  (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m.  balandžio 28 d. iki 2022 m. gegužės 11 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių g. 19b, LT- 96121 Gargždai, telefonu 8 706 85 515, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  vilma.pabreziene@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt 


2022-04-26 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-19 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-923) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:4), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-04-26 d. iki 2022-05-10 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-04-25 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1035) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:247), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalėje, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-04-25 d. iki 2022-05-09 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-04-25 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1030 žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0010:330), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Mickų k., Šv. kristoforo g. 66,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Kitos" į "Žemės Ūkio" žemės  naudojimo būdą iš "Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos" į "Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai". 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-04-25 d. iki 2022-05-09 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-04-25 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1016) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0007:241), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-04-25 d. iki 2022-05-09 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-04-25

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų Kunkių k. detaliojo plano rengimo.

Raštas


2022-04-25

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl Gargždų miesto bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje.

Raštas


2022-04-25 

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kadastro sklypas (kadastro Nr.5503/0002:0192), esančio Poškų k., Agluonėnų sen. Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas.  

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.  

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr.5503/0002:0192), esančio Poškų k., Klaipėdos r..  

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, pritaikytų rekreacinei veiklai. 

Projekto organizatorius: Fizinis asmuo, Poškų k., Klaipėdos r. 

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, H.Manto g.7, Klaipėda, el. paštas: info@project28.lt, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2022 m. balandžio 25 d. iki 2022 gegužės 06 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose – H.Manto g.7, Klaipėda. tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui 2022-05-06 (imtinai), H.Manto g.7, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-97041. 


2022-04-22 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-20 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1000) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:287), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-04-22 d. iki 2022-05-06 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-04-22 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Mikelio Kaitinio g. 8, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5530/0005:1409) detaliojo plano patvirtinto 2009-02-26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-119 koregavimą rengiamą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5530/0005:1409), Mikelio Kaitinio g. 8, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamo sklypo plotas – 0,0833 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Projekto užsakovas: fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti).
Projekto rengėjas: UAB „Projektų uostas“, Tilžės g. 15, Klaipėdos m., Klaipėdos r. sav. Projekto vadovas Mantas Anužis, tel. (+370) 611 67738, el. p. projektuuostas@gmail.com.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 4 nustatyta statybos zona, statybos riba. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-04-22 iki 2022-05-06 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susiderinus tel. (+370) 611 67738.
Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, projekto rengėjo kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2022-05-06 d.).
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas      Brėžinys 


2022-04-22

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės sen., Liaunų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0002:173) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – J.L. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. balandžio 25 d. iki 2022 m. gegužės 6 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2022-04-22

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės sen., Žiobrių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0004:29) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą. 

Planavimo organizatorius – M. G. (duomenys nuasmeninti). 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2022 m. balandžio 25 d. iki 2022 m. gegužės 6 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


 2022-04-21

Informacija apie rengiamą Detaliojo plano, patvirtinto 2014-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. T11-266, žemės sklype Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Placio g. 41C koregavimą: koreguojama įvažiavimų/išvažiavimų vietos, supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.
Planuojamos teritorijos plotas– 2.8674 ha
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel. 8 46 211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto rengėjas– E.URBONAS, adresas: Taikos pr. 24, Klaipėda, tel. Nr. 861091901, el. paštas: info@urbopro.lt
Projekto užsakovas– T.L. (duomenys nuasmeninti)
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo (2013-06-27 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. XII-407) 28 str. 9 punktu bei Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių (2014-01-02 d. LR AM įsakymas Nr.D1-8) 318.3.1 punktu, rengiamas 2014-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. T11-266, koregavimas: įvažiavimų/išvažiavimų vietos, nekeičiant detaliuoju planu nustatytų privalomųjų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų ir nesukeliant naujų neigiamų padarinių gyvenimo ir aplinkos kokybei, nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, supaprastinta tvarka.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-04-22 iki 2022-05-05 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-05-05 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas     Brėžinys


2022-04-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-19 gautas prašymas (registravimo Nr. Atp4-211) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 55/0003:126), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Birbinčių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Susisiekimo ir komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos". Motyvas – saulės elektrinės statyba.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-04-19 d. iki 2022-05-03 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-04-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-14 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-952) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5513/0015:442), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Derceklių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos".

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-04-19 d. iki 2022-05-03 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-04-19 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-14 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-952) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5513/0015:441), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Derceklių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-04-19 d. iki 2022-05-03 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-04-19

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, kurio tikslas Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0006:210; 5558/0006:452; 5558/0006:617; 5558/0006:618; 5558/0006:616; 5558/0006:615; 5558/0006:171; 5558/0006:176; 5558/0006:572; 5558/0006:576) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis.

Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., sklypo kad.Nr. 5558/0006:210; 5558/0006:452; 5558/0006:617; 5558/0006:618; 5558/0006:616; 5558/0006:615; 5558/0006:171; 5558/0006:176; 5558/0006:572; 5558/0006:576. Plotas – 4,0149 ha.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Planavimo iniciatorius – T. Bartkaus projektavimo IĮ.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021- 01-28 įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-206 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0006:210; 5558/0006:452; 5558/0006:617; 5558/0006:618; 5558/0006:616; 5558/0006:615; 5558/0006:171; 5558/0006:176; 5558/0006:572; 5558/0006:576) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas – Žemės ūkio paskirties sklypo (kad. Nr. 5558/0006:210) naudojimo paskirtį pakeisti į kitą, žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0006:171, 5558/0006:176, 5558/0006:210, 5558/0006:452, 5558/0006:572, 5558/0006:576, 5558/0006:615, 5558/0006:616, 5558/0006:617, 5558/0006:618) naudojimo būdą nustatyti – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5558/0006:171, 5558/0006:176, 5558/0006:210, 5558/0006:452, 5558/0006:572, 5558/0006:576, 5558/0006:615, 5558/0006:616, 5558/0006:617, 5558/0006:618), padalinti į sklypus, vieno sklypo naudojimo būdą nustatyti - komercinės paskirties objektų teritorijos, suplanuoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą, nustatyti naudojimo būdą - ūkinių miškų sklypai. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Su teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2022-04-25 iki 2022-05-06 imtinai, Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt, plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-05-02 iki 2022-05-06 d. T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-350.

Viešas susirinkimas numatomas 2022-05-06 d. 17.15 val. detaliojo plano iniciatoriaus įgalioto asmens patalpose adresu Žvejų g. 2-705.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Pranešimas siunčiamas vadovaujantis „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai“ VI skyriumi, siekiant informuoti besiribojančio sklypo savininką apie gretimoje teritorijoje rengiamą detalųjį planą. Parengtas detalusis planas Jūsų sklypo naudojimo sąlygų nekeičiai.


2022-04-19

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:703; 5535/0004:712) STANČIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. balandžio 21 d. iki 2022 m. gegužės 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. gegužės 4 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:703; 5535/0004:712) STANČIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-04-19

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:456) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

  Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. balandžio 21 d. iki 2022 m. gegužės 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. gegužės 4 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:456) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-04-19

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1596; 5558/0005:1598; 5558/0005:1600; 5558/0005:1602; 5558/0005:1603; 5558/0005:1604) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. balandžio 21 d. iki 2022 m. gegužės 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. gegužės 4 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1596; 5558/0005:1598; 5558/0005:1600; 5558/0005:1602; 5558/0005:1603; 5558/0005:1604) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-04-19

INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5523/0002:752 GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALŲJĮ PLANĄ. 

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnija, Gindulių kaimas. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Klaipėdos rajonas, , tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB J ir A architektūros studija (į.k.301733777), adresas: Baltijos pr. 123-24, LT-93224 Klaipėda, tel. 8699 47048, el.paštas: info@jastudija.lt. 

Planavimo tikslai : prie žemės sklypo kad. Nr. 5523/0002:752 prijungti laisvos valstybinės žemės plotą įsiterpusį tarp žemės sklypų kad. Nr.5523/0002:752 ir kad. Nr.5523/0002:36. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2022-05-04 iki 2022-05-20 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-17-308. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-05-20), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą www.tpdris.lt. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-04-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-932) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0003:621), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos".

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-04-14 d. iki 2022-04-29 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


2022-04-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-12 gautas prašymas (registravimo Nr. Atp4-201) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0009:82), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Komercinės paskirties objektų teritorijos".

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-04-14 d. iki 2022-04-29 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas


 2022-04-14

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (sklypo kad. Nr. 5558/0005:543), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Slengių g. 11, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės valdybos 5 posėdžio 2001-09-20 sprendimu Nr. 36, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.
Planuojamos teritorijos plotas – 0, 1249 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. 8 46 211116, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt
Projekto rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas: Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. Nr. +370 67342503, el. paštas: bartkus.tomas@gmail.com.
Projekto užsakovas – R.N. - G.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-04-15 iki 2022-04-29 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje / ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-04-29 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas    Brėžinys


 2022-04-13

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0006:486), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Košūbų g. 2A, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-06 sprendimu Nr. (5.1.1 E) AV-21 (reg. Nr. T00085690), koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.
Planuojamos teritorijos plotas – 0.1094 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto rengėjas – UAB Vakarų architektūra“, Klaipėda, Minijos g. 42-3 aukštas, mob. Tel. 867810636.
Projekto užsakovas – Fiziniai asmenys
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu numatytą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatytą statinių statybos ribą ir statybos zoną.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-04-14 iki 2022-04-28 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje / ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-04-28 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas   Brėžinys 


2022-04-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-12 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-919) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0015:184), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-04-13 d. iki 2022-04-28 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-04-12 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-11 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-1977) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0007:448), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Gibišėlių k., Rytojaus g. 14, žemės naudojimo būdą iš "Visuomeninės teritorijos" į "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-04-12 d. iki 2022-04-27 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-04-12 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-08 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-892) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0010:418), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-04-12 d. iki 2022-04-27 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-04-12 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-08 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-891) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:471), esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-04-12 d. iki 2022-04-27 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-04-12 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-06 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-1879) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5548/0001:57), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulėje, Turgaus g. 10, žemės  naudojimo būdą iš "Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos" į "Daugiabučių gyvenamųjų pastatų  ir bdnrabučių teritorijos". 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-04-12 d. iki 2022-04-27 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-04-12 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-02-23 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-479) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:875), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

2022-04-12 d. iki 2022-04-27 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-04-11

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5550/0006:142), esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Dvylių k. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5550/0006:142) Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Dvylių k. Plotas – 2,5979 ha. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą ir parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. 

Projekto organizatorius: Fizinis asmuo: I.P ir G.P. 

Projekto rengėjas: UAB „Geosmart“, į.k. 302576916, Minijos g. 19, LT-91207 Klaipėda, tel. +370 68303242. Projektuotojas Žilvinas Domarkas (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2R-KP-620), el. p. zilvinas.d@geosmart.lt . 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2022-04-12 iki 2022-04-29 imtinai, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje https://www.zpdris.lt/ bei projekto rengėjo patalpose adresu Minijos g. 19, LT-91207 Klaipėda, tel. +370 68303242. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių planavimo organizatoriui galima teikti elektronine forma per ŽPDRIS arba raštu projekto rengėjui per visą susipažinti su šiuo projektu skirtą laikotarpį. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-98206.


2022-04-11

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:950 ir 5558/0007:949) Lazdynų g. 1 ir 3, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu. 

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1841 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt 

Planavimo iniciatorius: I. A. 

Planavimo rengėjas: UAB “Gargždų projektas”, Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai, tel. (8 46) 45 27 47, el. paštas: garprojektas@gmail.com 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-18 įsakymas Nr. AV-2932 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:949; 5558/0007:950) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-2184. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:950 ir 5558/0007:949) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002140, sprendinius. Planavimo tikslai – žemės sklypus padalinti į sklypus, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas). 

Detaliajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai: 

- parengti racionalią susisiekimo sistemą nuo pagrindinio kelio iki planuojamos teritorijos, įvardinant pravažiavimo kelių kategorijas, įvardinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius; 

- įvertinti suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius; 

- vadovautis aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais; 

- plano rengėjas ir iniciatorius užtikrina, kad planuojami sprendiniai nepažeis normų ar reglamentų reikalavimų, nepablogins nuosavybės naudojimo sąlygų; 

- detaliojo plano tvirtinimui pateikti teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį. 

Planavimo darbų programa: su planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TDP Nr. K-VT-55-21-687. 

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TDP Nr. K-VT-55-21-687 visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos. 

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, viešo svarstymo data, laikas ir vieta bus paskelbti vėliau atskiru pranešimu.


2022-04-11

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo Kairių k. detaliojo plano rengimui

Raštas


2022-04-11

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų Šviesos g. 11 ir 11B Jakų k. detaliojo plano koregavimui

Raštas


2022-04-11

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklpų (kad Nr. 5530/0005:943 ir 5530/0005:944) Budrikų k. detaliojo plano rengimui

Raštas


2022-04-11

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0004:436) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. balandžio 13 d. iki 2022 m. balandžio 27 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. balandžio 27 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0004:436) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-04-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:260KALVIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-03-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypą padalinti į sklypus, pakeisti paskirtį į kitą, naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:260KALVIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-04-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:472KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-03-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:472KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2022-04-08

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5535/0003:0076), esančio Vitinių k., Kretingalės sen., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas sklypo (kadastro Nr.5535/0003:0076), esančio Vitinių k., Kretingalės sen., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, pritaikytų rekreacinei veiklai. 

Projekto organizatorius: Fizinis asmuo, Vitinių k., Klaipėdos r. 

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, H.Manto g.7, Klaipėda, el. paštas: info@project28.lt, tel. 8 686 69258. 

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2022 m. balandžio 08 d. iki 2022 balandžio 22 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose – H.Manto g.7, Klaipėda. tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui 2022-04-22 (imtinai), H.Manto g.7, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-97085.


2022-04-08

Informuojame visuomenę apie parengtą 2004 m. balandžio 29 d. LR Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu Nr. T11-113 patvirtinto žemės sklypo kadastro numeris 5528/0001:319), esančio Zeigių kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas esantis adresu Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Zeigių k., Parko g. 6, kad. Nr. 5528/0001:480 Girkalių k.v. Planuojamas plotas - 1.6867 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos zoną, statybos ribą, įvažiavimų vietas.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-04-15 iki 2022-04-29 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu H. Manto g. 7, Klaipėda, tel.868669258 (prieš tai susitarus telefonu). 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-04-29 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas   Brėžinys


2022-04-07 

Informacija apie parengtą Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano (T0029543) keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaitą bei viešą supažindinimą su SPAV ataskaita ir Specialiojo plano keitimo projektu
Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 2025, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, interneto svetainė https://www.klaipedos-r.lt.
Planavimo pagrindas:
1. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T11-270 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano keitimo“.
2. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano keitimo Planavimo darbų programa.
Plano ir SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, tel. (8 37) 223 186, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt, projekto vadovė Gintarė Karpavičienė, el. p. gintare.karpaviciene@kelprojektas.lt; kontaktinis asmuo dėl SPAV – Aplinkosaugos skyriaus vyresnysis aplinkosaugos specialistas Valdas Uscila, el. p. valdas.uscila@kelprojektas.lt.
Plano pavadinimas – Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano (T0029543) keitimas (toliau – Specialiojo plano keitimas).
Planavimo tikslai:
1. Plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas-inžinerinių komunikacijų koridorius.
2. Numatyti jungtis su gretimybėmis detalizuojant Klaipėdos rajono bendrąjį planą ir vadovaujantis kitais susisiekimo planais bei normomis;
3. Detalizuoti A, B ir C kategorijų gatvių, kelių planavimo sprendinius ir D kategorijos gatvių plėtros principus (pateikti gatvių, sankryžų pjūvius);
4. Numatyti integruotos ir darnaus judumo principais pagrįstos susisiekimo asmeniniu, viešuoju ir bemotoriu transportu sistemos vystymą, plėtros prioritetus ir priemones, derinant ekonominius, socialinius ir aplinkos poreikius;
5. Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, apsaugos priemones, reglamentus, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitus reikalavimus;
6. Numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir procedūras žemei visuomenės poreikiams paimti;
7. Numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;
8. Numatyti inžinerinių tinklų koridorius, reikalingus magistralinių / centralizuotų tinklų plėtrai užtikrinti;
9. Detalizuoti naujų sankryžų įrengimą ir (ar) esamų rekonstrukciją; numatyti paralelines jungtis kokybiškam plėtros teritorijų aprūpinimui susisiekimo infrastruktūra;
10. Numatyti priemones sprendžiant susisiekimo sprendinius miškų paskirties žemėje;
11. Įvertinti prioritetines plėtros teritorijas ir nustatyti infrastruktūros išvystymo / plėtojimo etapus;
12. Įvertinti ir numatyti triukšmo valdymo priemones.
13. Sukurti viešojo transporto maršrutų tinklą (užtikrinti planuojamos teritorijos gyventojų poreikių patenkinimą, suplanuojant visuomeninio transporto racionalias maršrutų schemas, įvertinti maršrutų įvedimo pasekmes).
14. Rengiamus sprendinius integruoti į bendrą savivaldybės teritorijos komunikacinę ir susisiekimo sistemą, derinant su parengtais ir šiuo metu rengiamais inžinerinės infrastruktūros vystymo sprendiniais.
Susipažinti su Specialiojo plano keitimo alternatyvomis ir SPAV ataskaita galima Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipedos-r.lt (savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Skelbimai->Teritorijų planavimo viešumas“). Taip pat su šiais dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-55-20-318) ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viename langelyje (adresu: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai).
Su Specialiojo plano keitimo alternatyvomis ir SPAV ataskaita galima susipažinti nuo 2022 m. balandžio 8 d. iki 2022 m. gegužės 10 d.
Pasiūlymai dėl Specialiojo plano keitimo alternatyvų ir SPAV ataskaitos gali būti teikiami iki 2022 m. gegužės 10 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl Specialiojo plano keitimo alternatyvų ir SPAV ataskaitos teikiami iki viešo svarstymo pabaigos – 2022 m. gegužės 10 d.:
1. Planavimo organizatoriui raštu (pirmiau nurodytu adresu ar el. paštu);
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-55-20-318);
3. SPAV ataskaitos rengėjui UAB „Kelprojektas“ (pirmiau nurodytu adresu ar el. paštu).
Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys- vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su Specialiojo plano keitimo alternatyvomis ir SPAV ataskaita vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu
2022 m. gegužės 10 d. 10:00 val.
Vaizdo transliacijos nuoroda: https://bit.ly/3DGbNMe


2022-04-07 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-04 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-842) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:615), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės I k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš "Žemės ūkio" į "Kitą", naudojimo būdą – "Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos". 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

2022-04-07 d. iki 2022-04-22 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. paštu savivaldybe@klaipedos-r.lt

Prašymas 


2022-04-06 

Informuojame pakartotinai visuomenę apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0012:15) Klaipėdos g. 35, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 dalimi, informuojame visuomenę apie žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0012:15) Klaipėdos g. 35, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, kurio sprendiniai keičiami atsižvelgus į gautus ir priimtus pasiūlymus (vykusio projekto viešinimo metu) pateikusio asmens, kuriems planavimo organizatorius pritarė, ir derinančių institucijų pastabas.  

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0012:15) Klaipėdos g. 35, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos rajone. Planuojamos teritorijos plotas 0,5658 ha.  

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB “Stotis“, adresas korespondencijai - J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt  

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt  

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-05-21 Nr. (5.1.1 E) AV-1362.  

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 5520/0012:15) pagrindinės naudojimo paskirties, panaikinti esamą naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, paliekant komercinės paskirties objektų teritorijos. Prie žemės sklypo Nr. 35 (kadastro Nr. 5520/0012:15), esančio Klaipėdos gatvėje 35, Gargždų mieste, Klaipėdos r. sav., kurio plotas – 0,5658 ha, prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.  

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neprivaloma. 

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: neprivaloma. 

Detalusis planas viešai svarstomas bendrąja tvarka.  

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-04-14 iki 2022-04-28 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-302) bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-04-22 iki 2022-04-28 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus aukščiau nurodytu telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-04-29 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us02web.zoom.us/j/4758169283  

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d. d. gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Danės g. 17, Klaipėda.  

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

PRIDEDAMA. Sprendiniai. Aiškinamasis raštas.


2022-04-05

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:40; 5528/0001:82; 5528/0001:91; 5528/0001:105; 5528/0001:106; 5528/0001:116; 5528/0001:347) Karklės k., Kretingalės sen. detalųjį planą. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5528/0001:40; 82; 91; 105; 106; 116; 347) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 12,7554 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-26 įsakymas Nr. AV-3298 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:40; 5528/0001:82; 5528/0001:91; 5528/0001:105; 5528/0001:106; 5528/0001:116; 5528/0001:347) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo, nekeičiant sklypų dydžių, sklypams nustatyti žemės naudojimo reglamentus, esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas. 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-03-22 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-343. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-04-12 iki 2022-04-26 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-814). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-04-12 iki 2022-04-19 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-04-27 9:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://zoom.us/j/99957399164?pwd=dmJLYjY4S0hLRTRlNXdZWnVNb3hvUT09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-04-26) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-04-05

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1699; 5558/0007:1700; 5558/0007:161) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2020-06-30 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1381 (reg. Nr. T00084966), sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0007:1699; 5558/0007:1700; 5558/0007:161) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 1,8122 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34-1, 05132 Vilnius. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-27 įsakymas Nr. AV-2476 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1699; 5558/0007:1700; 5558/0007:161) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: performuoti sklypų ribas ir plotus, pakeisti sklypų naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-03-22 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-346. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-04-12 iki 2022-04-26 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-538). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-04-12 iki 2022-04-19 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-04-27 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/84681304487?pwd=azVJQ2hhR1RRN1llckFCUVQ2aFh4QT09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-04-26) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-04-05

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Linažolių g. 29 (kad. Nr. 5528/0004:268) Grabių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., detalusis planas („Žemės sklypų kad. Nr. 5528/0004:193 ir 5528/0004:194 Grabių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., detaliojo plano“, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. T11-18 (reg. Nr. 003553000361), koregavimas žemės sklype Nr. 1). 

TPD Nr. teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS - K-VT-55-21-419. 

Planavimo tikslai - detalizuojant Klaipėdos rajono bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, žemės sklypą padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, taip pat nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus. 

Planuojamos teritorijos plotas - 0,6034 ha (sutampa su žemės sklypo ribomis). 

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - iki 2022-12 m. 

Teritorijų planavimo organizavimo pagrindas - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. AV-1550 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:268) Grabių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. 

Vadovaujantis „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas. 

Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama, jos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas. 

Informaciją apie parengtą detalųjį planą teikia detaliojo plano rengėjas UAB „NTH projektai“, reg. Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas tomas@nthprojektai.lt. 

Su parengto detaliojo plano sprendiniais, supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima darbo dienomis nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki 2022 m. gegužės 3 d. (11 d. d.) planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos buveinėje (Architektūros ir teritorijų skyriuje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai), taip pat teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-55-21-419) ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt (skiltyje „Teritorijų planavimas“). 

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. 

Planavimo organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai; tel. (8 46) 472 025; el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt; www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius - fiziniai asmenys J. B., I. B. 

Detaliojo plano rengėjas - UAB „NTH projektai“, reg. Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas. Pagrindinis brėžinys.


2022-04-05

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (Kad. Nr. 5558/0002:1710), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., Liekių g. 14, detaliojo plano Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. T11-276 (registro Nr. 003553002753), koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,1630 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto rengėjas – K. Rašimienės individuali veikla, Šilutės pl. 56, 306 kab., Klaipėda, +37067308505, subarch.kristina@gmail.com
Projekto užsakovas – privatus asmuo.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Panaikinti statybos liniją, vietoj jos numatyti statybos ribą; koreguoti nustatytą statybos ribą, įvažiavimo į sklypą vietą, panaikinti servitutą.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-04-05 iki 2021-04-20 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei projekto rengėjo patalpose adresu: Šilutės pl. 56, 306kab., Klaipėda, tel.:+370 673 08505 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022 04 20 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius ir Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas  Brėžinys


2022-04-04

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Ketvergių k. Dovilų sen., Klaipėdos raj. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2005-10-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-294 (reg.Nr.003553000675) patvirtinto detaliojo plano sprendinius,pakoreguotą pagal 2022-02-04 d. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos derinimo išvadose Nr. REG210677 gautas derinančių institucijų pastabas. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad.Nr.5544/0006:265;270;271;273) Tvenkinio g. Ketvergių k., Dovilų sen., sav., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 1,1774 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Baltic Research“ į.k.30054758.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-18 įsakymas Nr. AV-2934 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0006:265; 5544/0006:270; 5544/0006:271; 5544/0006:273) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: Apjungti žemės sklypus. Padalinti žemės sklypus į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui išskirti teritorijas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; atskirųjų želdynų teritorijas.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-694.


2022-04-04

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1810; 5558/0005:1811) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2010-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-332 (reg. Nr. 003553002767), sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad.Nr.5558/0005:1810;1811) Smeltaitės g. Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.2194 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008. 

Planavimo pagrindas: 2021-07-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-2146 Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1810; 5558/0005:1811) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo. 

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Panaikinant esamą sodybos vietą sklypui pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-04-13 iki 2022-04-28 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. TPD Nr. K-VT-55-21-611. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-04-13-2022-04-21 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. (8 46) 47 30 60). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-04-29 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://zoom.us/j/93949138675?pwd=azd4Tkc2ZmJsV3pSbDBBaitJRHd3Zz09 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-01-28) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2022-04-04

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:791), Pjaulių g. 16,  Pangesų k., Priekulės sen. Klaipėdos raj. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5565/0001:791) Pangesų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0,8193 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-14 įsakymas Nr. AV-3526 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr.5565/0001:791) Pangesų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-04-11 iki 2022-04-26 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-817).Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-04-11 iki 2022-04-19 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-04-27 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/85462059885?pwd=aE16aEdGck9NdzljK1VZVUJWbitoUT09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-04-26) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2022-04-04

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Liekių g. 18, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0002:1661) detaliojo plano patvirtinto 2010-04-29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-276 koregavimą rengiamą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Liekių g. 18, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj., kad. Nr. 5558/0002:1661. Planuojamo sklypo plotas – 0,1320 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.
Projekto užsakovas: fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti).
Projekto rengėjas: UAB „NT projektavimas“, Žirgų g. 41, Priekulės II k., Klaipėdos r. sav. Projekto vadovas Indrė Auškelė, tel. 8 657 91499, el. p. ntprojektavimas@gmail.com.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 11 nustatyta statybos zona, statybos riba ir statybos linija. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-04-04 iki 2022-04-15 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susiderinus tel. 8 657 91499.
Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, projekto rengėjo kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2022-04-15 d.).
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas   Brėžiniai


 2022-04-04

Infomuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:444 ir kt.) Normantų k. detaliojo plano rengimui

Raštas


2022-04-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1880; 5558/0005:1878) IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:293) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. balandžio 6 d. iki 2022 m. balandžio 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2022 m. balandžio 20 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1880; 5558/0005:1878) IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:293) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2022-04-01

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:566) Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo” 2020-09-25 Nr. (5.1.1 E) AV-2176, parengtas detalusis planas, adresu Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys. 

Detaliojo plano rengėjas: MB "Projektų rengimo studija", kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: aaprojektavimopaslaugos@gmail.com. 

Planavimo tikslai: pakeisti dalies žemės sklypo naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-14 13:09 Nr. Ar.14-72. 

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neatliekamas. Teritorijų vystymo koncepcijos rengimas: nebūtinas.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos TPD Nr. K-VT-55-20-491. Taip pat dėl susipažinimo su parengto detaliojo plano sprendiniai, galima kreiptis į projekto rengėją el. pašto adresu: aaprojektavimopaslaugos@gmail.com, tel. Nr. +370 683 80514. 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis, su sprendiniais susipažinti galima nuo 2022-04-11 iki 2022-04-25 imtinai planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso vastybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-20-491). 

Vieša projekto ekspozicija vyks planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso vastybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-20-491) viso viešinimo metu (nuo 2022-04-11 iki 2022-04-25 imtinai), atsižvelgiant į LR susiklosčiusią situaciją – paskelbtą pandemiją. 

Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-04-26 16:15 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per nuododą: https://us04web.zoom.us/j/2920099085?pwd=bWNFeWphOWlPUlRhMHcrTVZxZ21sUT09. 

Pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais ir (ar) LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

PRIDEDAMA. Pagrindinis brėžinys. Aiškinamasis raštas.


2022-04-01

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (Kad. Nr. 5538/0012:212), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų - Kvietinių sen., Gribžinių k., Mokyklos g.12, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimu Nr. T11-253 ir jo korekcija 2022-03-04 Nr.AV-616, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,1422 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt
Projekto rengėjas – UAB „SIVOS STUDIJA“, įm. k. 302871813, adresas Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r., projekto vadovė S.Sokolovienė, tel. +370 614 58237, el. p. simona@sivosstudija.lt.
Projekto užsakovas – fizinis asmuo.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos ribos vietą ir praplėsti užstatymo zoną.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-04-04 iki 2022-04-15 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei projekto rengėjo patalpose adresu Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r. tel.+370 614 5823 (prieš tai susitarus telefonu).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022 04 15 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius ir Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas   Brėžinys

Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-04 11:19:55
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102