2020 m. rugpjūčio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2020 m. rugpjūčio mėn.

2020-08-31

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0004:814) BAUKŠTININKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, patvirtinto 2011-09-23 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos įsakymu Nr. 12VĮ()1841 (reg. Nr. 003553004063), keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. rugsėjo 2 d. iki 2020 m. rugsėjo 15 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. rugsėjo 15 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0004:814) BAUKŠTININKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-08-28

                                                                                                                                      

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA                                                                                       UAB „PLENTPROJEKTAS“

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI KLAIPĖDOS RAJONO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: KLAIPĖDOS RAJONO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS

Rengimo pagrindas: 2019 m. lapkričio 28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-369 „Dėl Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslo“.

Plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj. LT – 96130, tel.: (8-46) 47 20 25, el.p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, interneto svetainė www.klaipedos-r.lt.  

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, LT – 01109 Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p.: bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Vilūnė Vasiliauskienė, tel. +370 618 76722, el. p.: vilune.vasiliauskiene@plentprojektas.lt.

Planuojama teritorija: Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija, plotas apie 133600 ha.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslas: pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. AV-1713 patvirtintą Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą. Remiantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir 2019 m. gegužės 29 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-332 pakeistomis ir patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių nuostatomis, vadovaujantis gyventojų tankio ir planuojamos miestų, miestelių plėtros kriterijais, nustatyti aglomeracijas ir patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, išnagrinėti infrastruktūros plėtros kryptis ir alternatyvas, numatyti infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą), plėtros finansavimo šaltinius, patikslinti urbanistiniu, ekonominiu, socialiniu bei infrastruktūros požiūriu prioritetines Klaipėdos rajono teritorijas, kuriose būtina vystyti vandentiekio ir nuotekų infrastruktūrą, numatyti teritorijas, reikalingas vandentvarkos infrastruktūros įrengimui.

Planavimo uždaviniai:

 • Atlikti planuojamoje teritorijoje esančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros esamos būklės analizę.
 • Atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikio analizę.
 • Nustatyti aglomeracijų ribas bei patikslinti nustatytas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas ir plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus.
 • Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui.
 • Numatyti/patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas, nustatyti teritorijas žemės paėmimui visuomenės poreikiams.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka numatyti/patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų, tame tarpe ir vandenviečių, apsaugos zonas ir infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus.
 • Išnagrinėti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvas. Atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvų ekonominį skaičiavimą ir aplinkosaugos vertinimą.
 • Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano sprendiniuose nebus nagrinėjami paviršinių nuotekų sprendiniai, nes paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarkymui bus rengiami atskiri planavimo dokumentai.
 • Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano sprendiniuose įvertinti tai, kad dalis Klaipėdos rajono gyvenviečių centralizuota geriamojo vandens tiekimo sistema ir/ar centralizuota nuotekų surinkimo sistema sujungtos arba planuojamos sujungti su Klaipėdos miesto centralizuota geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistema.
 • Sprendinių konkretizavimo stadijoje privaloma parengti konkrečius sprendinius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai su aiškinamuoju raštu ir brėžiniais. Brėžiniuose privaloma nurodyti esamą ir planuojamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą (vandenvietės, vandentiekio siurblinės, vandens talpyklos, vandentakiai, gaisrinis vandentiekis, magistraliniai ir skirstomieji vandentiekio tinklai, lauko nuotakynai, nuotekų siurblinės, nuotekų valyklos ir kiti šios infrastruktūros objektai), numatyti servitutus, ir teritorijas, suplanuotas paimti visuomenės poreikiams; taip pat vandenviečių ir nuotekų valyklų apsaugos zonas.
 • Kiti teisės aktais pagrįsti uždaviniai.

Planavimo darbų programa:

 • Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
 • Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
 • Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.
 • Bendrųjų sprendinių formavimo stadija neatliekama, koncepcija nerengiama.
 • Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ SPAV atrankos dokumentas bus rengiamas pagal poreikį.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.


2020-08-27

Informuojame apie patvirtintą Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros Vystymo plano koncepciją, kuriai pritarė LR energetikos ministras 2020 rugpjūčio 3d. įsakymu Nr.1-234 „DĖL PRITARIMO ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO „330 KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS DARBĖNAI–BITĖNAI STATYBA“ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO KONCEPCIJAI“. 

Patvirtinta VP koncepcija įsak.Nr.1-243

Subjektų išvados dėl SPAV

Subjektų išvadų dėl SPAV įvertinimo pažyma.


2020-08-24

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Gribžinių k., Žemaičių g. 7, žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0014:20) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: praplėsti parinktos ūkininko ūkio sodybos ribas. Projekto uždaviniai: praplėsti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, praplečiant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – D. L. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  rugpjūčio 25 d. iki 2020 m. rugsėjo 7  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-08-20

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:690) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2004-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu Nr. T11-122 (reg. Nr. 003553000501) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0013:690) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.  Planuojamas plotas – apie 0.11 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-05 įsakymas Nr. AV-253 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:690) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: prie esamo gyvenamosios paskirties žemės sklypo prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-08-26 iki 2020-09-08 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-20-91. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-09-08) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-08-20

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Maciuičių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5568/0012:278) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – B. M. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  rugpjūčio 21 d. iki 2020 m. rugsėjo 3  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-08-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:464) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2011-08-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1791 (reg. Nr. 003553004022), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. iki 2020 m. rugsėjo 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. rugsėjo 4 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:464) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2010-08-17

Informuojame visuomenę, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad.Nr.5558/0007:561 ir 5558/0007:652)  Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. detalusis planas, numatantis pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2007-02-22 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-69 (reg.Nr.003553001189) sprendinius.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r.sav., Sendvario sen., Radailių k., žemės sklypai kad.Nr.5558/0007:561 ir 5558/0007:652 (Trapėnų g.1).

Detaliojo plano uždaviniai ir tikslai – Žemės sklypų (kad.Nr.5558/0007:561; 5558/0007:652) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav. detaliojo plano rengimas, numatantis pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2007-02-22 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-69 (reg.Nr.003553001189) sprendinius.

Planavimo tikslai- pakeisti žemės sklypo kad.Nr.5558/0007:561 pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, prijungiant prie Trapėnų g.1 (žemės sklypo kad.Nr.5558/0007:652), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, jei reikalinga, išskirti infrastruktūros paskirties sklypą.

Detaliojo plano organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai.

Planavimo pagrindasKlaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-03-19 Nr.AV-615.

Detaliojo plano rengimo  iniciatorius – E.B.

Detaliojo plano  rengėjas -  Joanos Vavilovienės Individuali veikla. Teritorijų planavimo vadovė Joana Vavilovienė (atestato Nr. TPV 0048), mob. 8684 53323, el.paštas: joanavaviloviene@gmail.com.

Detaliojo plano rengimo terminas: (preliminarus) – 2020 m. II ketv. – 2021 m. II ketvirtis. Planavimas vyksta bendrąja tvarka.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-20-258).

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui. 

Iniciatoriaus E.B.  įgaliotas asmuo   Joana Vavilovienė


2020-08-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1650; 5558/0007:1651; 5558/0007:1652; 5558/0007:1653; 5558/0007:1654; 5558/0007:1655; 5558/0007:1656;  5558/0007:1657; 5558/0007:1658;  5558/0007:1659; 5558/0007:1660) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-07-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Padalinti sklypą į sklypus – suformuoti sklypus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1650; 5558/0007:1651; 5558/0007:1652; 5558/0007:1653; 5558/0007:1654; 5558/0007:1655; 5558/0007:1656;  5558/0007:1657; 5558/0007:1658;  5558/0007:1659; 5558/0007:1660) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2020-08-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-08-17

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:970; 5558/0007:971; 5558/0007:975; 5558/0007:969; 5558/0007:955) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2020-07-16

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: sujungti bei padalinti žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:970; 5558/0007:971; 5558/0007:975; 5558/0007:969; 5558/0007:955) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2020-08-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2020-08-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOS G. 26A IR 26B, GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-10-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-790 (reg. Nr. 003553002951), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. rugpjūčio 19 d. iki 2020 m. rugsėjo 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. rugsėjo 1 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOS G. 26A IR 26B, GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-08-12

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5545/0001:425) KURŠELIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-07-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: detaliuoju planu suformuotą žemės sklypą padalinti į du žemės sklypus ir pakeisti vienam sklypui paskirtį į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5545/0001:425) KURŠELIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2020-08-12 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1101, Priedas Nr. 2


2020-08-15

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:199) ŠAIPIŲ K. 15, KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:199) Šaipių k. 15, Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatantis koreguoti 2006-10-07  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-528 (reg. Nr. 003553000939) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. rugsėjo 16 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:199) ŠAIPIŲ K. 15, KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-08-12

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:274; 5530/0005:405; 5530/0005:404; 5530/0005:427; 5530/0005:403; 5530/0005:446; 5530/0005:402; 5530/0005:428; 5530/0005:401;  5530/0005:429; 5530/0005:400; 5530/0005:430; 5530/0005:399; 5530/0005:431; 5530/0005:398; 5530/0005:432; 5530/0005:397; 5530/0005:433; 5530/0005:313; 5530/0005:434; 5530/0005:435; 5530/0005:436; 5530/0005:437; 5530/0005:438; 5530/0005:439; 5530/0005:440; 5530/0005:441) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-07-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:427, 5530/0005:403, 5530/0005:446, 5530/0005:402, 5530/0005:428, 5530/0005:401,  5530/0005:429, 5530/0005:400, 5530/0005:430, 5530/0005:399, 5530/0005:431, 5530/0005:398, 5530/0005:432, 5530/0005:397, 5530/0005:433, 5530/0005:313, 5530/0005:434, 5530/0005:435, 5530/0005:436, 5530/0005:437, 5530/0005:438, 5530/0005:439, 5530/0005:440, 5530/0005:441) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Pavasario g. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sujungti sklypus Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Pavasario g. 3, 5 (kad. Nr. 5530/0005:405, 5530/0005:404) ir dalį infrastruktūros sklypo (kad.Nr. 5530/0005:274), į vieną sklypą, suformuoto sklypo naudojimo būdą nustatyti - komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:274; 5530/0005:405; 5530/0005:404; 5530/0005:427; 5530/0005:403; 5530/0005:446; 5530/0005:402; 5530/0005:428; 5530/0005:401;  5530/0005:429; 5530/0005:400; 5530/0005:430; 5530/0005:399; 5530/0005:431; 5530/0005:398; 5530/0005:432; 5530/0005:397; 5530/0005:433; 5530/0005:313; 5530/0005:434; 5530/0005:435; 5530/0005:436; 5530/0005:437; 5530/0005:438; 5530/0005:439; 5530/0005:440; 5530/0005:441) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2020-08-12 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1100, Priedas Nr. 2


2020-08-12

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5552/0003:0094), esančio Žiaukų k., Priekulės sen. Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas ((kad. Nr. 5552/0003:0094), Žiaukų k, Klaipėdos r..

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, pritaikytų rekreacinei veiklai.

Projekto organizatorius: Fizinis asmuo, Žiaukų k., Klaipėdos r.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: info@project28.lt, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2020 m. rugpjūčio 12 d. iki 2020 m rugpjūčio 25 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda. tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2020-07-23 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-65444.


2020-08-11

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:1385) Lėbartų Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2019-02-08 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-248 (reg. Nr. T00083050) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: (kad. Nr. 5544/0005:1385) Lėbartų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-30 įsakymas Nr. AV-2313.

Planavimo tikslai: Padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-08-12 iki 2020-08-25 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-600.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-08-25) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2020-08-11

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Dovilų mstl., žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0005:817) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – B. P. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  rugpjūčio 12 d. iki 2020 m. rugpjūčio 25  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-08-11

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Pleškučių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5565/0001:732) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – R. J. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  rugpjūčio 12 d. iki 2020 m. rugpjūčio 25  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-08-11

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Agluonėnų seniūnijoje, Grobštų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5503/0009:202) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną, pritaikytą kaimo turizmo veiklai.

Planavimo organizatorius – R. N. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2020 m.  rugpjūčio 12 d. iki 2020 m. rugpjūčio 25  d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2020-08-10

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio5 d. įsakymu Nr. AV-2610 ,,Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:60) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo‘‘ ir Planavimo darbų programa detaliojo plano dokumentui rengti parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:60) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano keitimas.

Planuojama teritorija - žemės sklypas (kad. Nr.5520/0011:60) Dariaus ir Girėno g. 2, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. – 0,9995 ha.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 45 25 45, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt;

Planavimo iniciatorius: UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132, Vilnius, tel. Nr.(8 5) 246 1800.

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 190, Vilnius, tel. 8(5)-212-02-69, El. paštas: info@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69, El. paštas:  andzelika.kaziene@urbanistika.lt.

Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimus.

Bendra informacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. AV-2610 ,,Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:60) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo‘‘ ir Planavimo darbų programa skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje http://www.klaipedos-r.lt/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (projekto Nr. K-VT-55-19-694). Rengiant Detaliojo plano keitimą tyrimai ir galimybių studijos, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) ir nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekami. Detaliojo plano koregavimo teritorijos vystymo koncepcija nebus rengiama. 

Viešas supažindinimas: Su Detaliojo plano projektine dokumentacija galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės 306 kab. ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje nuo 2020-07-30 iki 2020-08-19 (projekto Nr. Nr. K-VT-55-19-694). Detaliojo plano vieša ekspozicija organizuojama Gargždų seniūnijos skelbimų lentoje nuo 2020-07-30 iki 2020-08-19, viešas surinkimas su visuomene organizuojamas 2020-08-19 12.30 val.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos (projekto Nr. K-VT-55-19-694). Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus. 

Informaciją apie Detaliojo plano keitimą teikia planavimo organizatorius, planavimo iniciatorius ir plano rengėjas.


2020-08-10

Informuojame apie parengtą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą – dalies žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:12) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį keisti 2007-05-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-94 (reg. Nr. 003553001272) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (toliau – Detalusis planas).

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-55-19-435.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-11 įsakymas Nr. AV-712 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:12) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, 2019-10-30 įsakymas Nr. AV-2315 „Dėl 2019-04-11 įsakymo Nr. AV-712 „Dėl dalies žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:12) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ dalinio pakeitimo“. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas.

Planavimo iniciatorius – UAB „Pajūrio atspindys“ adresas Šeduvos g. 24, Kretinga, tel. Nr. 8647 17411, įgaliotas asmuo Edmundas Petrauskas.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info@kartografiniaiprojektai.lt, tel. Nr. (8 445) 78199. Projekto vadovas: Rimgaudas Laužikas, atestato Nr. A409;

Detaliojo planavimo tikslai –

1. Padalinti detaliuoju planu suplanuotą esamą kitos paskirties žemės sklypą, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (kad. Nr. 5528/0004:62, detaliajame plane Nr. 43) į sklypus, daliai pakeisti paskirtį į žemės ūkio paskirties žemę, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

2. Sujungti detaliuoju planu suplanuotus žemės sklypus Nr. 42, 46, 49 ir pirmuoju planavimo tikslu suformuotą žemės ūkio paskirties žemę į vieną žemės sklypą;

3. Sujungtą žemės sklypą padalinti į sklypus. Daliai pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

4. Žemės sklypui (kad. Nr. 5528/0004:1044, detaliajame plane Nr. 41) pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.

Susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka:

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja tvarka, susipažinti galima nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. 20 d. iki 2020 m. rugsėjo mėn. 2 d. imtinai:

 • Klaipėdos rajono savivaldybės puslapyje www.klaipedos-r.lt;
 • Plano rengėjo UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info@kartografiniaiprojektai.lt, tel. Nr. (8 445) 78199. Projekto vadovas: Rimgaudas Laužikas, atestato Nr. A409;
 • LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-19-435).

Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. 27 d. iki 2020 m. rugsėjo mėn. 2 d. imtinai planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo patalpose. Viešas susirinkimas 2020 m. rugsėjo 3 d. 11.00 plano rengėjo patalpose, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga.

Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia plano rengėjas - UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info@kartografiniaiprojektai.lt, tel. Nr. (8 445) 78199. Projekto vadovas: Rimgaudas Laužikas, atestato Nr. A409;

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-19-435) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens  ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai. Aiškinamasis raštas. Pagrindinis brėžinys.


2020-08-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0005:951; 5544/0005:1367) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-10-29 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-866 (reg. Nr. 003553001427), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. rugpjūčio 12 d. iki 2020 m. rugpjūčio 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. rugpjūčio 25 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0005:951; 5544/0005:1367) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-08-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:892; 5528/0004:893; 5528/0004:894) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2003-01-23 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 26 posėdžio sprendimu Nr. T11-19 (reg. Nr. 003553000362), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. rugpjūčio 12 d. iki 2020 m. rugpjūčio 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2020 m. rugpjūčio 25 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:892; 5528/0004:893; 5528/0004:894) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-20 11:32:52
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102