2019 m. vasario mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2019 m. vasario mėn.

2019-02-28

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Dovilai, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0004:369) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – M. V. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. kovo 15 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-02-28

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Katkų k, žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0002:170) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – D K. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. kovo 15 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-02-27

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija –naudojamas žemės sklypas, esantis Pavasario g. 104, Lingių kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, esamų pastatų eksploatavimui, vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2014-07-03 įsakymu Nr.12VĮ-(14.12.2.)-981.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:  suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto organizatorius:  J.  Č.

Projekto rengėjas: UAB „Gargždų projektas“ geodezininkas Alvydas Kulingauskas, Klaipėdos 20, Gargždai.

Klaipėdos raj.  sav. , tel. 8-46-452747, 8-698-77909.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Klaipėdos g. 20, Gargždai,

nuo 2019-03-01 iki 2019-03-15 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 8-698-77909


2019-02-27

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

SPRENDIMO PROJEKTAS

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

2019 m. vasario 25 d. Nr. 8-19

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu, bei atsižvelgdamas į UAB „Simuva“ įgaliotos UAB „GJ Magma“ 2019-02-21 prašymą Nr. 046,  n u s p r e n d ž i u

pradėti Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.

Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Simuva“.

Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-19-2p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Simuva“ įgaliotos UAB „GJ Magma“ 2019-02-21 prašymas Nr. 046.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2019-03-13 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2019-03-13.

Sprendimas dėl Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2019-03-18.


2019-02-22

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų kad. Nr. 5558/0007:1395; 5558/0007:1193; 5558/0007:1194; 5558/0007:1195; 5558/0007:1196; 5558/0007:1197  Klaipėdos r. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2010-06-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-517 (reg. Nr. 003553002908) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5558/0007:1395; 5558/0007:1193; 5558/0007:1194; 5558/0007:1195; 5558/0007:1196; 5558/0007:1197  Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.    

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: : fizinis asmuo

 Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-11-14 d. Nr. AV-2476.

Planavimo tikslai: Apjungti žemės sklypus į vieną sklypą. Apjungtą sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti žemės paskirtį – kitos paskirties žemė, nustatyti naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (reg.Nr.003553002908).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-03-01 d. iki 2019-03-15 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-585.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-03-15 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-02-22

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:500) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2019-02-18

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijas.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:500) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2019-02-22 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-340, Priedas Nr. 2


2019-02-20 

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0002:126) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kad. Nr. 5503/0002:126), esantis Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Poškų kaime. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Sklypo plotas – 3.6290ha.

Projekto rengimo pagrindas – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2018-11-15 įsakymas „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ Nr. 12KPĮ-50-(14.12.125.).

Planavimo tikslas – parinkti ūkininko sodybos vietą.

Projekto uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, numatant rekreacinę veiklą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas –  Aidas Vytis, vykdantis individualią veiklą, kval. paž. 2008-12-19, Nr. 2R-KP-248, tel. 8 683 68504, el. p. vytis.aidas@gmail.com.

Projektas parengtas žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-54483.

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-03-05.

Brėžinys.


2018-02-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0005:212; 5515/0005:301) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-621 (reg. Nr. 003553001948), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatoriai: UAB „Svencelės sala“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. vasario 21  d. iki 2019 m. kovo 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. kovo 6 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5515/0005:212; 5515/0005:301) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr.1


2019-02-18

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:1055; 5523/0004:1056; 5523/0004:1057; 5523/0004:1058; 5523/0004:1059; 5523/0004:1060; 5523/0004:1061; 5523/0004:1062; 5523/0004:1064; 5523/0004:1065; 5523/0004:1069; 5523/0004:1071; 5523/0004:1074) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2019-02-06

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: padalinti ir sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5523/0004:1055; 5523/0004:1056; 5523/0004:1057; 5523/0004:1058; 5523/0004:1059; 5523/0004:1060; 5523/0004:1061; 5523/0004:1062; 5523/0004:1064; 5523/0004:1065; 5523/0004:1069; 5523/0004:1071; 5523/0004:1074) Klemiškės II k., Klaipėdos r. sav., nustatyti sklypų naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-06 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:1055; 5523/0004:1056; 5523/0004:1057; 5523/0004:1058; 5523/0004:1059; 5523/0004:1060; 5523/0004:1061; 5523/0004:1062; 5523/0004:1064; 5523/0004:1065; 5523/0004:1069; 5523/0004:1071; 5523/0004:1074) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2019-02-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-237, Priedas Nr. 2


2019-02-14

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:904) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-01-09

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus: vienbučiu ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos. Esant poreikiui suplanuoti teritorijas skirtas susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros statybai. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-09 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:904) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-02-12 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-219, Priedas Nr. 2


2019-02-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:640; 5523/0004:641) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-02-07

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: esamus kitos paskirties žemės sklypus, naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos (kad. Nr. 5523/0004:640, kad. Nr. 5523/0004:641), padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-07 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:640; 5523/0004:641) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-02-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-179, Priedas Nr. 2


2019-02-13

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Girininkų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5525/0001:108) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną; nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą.

Planavimo organizatorius – A. B. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m.  vasario 15 d. iki 2019 m. vasario 28 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 511, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu    klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-02-07

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Aitvarų g.4, Kvietinių k., Dauparų – Kvietinių k., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5538/0014:228) detalųjį planą, numatantį  koreguoti 2015-02-05 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-266 (reg. Nr.003553005525) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Aitvarų g.4, Kvietinių k., Dauparų – Kvietinių k., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5538/0014:228). Plotas – 0.1396 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas - savivaldybe@klaipedos-r.lt  

Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai:fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: V. Cibulskio individuali veikla. Architektas, PV – Vytis Cibulskis (ATP 1776), Bokštų g. 9-38, Klaipėda, tel. 8 657 70766, el. paštas: vytis.cibulskis@gmail.com 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-11-02 d. Nr.AV-2372 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr.5538/0014:228) Kvietinių k., Dauparų  - Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: padalinti esamą sklypą į atskirus sklypus, padalintiems žemės sklypams nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeisti žemės naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-02-18 iki 2019-03-01 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-55-19-23) bei detaliojo plano rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-03-01), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2019-02-01

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:722; 5558/0013:472; 5558/0013:442) PURMALIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2005-01-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-4 (reg. Nr. 003553000623), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.   

Planavimo iniciatoriai:  fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. vasario 07 d. iki 2019 m. vasario 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. vasario 20 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:722; 5558/0013:472; 5558/0013:442) PURMALIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-03 09:25:03
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102