2013 m. lapkričio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2013 m. lapkričio mėn.

2013-11-28

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Kęstučio g. 11, Gargždai planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Plano rengimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 07 d. įsakymas Nr. AV-1974.

Žemės sklypo rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą po Vladui Lesmanavičiui nuosavybės teise priklausančiais pastatais, esančiais Kęstučio g. 11, Gargždų m.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Gegužės 1, Klaipėda, tel.nr.  (846) 493322

Susipažinti su šio plano sprendiniais galite nuo 2013 gruodžio 2 d. iki 2013 gruodžio 13 d. Pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus UAB „Kartografiniai projektai“ Gegužės 1, Klaipėda, tel.nr.  (846) 493322


2013-11-28

Informuojame visuomenę apie parengtą 0,9260 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:702), esančio Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.

Detaliojo plano organizatorius:fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 430463, tel./faksas: (8 46) 460 469, el. paštas: ekosistema@klaipeda.balt.net. Informaciją teikia direktorius Marius Šileika, mob.: (8 698) 47300.

Detaliojo plano rengimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo darbų programa: Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis. Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia -2013 m. lapkritis, pabaiga -2014 m. gegužė. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2013-12-16 iki 2014-01-16 imtinai plano rengėjo UAB „Ekosistema“ patalpose, Taikos pr. 119, Klaipėdoje, informacija teikiama tel.: (8 46) 430463, el. paštas: ekosistema@klaipeda.balt.net.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-01-03 d. iki 2014-01-16 imtinai UAB „Ekosistema“ patalpose, Taikos pr. 119, Klaipėdoje.

Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir detaliojo plano sprendiniams aptarti įvyks 2014-01-17 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos patalpose, Minijos g. 2, Dovilai, LT-96222 Klaipėdos raj. sav.

Pasiūlymus ir pageidavimus detaliajam planui galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.


2013-11-28

Rengiamas žemės sklypų (kadastriniai Nr. 5515/0005:163 ir Nr. 5515/0005:164), esančių Svencelės k., Priekulės sen.,  Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, pobūdį – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, keisti sklypų ribas, nekeičiant sklypų ploto. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – UAB „Marių Uostas“ ir fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „Klaipėdos projektas“, buveinės adresas Kepėjų g. 11A, Klaipėda, tel.: 8-46 311461 mob.: 8-650 26356, el. paštas: margaritar@takas.lt  .

Su rengiamu projektu ir detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo UAB „Klaipėdos projektas“ patalpose. Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-11-27

Rengiamas formavimo ir per projektas Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –0.6136 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0013:130), esantis Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Padalinti žemės sklypą į du sklypus nekeičiant paskirties.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Klaipėdos 16-1, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemėtvarkos formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Klaipėdos 16-1 , Gargždai . nuo 2013-12-09 iki 201-12-20.


2013-11-27

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0010:535), esančio Dituvos k., Priekulės sen., Klaipėdos raj. detalusis planas.

Planavimo tikslas: padalyti sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB “Baltijos architektūra”, J. Janonio g.12A-1, Klaipėda, tel. 410985, mob.tel. 8 650 75665, el.paštas: dp@baltijosarchitektura.lt.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-12-09 d. iki 2014-01-15 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo adresu: UAB „Baltijos architektūra“, J. Janonio g. 12A-1, Klaipėda, tel.: 8 46 410 985, mob. 8 650 75665, el.paštas: dp@baltijosarchitektura.lt.

Viešo projekto ekspozicija nuo 2013-12-30 d. iki 2014-01-15 d. imtinai vyks UAB „Baltijos architektūra“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-01-16 d. 9.00  val. UAB „Baltijos architektūra“,  patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-11-27

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0005:1119), esančio Trušelių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fiziniai asmenys. Detaliojo plano rengėjas UAB „Studija 33“, buveinės patalpos Danės g. 43, Klaipėda, tel.: 8-46 300163, mob.: 8-64036206 el. paštas: info@s33.lt,

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-12-16 iki 2014-01-17 UAB „Studija 33“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-03 iki 2014-01-17 UAB „Studija 33“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-01-20 10:00 val. UAB „Studija 33“ patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Danės g. 43, Klaipėda, UAB “STUDIJA 33, tel. 8-46-300163,  info@s33.lt

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 


2013-11-27

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Valstybinės žemės teritorijos, esančios Dariaus ir Girėno gatvėje, Gargždų mieste, Gargždų seniūnijoje, Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo darbų programa:

Planavimo pagrindas: Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus 2013-10-10 įsak. Nr. AV-1764 ir 2013-11-11 planavimo sąlygų sąvadas Nr. SV-346.

Planavimo tikslai: Detalizuoti bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reglamentus; suformuoti valstybinį žemės sklypą, suformuotam žemės sklypui nustatyti paskirtį (kitos paskirties žemė), padalinti į sklypus, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti; suformuoti žemės juostas ir/ ar sklypus komunikacinių koridorių ir susisiekimo komunikacijų įrengimui, žaliųjų jungčių ir viešųjų erdvių įrengimui, inžinerinės bei miesto infrastruktūros plėtrai.

Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas.

Planavimo terminai: 2013  IV ketv. – 2014 II  ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.       

Detaliojo planorengėja: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 8 37 759028, faks.: 8 37 452532, el. p.: dujusfera@dujusfera.lt.

Pasiūlymus ir pastabasdėlteritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.

Apie viešo svarstymo procedūras bus skelbiama papildomai įstatymų nustatyta tvarka.


2013-11-22

Rengiamas žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5568/0007:227, Nr. 5568/0007:228), esančios Vėžaičių mstl., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-12-12 iki 2014-01-15 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-31 iki 2014-01-15 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-01-16 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-11-22

Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Žemgrindžių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas. Žemės sklypų kadastriniai numeriai – Nr. 5523/0005:54 ir Nr. 5523/0005:63 plotas – 0,0435 ha ir 0,0950 ha.

Planavimo tikslas sujungti žemės sklypus į vieną sklypą, pakeisti žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitą, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius fizinis asmuo

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Projekto rengimo preliminarus terminas – 2013-2014 m.

Konsultavimosi etape skelbiama patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas:

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas projekto rengėją nuo 2014-01-02 iki 2014-01-29 imtinai.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-01-16 iki 2014-01-29 plano rengėjo, taip pat Sendvario seniūnijos patalpose, adresu Slengiai, Klaipėdos r.

Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2014-01-30 13.00 val. plano rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2013-11-22

Informuojame visuomenę apie parengta žemės sklypo detalųjį planą Lelių k., (kad. Nr.5523/0006:132), Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatorius –  fizinis asmuo

Detaliojo plano tikslas –  pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553000520) sprendinius: pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 -2014 m. 

Konsultacijos etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-12-10 d. iki 2014-01-10 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Project28” patalpose, Rūko g. 5-20, LT-91275 Klaipėdoje, informacija tel. 8 686 69258, el.paštas: project28@yahoo.com. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-12-27 d. iki 2014-01-10 d. imtinai UAB “Project28”  patalpose Rūko g. 5-20, Klaipėdoje. Viešas susirinkimas numatomas 2014-01-13 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Project28”, Rūko g. 5-20, LT-91275 Klaipėda, tel. 8 686 69258, el.paštas: project28@yahoo.com. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2013-11-22

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Slengių k., (kad. Nr.5558/0005:668) Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai –  fiziniai asmenys.

Detaliojo plano tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 -2014 m.

Konsultacijos etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-12-12 d. iki 2014-01-14 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-12-31 d. iki 2014-01-14 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2014-01-15 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2013-11-22

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Slengių k., (kad. Nr. 5558/0007:590) Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius –  fizinis asmuo

Detaliojo plano tikslas –  pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr.003553000874) sprendinius: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma mažaaukščio vienbučio/dvibučio gyvenamojo pastato statyba.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 -2014 m.

Konsultacijos etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-12-12 d. iki 2014-01-14 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-12-31 d. iki 2014-01-14 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2014-01-15 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2013-11-22

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0005:1119), esančio Trušelių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius –fiziniai asmenys. Detaliojo plano rengėjas UAB „Studija 33“, buveinės patalpos Danės g. 43, Klaipėda, tel.: 8-46 300163, mob.: 8-687 70167 el. paštas: info@s33.lt,

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-12-09 iki 2014-01-10 UAB „Studija 33“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-23 iki 2014-01-10 UAB „Studija 33“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-01-13 10:00 val. UAB „Studija 33“ patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Danės g. 43, Klaipėda, UAB “STUDIJA 33, tel. 8-46-300163, info@s33.lt.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-11-21

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5530/0002:30), esančio Dirvupių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – UAB „Sabenta“. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2014-01-06 iki 2014-02-03 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-20 iki 2014-02-03 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-02-04 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-11-21

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Pertvarkoma teritorija – žemės sklypas, esantis Liepų g. 13, Gobergiškės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: valstybinės žemės sklypo formavimas prie pastato(ų).

Planavimo organizatorius – pastatų savininkė

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“, įmonės kodas 302566893, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu -  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614.


2013-11-21

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr. 5568/0008:169, esančio Skinijos g.1, Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r., detalusis planas.

Planavimo organizatorius -  UAB “ALKANTA”.

Planavimo tikslai – nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos , pobūdį – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir režimo reikalavimus.

Planavimas vyksta bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Projekto rengimo etapo terminas (preliminarus) – iki2014 m. 01 mėn.

Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo2013 m. gruodžio 03 d. iki 2014 sausio 06 d. imtinai  darbo dienomis Vėžaičių seniūnijoje adresu Gargždų g. 25, Vėžaičiai. Vieša parengto projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. gruodžio 17 d. iki 2014 sausio 06 d. imtinai, tuo pačiu adresu.  Viešas susirinkimas įvyks2014 m. sausio mėn. 06 d., 16 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu planavimo organizatoriui UAB “ALKANTA” detalaus plano rengėjo adresu: Kepėjų g.11a, 91247 Klaipėda, tel. 311 461


2013-11-19

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas valstybinės žemės sklypo, esančio Antkopčio g. 2, Antkopčio kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo darbų programa:

Planavimo pagrindas: Klaipėdos r. sav. administracijos direktoriaus 2013-03-12 įsakymas Nr. AV-404 ir 2013-04-16  planavimo sąlygų sąvadas Nr. SV-84.

Planavimo tikslai: Valstybinio žemės sklypo suformavimas, suformuoto žemės sklypo paskirties nustatymas (kitos paskirties žemė), padalinimas į sklypus, vieno sklypo naudojimo būdo nustatymas į visuomeninės paskirties teritorijos, naudojimo pobūdžio į mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos ir naudojimo būdo nustatymas į komercinės paskirties objektų teritorijos, naudojimo į prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, dalies sklypų naudojimo būdo nustatymas į gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdžio į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas.

Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas.

Planavimo terminai: 2013 m. II ketv.–2013 m. IV ketv.

2013-10-31 Klaipėdos r. sav. tarybos sprendimu Nr. T11-612 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su detaliojo plano koncepcija galite susipažinti Klaipėdos r. sav. tinklalapyje www.klaipėdos-r.lt.

Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-12-04 iki 2014-01-07, vieša sprendinių ekspozicija nuo 2013-12-18 iki 2014-01-07 Architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose, Klaipėdos r. sav. Viešas susirinkimas įvyks 2014-01-07, 10:00val., posėdžių salėje, Klaipėdos r. sav., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.  

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8-46-472025, faks.: 8-46-472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.          

Detaliojo plano rengėja: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 8-37-759028, faks.: 8-37-452532, el. p.: dujusfera@dujusfera.lt.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, dėl neatlikimo motyvų kreiptis į planavimo organizatorių.

Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos.


2013-11-19

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:204,  Jakų k.v.), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Jakų g. 21 detalusis planas.  

Planavimo tikslas – Padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „ VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“, Klaipėdos g. 64., Gargždai, el. paštas: info@vakaruarchitektura.lt, www.vakaruarchitektura.lt,  tel.: 867810636. Projekto vadovas – architektas Tadas Stalaučinskas.  

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto  žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „ VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“, patalpose nuo2013 m. gruodžio 4 d. iki2014 m. sausio 9 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. gruodžio 18 d. iki2014 m. sausio 9 d. UAB „ VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“ patalpose Klaipėdos g. 64., Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas2014 m. sausio 10 d. 14.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“  anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-11-18

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5528/0001:322), esančio Zeigių k., Klaipėdos r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statinių statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas - UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-607 53665, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ūkininko sodybos vietai parinkti bus galima susipažinti nuo 2013-11-20 iki 2013-12-03 UAB „ALMONTUS“ patalpose.


2013-11-15

Informuojame, kad pradedamas rengti (0.1018 ha) žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:590) Slengių k., Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Planavimo tikslai: pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr.003553000874) sprendinius: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo proceso etapai keturi (teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo dalys apjungiamos į vieną), tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 -2014 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt.


 2013-11-15

Informuojame, kad pradedamas rengti (2.5800 ha) žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:668) Slengių k., Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo proceso etapai keturi (teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo dalys apjungiamos į vieną), tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 -2014 m.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt. 


2013-11-15

Rengiamas kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas Mikužių kaime  Veiviržėnų seniūnijoje , Klaipėdos rajone.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas (kad. Nr.  5550/0003:131), esantis Mikužių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. Žemės sklypo plotas –2,0000 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės ūkio paskirties sklype (kad. Nr. 5550/0003:131), esančiame  Mikužių k ., Veiviržėnų  sen., Klaipėdos r.  parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą , parinkti ūkininko ūkio sodybos  vietą gyvenamojo namo ,pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių , pritaikytų kaimo turizmui, statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas 

Projekto  rengėjas – VĮ VŽF  Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius , S.Šimkaus 19 ,Klaipėda, telef . 869974351 ,  el. paštas  diana.krivaitiene@vzi.lt

Susipažinti  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektu  ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaita  galite projekto rengėjo patalpose  VĮ VŽF Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius , S.Šimkaus 19 ,Klaipėda  nuo 2013-12-02  d. iki 2013-12-16  d. 


2013-11-15

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas Dovilų mstl., Klaipėdos r. sav.: kad. Nr. 5544/0005:994, plotas – 0,2649ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): 2013-2014 metai.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta papildomai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB  J ir A  architektūros studija, į.k. 301733777, Baltijos pr. 123-24,  93224 Klaipėda, m. tel. 8699 47048, el.paštas: info@jastudija.lt.


2013-11-15

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas Sudmantų k., Klaipėdos r. sav. kad. Nr. 5530/0001:215, plotas – 0,0800ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): 2013-2014 metai.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta papildomai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB  J ir A  architektūros studija, į.k. 301733777, Baltijos pr. 123-24,  93224 Klaipėda, m. tel. 8699 47048, el.paštas: info@jastudija.lt.


2013-11-15

Informuojame, kad pradedamas rengti (0.3900 ha) žemės sklypo (kad. Nr.5523/0006:132) Lelių k., Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Planavimo tikslai: pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553000520) sprendinius: pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimo proceso etapai keturi (teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo dalys apjungiamos į vieną), tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 –2014 m.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Project28”, Rūko g. 5-20, LT-91275 Klaipėda, tel. 8 686 69258, el.paštas: project28@yahoo.com.


2013-11-15

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas Mazūriškių k., Klaipėdos r. sav.: kad. Nr. 5558/0006:204, plotas – 0,1700ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): 2013-2014 metai.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta papildomai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – UAB  J ir A  architektūros studija, į.k. 301733777, Baltijos pr. 123-24,  93224 Klaipėda, m. tel. 8699 47048, el.paštas: info@jastudija.lt.


2013-11-14

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Trušelių k., kadastro Nr.5558/0005:92, Nr.5558/0005:15 detalusis planas, turintis tikslą pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr.003553003231) sprendinius: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, keisti sklypų ribas ir plotą, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo2013m. lapkričio 25 d. iki2013m. gruodžio 20 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo2013m. gruodžio 09 d. iki2013m. gruodžio 20 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2013m. gruodžio 23 d.. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai


2013-11-13

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Dovilų sen. Dovilų mstl., kadastro Nr.5544/0005:662 1,0173 ha ploto detalusis planas.

Planavimo tikslas - pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos  tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas- UAB „INKOMPRA“, Vingio g.8, Dauparų k.,Klaipėdos raj. tel (8-614) 97314 el. paštas info@inkompra.lt

Su projektu galima susipažinti nuo 2013m. Gruodžio 02 d. iki 2014m. sausio 03 d. plano rengėjo adresu: Vingio g.8, Dauparų k.,Klaipėdos raj. tel (8-614) 97314.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2013m. gruodžio 16 d. iki 2014m. sausio 03 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2014m. sausio 06 d. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Vingio g.8, Dauparų k.,Klaipėdos raj. tel (8-614) 97314 el. paštas info@inkompra.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai


2013-11-13

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0010:535), esančio Dituvos k., Priekulės sen., Klaipėdos raj. detalusis planas.

Planavimo tikslas: padalyti sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Formuojamų žemės sklypų naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Preliminarus projekto rengimo terminas – iki2014 m. I ket.

Planavimo procesas vyks bendrąja tvarka.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Planavimo organizatorius:fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB “Baltijos architektūra”, J.Janonio g.12A-1, Klaipėda, tel.410985, mob.tel. 8 650 75665, el.paštas: dp@baltijosarchitektura.lt


2013-11-13

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo ( kad. Nr. 5568/0009:94), esančio Macuičių k, Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą-gyvenamosios teritorijos, pobūdį- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; iki 50% naudojimo būdą-komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdį-prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius fizinis asmuo

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com


2013-11-13

Informuojame, kad pradedamas rengti grupės žemės sklypų kad. Nr.: 5544/0007:83 (1,2800 ha),  5544/0007:114 (1,0397 ha), 5544/0007:115 (0,9884 ha), 5544/0007:119 (1,0397 ha), 5544/0007:179 (2,2600 ha) Kaspariškių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius- sandėliavimo statinių statybos ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, sujungti sklypus.

Planavimo organizatorius- UAB „V. Paulius & Associates Real Estate”

Detalusis planas rengiamas keturiais etapais, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta papildomai.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „BAU Solutions“, adresas: Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r., tel. (8 46) 301492,  faks. (8 46) 301490; el.p.  gdi@bsol.lt; korespondencijos adresas: Kairių g. 1A, LT-95366, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): 2014m.

Pastabas ir pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti detaliojo plano rengėjui.


2013-11-13

Informuojame, kad skelbiamas teritorijos esančios,  Šlapšilės k., Klaipėdos r. sav.: 1,7734 ha ploto, kad. Nr. 5510/0005:322,  detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT- 91235 Klaipėda, tel. (8 46) 365 886, faks. (8 46) 210 163,  el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt, interneto tinklapis: www.geometra.lt.

Planuojama teritorijaŠlapšilės k., Klaipėdos r. sav.:1,7734 ha, kad. Nr. 5510/0005:322;

Planavimo tikslas – Pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę,  naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – vienbučių  ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detaliojo plano etapai - parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis. Svarstymo ir derinimo tvarka – bendroji.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T11-587.

Supažindinimo tvarka. Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013 11 28 iki 2014 01 06 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose Taikos pr. 32A , Klaipėda, tel. 865754665. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 12 16 iki 2014 01 06 imtinai, Dauparų–Kvietinių seniūnijos skelbimų lentoje Žemaitės g. 10, Gargždai, Klaipėdos raj. ir detaliojo plano rengėjo patalpose Taikos pr. 32A, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2014 01 07, 14 val. Dauparų–Kvietinių seniūnijos patalpose Žemaitės g. 10, Gargždai, Klaipėdos raj.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl parengto detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ir/ar detaliojo plano rengėjui.

Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas: Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda, Tel. (8 46)  247 158; (8 46)  247 159 /faks. (8 46)  314 915).


2013-11-08

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:279,  Lėbartų k.v.), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., Ąžuolų tak. 12 detalusis planas.

Planavimo tikslas – Pakeisti žemės sklypo galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553000258) sprendinius: padalyti į sklypus, pakeisti naudojimo pobūdį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „ VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“, Klaipėdos g. 64., Gargždai, el. paštas: info@vakaruarchitektura.lt, www.vakaruarchitektura.lt,  tel.: 867810636. Projekto vadovas – architektas Tadas Stalaučinskas.  

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto  žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „ VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“, patalpose nuo2013 m. lapkričio 25 d. iki2013 m. gruodžio 20 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 20 d. UAB „ VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“ patalpose Klaipėdos g. 64., Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2013 gruodžio 23 d. 14.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“  anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-11-08

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų kad. Nr. 5558/0007:887; 5558/0007:898; 5558/0007:900; 5558/0007:901; 5558/0007:902; 5558/0007:903; 5558/0007:904; 5558/0007:905; 5558/0007:906 Tauralaukio k.v., esančių Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553001686) sprendinius: pakeisti sklypų ribas, plotą ir inžinerinių įrenginių išdėstymo vietas, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto  žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2013 m. lapkričio 25 d. iki2014 m. sausio 03 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. gruodžio 09 d. iki 2014 sausio 03 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2014 sausio 06 d. 15.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


 2013-11-08

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5548/0001:140) Naujoji g. 10, Priekulės m., Klaipėdos r. sav., planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2013-10-16 įsakymu Nr. AV-1801 „Dėl žemės sklypo plano rengimo pradžios ir reikalavimų nustatymo Naujojoje g. 10, Priekulės m.“ leido pradėti rengti žemės sklypo planą, padalijant Romui Marcinkevičiui nuosavybės teise valdomą žemės sklypą (kadastrinis Nr. 5548/0001:140), esantį Naujojoje gatvėje 10, Priekulės mieste, į atskirus sklypus.

Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo tikslai: padalyti nuosavybės teise valdomą žemės sklypą į du sklypus.

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija, pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Sklypuose numatoma statyti gyvenamosios paskirties pastatus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2014 m. pradžios.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas – UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, tel. 8 46 400936, el. p.: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt.


2013-11-07

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų kad. Nr. 5558/0007:877; 5558/0007:898; 5558/0007:900; 5558/0007:901; 5558/0007:902; 5558/0007:903; 5558/0007:904; 5558/0007:905; 5558/0007:906 Tauralaukio k.v., esančių Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553001686) sprendinius: pakeisti sklypų ribas, plotą ir inžinerinių įrenginių išdėstymo vietas, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto  žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2013 m. lapkričio 25 d. iki2014 m. sausio 03 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. gruodžio 09 d. iki 2014 sausio 03 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2014 sausio 06 d. 15.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-11-07

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 5523/0003:6 Gindulių k.v., esančio Martinų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto  žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2013 m. lapkričio 25 d. iki2014 m. sausio 03 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. gruodžio 09 d. iki 2014 sausio 03 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2014 sausio 06 d. 15.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-11-07

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 5510/0003:631 Dauparų k.v., esančio Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto  žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2013 m. lapkričio 25 d. iki2014 m. sausio 03 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. gruodžio 09 d. iki 2014 sausio 03 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2014 sausio 06 d. 14.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-11-07

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 5510/0003:632 Dauparų k.v., esančio Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto  žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2013 m. lapkričio 25 d. iki2014 m. sausio 03 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. gruodžio 09 d. iki 2014 sausio 03 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2014 sausio 06 d. 14.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-11-07

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 5510/0003:634 Dauparų k.v., esančio Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto  žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2013 m. lapkričio 25 d. iki2014 m. sausio 03 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. gruodžio 09 d. iki 2014 sausio 03 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2014 sausio 06 d. 14.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-11-07

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo  projektas Klaipėdos raj. sav., Brožių k. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –1.9800 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5525/0008:152), esantis Brožių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Projekto organizatorius –  fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su rengiamu formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose –     P. Cvirkos 22-18, Gargždai nuo 2013-11-07 iki 2013-11-20.


2013-11-07

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. Planuojama teritorija - žemės sklypas, esantis Priekulės g. 7A, Agluonėnų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - suformuoti valstybinės žemės sklypą pastatui (sandėliui) eksploatuoti.

Planavimo organizatorius - pastato savininkas 

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11, Klaipėda nuo 2013-11-18 iki 2013-11-30 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu; 861284194.


2013-11-07

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. Planuojama teritorija - žemės sklypas, esantis Kranto g. 9G, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - suformuoti valstybinės žemės sklypą pastatui (garažui) eksploatuoti.

Planavimo organizatorius - pastato savininkas 

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g.11, Klaipėda. Tel.861284194.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11, Klaipėda nuo 2013-11-18 iki 2013-11-30 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-11-07

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. Planuojama teritorija-žemės sklypai (kad. Nr.5544/0005:9 ir Nr.5544/0005:194), esantys Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - suformuoti įsiterpusius žemės sklypus: 1)kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos) valstybinės žemės sklypą (apie0.06 ha),besiribojantį su žemės sklypu (kad. Nr.5544/0005:9). Suformuotas  įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo (kad. Nr.5544/0005:9). 2)žemės ūkio paskirties (kiti ž.ū.paskirties žemės sklypai) valstybinės žemės  sklypą (apie0.0210 ha), besiribojantį su žemės sklypu (kad. Nr.5544/0005:194).  Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo (kad. Nr.5544/0005:194). 

Planavimo organizatorius - žemės sklypų savininkas 

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11, Klaipėda nuo 2013-11-18 iki 2013-11-30 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-11-07

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Plikių mstl., Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5545/0003:17, plotas 2.1400 ha.

Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Nuo 2013 m. lapkričio 9 d. iki 2013 m. lapkričio 22 d. kievieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val. projektas bus eksponuojamas adresu: Tilžės g. 22, Klaipėdos m. Nurodytu laikotarpiu galėsite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui.

Projekto rengėjas: UAB GEORAMAS, projekto autorius A. Razma. Telefonas pasiteirauti: 860117363.


2013-11-07

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Naujoji g. 10A, Dovilų mstl., Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5544/0004:315, plotas 0.0741 ha.

Planavimo tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, besiribojantį su žemėssklypu Naujoji g. 10A (kad. Nr. 5544/0004:315). Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo (kad. Nr. 5544/0004:315).

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo

Nuo 2013 m. lapkričio 8 d. iki 2013 m. lapkričio 21 d. kievieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val. projektas bus eksponuojamas adresu: Tilžės g. 22, Klaipėdos m. Nurodytu laikotarpiu galėsite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui.

Projekto rengėjas: UAB GEORAMAS, projekto autorius A. Razma. Telefonas pasiteirauti: 860117363.


2013-11-07

Informuojame, kad skelbiamas bendraja tvarka parengto projekto „Detalusis planas Šlapšilės k., Klaipėdos r. sav.: kad.Nr.5510/0005:665, plotas - 0,9664ha svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas ir Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2013-10-31 sprendimu Nr.T11-586 patvirtinta koncepcija.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius - fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – IĮ „Archisima“, Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r.sav., tel. 8 614 58237, el.p.: info@archisima.lt, www.archisima.lt).

Su parengtu projektu ir Klaipėdos r. sav. Tarybos2013 m. spalio 31d. sprendimu Nr. T11-586 patvirtino žemės sklypo detaliojo plano koncepcija galima susipažinti nuo 2013-11-25 iki 2013-12-23 IĮ „Archisima“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-09 iki 2013-12-23, viešas susirinkimas vyks 2013-12-23 11.00 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymusdėlparengto projekto sprendinių galima teiktiraštuiki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-11-07

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Trušeliųkaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypų kadastriniai Nr. 5558/0005:276, plotas 0.4800 ha ir 5558/0005:48, plotas 2.9100 ha.

Planavimo tikslas – sujungti du žemės sklypus į vieną sklypą ir sujungtą padalinti į septynias dalis.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Nuo 2013 m. lapkričio 8 d. iki 2013 m. lapkričio 21 d. kievieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val. projektas bus eksponuojamas adresu: Tilžės g. 22, Klaipėdos m. Nurodytu laikotarpiu galėsite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui.

Projekto rengėjas: UAB GEORAMAS, projekto autorius A. Razma. Telefonas pasiteirauti: 860117363.


2013-11-07

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Šimkų k. (kad. Nr.5545/0004:122), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 -2014 m. 

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2013-10-31 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-588 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-12-05 d. iki 2014-01-07 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-12-19 d. iki 2014-01-07 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2014-01-08 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2013-11-07

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Stančių k., (kad. Nr.5535/0004:386, kad. Nr.5535/0004:387), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – UAB „Pajūrio mėsinė“.

Detaliojo plano tikslas – pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus. Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 -2014 m. 

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2013-10-31 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-590 patvirtinta aukščiau minėtų žemės sklypų detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypų Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-12-05 d. iki 2014-01-07 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-12-19 d. iki 2014-01-07 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2014-01-08 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


 2013-11-07

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Kretingalės mstl., (kad. Nr.5535/0004:498), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – UAB „Pajūrio mėsinė“.

Detaliojo plano tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, padalyti į sklypus. Numatoma mažaaukščių daugiabučių/bendrabučių pastatų statyba. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 -2014 m. 

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2013-10-31 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-591 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-12-05 d. iki 2014-01-07 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-12-19 d. iki 2014-01-07 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2014-01-08 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2013-11-07

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Kretingalės mstl., (kad. Nr.5535/0004:39, kad. Nr.5535/0004:567, kad. Nr.5535/0004:785), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – UAB „Pajūrio mėsinė“.

Detaliojo plano tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, padalyti į sklypus. Numatoma mažaaukščių daugiabučių/bendrabučių pastatų statyba. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2013 -2014 m.

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2013-10-31 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-589 patvirtinta aukščiau minėtų žemės sklypų detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypų Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-12-05 d. iki 2014-01-07 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-12-19 d. iki 2014-01-07 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2014-01-08 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2013-11-06

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0002:203), esančio Poškų kaime, Agluonėnų sen., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų).

Planavimo organizatorius – UAB „Hidrostatyba“, Gamyklos g. 4, LT-96155 Gargždai, tel. 8 (46) 470930.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Hidrostatybos projektai”, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai, tel./faks. (8 46) 470940, email.: paulius@hsprojektai.lt. Projekto vadovas Paulius Daunys (atestato Nr. A 1843).

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2014 I ketvirčio.

Detalusis planas rengiamas keturiais etapais, derinimą ir viešą svarstymą su visuomene atliekant bendrąja tvarka.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0002:203), esančio Poškų kaime, Agluonėnų sen., Klaipėdos raj. sav., detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su Klaipėdos raj. sav. tarybos 2013 09 26 patvirtinta detaliojo plano koncepcija sprendimu Nr. T11-519 ir su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013 11 25 iki 2013 12 20 imtinai detaliojo plano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai (IV aukštas).

Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 12 09 iki 2013 12 20 detaliojo plano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai (IV aukštas).

Viešas susirinkimas vyks 2013 12 23 10.00 val. UAB “Hidrostatybos projektai” patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo suteikiama telefonu 8 601 94244 arba email.: paulius@hsprojektai.lt.

Pastabas ir siūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-11-05

Pradedamas rengti  žemės sklypų kad. Nr. 5528/0001:859 0.1806 ha, 5528/0001:968 0.1871 ha, esančių Klaipėdos raj. sav., Normantų k., Kretingalės seniūnijoje, detalus planas.

Detaliojo plano rengimo tikslas – pakeisti žemės sklypo ( kad. Nr.5528/0001 : 968) naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį vienbučių ir dvibučių gyvenamų pastatų statybos, sujungti sklypus į vieną sklypą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Detalus planas rengiamas bendrąja tvarka, rengimo terminas 2013 –2014  m.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas V. Dantienės projektavimo įmonė, adresas Taikos pr. 24-330, 91222 Klaipėda, tel.: 868641825, el. p. vdantiene@yahoo.com.


2013-11-05

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5523/0005:138), esančio Baukštininkų k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra padalyti į sklypus, pakeisti dalies žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „DASH PROJEKTAI“, buveinės patalpos S. Dariaus ir S. Girėno g. 11, Palanga, tel.: 8-652 48 555, el. paštas: dashprojektai@gmail.com.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-11-27 iki 2013-12-30 UAB „DASH PROJEKTAI “ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-11 iki 2013-12-30 UAB „DASH PROJEKTAI “ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-12-31 10:00 val. UAB „DASH PROJEKTAI “ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-11-05

Informuojame, kad pradedamas rengti 0,2355 ha žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:620) Birbinčių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas - UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 8-46-493322, el. paštas: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastataų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2013–2014 m.m. Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka. Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-20 13:36:52
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102