2014 m. gegužės mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2014 m. gegužės mėn.

2014-05-30

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB „Visio futuri“ žemės sklypo (kad. Nr.5558/0007:340) Kuršių g.1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus 2012-11-13 įsakymu Nr.AV-2253 patvirtintą detalųjį planą (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas Kuršių g.1 (kad. Nr.5558/0007:340), Slengių k., Klaipėdos rajone. Plotas 0.88 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Visio futuri“, Taikos pr.24, Klaipėda.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g.5-7, Klaipėda, tel. Nr.8 46 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2014-03-24 d. Nr.AV-645.

Planavimo uždaviniai: padalyti žemės sklypą į sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeisti dalies teritorijos naudojimo būdus ir pobūdžius iš gyvenamosios teritorijos – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2014-06-10 d. iki 2014-06-23 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt  

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2014-06-23 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2014-05-30

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr.5558/0007:1019), esančio Slengių k., Klaipėdos r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslai –  pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį  į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos,  pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus , nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo

Plano rengėjas: UAB “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6 , Gargždai, LT-96135, tel.: 473360, 8-614 98750 .

Su parengtu projektu bus galima susipažinti projektą rengiančioje bendrovėje “Sodybų projektai”, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT 96135, tel. (8 46) 473360, nuo 2014-06-16 iki 2014 -07-14. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-07-01 iki 2014 -07-14, viešas susirinkimas numatomas liepos 15d , 900 val. projekto rengėjo patalpose.. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatorei arba plano rengėjui.


2014-05-29 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano sprendinių pakartotinį viešą svarstymą

Planavimo pagrindas — Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-327.

Planavimo organizatorius — Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT -09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284 faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas: vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas http://www.vstt.lt.

Planų rengėjas — Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos 23 A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 626) 46517, (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas: krastotvarka@vzf.lt.

Pakartotinis susipažinimas su Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano sprendiniais vyks nuo š. m. birželio 16 d. iki liepos 16 d. (iki ekspozicijos pradžios — birželio 26 d. galima kreiptis į rengėją). Vieša ekspozicija nuo birželio 26 d. vyks Pajūrio regioninio parko direkcijos patalpose (Placio g. 54, Karklės k, Kretingalės sen., Klaipėdos rajonas). Informacija taip pat skelbiama Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje http://www.vstt.lt skyriuje “Saugomų teritorijų planavimas”.

Pasiūlymus darbo dienomis, darbo valandomis galima užpildyti raštu ekspozicijos vietoje esančiame pastabų ir pasiūlymų registravimo žurnale. Taip pat pasiūlymus galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešas susirinkimas vyks 2014 m. liepos 16 d. 15.00 val. Pajūrio regioninio parko direkcijoje (Placio g. 54, Karklės k, Kretingalės sen., Klaipėdos rajonas).

Pareiškėjai atmestus pasiūlymus gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2014-05-28

Informuojame, kad parengti Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus detaliojo plano projekto (toliau – Detalusis planas) sprendiniai.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus2013 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. AD1-657 „Dėl detaliojo plano rengimo“,2013 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. AD1-1371 “Dėl planavimo užduoties patvirtinimo”,2013 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. AD1-1453 “Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo” ir2013 m. balandžio 26 d. planavimo sąlygų sąvadas Nr. AR10-13.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje www.klaipeda.lt/ (nuoroda: http://www.klaipeda.lt/lit/IMG/2236/1).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 279 60 89, 219 65 74, faks. (8 5) 261 75 07, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt.

Planavimo tikslas - detalizuojant bendrojo ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus; suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti; nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti; suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti ar pakeisti užstatymo ir teritorijų naudojimo tipus.

Planavimo darbų programa – Detalusis planas rengiamas keturiais (parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis) etapais. Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka Detaliojo plano koncepcijos nustatymo stadijoje buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV). Detaliojo plano rengimo koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T11-197 ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T2-85. Detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka.

Planuojamos teritorijos vieta – Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijos.

Susipažinti su Detaliojo plano sprendiniais, sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir SPAV ataskaita galima nuo2014 m. birželio 16 d. iki2014 m. liepos 16 d.:

Planavimo organizatoriaus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose 116 kab., adresu Liepų g. 11, Klaipėdoje;

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose III-ame aukšte Architektūros ir urbanistikos skyriuje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargžduose;

Detaliojo plano rengėjo patalpose 230 kab., adresu V.Gerulaičio g. 1, Vilniuje.

Detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2014 m. liepos 16 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose I-o aukšto skelbimų lentoje ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose III-ame aukšte greta Architektūros ir urbanistikos skyriaus. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama Planavimo organizatoriaus interneto tinklalapyje www.klaipeda.lt (nuoroda: http://www.klaipeda.lt/lit/IMG/2236/1).

Parengto Detaliojo plano vieši susirinkimai įvyks:

2014 m. liepos 16 d. 10.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargžduose;

2014 m. liepos 16 d. 16.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje III-ame aukšte, adresu Liepų g. 11, Klaipėdoje.

Pasiūlymus dėl Detaliojo plano sprendinių galima teikti Planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešų susirinkimų pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašomi pranešti savo adresą Detaliojo plano rengėjui.


2014-05-28

Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Rasytės g. 18, Mazūriškių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas. Žemės sklypo kadastrinis numeris 5558/0007:147 Tauralaukio k.v., plotas – 0,3090 ha.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo naudojimo pobūdį iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Projekto rengimo preliminarus terminas –2014 m.

Konsultavimosi etape skelbiama patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas:

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas projekto rengėją nuo 2014-06-16 iki 2014-07-14 imtinai.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-07-01 iki 2014-07-14 plano rengėjo, taip pat Sendvario seniūnijos patalpose, adresu Slengiai, Klaipėdos r.

Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2014-07-15 14.00 val. plano rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos


2014-05-28

Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Rasytės g. 20, Mazūriškių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas. Žemės sklypo kadastrinis numeris 5558/0007:1102 Tauralaukio k.v., sklypo plotas 0,3165 ha.

Planavimo tikslas – pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 003553002555) sprendinius: padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Projekto rengimo preliminarus terminas –2014 m.

Konsultavimosi etape skelbiama patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas:

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas projekto rengėją nuo 2014-06-16 iki 2014-07-14 imtinai.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-07-01 iki 2014-07-14 plano rengėjo, taip pat Sendvario seniūnijos patalpose, adresu Slengiai, Klaipėdos r.

Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2014-07-15 13.00 val. plano rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2014-05-26

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, pradedamas rengti žemės sklypo, Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr.5515/0004:80), formavimo ir pertvarkymo projektas.
 
Projekto tikslai – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, naujai suformuotiems sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdus daugiau kaip 50 procentų - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir mažiau kaip 50 procentų–komercinės paskirties objektų teritorijos.
 
Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, el. paštas – virmantas.sirutis@klaipedos-r.lt, tel. 8 46 391064.
 
Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.
 
Projekto rengėjas – UAB Geolandas, įmonės kodas 270049130, Margirio g. 4, Plungė, tel. Nr. +370-698-81272.
 
Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu - Margirio g. 4, Plungė, tel. Nr. +370-698-81272, el.paštas info@geodezija.lt, 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto rengėjui.
 

2014-05-26

Informuojame, kad parengtas žemės  sklypo, esančio Jakų k., Klaipėdos r. sav.: 0,1274 ha ploto  kad. Nr.:5530/0005:603. detalusis planas.  

Planavimo tikslas - pakeisti detaliojo plano ( reg. Nr. 003553000575) sprendinius: nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo, pakeisti naudojimo pobūdį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai- fiziniai asmenys

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-05-20 iki 2014-06-17, detalaus plano rengėjo UAB „Studija PS“ patalpose Taikos pr. 24-217, Klaipėdoje, informacija tel.861811933, el.p.: pauliusarch@yahoo.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-06-03 iki 2014-06-17 tuo pačiu adresu, viešas susirinkimas vyks 2014-06-18, 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detalaus plano rengėjui UAB „Studija PS“, Taikos pr.24-217, Klaipėdoje.


2014-05-26

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Lėbartų kaime specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), UAB „Topokadma“ informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5544/0002:666, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Lėbartų kaime specialųjį Kaimo plėtros  žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas –  UAB „Topokadma“, Įm. kodas 302312788, Klaipėdos g. 17A, Gargždai. Tel.: 8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-493. Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki2014 m. birželio 23 d.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos g. 17A, Gargždai, darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2014 05 23 iki 2014 06 23.


2014-05-26

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija - žemės sklypas (kad. Nr.5513/0020:177), esantis Klaipėdos r. sav., Priekulės sen.,Derceklių k.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
 
Planavimo tikslai ir uždaviniai -  žemės sklypą padalinti į du sklypus (vienas sklypas -žemės ūkio paskirties, kitas- kitos paskirties.
 
Projekto organizatorius - žemės sklypo savininkas.
 
Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.
 
Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11,Klaipėda nuo 2014-05-29 iki 2014-06-13 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.
 

2014-05-22

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, pradedamas rengti žemės sklypo, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr.5544/0005:189), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-04-09 d. įsakymu Nr. AV-823.

Projekto tikslai – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, naujai suformuotiems sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos –susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, el. paštas – virmantas.sirutis@klaipedos-r.lt, tel. 8 46 391064.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, įmonės kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu - Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977., 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto rengėjui.


2014-05-22

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Jakų k., Klaipėdos r. sav.: 0,1274 ha ploto  kad. Nr.:5530/0005:603. detalusis planas.  

Planavimo tikslas - pakeisti detaliojo plano ( reg. Nr. 003553000575) sprendinius: nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo, pakeisti naudojimo pobūdį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai- fiziniai asmenys

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-05-20 iki 2014-06-17, detalaus plano rengėjo UAB „Studija PS“ patalpose Taikos pr. 24-217, Klaipėdoje, informacija tel.861811933, el.p.: pauliusarch@yahoo.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-06-03 iki 2014-06-17 tuo pačiu adresu, viešas susirinkimas vyks 2014-06-18, 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detalaus plano rengėjui UAB „Studija PS“, Taikos pr.24-217, Klaipėdoje.


2014-05-22

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Priekulės II k., Klaipėdos r.sav.: 1,0000ha ploto,  kad. Nr. 5552/0005:2 detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatoriai- fiziniai asmenys.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-05-20 iki 2014-06-17, detalaus plano rengėjo UAB „Studija PS“ patalpose Taikos pr. 24-217, Klaipėdoje, informacija tel. 861811933, el.p.: pauliusarch@yahoo.com.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-06-03 iki 2014-06-17 tuo pačiu adresu, viešas susirinkimas vyks 2014-06-18, 9 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo detalaus plano rengėjui UAB „Studija PS“, Taikos pr.24-217, Klaipėdoje.


2014-05-22

Rengiamas formavimo ir per projektas Grobštų k., Agluonėnų sen. Klaipėdos r. sav. Skl. Kad. Nr.5503/0009:73. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 2.8500 hakitos paskirties žemės sklypas Grobštų k., Agluonėnų sen. Klaipėdos r. sav. Skl. Kad. Nr. 5503/0009:73.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Padalinti žemės sklypą į šešis atskirus žemės sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Kvietinių g.14, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemėtvarkos formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Kvietinių , Gargždai . nuo 2014-05-22 iki 2014-06-04.


2014-05-22

Pranešame apie parengtą žemės sklypo Gerduvėnų kaime, Klaipėdos rajone detalųjį planą. Žemės sklypo kadastrinis numeris – 5568/0010:72, plotas – 1,0100 ha.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Projekto rengimo preliminarus terminas – 2013-2014 m.

Konsultavimosi etape skelbiama patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas:

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas projekto rengėją nuo 2014-06-04 iki 2014-07-02 imtinai.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-06-18 iki 2014-07-02 plano rengėjo, taip pat Vėžaičių seniūnijos patalpose, adresu Gargždų g. 25, Vėžaičiai, Klaipėdos r.

Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2014-07-03 13.00 val. plano rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2014-05-20

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija - žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0003:349) plotas -3,0000 ha, esantis Klaipėdos r. sav., Sendvario sen. Mazūriškių k.

Planavimo tikslas ir uždaviniai – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į 23 atskirus sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorius – UAB „Arpaula“ atstovaujama direktoriaus Virginijaus Pauliko.

Projekto rengėjas – UAB „Inžinerija LT“  Tilžės g. 60 , 312 kab., Klaipėda, tel. 867020356, el. paštas: topelektra@gmail.com

Su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2014-05-23 iki 2014-06-06 projekto rengėjo patalpuose - UAB „Inžinerija LT“, adresu Tilžės g. 60, 312 kab., Klaipėda. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.


2014-05-20

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Eglynų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0002:52) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinių pastatų, pirties statybai, kūdros kasimui.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. gegužės 22 iki 2014 m. birželio 4 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-05-20

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Eglynų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0001:189) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinių ūkinių ir kitos paskirties pastatų statybai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. gegužės 22 iki 2014 m. birželio 4 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-05-20

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Klišių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5513/0022:28) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, svečių namų, pagalbinių ūkinių ir kitos paskirties pastatų statybai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. gegužės 22 iki 2014 m. birželio 4 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-05-20

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Ežaičių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5568/0012:5) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, ūkinių pastatų statybai, kūdros kasimui. 

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. gegužės 22 iki 2014 m. birželio 4 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-05-20

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Voveriškių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0004:55) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinių ūkinių ir kitos paskirties pastatų statybai.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. gegužės 22 iki 2014 m. birželio 4 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-05-20

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo projektas Šauklių k., Agluonėnų sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 15,7138 haploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas Šauklių k., Agluonėnų sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Projekto organizatoriai – žemės sklypo savininkai (naudotojai).

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Kvietinių g. 14, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemėtvarkos formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Kvietinių g. 16, Gargždai . nuo 2014-05-21 iki 2014-06-03.


2014-05-20

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Kvietinių g. 44, Saulažolių k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos raj. naudojamas valstybinės žemės sklypas prie esamų statinių, kurių unikalūs Nr. 5596-6009-2017, 4400-0244-9030 ir 4400-0244-9074, sklypo plotas –0,1545 ha.

Planavimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Geoplanai“ Mokyklos g. 33, 201 kab., Klaipėda, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com

Susipažinti su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-05-19 iki 2014-05-30 UAB „Geoplanai“ patalpose, adresu Mokyklos g. 33, 201 kab., Klaipėda. Atvykimo laiką pasitiklslinti tel. 8 679 55130.


2014-05-19

Informacija apie parengtą valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 216,30 iki 222,261 km (dešinės kelio pusės) rekonstravimo projektą Klaipėdos rajono, Priekulės ir Dovilų sen., Dituvos k., Mickų k., Spengių k., Dumpių k. teritorijoje.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos užsakymu AB „Panevėžio keliai” (projekto rengėjas) parengė valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 216,30 iki 222,261 km(dešinės kelio pusės) rekonstravimo projektą.

Susipažinti su techninio projekto sprendiniais iki viešo susirinkimo ir jo metu galima nuo 2014 m. gegužės 19 d. iki 2014 m. gegužės 30 d. UAB „Kelprojektas” Klaipėdos padalinyje, Taikos pr. 24 (IV aukštas), Klaipėda LT-91222, tel. (846) 383576, el. paštas: klaipeda@kelprojektas.lt (kontaktinis asmuo projekto vadovas Mindaugas Gaigalas, AB „Panevėžio keliai“ Projektavimo skyrius, Verkių g. 25c, LT-08223 Vilnius, tel. (8618) 38182, el. p. mindaugas.gaigalas@paneveziokeliai.lt). Pateikti savo pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu projekto rengėjui galima nuo 2014 m. gegužės 19 d. iki 2014 m. birželio 02 d. AB „Panevėžio keliai ” (S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, tel. (8 45) 502 601, faks.(8 45) 502 602, el. p. info@paneveziokeliai.lt arba AB „Panevėžio keliai“ Projektavimo skyrius, Verkių g. 25c, LT-08223 Vilnius, tel. (8618) 38182, el. p. mindaugas.gaigalas@paneveziokeliai.lt).

Laikas (dienomis ir valandomis), skirtas susipažinti su Projektu – darbo dienomis 800–1130 ir 1230–1700.

Projektas viešai bus svarstomas 2014 m. birželio 02 d. 17:30 val. UAB „Kelprojektas“ Klaipėdos padalinio patalpose IV aukštas (Taikos prospektas 24, Klaipėda LT-91222).


2014-05-16

Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Gerduvėnų kaime, Klaipėdos rajone detalusis planas. Žemės sklypų kadastrinis numeris – 5568/0010:72, plotas – 1,0100 ha.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Projekto rengimo preliminarus terminas – 2013-2014 m.

Konsultavimosi etape skelbiama patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas:

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas projekto rengėją nuo 2014-06-04 iki 2014-07-02 imtinai.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-06-18 iki 2014-07-02 plano rengėjo, taip pat Vėžaičių seniūnijos patalpose, adresu Gargždų g. 25, Vėžaičiai, Klaipėdos r.

Viešas susirinkimas projektui aptarti įvyks 2014-07-03 13.00 val. plano rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Suinteresuoti asmenys planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai bei naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2014-05-16

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Priekulės II k., Klaipėdos r.sav.: 1,0000ha ploto,  kad. Nr. 5552/0005:2 detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka. Planavimo organizatorius- fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas- UAB “Studija PS”, Verkių Sodų 4-oji g. 36, Vilnius, tel.: 8 618 11933, el.p. pauliusarch@yahoo.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2014 m. IV ketvirčio.


2014-05-16

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Jakų k., Klaipėdos r. sav.: 0,1274 ha ploto  kad. Nr.:5530/0005:603. detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti detaliojo plano ( reg. Nr. 003553000575) sprendinius: nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo, pakeisti naudojimo pobūdį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka.

Planavimo organizatoriai- fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas - UAB “Studija PS”, Verkių Sodų 4-oji g. 36, Vilnius, tel.: 8 618 11933, el.p. pauliusarch@yahoo.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2015 m. I ketvirčio.


2014-05-15

Informuojame, kad pradedamas rengti Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.

Planavimo pagrindas: AB „Klaipėdos vanduo“ 2014-04-28 raštas Nr. 2014/S.01-1434 „Dėl Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2014-05-06 pasitarimo protokolas Nr. A6-180.

Planavimo tikslai: pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-11-22 sprendimu Nr. T11-781 patvirtintą Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą (patikslinti urbanistiniu, ekonominiu, socialiniu bei infrastruktūros požiūriu prioritetines Klaipėdos rajono teritorijas, kuriose būtina vystyti vandentiekio ir nuotekų infrastruktūrą, rezervuoti šias teritorijas reikalingiems infrastruktūros koridoriams įrengti).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.       

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo2014 m. gegužės 15 d. iki2014 m. gegužės 28 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 322 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki2014 m. gegužės 28 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės mėn. sprendimo projektas „Dėl Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslo“, 1 lapas; PRIEDAS NR. 1;

2.2014 m. gegužės mėn. aiškinamasis raštas „Dėl Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslo“, 2 lapai; PRIEDAS NR. 2;


2014-05-15

Informuojame, kad pradedamas rengti UAB „Vlastona“ žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:31) Kvietinių g. 9a, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo pagrindas: UAB „Vlastona“ direktoriaus Vlado Stonio prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-03 įsakymas Nr. AV-1106 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:31) naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.       

Planavimo iniciatorius: UAB „Vlastona“ direktorius Vladas Stonys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo2014 m. gegužės 16 d. iki2014 m. gegužės 29 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki2014 m. gegužė 29 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-03 įsakymas „Dėl pritarimo UAB „Vlastona“ pasiūlymui“ Nr. AV-1106, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl UAB „Vlastona“ žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:31) Kvietinių g. 9A, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; PRIEDAS Nr. 2.


2014-05-15

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Kairių k., Priekulės sen., Klaipėdos raj., sklypo Kad. Nr. 5552/0001:263, plotas0,1280 ha

Planavimo tikslas – padalinti sklypą į du sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkai fizinis asmuo ir UAB „Rodena“

Projekto rengėjas – UAB „Geoplanai“ Mokyklos g. 33, 209 kab., Klaipėda, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com

Susipažinti su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2013-01-07 iki 2013-01-14 UAB „Geoplanai“ patalpose, adresu Mokyklos g. 33, 209 kab., Klaipėda. Atvykimo laiką pasitiklslinti tel. 8 679 55130.


2014-05-09

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Peskojų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5535/0005:122) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir kitų pastatų statybai.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. gegužės 12 iki 2014 m. gegužės 23 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu petras.ruskys@nzt.lt ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-05-09

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Karklės kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0003:363) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. 

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. gegužės 12 iki 2014 m. gegužės 23 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-05-09

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Ruigių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5525/0008:172) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai

Planavimo organizatorius –  fizinis amsuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2014 m. gegužės 12 iki 2014 m. gegužės 23 d. adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2014-05-08

Vadovaujantis, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Girininkų k., Žalioji g. 11  žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius. Planavimo iniciatorė – fizinis asmuo.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2014-05-19 iki 2014-06-03 UAB „Kartografiniai projektai“  patalpose adresu: Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199.

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, organizatoriui arba rengėjui.


2014-05-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Dovilų mstl., (kad.Nr.5544/0003:504), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba. Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2014 m. 

Konsultacijos etape skelbiama parengta ir 2014-04-24 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-210 patvirtinta aukščiau minėto žemės sklypo detaliojo plano koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiama šio parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-05-27 d. iki 2014-06-23 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-06-10 d. iki 2014-06-23 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2014-06-25 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2014-05-08

Vadovaujantis, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Girininkų k., Žalioji g. 11  žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius. Planavimo iniciatorė – fizinis asmuo.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2014-05-19 iki 2014-06-03 UAB „Kartografiniai projektai“  patalpose adresu: Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199.

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, organizatoriui arba rengėjui.


2014-05-08

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio  2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, pradedamas rengti žemės sklypo, Klevų g. 10, Endriejavo mstl., Endriejavo sen., Klaipėdos raj., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-27 d. įsakymu Nr.AV-712.

Projekto tikslai – suformuoti valstybinės žemės sklypą Kosto Raudoniaus ir Vytauto Eismonto nuosavybės teise valdomiems pastatams eksplotuoti.

Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, el. paštas – klaipėdos.rajonas@nzt.lt, tel. 846452598.

Projekto iniciatorė – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimų biuras“, įmonės kodas 301830799, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu -  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614, 10 darbo dienų nuo šio paskelbimo.


2014-05-08

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio  2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, pradedamas rengti žemės sklypo, Gėlių g. 7, Endriejavo mstl., Endriejavo sen., Klaipėdos raj., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-27 d. įsakymu Nr.AV-711.

Projekto tikslai – suformuoti valstybinės žemės sklypą Vytauto Eismonto nuosavybės teise valdomiems pastatams eksplotuoti.

Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, el. paštas – klaipėdos.rajonas@nzt.lt, tel. 846452598.

Projekto iniciatorė – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimų biuras“, įmonės kodas 301830799, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu -  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614, 10 darbo dienų nuo šio paskelbimo.


2014-05-08

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio  2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, pradedamas rengti žemės sklypo, Dvaro g. 4, Ežaičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5568/0011:201), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-03-14 d. įsakymu Nr.12VĮ-(14.12.2)-276.

Projekto tikslai – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus.

Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius, el. paštas – klaipėdos.rajonas@nzt.lt, tel. 846452598.

Projekto iniciatorė – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimų biuras“, įmonės kodas 301830799, P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. Nr. 8-686-81614.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu -  P. Cvirkos g. 22-18,  Gargždų m., tel. 8-686-81614, 10 darbo dienų nuo šio paskelbimo.


2014-05-08

Vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl., (kad. Nr. 5544/0004:348)  žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į šešis sklypus.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Planavimo iniciatoriai – fiziniai asmenys.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2014-05-19 iki 2014-06-03 UAB „Kartografiniai projektai“  patalpose adresu: Vytauto g. 17 IIa., Kretinga tel. (8 445) 78199.

Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, organizatoriui arba rengėjui.


2014-05-08

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, Parko g. 6,  Priekulės mieste, Klaipėdos r.sav.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-23 įsakymas Nr.AV-1293.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą Valstybės įmonės Valstybės turto fondas patikėjimo teise valdomiems statiniams, esantiems Parko g.6, Priekulės mieste, eksploatuoti.

Plano rengėjas - UAB „Eurometras“, S.Daukanto g.24, LT-90165, Plungė. Licencijos Nr. ŽF-118

Susipažinti su žemės sklypo planu, prilygintu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. gegužės 12 d. iki 2014 m. gegužės 26 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose adresu: S.Daukanto 24, LT 90165, Plungė. Telefonas pasiteirauti 8 448 54261, mob. 8 611 34905. El. paštas e.labzentis@eurometras.lt.


2014-05-07

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T11-197 ir Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T2-85 patvirtino Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) koncepciją.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus2013 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. AD1-657 „Dėl detaliojo plano rengimo“,2013 m. balandžio 26 d. planavimo sąlygų sąvadas Nr. AR10-13 ir2013 m. birželio 4 d. planavimo užduotis Nr. AD1-1371.

Planavimo tikslas - detalizuojant bendrojo ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus; suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti; nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti; suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti ar pakeisti užstatymo ir teritorijų naudojimo tipus.

Planavimo organizatorius – vadovaujantis 2013 m. vasario 14 d. Jungtinės veiklos sutartimi Nr. J9-116 tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 396024, faks. (8 46) 410047, el. p. planavimas@klaipeda.lt.

Susipažinti su patvirtinta koncepcija galima Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt (žiūr. priedus: sprendimas, koncepciniai sprendiniai, brėžinys ). Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama interneto tinklalapyje www.klaipeda.lt (žiūr. Teritorijų planavimas, detalieji planai).

Detaliojo plano ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) dokumentų rengėjas –    UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2796089, 2196574, faks. (8 5) 2617507, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt.

Planuojamos teritorijos vieta – Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijos.

Informuojame, kad susipažinti su patvirtinta Detaliojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita, gautų pasiūlymų ir išvadų vertinimo motyvais, lėmusiais plano koncepcinių sprendinių parinkimą, plano įgyvendinimo pasekmių monitoringo priemonėmis, kaip į planą buvo integruoti aplinkos apsaugos klausimai, kaip buvo atsižvelgta į SPAV ataskaitoje pateiktą informaciją, SPAV subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus galima Planavimo organizatoriaus būstinėje - Klaipėdos miesto savivaldybėje, Liepų g. 11, 116 kab.

Pasiūlymus dėl Detaliojo plano galima teikti Planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašomi pranešti savo adresą Detaliojo plano rengėjui.

Apie galimybę susipažinti su parengto Detaliojo plano sprendiniais, taip pat viešo susirinkimo vietą ir laiką bus informuota atskiru pranešimu.


2014-05-06

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4d. įsakymo Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rengiamas žemės sklypo Klaipėdos r.sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., (kad.Nr.5558/0007:562) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2014 m.kovo 31d. įsakymu Nr.12VĮ-(14.12.2.)-380

Projekto rengimo tikslas: padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus –vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos,  bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Projekto rengimo iniciatorius: UAB „Zula“, Žardininkų g. 21-14, Klaipėda

Projekto rengėjas: UAB “Baltijos architektūra”, J.Janonio g.12A-1, tel. 8 46 410985  Klaipėda. Kontaktinis asmuo – kraštotvarkos architektė Joana Vavilovienė (atestato. Nr. 26476), mob. 8650 75665, el.paštas: dp@baltijosarchitektura.lt.

Viešo svarstymo su visuomene etape nuo 2014-05-07 iki 2014-05-20 dienos su parengtu projektu bus galima susipažinti UAB „Baltijos architektūra“ patalpose  J. Janonio g. 12 A-1, Klaipėda. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta 10 dienų svarstymo procedūra.

Papildomai informacija skelbiama vietos laikraštyje „Banga“ 2014.05.07 dieną.

Pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu projekto iniciatoriui ir/arba rengėjui.


2014-05-05

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5538/0014:465, Gribžinių k., Dauparų - Kvietinių sen., Klaipėdos r.sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Klaipėdos r. savivaldybės tarybos2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T11-249 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima susipažinti plano rengėjo patalpose.

Susipažinimas su projektu, jo ekspozicija ir viešas susirinkimas numatomi plano rengejo patalpose adresu: UAB „Marteka“, Dariaus ir Girėno g. 31-29, Gargždai, Klaipėdos r., tel. 8 659 11027, el.p.  info@marteka.lt. Su parengtu projektu galima susipažinti  nuo 2014-05-02 iki 2014-05-30 imtinai.  Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-05-16 iki 2014-05-30. Viešas susirinkimas numatomas 2014-06-02  11.00 val. 

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2014-05-05

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5538/0014:464, Gribžinių k., Dauparų - Kvietinių sen., Klaipėdos r.sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo planavimo tikslas –  pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detaliojo planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Klaipėdos r. savivaldybės tarybos2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T11-250 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima susipažinti plano rengėjo patalpose.

Susipažinimas su projektu, jo ekspozicija ir viešas susirinkimas numatomi plano rengejo patalpose adresu: UAB „Marteka“, Dariaus ir Girėno g. 31-29, Gargždai, Klaipėdos r., tel. 8 659 11027, el.p.  info@marteka.lt. Su parengtu projektu galima susipažinti  nuo 2014-05-02 iki 2014-05-30 imtinai.  Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-05-16 iki 2014-05-30. Viešas susirinkimas numatomas 2014-06-02  10.00 val. 

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2014-05-05

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Dovilų mstl., (kad.Nr.5544/0003:504), Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2014 m.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-26 10:18:10
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102