2020 m. sausio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2020 m. sausio mėn.

2020-01-31

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:590; 5510/0004:591) GOBERGIŠKĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-01-08

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5510/0004:590; 5510/0004:591) Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k. Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-08 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0004:590; 5510/0004:591) GOBERGIŠKĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2020-01-30 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-168, Priedas Nr. 2


2020-01-27 

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:695; 5558/0013:924) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį keisti detaliojo plano, patvirtinto 2004-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu T11-122 (reg. Nr. 003553000501) ir detaliojo plano, patvirtinto 2013-06-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu T11-404 (reg. Nr. 003553004892), sprendinius

Planuojama teritorija: Žemės sklypai Aukštkiemių k. (kad. Nr.5558/0013:695, kad. Nr.5558/0013:924), Klaipėdos rajone.  

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. 8 46 473060, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: A. V., V. V., D. Z., G. Z. (duomenys nuasmeninti), adresas korespondencijai -  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: 2018-05-25 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-1114.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2004-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu T11-122 (reg. Nr. 003553000501) ir detaliojo plano, patvirtinto 2013-06-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu T11-404 (reg. Nr. 003553004892) sprendinius: nekeičiant žemės sklypų  pagrindinės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, pertvarkyti esamus žemės sklypus (iš sklypo Europos g. 13 (kad. Nr. 5558/0013:695) atidalinti nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalį iš bendros dalinės nuosavybės ir prijungti prie sklypo Eurupos g. 14 (kad. Nr. 5558/0013:924)), nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-02-04 iki 2020-02-17  imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-18-354), plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt ir Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. 8 46 473060.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2020-02-04 iki 2020-02-17  UAB “Progresyvūs projektai” patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui.

Viešas susirinkimas numatomas 2020-02-18 16.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės pastate, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2020-01-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:547) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2006-12-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-461 (reg. Nr. 003553001148) keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. sausio 29 d. iki 2020 m. vasario 11 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2020 m. vasario 11 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:547) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-01-23

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

SPRENDIMO PROJEKTAS

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

2020 m. sausio 21 d. Nr. 4-20

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu, bei atsižvelgdamas į UAB „Reston construction“ 2020-01-03 prašymą, n u s p r e n d ž i u

pradėti Klaipėdos rajono Kisinių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą.

Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Reston construction“.

Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-19-52, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Reston construction“ 2020-01-03 prašymas.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2020-02-07 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose, adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2020-02-07.

Sprendimas dėl Klaipėdos rajono Kisinių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2020-02-10.


 2020-01-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0002:265) ŠLIKIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2020-01-08

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypus, sujungti detaliuoju planu suplanuotus žemės sklypus į vieną sklypą, padalinti žemės sklypą į du ir daugiau žemės sklypų, nustatyti žemės sklypams naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos ir (arba) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-08 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0002:265) ŠLIKIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2020-01-21 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-117, Priedas Nr. 2


2020-01-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:690) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2004-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu Nr. T11-122 (reg. Nr. 003553000501) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: A. R.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. sausio 22 d. iki 2020 m. vasario 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2020 m. vasario 4 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:690) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-01-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0009:257; 5523/0009:236) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-09-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-245 (reg. Nr. 003553001406) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatoriai: I. P.  ir G. P.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. sausio 22 d. iki 2020 m. vasario 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2020 m. vasario 4 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0009:257; 5523/0009:236) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-01-16

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0004:1128; 5528/0004:1133; 5528/0004:1129; 5528/0004:1130; 5528/0004:1131; 5528/0004:1120) Bruzdeilyno k., Kretingalės sen., Klaipėdos rajone detalųjį planą, numatantį koreguoti 2014-05-15 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1150 (reg. Nr. 003553005258) patvirtinto detaliojo plano sprendinius

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5528/0004:1128, 5528/0004:1129, 5528/0004:1130; 5528/0004:1131, 5528/0004:1133, 5528/0004:1120, esančių Bruzdeilyno k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Marteka“, adresas korespondencijai -  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-08-28 d. Nr. AV-1868.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti 2014-05-15 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1150 (reg. Nr. 003553005258) patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Planavimo tikslai: padalinti esamus žemės sklypus (sujungti ir padalinti į atskirus žemės sklypus), nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, nustatant naudojimo būdus: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-01-24 iki 2020-02-06 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-18-470) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-02-06), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2020-01-15

PARENGTAS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0002:496) KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAS

Informuojame, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (5544/0002:496), esantis Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 0.8636 ha.

Projekto rengimo pagrindas: NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2019-12-05 įsakymas „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ Nr. 12KPĮ-42-(14.12.125 E.).

Planavimo tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Projekto organizatorius: A. K. (duomenys nuasmeninti)

Projekto rengėjas: G. Stankaus individuali veikla. Adresas: P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com.

Projektas parengtas žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.zpdris.lt paslaugos Nr. KPZP-68015.

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2020-01-16 iki 2020-01-30. Brėžinys.


2020-01-02

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0002:560) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

nformuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-06-28  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-158 (reg. Nr. 003553001301) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatoriai: A. V. ir D. V.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. sausio 6 d. iki 2020 m. sausio 17 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2020 m. sausio 17 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0002:560) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2020-01-02

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:653) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2007-02-09 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-120 (reg. Nr. T00061822) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatoriai: V. S. ir S. S.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2020 m. sausio 6 d. iki 2020 m. sausio 17 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2020 m. sausio 17 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:653) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-31 09:40:03
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102