Birželis - Old.klaipedos-r.lt

Birželis
2019 BIRŽELIO MĖN.  

2019-06-26

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0007:148) GIRKALIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 1997-09-10  Klaipėdos rajono mero potvarkiu Nr. 499 (reg. Nr. 003553000037) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatorius: L. Šemetulskio įmonė.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. birželio 28 d. iki 2019 m. liepos 11 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. liepos 11 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0007:148) GIRKALIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-06-26

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:237) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2002-07-25  Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 22 posėdžio sprendimu Nr. 153 (reg. Nr. 003553000317)  koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatorius: G. M.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. birželio 28 d. iki 2019 m. liepos 11 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. liepos 11 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:237) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-06-21

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:233) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas (teritorijos Gargždų miesto vakarinėje dalyje prie Klaipėdos kelio detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 3 šaukimo 27 posėdžio 1999 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 290, korektūra žemės sklype Klaipėdos g. 39, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (detaliajame plane pažymėtas Nr. 2)).

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-55-18-452. 

Planavimo tikslai - nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, pertvarkyti žemės sklypą padalijant į du ir daugiau žemės sklypų, valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, formuoti atskirą kitos paskirties žemės sklypą (susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos).

Planavimo uždaviniai - nustatyti detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą inžinerinę ir (ar) socialinę infrastruktūrą, vykdyti institicijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus. 

Planuojamos teritorijos plotas - 0,5500 ha.

Teritorijų planavimo organizavimo pagrindas - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. AV-1802 ”Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:233) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. AV-713 ”Dėl 2018-08-22 įsakymo Nr. AV-1802 ”Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:233) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo” dalinio pakeitimo”.

Vadovaujantis ”Planų ir programų stateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija, jos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

Informaciją apie parengtą detalųjį planą teikia detaliojo plano rengėjas UAB ”NTH projektai”, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima darbo dienomis nuo 2019 m. liepos 8 d. iki 2019 m. liepos 19 d. (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-18-452), planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos buveinėje (skelbimų lentoje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai),planavimo iniciatoriaus UAB ”Trevena” buveinėje (adresu Laugalių g. 10, Gargždai), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt (skiltyje ”Architektūra ir teritorijų planavimas-Viešinimas-Teritorijų planavimo skelbimai”), Gargždų seniūnijoje (skelbimų lentoje, adresu Žemaitės g. 10, Gargždai).

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Planavimo organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai; tel. (8 46) 472 025, faks. (8 46) 472 005; el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius - UAB ”Trevena”, Laugalių g. 10, 96178 Gargždai; tel./faks. (8 46) 470 480; el. paštas info@trevena.lt.

Detaliojo plano rengėjas - UAB ”NTH projektai”, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.


2019-06-21

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų kad.Nr. 5558/0013:722; 5558/0014:472; 5558/0013:442; Purmalių k., Klaipėdos r. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2005-01-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-4 (reg. Nr. 003553000623)patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai  sklypų kad.Nr. 5558/0013:722; 5558/0014:472; 5558/0013:442; Purmalių k., Klaipėdos r., sav..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: G.P ir J.P.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-03-01 d. Nr. AV-392.

Planavimo tikslai: Apjungti sklypus. Padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo būdus: daliai sklypų vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorijos, daliai susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. (reg.Nr.003553000623).     

Su parengtu koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-07-01 d. iki 2019-07-12 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-19-113.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-07-12 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-06-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0001:105) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2011-05-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-159 (reg. Nr. 003553003355), keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatoriai: A. L. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. birželio 25 d. iki 2019 m. liepos 08 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. liepos 08 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0001:105) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr.1


2019-06-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5565/0001:367; 5565/0001:1001; 5565/0001:348) PLEŠKUČIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-05-24

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sujungti esamus žemės sklypus į vieną žemės sklypą, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo (kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), bei nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-24 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5565/0001:367; 5565/0001:1001; 5565/0001:348) PLEŠKUČIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-06-12 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-826, Priedas Nr. 2


2019-06-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:489; 5558/0007:485; 5558/0007:484; 5558/0007:487) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2005-12-01  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-352 (reg. Nr. 003553000699) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatorius: P. S.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. birželio 20 d. iki 2019 m. liepos 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. liepos 4 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:489; 5558/0007:485; 5558/0007:484; 5558/0007:487) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2019-06-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:610) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-05-04

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-04 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:610) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-06-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-812, Priedas Nr. 2


2019-06-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0004:243) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-05-09

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-09 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0004:243) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-05-24 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-763, Priedas Nr. 2


2019-06-04

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Dovilai, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0004:369) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną, pritaikant kaimo turizmo reikmėms.

Planavimo organizatorius – M. V. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. birželio 5 d. iki 2019 m. birželio 18 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-06-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0005:729; 5510/0005:730; 5510/0005:731) DAUPARŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2006-10-26 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tarybos sprendimu Nr. T11-351 (reg. Nr. 003553001059), keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatoriai: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. birželio 05 d. iki 2019 m. birželio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. birželio 18 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0005:729; 5510/0005:730; 5510/0005:731) DAUPARŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO“, priedas Nr. 1

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:233) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas (teritorijos Gargždų miesto vakarinėje dalyje prie Klaipėdos kelio detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 3 šaukimo 27 posėdžio 1999 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 290, korektūra žemės sklype Klaipėdos g. 39, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (detaliajame plane pažymėtas Nr. 2)).

 

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-55-18-452.

 

Planavimo tikslai - nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, pertvarkyti žemės sklypą padalijant į du ir daugiau žemės sklypų, valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, formuoti atskirą kitos paskirties žemės sklypą (susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos).

 

Planavimo uždaviniai - nustatyti detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą inžinerinę ir (ar) socialinę infrastruktūrą, vykdyti institicijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

 

Planuojamos teritorijos plotas - 0,5500 ha.

 

Teritorijų planavimo organizavimo pagrindas - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. AV-1802 ”Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:233) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. AV-713 ”Dėl 2018-08-22 įsakymo Nr. AV-1802 ”Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:233) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo” dalinio pakeitimo”.

 

Vadovaujantis ”Planų ir programų stateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.

 

Teritorijos vystymo koncepcija, jos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

 

Informaciją apie parengtą detalųjį planą teikia detaliojo plano rengėjas UAB ”NTH projektai”, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.

 

Su parengto detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima darbo dienomis nuo 2019 m. liepos 8 d. iki 2019 m. liepos 19 d. (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-18-452), planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos buveinėje (skelbimų lentoje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai),planavimo iniciatoriaus UAB ”Trevena” buveinėje (adresu Laugalių g. 10, Gargždai), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt (skiltyje ”Architektūra ir teritorijų planavimas-Viešinimas-Teritorijų planavimo skelbimai”), Gargždų seniūnijoje (skelbimų lentoje, adresu Žemaitės g. 10, Gargždai).

 

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.

 

Planavimo organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai; tel. (8 46) 472 025, faks. (8 46) 472 005; el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt.

 

Planavimo iniciatorius - UAB ”Trevena”, Laugalių g. 10, 96178 Gargždai; tel./faks. (8 46) 470 480; el. paštas info@trevena.lt.

 

Detaliojo plano rengėjas - UAB ”NTH projektai”, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-03 11:17:03
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102