2014 m. kovo mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2014 m. kovo mėn.

2014-03-31

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kuršelių k., Klaipėdos r. sav.: 2,0734 ha ploto, kad. Nr. 5545/0001:2 detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamąjį (aptarimo) etapą.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. Ar.9-414, 2011-09-16.

Planuojamos teritorijos adresas – Kuršelių k. 3, Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo unikalus Nr. 5545-0001-0002.

Planavimo organizatorius – UAB „GRIDINSENTA“, Tomo g. 22, LT-91249 Klaipėda, tel.: 8 650 22248

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Archko“, Turgaus a. 27, LT-91246 Klaipėda, tel.: 8 686 06110, el. paštas: stanislovas@archko.lt.

Planavimo tikslai: Pakeisti detaliojo plano (reg. Nr. 003553000488) sprendinius, anksčiau suplanuotos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą (tankumą, intensyvumą, statinių aukštį).

Planavimo procesas: Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Preliminari planavimo proceso pabaiga–2014 m. II ketv.

Planavimo etapai: parengiamasis, plano rengimo, teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T11-117. 

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo2014 m. balandžio 14 d. iki2014 m. gegužės 14 d. plano rengėjo patalpose. 

Vieša ekspozicija vyks nuo2014 m. balandžio 29 d. iki2014 m. gegužės 14 d. plano rengėjo patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks2014 m. gegužės 15 d. 11 val. Kretingalės seniūnijos patalpose adresu Klaipėdos g. 12, Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., LT-96330.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


 

 2014-03-31

PARENGTI PAJŪRIO REGIONINIO PARKO IR JO ZONŲ BEI BUFERINĖS ZONOS RIBŲ IR PAJŪRIO REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANAI

Vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391, 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099, 2007, Nr. 33-1190, 2010, Nr. 78-4010), informuojame apie parengtus Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano sprendinius.

Planavimo pagrindas — Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-327.

Planavimo organizatorius — Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT -09311 Vilnius, tel. (8 5)272 3284 faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas: vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas http://www.vstt.lt.

Planų rengėjas — Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos 23 A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 09 84, (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas: krastotvarka@vzf.lt.

Kviečiame nuo š.m. balandžio 4 d. iki gegužės 6 d. susipažinti su šių planų sprendiniais ir raštu pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus. Specialiųjų planų grafinės ir tekstinės dalys nuo š. m. balandžio 11 d. bus eksponuojamos Pajūrio regioninio parko direkcijos patalpose (Placio g. 54, Karklės k, Kretingalės sen., Klaipėdos rajonas), Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Klaipėdos g. 2, Gargždai) ir Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (Gintaro g. 33A, Palanga). Informacija taip pat paskelbta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje http://www.vstt.lt skyriuje “Saugomų teritorijų planavimas”.

Pasiūlymus darbo dienomis, darbo valandomis galima užpildyti raštu ekspozicijos vietose esančiuose pastabų ir pasiūlymų registravimo žurnaluose. Taip pat pasiūlymus galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešas susirinkimas vyks 2014 m. gegužės 6 d. 13.00 val. Pajūrio regioninio parko direkcijoje (Placio g. 54, Karklės k, Kretingalės sen., Klaipėdos rajonas).

Pareiškėjai atmestus pasiūlymus gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Atlikus specialiųjų planų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranką ir įvertinus vertinimo subjektų išvadas, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės 2013-12-02 įsakymu Nr. V-315 priimtas sprendimas, kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus.


 2014-03-31

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – (kad.Nr.5558/0001:215), plotas - 0.5850, (kad.Nr.5558/0001:296), plotas - 0.0703, (kad.Nr.5558/0001:72), plotas - 0.1058, (kad.Nr.5558/0001:71), plotas - 0.4700, Kalnuvėnų k., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai – sujungti žemės ūkio paskirties žemės sklypus į vieną. Sujungus sklypą padalinti į penkis atskirus žemės sklypus.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Project28“, Rūko g. 5-20, Klaipėda, tel. 8 686 69258, el. paštas: project28@yahoo.com 

Su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti nuo 2014-03-31 d. iki 2013-04-14 d. projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo iniciatoriui arba plano rengėjui.


 

 2014-03-27

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo 5538/0014:127 Kvietinių k., Dauparų - Kvietinių sen., Klaipėdos raj. sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „NT SFERA“, Turgaus a. 22, Darbėnai, tel. 8 600 23293.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T11-114. Susipažinti su patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima pas plano organizatorių bei rengėją, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2014 04 10 iki 2014 05 09 imtinai UAB „NT sfera“ patalpose (Taikos pr. 24-311, Klaipėda, tel. 8 600 23293). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014 04 25 iki 2014 05 09 imtinai ten pat. Viešas susirinkimas numatomas 2014-05-12 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos ir jo metu detaliojo plano organizatoriui ankščiau minėtu adresu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT - 92117 Klaipėda) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


 2014-03-26

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0003:554), esančio Mazūriškių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2014-04-14 iki 2014-05-13 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-04-28 iki 2014-05-13 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014-05-14 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


 2014-03-25

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:421, kad. Nr. 5558/0014:422, kad. Nr. 5558/0014:423) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo pagrindas:  įgalioto asmens  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-20 įsakymas Nr. AV-619 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:421) naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos teritorijos; kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:422, kad. Nr. 5558/0014:423) naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.       

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo2014 m. kovo 26 d. iki2014 m. balandžio 9 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki2014 m. balandžio 9 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-20 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-619, 1 lapas; PRIEDAS NR. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:421, kad. Nr. 5558/0014:422, kad. Nr. 5558/0014:423) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; PRIEDAS NR. 2.


 2014-03-25

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija – (kad.Nr.5558/0001:215), plotas - 0.5850, (kad.Nr.5558/0001:296), plotas - 0.0703, (kad.Nr.5558/0001:72), plotas - 0.1058, (kad.Nr.5558/0001:71), plotas - 0.4700, Kalnuvėnų k., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai – sujungti žemės ūkio paskirties žemės sklypus į vieną. Sujungus sklypą padalinti į penkis atskirus žemės sklypus.

Projekto iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Project28“, Rūko g. 5-20, Klaipėda, tel. 8 686 69258, el. paštas: project28@yahoo.com


 2014-03-24

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Planuojamos teritorijos ir organizatoriai:

Žemės ūkio paskirties sklypas (kad.Nr.5515/0004:112), Klaipėdos r., Priekulės sen., Svencelės k., sklypo bendras plotas0.6878 ha. Projekto organizatorius: fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel. 8-46-451401, licenzija Nr.1R-KP-137.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informaciją galima aukščiau nurodytu adresu nuo 2014-03-25 iki 2014-04-08. 


 2014-03-24

Informuojame, kad rengiamas  žemės sklypo 5538/0013:69 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0013:69), esantis Saulažolių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje. Žemės sklypo plotas – 14,59 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai : padalinti žemės sklypą į tris sklypus.

Projekto organizatorius – fiziniai asmenys.

Projekto  rengėjas – VĮ VŽF Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,  Šimkaus g. 19  Klaipėda, mob. 861122640  el.paštas: geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaitą galite per viešą svarstymą nuo 2014-04-09 iki 2014-04-23 asmeniškai susitarę, tel. mob.861122640.


 2014-03-24

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 6,0800 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5563/0003:34), esantis J.  Šaulio g. 34,  Balsėnų k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą pagalbinio ūkio paskirties statinio (fermos) statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas - A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687) 56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., darbo dienomis nuo 2014-04-07 iki 2014-04-23.


 2014-03-24

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo projektas Vainotiškės k., Veiviržėnų sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 5,3000 haploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas Vainotiškės k., Veiviržėnų sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Projekto organizatoriai – žemės sklypo savininkai.

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Kvietinių g.14, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemėtvarkos formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Kvietinių g. 14, Gargždai . nuo 2014-04-07 iki 2014-04-18.


 2014-03-24

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo projektas Šauklių k., Agluonėnų sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 15,7138 haploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas Šauklių k., Agluonėnų sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Projekto organizatoriai – žemės sklypo savininkai (naudotojai).

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Kvietinių g. 14, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemėtvarkos formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Kvietinių g. 14, Gargždai . nuo 2014-04-07 iki 2014-04-18.


 2014-03-21

Informuojame apie priimtą sprendimą dėl regiono lygmens Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos magistralinio naftotiekio ir produktotiekio bei susijusios infrastruktūros specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo pagrindas:2013 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-222 (Žin., 2013, Nr. 122-6194).

Planavimo organizatorius: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, Mažeikių g. 75, Juodeikių k., 89467 Mažeikių r. sav., tel. (8 443) 9 21 21, faks. (8 443) 9 25 25, el. p. post@orlenlietuva.lt, www.orlenlietuva.lt.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2 196 089,        faks. (8 5) 2 617 507, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt.

Planavimo tikslai:

1. Įgyvendinti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (NENS) nuostatas ir sukurti trūkstamą techninę infrastruktūrą, kuri užtikrintų diversifikuotą naftos ir naftos produktų tiekimą bei tokiu būdu didintų naftos ir naftos produktų sektoriaus patikimumą ir konkurencingumą bei sudarytų prielaidas mažinti kainas vartotojams    (NENS 89, 90 p.).

2. Užtikrinti naftos ir naftos produktų  transportavimą mažiausiais kaštais bei aplinkai saugiu ir mažiausiai taršiu būdu – vamzdynais (NENS 95, 105 p.), ir tokiu būdu padidinti energijos vartojimo efektyvumą transporto sektoriuje bei skatinti investicijas į aplinką tausojančią produkcijos transportavimo infrastruktūrą (NENS 100.2 p.).

3. Parinkti tinkamiausią magistralinio naftotiekio ir produktotiekio bei susijusios infrastruktūros statybos variantą.

Planavimo uždaviniai:

1. Plėtoti žalios naftos ir naftos produktų transportavimo magistraliniais naftotiekiais ir produktotiekiais infrastruktūrą ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai.

2. Rezervuoti teritorijas magistralinių naftotiekių ir produktotiekių koridoriams, nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą.

Planavimo darbų programa: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin. 2013 Nr. 76-3824) 3 straipsnio 1 dalimi, Specialusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo (2014 m. sausio 1 d.) galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą. Specialusis planas rengiamas keturiais (parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis) etapais. Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros. Specialiojoplanoviešumą užtikrinančios procedūros bus vykdomos bendrąja tvarka.

Planuojamos teritorijos vieta: Mažeikių rajono, Skuodo rajono, Kretingos rajono, Palangos miesto, Klaipėdos rajono, Klaipėdos miesto savivaldybių ir Lietuvos jūros teritorijos.

Planavimo terminas:2014 m. vasaris –2016 m. lapkritis.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymusdėlteritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui arba Specialiojoplanorengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais per visą Specialiojoplanorengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos.


 2014-03-20

Informuojame, kad pradedamas rengti 1,32ha ploto žemės sklypo, kurio kad. Nr.: 5558/4:114 ir 1,47ha ploto žemės sklypo, kurio kad. Nr.: 5558/4:115, esančių Radailių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo organizatorius - fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas - Vytis Cibulskis, pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 310373, Bokštų g. 9-38, Klaipėda, tel.: 865770766, el. p.: vytis.cibulskis@gmail.com.

Planavimo tikslas - pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Projekto rengimo terminas (preliminarus):2014 m. Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Taip pat skelbiamas parengtų žemės sklypų (kad. Nr.: 5558/4:114 ir 5558/4:115) Radailių k., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-04-08 iki 2014-05-08 imtinai plano rengėjo patalpose.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2014-04-23 iki 2014-05-08 plano rengėjo patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Viešas susirinkimas vyks 2014-05-09 08:00 val. Sendvario seniūnijos patalpose, adresu Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikdami planavimo pasiūlymą.


 2014-03-20

Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kad. Nr. 5528/0001:130 Girkalių k. v., esančio Normantų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą, numatantį pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatorius – UAB „LITECTUS“, J.Balčikonio g. 3, Vilnius, tel. +370-612-31413.

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. +370-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T11-107 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2014 m. balandžio 07 d. iki2014 m. gegužės 07 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2014 m. balandžio 22 d. iki gegužės 07 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2014 gegužės 08 d. 15.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


 2014-03-20

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 76-3824) 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis bei atsižvelgdamas į UAB “Gargždų plytų gamykla” 2014-03-06 prašymą Nr. 1-106, nusprendžiu pradėti Klaipėdos rajono Juodikių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimą.

Numatomas planavimo organizatorius: UAB “Gargždų plytų gamykla”

Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, performuoti žemės sklypą karjerui ir jo priklausiniams išdėstyti, numatyti žaliavos išvežimo kelią, pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui – į kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos), o baigus rekultivavimą – į miškų ūkio ir vandens ūkio.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. 36p-11, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB “Gargždų plytų gamykla” prašymas Nr. 1-106.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2014-04-03 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2014-03-31.

Sprendimas dėl Klaipėdos rajono Juodikių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies  naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2014-04-03.


 2014-03-19

Informacija apie teritorijų planavimą

2014-02-27 priimti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimai Nr. T11-78 ir Nr. T11-79 dėl Dovilų ir Endriejavo miestelių bendrųjų planų rengimo pradžios.

2014-03-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. AV-521 ir Nr. AV-522 patvirtintos Dovilų ir Endriejavo miestelių bendrųjų planų planavimo darbų programos.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1. Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; 2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; 3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; 4. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; 5. Pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai, bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Atliekamas.

Teritorijų vystymo koncepcijų rengimas: Atliekamas.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05. Planavimo organizatoriaus atstovė – architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Giedrė Stankevičienė, tel. (846) 473060, el. paštas giedre.stankeviciene@klaipedos-r.lt

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimai dėl Dovilų ir Endriejavo miestelių bendrųjų planų rengimo pradžios ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymais patvirtintos Dovilų ir Endriejavo miestelių bendrųjų planų planavimo darbų programos viešai eksponuojami nuo 2014-03-19 Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2, Gargždai, Dovilų seniūnijoje Minijos g. 2, Dovilai, bei Endriejavo seniūnijoje Mokyklos g. 3, Endriejavas.

Informaciją apie sprendimus pradėti rengti Dovilų  ir Endriejavo miestelių bendruosius planus bei patvirtintas bendrųjų planų planavimo darbų programas teikia planavimo organizatorius.

Pasiūlymų dėl bendrųjų planų pateikimo tvarka:

Motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą bendrųjų planų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami žodžiu.


2014-03-18

Parengti pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei buferinės zonos ribų ir pajūrio regioninio parko tvarkymo planai.

Vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391, 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099, 2007, Nr. 33-1190, 2010, Nr. 78-4010), informuojame apie parengtus Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano sprendinius.

Planavimo pagrindas — Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-327.

Planavimo organizatorius — Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT -09311 Vilnius, tel. (8 5)272 3284 faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas: vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas http://www.vstt.lt.

Planų rengėjas — Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos 23 A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 09 84, (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas: krastotvarka@vzf.lt.

Kviečiame nuo š.m. balandžio 4 d. iki gegužės 6 d. susipažinti su šių planų sprendiniais ir raštu pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus. Specialiųjų planų grafinės ir tekstinės dalys nuo š. m. balandžio 11 d. bus eksponuojamos Pajūrio regioninio parko direkcijos patalpose (Placio g. 54, Karklės k, Kretingalės sen., Klaipėdos rajonas), Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Klaipėdos g. 2, Gargždai) ir Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (Gintaro g. 33A, Palanga). Informacija taip pat paskelbta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje http://www.vstt.lt skyriuje “Saugomų teritorijų planavimas”.

Pasiūlymus darbo dienomis, darbo valandomis galima užpildyti raštu ekspozicijos vietose esančiuose pastabų ir pasiūlymų registravimo žurnaluose. Taip pat pasiūlymus galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešas susirinkimas vyks 2014 m. gegužės 6 d. 13.00 val. Pajūrio regioninio parko direkcijoje (Placio g. 54, Karklės k, Kretingalės sen., Klaipėdos rajonas).

Pareiškėjai atmestus pasiūlymus gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Atlikus specialiųjų planų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranką ir įvertinus vertinimo subjektų išvadas, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės 2013-12-02 įsakymu Nr. V-315 priimtas sprendimas, kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus.


2014-03-18

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas (sklype 5503/0005:0064). Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kad.Nr. 5503/0005:0064), esantis Kantvainių kaime, Agluonėnų seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo plotas –1,3018 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, vyr.specialistas Kęstutis Simutis mob. 861122640, el.paštas: geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektu ir aplinkos poveikio vertinimo ataskaita galite nuo 2014-04-03 iki 2014-04-17, asmeniškai susitarę telefonu 861122640.


2014-03-18

Informuojame Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas (sklype 5503/0005:0064).

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kad.Nr. 5503/0005:0064), esantis Kantvainių kaime, Klaipėdos rajone.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Kviečiame gretimo žemės sklypo 5503/0005:0166, savininką susipažinti parengtu kaimo plėtros žmėtvarkos projektu ir aplinkos poveikio vertinimo ataskaita galite nuo 2014-04-03 iki 2014-04-17, VĮ VŽF KŽGS K.Simutis 861122640


 2014-03-17

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5552/0004:172, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Voveriškių k., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą į gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr. T11-39.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo2014 m. balandžio 02 d. iki2014 m. balandžio 29 d. bendrovėje „NDP Klaipėda“ adresu Herkaus Manto g. 84 - 222, LT-92294 Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo2014 m. balandžio 16 d. iki balandžio 29 d. bendrovės „NDP Klaipėda“ patalpose aukščiau nurodytu adresu bei Priekulės seniūnijos patalose. Viešas susirinkimas numatomas balandžio 30 dieną, 16.00 val. Priekulės seniūnijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 14, Priekulė.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki2014 m. balandžio 29 d. plano rengėjui UAB „NDP Klaipėda“ aukščiau nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji (buveinės) vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.


 2014-03-17

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr. 5558/0003:44) Aukštkiemių k., Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano tikslas pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba. 

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo Aukštkiemių k., Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-04-01 d. iki 2014-04-29 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-04-15 d. iki 2014-04-29 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2014-04-30 d. 14 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


 2014-03-17

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0009:201), esančio Grobštų kaime, Agluonėnų sen., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – padalyti žemės sklypą į sklypus, pakeisti dalies žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų).

Planavimo organizatorius – UAB „Hidrostatyba“, Gamyklos g. 4, LT-96155 Gargždai, tel. (8 46) 470930.

Detaliojo planorengėjas – UAB “Hidrostatybos projektai”, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai, tel./faks. (8 46) 470940, email.: paulius@hsprojektai.lt. Projekto vadovas Paulius Daunys (atestato Nr. A 1843).

Detalusis planas rengiamas keturiais etapais, derinimą ir viešą svarstymą su visuomene atliekant bendrąja tvarka.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0009:201), esančio Grobštų kaime, Agluonėnų sen., Klaipėdos raj. sav., detaliojoplanoprojekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su Klaipėdos raj. sav. tarybos 2014 02 27 patvirtintu detaliojo planokoncepcijos sprendimu Nr. T11-109 ir su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2014 03 31 iki 2013 04 28 imtinai detaliojoplano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai (IV aukštas).

Vieša ekspozicija vyks nuo 2014 04 14 iki 2014 10 28 detaliojoplano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai (IV aukštas).

Viešas susirinkimas vyks 2014 04 29 10.00 val. UAB “Hidrostatybos projektai” patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Informacija dėlekspozicijos ir viešo svarstymo suteikiama telefonu 8 601 94244 arba email.: paulius@hsprojektai.lt.

Pastabas ir siūlymusdėlprojekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojoplanoorganizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


 2014-03-17

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0005:264), esančio Šnaukštų kaime, Dovilų sen., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę ir nustatyti naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, naudojimo pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų).

Planavimo organizatorius – UAB „Hidrostatyba“, Gamyklos g. 4, LT-96155 Gargždai, tel. (8 46) 470930.

Detaliojo planorengėjas – UAB “Hidrostatybos projektai”, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai, tel./faks. (8 46) 470940, email.: paulius@hsprojektai.lt. Projekto vadovas Paulius Daunys (atestato      Nr. A 1843).

Detalusis planas rengiamas keturiais etapais, derinimą ir viešą svarstymą su visuomene atliekant bendrąja tvarka.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0005:264), esančio Šnaukštų kaime, Dovilų sen., Klaipėdos raj. sav., detaliojoplanoprojekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su Klaipėdos raj. sav. tarybos 2014 02 27 patvirtintu detaliojo planokoncepcijos sprendimu Nr. T11-110 ir su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2014 03 31 iki 2013 04 28 imtinai detaliojoplano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai (IV aukštas).

Vieša ekspozicija vyks nuo 2014 04 14 iki 2014 10 28 detaliojoplano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai (IV aukštas).

Viešas susirinkimas vyks 2014 04 29 10.00 val. UAB “Hidrostatybos projektai” patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Informacija dėlekspozicijos ir viešo svarstymo suteikiama telefonu 8 601 94244 arba email.: paulius@hsprojektai.lt.

Pastabas ir siūlymusdėlprojekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojoplanoorganizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


 2014-03-17

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Pertvarkoma teritorija –5.6000 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5518/0007:38), esantis Auksoro k., Endriejavo sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: žemės ūkio paskirties žemės sklypą padalinti į du sklypus.

Planavimo organizatoriai - žemės sklypo savininkai.

Projekto rengėjas: UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel. 8-46-451401.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose - UAB „Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., iki 2014-04-01.


 2014-03-17

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, esančių Rokų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., kadastriniai Nr. 5552/0003:181 ir Nr. 5552/0003:243, detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus - gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB „NDP Klaipėda“. Herkaus Manto g. 84 - 222, Klaipėda; telefonas +370 46 390878.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas -2014 m. IV ketvirtis. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu. Apie projekto viešos ekspozicijos bei viešo susirinkimo vietą ir laiką bus paskelbta papildomai.


 2014-03-13

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas Dargužių k., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:618, plotas – 0,2537 ha; kad. Nr. 5528/0002:617, plotas – 0,2463 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – pakeisti detaliojo plano (reg. Nr. 003553004140) sprendinius: sujungti kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos sklypus į vieną sklypą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus): 2014 metai.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta papildomai.

Planavimo organizatoriai:  fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas – UAB  J ir A  architektūros studija, į.k. 301733777, Baltijos pr. 123-24,  93224 Klaipėda, m. tel. 8699 47048, el.paštas: info@jastudija.lt.


 2014-03-13

Informuojame, kad skelbiamas parengto detaliojo plano Sudmantų k., Klaipėdos r. sav. kad. Nr. 5530/0001:215, plotas - 0,0800 ha viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta 2014-02-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-108.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-04-01 d. UAB J ir A architektūros studijoje Baltijos pr. 123-24, 93224 Klaipėda, tel. 8699 47048. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-04-14 d. iki 2014-04-30 d. tuo pačiu adresu.

Viešas susirinkimas vyks 2014-05-05 d.  UAB J ir A architektūros studijos patalpose  Baltijos pr. 123-24, 93224 Klaipėda 13.00 val.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui  ir  projekto rengėjui UAB J ir A architektūros studija anksčiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


 2014-03-13

Informuojame, kad skelbiamas parengto detaliojo plano Dovilų mstl., Klaipėdos r. sav.: kad. Nr.: 5544/0005:994, plotas - 0,2649ha viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta 2014-02-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-106.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija ir parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-04-01 d.  UAB J ir A architektūros studijoje  Baltijos pr. 123-24, 93224 Klaipėda, m. tel. 8699 47048. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-04-14 d. iki 2014-04-30 d. tuo pačiu adresu.

Viešas susirinkimas vyks 2014-05-05 d.  UAB J ir A architektūros studijos patalpose  Baltijos pr. 123-24, 93224 Klaipėda 10.00 val.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir  projekto rengėjui UAB J ir A architektūros studija anksčiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


 2014-03-13

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. Planuojama teritorija - 1.8471 ha žemės sklypas (kad. Nr.5535/0005:447), esantis Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai, kūdros įrengimui.

Planavimo organizatorius - žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2014-03-24 iki 2014-04-05 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


 2014-03-13

Parengtas žemės sklypo esančio Gargždų mieste, Žalgirio g. 22 padalijimo projektas. Projektui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Gargždų m., Žalgirio g. 22, skl. kad. Nr. 5520/0007:253.

Planavimo tikslas – formavimo ir pertvarkymo projektu  padalinti sklypą į du sklypus.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401. el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu formavimo ie pertvarkymo projektu galite nuo 2014-03-13 iki 2014-03-26 projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18, Gargždai.


 2014-03-12

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr. T11-54 patvirtinta detalaus plano Kvietinių k., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kad. Nr. 5538/0015:39,  koncepcija.

Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Tilžės 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas –  Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda.

Detaliojo planavimo tikslas – padalyti sklypą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žėmės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.               

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-03-25 iki 2014-04-22 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-04-07  iki 2014-04-18, adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2014-04-23,  11,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 


 2014-03-07

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad.Nr.5558/0003:44) Aukštkiemių k., Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimo proceso etapai keturi (teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo dalys apjungiamos į vieną), tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2014 m.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


 2014-03-07

Informuojame, pradedamas rengti teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Dovilų sen. Birbinčių k., kadastro Nr.5544/0003:412 detalusis planas, turintis tikslą pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo 2014m. kovo 21 d. iki 2014m. balandžio 17 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2014m. balandžio 4 d. iki 2014m. balandžio 17 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2014m. balandžio 18 d. 09 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


 2014-03-06

Informuojame, pradedamas rengti UAB „VISIO FUTURI“ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:340) KURŠIŲ G. 1, SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., detalusis planas.

Planavimo pagrindas: UAB „Visio futuri“ direktorės Vilmos Mikalkėnienės prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-04 įsakymas Nr. AV-446 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: padalyti žemės sklypą į sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeisti dalies teritorijos naudojimo būdus ir pobūdžius iš gyvenamosios teritorijos - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.       

Planavimo iniciatorius: UAB „Vizio futuri“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo2014 m. kovo 7 d. iki2014 m. kovo 21 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki2014 m. kovo 21 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-04 įsakymas „Dėl pritarimo UAB „Visio futuri“ pasiūlymui“ Nr. AV-446, 1 lapas; PRIEDAS NR. 1

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl UAB „Visio futuri“ žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:340) Kuršių g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; PRIEDAS NR. 2


 2014-03-06

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Dovilų sen. Dumpių k., Žemininkų g.4,  kadastro Nr. 5544/0002:36 1,0180 ha ploto detalusis planas.

Planavimo tikslas - pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatoriai  fiziniai asmenys

Plano rengėjas- UAB „INKOMPRA“, Vingio g.8, Dauparų k.,Klaipėdos raj. tel (8-614) 97314 el. paštas info@inkompra.lt


 2014-03-06

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 5528/0007:228 Girkalių k.v., esančio Liepų g. 1, Girkalių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas – padalyti sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto  žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2014 m. kovo 25 d. iki2014 m. balandžio 24 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2014 m. balandžio 09 d. iki 2014 balandžio 24 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2014 balandžio 25 d. 14.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


 2014-03-06

Informuojame, kad rengiamas 23,4625 ha žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0001:55), esančio Kojelių k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo terminas nuo 2014-03-17 iki 2014-04-25. Projektas viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka, vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079.

Numatomas žemės sklypų formavimo būdas: žemės ūkio paskirties sklypą padalinti į pekis žemės ūkio paskirties sklypus.

Projekto organizatoriai – fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas – UAB „GRESSUS“, Nidos g. 13-30, Klaipėda, tel. Nr. 864020272, el. paštas  info.gressus@gmail.com

Projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2014-03-24 iki 2014-04-25 projekto rengėjo UAB „GRESSUS“ patalpose adresu: Žvejų g. 2-304, Klaipėda nuo 9.00 iki 12.00 val. Telefonai pasiteiravimui: 864020272, 869973057.


 2014-03-06

Informuojame, kad rengiamas 1,7139 ha žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0001:559), esančio Poškų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo terminas nuo 2014-03-17 iki 2014-04-25. Projektas viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka, vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079.

Numatomas žemės sklypų formavimo būdas: žemės ūkio paskirties sklypą padalinti į du žemės ūkio paskirties sklypus.

Projekto organizatoriai – fiziniai asmenys..

Projekto rengėjas – UAB „GRESSUS“, Nidos g. 13-30, Klaipėda, tel. Nr. 864020272, el. paštas  info.gressus@gmail.com

Projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2014-03-24 iki 2014-04-25 projekto rengėjo UAB „GRESSUS“ patalpose adresu: Žvejų g. 2-304, Klaipėda nuo 9.00 iki 12.00 val. Telefonai pasiteiravimui: 864020272, 869973057.


 2014-03-06

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Kretingalės sen. Kretingalės mstl., Pavasario g. 6, kadastro Nr. 5535/0002:121 0,25 ha ploto detalusis planas.

Planavimo tikslas - nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio ir padalinti į sklypus,  nustatyti  teritorijos  tvarkymo  ir naudojimo  režimo  reikalavimus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis amsuo.

Plano rengėjas- UAB „INKOMPRA“, Vingio g.8, Dauparų k.,Klaipėdos raj. tel (8-614) 97314 el. paštas info@inkompra.lt

Su projektu galima susipažinti nuo 2014m. kovo 25 d. iki 2014m. balandžio 23 d. plano rengėjo adresu: Vingio g.8, Dauparų k.,Klaipėdos raj. tel (8-614) 97314.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo 2014m. balandžio 09 d. iki 2014m. balandžio 23 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2014m. balandžio 24 d. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Vingio g.8, Dauparų k.,Klaipėdos raj. tel (8-614) 97314 el. paštas info@inkompra.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai


 2014-03-05

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų, kurių Kad.nr. 5552/0005:405 (0.5000  ha), Kad.nr. 5552/0005:406 (0.3000  ha) ir Kad.nr. 5552/0005:407 (0.4000  ha), esančių  Būdviečių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Kartografiniai projektai”, Vytauto g. 17, Kretinga, tel./faks.: 8 445 78199. Klaipėdos skyrius – Gegužės g.1, Klaipėda, tel./faks.: 8 46 493322.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvinučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į atskirus sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) -2014 m. Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Susipažinti su projektu bus galima nuo2014 m., kovo 21 d., iki2014 m., balandžio 17 d., darbo laiku detaliojo plano rengėjo, UAB „Kartografiniai projektai“, patalpose, adresu - Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2014 m., balandžio 4 d., iki2014 m., balandžio 17 d., UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas2014 m., balandžio 22 d., 10 val., adresu Dariaus ir Girėno g. 7-18, Gargžduose.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


 2014-03-05

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų, kurių kad. Nr. 5544/0003:337 (plotas – 0,4000 ha), 5544/0003:402 (plotas – 0,4000 ha),  esančių Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Kartografiniai projektai”, Vytauto g. 17, Kretinga, tel./faks.: 8 445 78199. Klaipėdos skyrius – Gegužės g. 1, Klaipėda, tel./faks.: 8 46 493322.

Planavimo tikslas – pakeisti sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) -2014 m. Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Susipažinti su projektu bus galima nuo2014 m. kovo 21 d. iki2014 m. balandžio 17 d. darbo laiku detaliojo plano rengėjo, UAB „Kartografiniai projektai“, patalpose, adresu - Gegužės g. 1/ Bokštų g. 18, Klaipėda. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2014 m. balandžio 4 d. iki2014 m. balandžio 17 d. ten pat. Viešas susirinkimas numatomas2014 m. balandžio 18 d. 11 val., UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose, adresu – Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


 2014-03-05

Informuojame apie rengiamą 0.6000  ha ploto žemės sklypo, kurio kad. Nr.: 5545/0003:405, esančio Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Kartografiniai projektai”, Vytauto g. 17, Kretinga, tel./faks.: 8 445 78199. Klaipėdos skyrius – Gegužės g.1, Klaipėda, tel./faks.: 8 46 493322.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) -2014 m. Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Susipažinti su projektu bus galima nuo 2014 m. kovo 21 d. iki 2014 m. balandžio 17 d., darbo laiku detaliojo plano rengėjo, UAB „Kartografiniai projektai“, patalpose, adresu - Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014 m., balandžio 4 d. iki 2014 m., balandžio 17 d. UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2014 m. balandžio 18 d. 13 val., adresu Dariaus ir Girėno g. 7-18, Gargžduose.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2014-03-05

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo projektas Letūkų k., Kretingalės sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –4,6700 haploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas Letūkų k., Kretingalės sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į tris sklypus.

Projekto organizatoriai – žemės sklypo savininkas (naudotojas).

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Vasario 16-osios g. 40, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemėtvarkos formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Vasario 16-osios g. 40, Gargždai . nuo 2014-03-10 iki 2014-03-24.


 2014-03-05

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo projektas Vyskupiškių k., Veiviržėnų sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –8,3700 haploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas Vyskupiškių k., Veiviržėnų sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į penkis sklypus.

Projekto organizatoriai – žemės sklypo savininkai.

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Vasario 16-osios g. 40, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemėtvarkos formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Vasario 16-osios g. 40, Gargždai . nuo 2014-03-10 iki 2014-03-24.


2014-03-05

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo projektas Grobštų k., Agluonėnų sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –1,6600 haploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas Grobštų k., Agluonėnų sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į šešis sklypus.

Projekto organizatoriai – žemės sklypo savininkai.

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Vasario 16-osios g. 40, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemėtvarkos formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Vasario 16-osios g. 40, Gargždai . nuo 2014-03-10 iki 2014-03-24.


 2014-03-05

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo projektas Dituvos k., Priekulės sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –1,6600 haploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas Dituvos k., Priekulės sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į tris sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas (naudotojas).

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Vasario 16-osios g. 40, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemėtvarkos formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Vasario 16-osios g. 40, Gargždai . nuo 2014-03-10 iki 2014-03-24.


 2014-03-05

Rengiamas formavimo ir pertvarkymo projektas Kiškėnų k., Dovilų sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija –4,6200 haploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas Kiškėnų k., Dovilų sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į penkis sklypus.

Projekto organizatoriai – žemės sklypo savininkai (naudotojai).

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Vasario 16-osios g. 40, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: Dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemėtvarkos formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Vasario 16-osios g. 40, Gargždai . nuo 2014-03-10 iki 2014-03-24.


 2014-03-05

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (kaimo turizmo sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 1,2800 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5543/0003:56), esantis, Lapių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti vietą kaimo turizmo sodybos, pagalbinio ūkio pastato, sporto aikštelės statybai, infrastruktūros kūrimui pritaikant kaimo turizmo poreikiams

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas - A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687) 56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (kaimo turizmo sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., darbo dienomis nuo 2014-03-19  iki 2014-04-03.


 2014-03-05

Informuojame rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Žemės sklypas 5535/0002:0188. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas (kad. Nr.  5535/0002:0188), esantis Kretingalės mstl., Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo plotas –0,80 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir kitos paskirties statinių.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas .

Projekto  rengėjas –  VĮ Valstybės žemės fondas, Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius,  Šimkaus g. 19,  Klaipėda,  mob. 861122640  el.paštas  geodezistas@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galite  asmeniškai susitarę, nuo 2014-03-21  iki 2014-04-03.  telefonas 861122640.


2014-03-03

Informuojame, kad pradedamas rengti 0,8800 ha ploto žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5565/0001:243, esančio Pangesų k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB “Kartografiniai projektai”, adresas Gegužės g. 1, Klaipėda, tel./faks.: 8 46 493322, el.p.: klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus

Projekto rengimo terminas (preliminarus):2014 m. Projekto derinimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Taip pat skelbiamas parengto žemės sklypo (kad. Nr.: 5565/0001:243) Pangesų k., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-03-20 iki 2014-04-17 imtinai plano rengėjo - UAB “Kartografiniai projektai” patalpose - Gegužės g. 1, Klaipėda, tel.: 8-46-493322.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-04-03 iki 2014-04-17 imtinai UAB “Kartografiniai projektai” patalpose - Gegužės g. 1, Klaipėdoje. Viešas susirinkimas numatomas 2014-04-18 d. 10.00 val. UAB “Kartografiniai projektai” patalpose – Dariaus ir Girėno g. 7, Gargžduose.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


 2014-03-03

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. Planuojama teritorija - 1.4600 ha žemės sklypas (kad. Nr.5565/0001:360), esantis Pleškučių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius - žemės sklypo savininkė.

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda nuo 2014-03-14 iki 2014-03-28 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


 2014-03-03

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. Planuojama teritorija - 0.6000 ha žemės sklypas (kad. Nr.5565/0001:949), esantis Pjaulių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Planavimo organizatorius - žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g.11, Klaipėda. Tel. 861284194.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11, Klaipėda nuo 2014-03-14 iki 2014-03-28 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-26 09:04:49
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102