2015 m. kovo mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2015 m. kovo mėn.

 

2015-03-30

2015-03-30 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir fizinis asmuo (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-258 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:882) Radailių k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav.,   (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2012-07-12  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1399  patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 003553004484) (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-03-19

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-02 įsakymas Nr. AV-415 „Dėl pritarimo  pasiūlymui“, Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-19 įsakymas Nr. AV-543 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:882) Radailių k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, Priedas Nr. 2.

3. 2015-03-30 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-258, Priedas Nr. 3

4. Sprendinių įgyvendinimo sutartis, Priedas Nr. 4


2015-03-27

2015-03-26 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir fizinis asmuo (toliau – planavimo iniciatorius), susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-248 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:795) Kalnelio g. 11, Gindulių k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav.,  (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2008-08-06  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-874  patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 003553001829) (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), koregavimo ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-03-10

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-20 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-346, Priedas Nr. 1

 2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 -03-10 įsakymas Nr. AV-491 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:795) Kalnelio g. 11, Gindulių k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, Priedas Nr. 2

3. 2015-03-26 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-248, Priedas Nr. 3


2015-03-27

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0007:   (Skl. Nr. 1)), esančio Agluonos g. 8, Agluonėnų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos  raj., formavimo ir pertvarkymo projektas, suformuojant valstybinį žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengimo terminas nuo 2015-04-06 iki 2015-05-11. Projektas viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas pagal LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 (LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtinto Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių V dalį.

Numatomas žemės sklypo formavimo būdas: suformuoti valstybinį žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto organizatorius – fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas – UAB „GRESSUS“ inžinierė Rasida Vrubliauskienė, Nidos g. 13-30, Klaipėda, tel. Nr. 864020272, el. paštas  info.gressus@gmail.com

Projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2015-04-20 iki 2015-05-11 projekto rengėjo UAB „GRESSUS“ patalpose adresu: Žvejų g. 2-304, Klaipėda nuo 10.00 iki 12.00 val.

Telefonai pasiteiravimui: 864020272, 869973057.


2015-03-27

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Endriejavo seniūnijoje, Rudgalvių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5518/0009:183) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant kitos (fermų) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. kovo 27 d. iki 2015 m. balandžio 10 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-03-26

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:607) RINGELIO AL. 2, AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,  DETALUSIS PLANAS

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-24 įsakymas Nr. AV-572 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: parengti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:607) Ringelio al. 2, Aukštkiemių k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2002-10-03  Klaipėdos rajono savivaldybės  4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr.191, (reg. Nr. 003553000325) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su planavimo dokumentais galima nuo 2015 m. kovo 26 d. iki 2015 m. balandžio 9 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. balandžio 9 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-24 įsakymas Nr. AV-572 „Dėl pritarimo pasiūlymui“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:607) Ringelio al. 2, Aukštkiemių k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-03-24

Informuojame, kad pradedamas rengti : UAB ,,Silberauto ,, žemės sklypų ( kad.Nr 5530/0001:176;5530/0001:331;5530/0001:177)Sudmantų k.,Sendvario sen., Klaipėdos r.sav., detalusis planas, numatantis pakeisti 2004-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo 4 posėdžio sprendimu Nr.T11-119 patvirtintą detalųjį planą  reg . Nr. 003553000506).

Detaliojo plano organizatorius:Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,Klaipėdos g.2 Gargždai,Klaipėdos rajonas.Detaliojo plano iniciatorius  UAB ,, Silberauto ,, Pirklių g.9, Vilnius. Detaliojo  plano rengėjas UAB ,,A405,, Bijūnų g.8 ,  Klaipėda. Planavimo  uždaviniai   – sujungti sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti, nustatyti žemės juostas komunikacinių koridorių ir susisiekimo komunikacijų įrengimui.  Detaliojo plano rengimo  terminas 2014.IV- 2015 III ketvirtis. Detaliojo plano rengimas,  derinimai ir viešas svarstymas su visuomene vyks trimis etapais, bendrąja tvarka. Pastabas ir pasiūlymus pateikti planavimo iniciatoriui ,ar planavimo rengėjui  – UAB,,A405,, tel.846380998 fax.846380998 , el.p. info@a405.lt projekto vadovas architektas S. Plungė.


2015-03-24

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014-01-02 d.įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka rengiamas žemės sklypų (kad. Nr.5568/0013:151 ir 152),esančių Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas pradedamas rengti,remiantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus 2014-06-23d.įsakymu Nr.AV-1460. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Projekto rengimo tikslai - du sklypus sujungti į vieną sklypą. 
Projekto organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj. Tel.(846) 492451, 865022400, el.paštas ceslovas.banevicius@klaipedos-r.lt.
Projekto iniciatorius - fizinis asmuo.
Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, kodas 163552326, esanti adresu: Blušių g.11,Klaipėda.Tel.861284194; el.paštasp.galinskiene@gmail.com
Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g.11, Klaipėda nuo 2015-03-26 iki 2015-04-10 jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui arba projekto rengėjui.
 

2015-03-23

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:880; KAD. NR. 5558/0004:881) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN.,  KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-18 įsakymas Nr. AV-538 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: parengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:880; kad. Nr. 5558/0004:881) Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2012-07-12  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1399 (reg. Nr. 003553004484) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (planavimo tikslai – sujungti sklypus į vieną sklypą).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. kovo 23 d. iki 2015 m. balandžio 3 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. balandžio 3 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-18 įsakymas Nr. AV-538 „Dėl pritarimo pasiūlymui“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:880; kad. Nr. 5558/0004:881) Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-03-23

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0002:993; KAD. NR. 5558/0002:994) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN.,  KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS

 Planavimo pagrindas: prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-18 įsakymas Nr. AV-539 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: parengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0002:993; kad. Nr. 5558/0002:994) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2008-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-448 (reg. Nr. 003553001848) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (planavimo tikslai – sujungti sklypus į vieną sklypą ir padalyti į sklypus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. kovo 23 d. iki 2015 m. balandžio 3 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. balandžio 3 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-18 įsakymas Nr. AV-539 „Dėl pritarimo  pasiūlymui“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0002:993; kad. Nr. 5558/0002:994) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-03-19

Parengtas žemės sklypo, kad. Nr. 5528/0004:437 esančio  Grabių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-12-10 d. įsakymu Nr.12VĮ-(14.12.2)-1731.

Projekto tikslai –  padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus sklypus, pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Projekto organizatorius – UAB „Eko žaliavos“

Projekto rengėjas – UAB „Marteka“ Klaipėdos g. 80-202, Laugalių k., Klaipėdos r., tel. 865911027, el.p. info@marteka.lt.

Susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui galima nuo 2015 -03-20 d. iki 2015-04-02. imtinai projekto rengėjo patalpose.


2015-03-18

Informuojame, kad atsižvelgiant į prašymą keičiamas 2014 m. gruodžio  9 d. įsakymo Nr. AV-2869 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:420)  Saulės g. 2, Kalotės k., Kretingalės sen.,  Klaipėdos r. sav.,  detaliojo plano rengimo“ 1. punktas, jį išdėstant taip:

„1. P r a d e d u  rengti  žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:420)  Saulės g. 2, Kalotės k., Kretingalės sen.,  Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2006-08-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-249, patvirtintą detalųjį planą, reg. Nr. 003553000991 (planavimo tikslai – nustatyti žemės sklypo naudojimo būdus: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus).“

Planavimo pagrindas: prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-18 įsakymas Nr. AV-2685, 2014-12-09 įsakymas Nr. AV-2869 ir įsakymo projektas dėl 2014-12-09 įsakymo Nr. AV-2869 pakeitimo.

Planavimo tikslai: pakeisti 2006-08-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-249, patvirtintą detalųjį planą, reg. Nr. 003553000991 (planavimo tikslai – nustatyti žemės sklypo naudojimo būdus: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. kovo 18 d. iki 2015 m. kovo 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. kovo 31 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-18 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-2685, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-09 įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:420)  Saulės g. 2, Kalotės k., Kretingalės sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“ Nr. AV-2869, 1 lapas; Priedas Nr. 2;

3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl 2014-12-09 įsakymo Nr. AV-2869 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:420)  Saulės g. 2, Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“ pakeitimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 3.


2015-03-16

INFORMUOJAME APIE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0004:60), ESANČIO GARGŽDŲ G. 20, DOVILŲ MSTL., DOVILŲ SEN., FORMAVIMO IR PERTVARKYMO  PROJEKTO RENGIMĄ

Projektas rengiamas vadovaujantis Klaipėdos raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-08 įsakymas Nr. AV-2105 „Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Gargždų g. 20, Dovilų mstl., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

Projekto tikslas – padalyti valstybinės žemės sklypą į atskirus sklypus, atidalinant bendro naudojimo kelią.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130  Gargždai. Tel. (8 46) 47 20 25), savivaldybe@klaipedos-r.lt. Planavimo organizatoriaus atstovas - Geodezijos ir GIS skyrius vedėjas – Raimondas Vilas el.p. Raimondas.Vilas@klaipedos-r.lt, tel. 8 46 391064.

Projekto rengėjas – "Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230, tel. 8-37-759028, el.p. dujusfera@dujusfera.lt

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite pas projekto rengėją ar organizatorių aukščiau nurodytais adresais nuo 2015-03-17 iki 2015-03-30 (10 darbo dienų). Planavimo pasiūlymus dėl rengiamų projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui arba projekto rengėjui.


2015-03-13

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, suformuojant naudojamą valstybinės žemės sklypą prie nuosavybės teise priklausiančių pastatų (gyvenamasis namas - unikalus Nr. 5596-8003-8010, šiltnamis - unikalus Nr. 5596-8003-8020, kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai – unikalus Nr. 5596-8003-8031), esančių: Žvejų gatvėje 8, Gargždų mieste.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuojant naudojamą valstybinės žemės sklypą prie  nuosavybės teise priklausiančių pastatų (gyvenamasis namas - unikalus Nr. 5596-8003-8010, šiltnamis - unikalus Nr. 5596-8003-8020, kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai – unikalus Nr. 5596-8003-8031), esančių: Žvejų gatvėje 8, Gargždų mieste.            Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Su parengto žemės sklypo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-03-13 iki 2015-03-27, savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel.:(8 46) 472025.


2015-03-13

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, suformuojant naudojamą valstybinės žemės sklypą prie  nuosavybės teise priklausiančių pastatų (gyvenamasis namas - unikalus Nr. 5596-8003-8010, šiltnamis - unikalus Nr. 5596-8003-8020, kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai – unikalus Nr. 5596-8003-8031), esančių: Žvejų gatvėje 8, Gargždų mieste.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuojant naudojamą valstybinės žemės sklypą prie   nuosavybės teise priklausiančių pastatų (gyvenamasis namas - unikalus Nr. 5596-8003-8010, šiltnamis - unikalus Nr. 5596-8003-8020, kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai – unikalus Nr. 5596-8003-8031), esančių: Žvejų gatvėje 8, Gargždų mieste.            Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.


2015-03-10

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0005:408), esančio Slengių k., Klaipėdos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus. Naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus -  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Iniciatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas - UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-607 53665, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti UAB „ALMONTUS“ patalpose 10 darbo dienų nuo skelbimo publikavimo.


2015-03-06

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:432, KAD. NR. 5523/0004:433, KAD. NR. 5523/0004:434, KAD. NR. 5523/0004:435, KAD. NR. 5523/0004:436, KAD. NR. 5523/0004:437, KAD. NR. 5523/0004:438, KAD. NR. 5523/0004:439, KAD. NR. 5523/0004:440 ) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS 

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-05 įsakymas Nr. AV-445 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: parengti žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:432, kad. Nr. 5523/0004:433, kad. Nr. 5523/0004:434, kad. Nr. 5523/0004:435, kad. Nr. 5523/0004:436, kad. Nr. 5523/0004:437, kad. Nr. 5523/0004:438, kad. Nr. 5523/0004:439, kad. Nr. 5523/0004:440 ) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2008-02-28  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-95, (reg. Nr. 003553001606) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (planavimo tikslai – pakeisti žemės sklypų kad. Nr. 5523/0004:434; kad. Nr. 552380004:436 naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; sujungti visus detaliuoju planu suformuotus sklypus į vieną sklypą ir padalyti į sklypus; nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. kovo 6 d. iki 2015 m. kovo 20 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. kovo 20 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-05 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-445, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:432, kad. Nr. 5523/0004:433, kad. Nr. 5523/0004:434, kad. Nr. 5523/0004:435, kad. Nr. 5523/0004:436, kad. Nr. 5523/0004:437, kad. Nr. 5523/0004:438, kad. Nr. 5523/0004:439, kad. Nr. 5523/0004:440 ) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-03-05

INFORMUOJAME APIE PARENGTUS FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTUS

Valstybinės žemės sklypo, esančio Naujojoje g. Priekulės mieste, formavimo ir pertvarkymo projektas (projektas Nr.1);

Valstybinės žemės sklypo, esančio Klaipėdos g. 3 Priekulės mieste, formavimo ir pertvarkymo projektas  (projektas Nr.2)

Projektas Nr. 1 parengtas vadovaujantis Klaipėdos raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-25 įsakymu Nr. AV-1992 „Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Naujojoje g. Priekulės mieste, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projektas Nr. 2 parengtas vadovaujantis Klaipėdos raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-14 įsakymas Nr. AV-1894 „Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Klaipėdos g. 3 Priekulės mieste, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

PROJEKTO TIKSLAI – Projekto Nr. 1 suformuoti žemės sklypą viešajai erdvei Naujojoje g. Priekulės mieste. Projekto Nr. 2 suformuoti žemės sklypą prie Klaipėdos rajono savivaldybei nuosavybės teise valdomų patalpų (biblioteka – unikalus Nr. 5585-0000-1020:0010), esančiom Klaipėdos g. 3, Priekulės mieste, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

PROJEKTO ORGANIZATORIUS – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130  Gargždai. Tel. (8 46) 47 20 25), savivaldybe@klaipedos-r.lt. Planavimo organizatoriaus atstovas - Geodezijos ir GIS skyrius vedėjas – Raimondas Vilas el.p. Raimondas.vilas@klaipedos-r.lt, tel. 8 46 391064.

PROJEKTO RENGĖJAS – "Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230, tel. 8-37-759028, el.p. dujusfera@dujusfera.lt

Susipažinti su parengtais žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektais galite pas projekto rengėją ar organizatorių aukščiau nurodytais adresais nuo 2015-03-05 iki 2015-03-19 (10 darbo dienų). Planavimo pasiūlymusdėlparengtų projektų sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui arba projekto rengėjui.


2015-03-05

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:163), esančio Kretingos plento g. 10A, Gargždų mieste ir žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:32), esančio Gargždų mieste, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslas – sujungti du žemės ūkio paskirties žemės sklypus į vieną sklypą, padalyti į sklypus. Naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto iniciatoriai – fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401.

el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima per 10 dienų nuo šio paskelbimo projekto rengėjo patalpose adresu: Gargždai, P. Cvirkos g. 22-18.


2015-03-05

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0004:882) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,  DETALUSIS PLANAS 

Planavimo pagrindas:  prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-02 įsakymas Nr. AV-415 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: parengti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:882) Radailių k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2012-07-12  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1399, (reg. Nr. 003553004484) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. kovo 5 d. iki 2015 m. kovo 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. kovo 19 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-02 įsakymas „Dėl pritarimo pasiūlymui“ Nr. AV-415, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:882) Radailių k., Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-03-04

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojamo žemės sklypo adresas – Ąžuolų g. 2, Plikių mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos raj., sklypo Kad. Nr. 5545/0004:272, sklypo plotas – 0,6700 ha.

Formavimo tikslas – padalyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorė – sklypo savininkė.

Projekto rengėjas – UAB „Geoplanai“ Mokyklos g. 33, 204 kab., Klaipėda, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com

Susipažinti su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2015-03-04 iki 2015-03-18 UAB „Geoplanai“ patalpose, adresu Mokyklos g. 33, 209 kab., Klaipėda. Atvykimo laiką pasitiklslinti tel. 8 679 55130.


2015-03-03

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Grikšų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0002:145) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, pakeisti 2014 m. suformuotos ūkininko sodybos vietą: suprojektuotą gyvenamąjį namą palikti toje pačioje vietoje, pakeičiant tik pačios ūkininko sodybos ploto išsidėstymą; numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.      

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. kovo 3 d. iki 2015 m. kovo 17 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-27 10:59:59
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102