2015 m. gegužės mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2015 m. gegužės mėn.

 2015-05-29

2015-05-28 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius), ir fizinis asmuo (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-432 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:726)  Dauparų g. 22, Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2004-09-30  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-732 patvirtinto detaliojo plano, (reg. Nr. 003553000568)   (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-05-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-28 įsakymas   Nr. AV-779 „Dėl pritarimo pasiūlymui“, 1 priedas

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-18 įsakymas Nr. AV-919 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:726)  Dauparų g. 22, Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo", 2 priedas

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, 2015-05-28, AS-432, 3 priedas

4. Planavimo darbų programa, 4 priedas


2015-05-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr.5558/0005:1725) Laigyčių g.10 Trušelių km., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2009-10-29 sprendimu Nr. T11-498 patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 003553002400) sprendinius. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Laigyčių g.10 Trušelių km., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav.,  (kad. Nr.5558/0005:1725). Plotas- 0.2313 ha

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Idmavos projektai“, Laugalių g.9, Gargždai. Tel. Nr.8 686 38222, el. paštas: projektai@idmava.lt.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-01-29 d. Nr.AV-209.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-05-29 iki 2015-06-11 d. imtinai  Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir detaliojo plano rengėjo – UAB „Idmavos projektai“, Laugalių g.9, Gargždai. Tel. Nr.8 686 38222, el. paštas: projektai@idmava.lt.  Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-06-05 iki 2015-06-11 d. imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Viešas susirinkimas vyks 2015-06-12 d. 12 val.  UAB „ Idmavos projektai“, adresu Laugalių g.9, Gargždai.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.


2015-05-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5525/0003:84) GIRININKŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALIOJO PLANO RENGIMO

Planavimo pagrindas: įgalioto asmens Astos Taurosevičienės prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-25 įsakymas Nr. AV-981 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: padalyti žemės sklypą į sklypus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. gegužės 27 d. iki 2015 m. birželio 9 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. birželio 9 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-25 įsakymas „Dėl pritarimo  pasiūlymui“ Nr. AV-981, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5525/0003:84) Girininkų k., Vėžaičių sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-05-27

Rengiamas žemės sklypo formavimo  ir pertvarkymo projektas

Pertvarkomo žemės sklypo adresas: Tilvikų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., kadastro Nr. 5559/0002:21, plotas 11,00 ha.

Projekto organizatoriai: fiziniai asmenys.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į penkis sklypus.

Projekto rengėjas: UAB Kartografijos biuras, kodas 302944930, Pasieniečių 4-11, Kretinga, tel.868316158.

Su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu susipažinti ir gauti informaciją galima iki 2015-06-12.


2015-05-26

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Grikšų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0002:145) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: Projekto rengimo tikslas: pakeisti parinktos ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  pakeisti 2011 m. suformuotos ūkininko sodybos vietą: suprojektuotą gyvenamąjį namą palikti toje pačioje vietoje, pakeičiant tik pačios ūkininko sodybos ploto išsidėstymą; numatyti pirties ir kitų poilsio pastatų statybos vietą bei pastatus skirtus rekreacinei bitininkystei; numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.     

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. gegužės 27 d. iki 2015 m. birželio 9 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-05-22

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr.5568/0011:210), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektuojama teritorija – Laisvės g. 16, Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr.5568/0011:210).

Projekto tikslai – padalinti kitos paskirties žemės sklypą į du atskirus žemės sklypus.

Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius.

Projekto iniciatorė – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, įmonės kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977, el. paštas

 klapatauskasalvydask@gmail.com.

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu - Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo.


2015-05-22

Informuojame, kad  skelbiamas parengto žemės sklypo Mazūriškių k., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5558/0007:649), plotas 1,0 ha. detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta 2014-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos  sprendimu Nr. T11-333.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į atskirus sklypus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas - N. Černiauskienės individuali veikla, Paryžiaus Komunos g. 25-302, Klaipėda, tel. 865791891, el.paštas: nomeda.v@gmail.com

Su projektu susipažinti, teikti planavimo pasiūlymus bei pastabas galima detaliojo plano rengėjui nurodytu adresu.

Su projektu galima susipažinti nuo 2015-06-03 iki 2015-06-17 projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui nurodytu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.


2015-05-20

2015-05-19 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius), ir fizinis asmuo(toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-408 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1226, kad. Nr. 5558/0007:159, kad. Nr. 5558/0007:1094, kad. Nr. 5558/0007:147, kad. Nr. 5558/0007:1095)  Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  dėl 2013-04-11  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-638, (reg. Nr. 003553004787) patvirtinto detaliojo plano, 2014-12-22  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2994, (reg. Nr. 003553005489) patvirtinto detaliojo plano, 2010-02-25  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-111, (reg. Nr. 003553002570) patvirtinto detaliojo plano      (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-05-15

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-24 įsakymas   Nr. AV-767 „Dėl pritarimo pasiūlymui“, 1 Priedas

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-15 įsakymas Nr. AV-903 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1226, kad. Nr. 5558/0007:159, kad. Nr. 5558/0007:1094, kad. Nr. 5558/0007:147, kad. Nr. 5558/0007:1095)  Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo", 2 Priedas

3. 2015-05-19 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-408, 3 Priedas


2015-05-18

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr.5558/0002:555) Parko g.10 Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorijos, numatant pakeisti 2007-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-158 patvirtintą detalųjį planą  (reg.Nr. 003553001301).

Planuojama teritorija: žemės sklypas Parko g.10, (kad. Nr.5558/0002:555), Radailių  k., Klaipėdos rajone. Plotas 0.1135 ha

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis amsuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2014-11-25 d. Nr.AV-2753.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorijos, numatant pakeisti 2007-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-158 patvirtintą detalųjį planą  (reg.Nr. 003553001301).

Su kečiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-05-25 iki 2015-06-08 d. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir detaliojo plano rengėjo – UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.868669258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-06-02 iki 2015-06-08 d. UAB „Project28“ patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Viešas susirinkimas numatomas 2015-06-09 d. UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r..

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.


2015-05-18

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr.5558/0004:881, kad.Nr.5558/0004:880) Boružių g.16 ir Boružių g. 18, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą, numatantį kooreguoti 2012-07-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-1399 patvirtinto detaliojo plano (reg.Nr.003553004484) sprendinius  (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr.5558/0004:881, kad.Nr.5558/0004:880) Boružių g.16 ir Boružių g. 18, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav.,. Plotas 0.1841 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-04-03 d. Nr.AV-641.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: sujungti sklypus į vieną sklypą, numatant kooreguoti 2012-07-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-1399 patvirtinto detaliojo plano (reg.Nr.003553004484) sprendinius.

 Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-05-25 d. iki 2015-06-08 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-06-08 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2015-05-18

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr.5558/0002:994, kad.Nr.5558/0002:993) Trakinių g.10 ir Trakinių g. 12, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą, numatantį numatant kooreguoti 2008-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-448 patvirtinto detaliojo plano (reg.Nr.003553001848) sprendinius  (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai Trakinių g. 10 ir Trakinių g.10, (kad. Nr.5558/0002:993 ir kad. Nr.5558/0002:994), Mazūriškių  k., Klaipėdos rajone. Plotas 0.2020 ha

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-04-03 d. Nr.AV-640.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: sujungti sklypus į vieną sklypą ir padalinti į sklypus, numatant kooreguoti 2008-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-448 patvirtinto detaliojo plano (reg.Nr.003553001848) sprendinius.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-05-25 d. iki 2015-06-08 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-06-08 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2015-05-15

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Žiobrių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0004:368) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. gegužės 18 d. iki 2015 m. gegužės 29 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-05-15

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Girininkų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5525/0001:88) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. gegužės 18 d. iki 2015 m. gegužės 29 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-05-15

Informacija apie teritorijų planavimą 

Klaipėdos rajono dviračių trasų specialusis planas 

Informuojame, kad Klaipėdos rajono dviračių trasų specialiojo plano SPAV ataskaita nebus rengiama. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2015 balandžio 28 d. įsakymu Nr. AV-777 priėmė sprendimą, kad Klaipėdos rajono dviračių trasų specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Susipažinti su sprendimo motyvais ir vertinimo subjektų išvadomis galima pas planavimo organizatorių žemiau nurodytu adresu.

Planavimo organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai; tel. (8 46) 47 20 25; el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt,  fax. (8 46) 47 20 05, interneto tinklalapio adresas www.klaipedos-r.lt

Plano rengėjas - UAB ,,Urbanistika’’, A.Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 26 19 024, fax. (8 5) 21 24 459. El. paštas: adm@urbanistika.lt, interneto tinklalapio adresas www.urbanistika.lt. Projekto vadovas M. Noreika,  tel. (8 5) 2617860,  el. paštas: marius@urbanistika.lt.

Planavimo uždaviniai:

-  Parengti Klaipėdos rajono dviračių trasų specialųjį planą;

-  Užtikrinti sistemingą Klaipėdos rajono teritorijos darnų vystymąsi bei racionalų rajono teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, įrengiant naujas dviračių trasas, išvystant turistinių – pažintinių bei kasdienio susisiekimo dviračių trasų tinklą rajono teritorijoje;

-  Išanalizuoti dviračių takų – trasų infrastruktūros plėtros poreikį Klaipėdos rajono teritorijoje;

-  Identifikuoti potencialius dviračių takų – trasų maršrutus atsižvelgiant į paklausą, vietovės patrauklumą turizmui, esamą infrastruktūrą, dviračių takų – trasų tinklo techninius parametrus, esamus žemės naudojimo apribojimus ir kitus kriterijus nurodant kokiai dviračių turizmo rūšiai maršrutas galėtų būti geriausiai pritaikytas;

-  Atlikti lankytinų vietų, kasdieninio susisiekimo bei traukos centrų analizė įtraukiant jas į sistemingą dviračių maršrutų sistemą;

-  Suplanuoti bendrą Klaipėdos rajono dviračių takų – trasų tinklą apjungiant esamus ir planuojamus dviračių takus – trasas;

-  Parinkti lankytinų objektų ir kitų reikalingų dviračių maršruto ženklo vietas;

-  Numatyti reikalingą infrastruktūrą dviračių transporto sistemos plėtojimui ir skatinimui;

-  Pateikti inovatyvius siūlymus dviračių transporto plėtojimui ir skatinimui;

-  Įvertinti ir suplanuoti dviračių takų jungtis su gretimomis savivaldybėmis;

-  Nustatyti prioritetus specialiojo plano sprendinių įgyvendinimui.

Rengimo terminai: 2014-08 - 2015-08.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti Planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) per visą  teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Apie kitas viešumą užtikrinančias procedūras (supažindinimą, viešą ekspoziciją ir susirinkimą) bus skelbiama papildomai.


2015-05-15

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 5505/0001:396, esančio Gedminų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai ir kaimo turizmo veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.

Planavimo tikslas - parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties pastato, garažo, pirties, malkinės statybai, pritaikytų kaimo turizmo veiklai.

Projekto organizatorė (pareiškėjas) - žemės sklypo savininkė.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“ Gegužės g. 1, Klaipėda, tel. 8 (46) 493322, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu bus galima susipažinti nuo 2015-05-15 iki 2015-05-28 kiekvieną darbo dieną nuo 8 val. iki 17 val., projekto rengėjo UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose adresu: Gegužės g. 1, Klaipėda. Pasiūlymus ir pretenzijas dėl projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui.


2015-05-12

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Baičių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0001:207) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: Parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai:  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą, pritaikytų kaimo turizmo reikmėms; nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. gegužės 13 d. iki 2015 m. gegužės 26 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-05-06

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:64) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen. Radailių k. (plotas – 3,5129 ha) detaliojo plano projektas.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į atskirus sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fiziniais asmenys.

Detaliojo plano rengėjas - R. Kudzevičiaus individuali veikla NR. (18.51)L12-322, Priestočio g. 1A, Klaipėda, tel. Nr. 8 607 81717, subrangovas UAB “Archko“, Turgaus a. 27, LT-91246, Klaipėda.

Su parengto projekto sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2015-05-21 iki 2015-06-18 R. Kudzevičiaus individualios veiklos patalpose Priestočio g. 1A, Klaipėda, tel. Nr. 8 607 81717.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2015-06-04 iki 2015-06-18 R. Kudzevičiaus individualios veiklos patalpose Priestočio g. 1A, Klaipėda, tel. Nr. 8 607 81717.

Viešas susirinkimas numatomas tose pačiose patalpose 2015-06-19 9:00 val.

Planavimo pasiūlymus, pretenzijas dėl projekto koncepcijos bei sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano rengėjui ir planavimo organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2015-05-05

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (KAD.NR.5544/0018:249) Saulėtekio g.2, Kulių k., DOVILŲ SEN.,  Klaipėdos r.sav., detalųjį planą,

Planuojama teritorija: žemės sklypas Saulėtekio g. 2, Kulių k., Dovilų sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5544/0018:249). Plotas – 0.5792 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis amsuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Sodybų projektai“, Klaipėdos g.6, Gargždai, LT-96135, tel. Nr.8 46 473360, el. paštas: sodybuprojektai@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2014-10-24 d. Nr.AV-2454

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: pakeisti 2001-06-28 Klaipėdos r.savivaldybės 4 šaukimo Tarybos 13 posėdžio sprendimu Nr. 281 patrvirtintą detalųjį planą reg. Nr.003553000232 sprendinius: padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.        

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-05-13 d. iki 2015-05-26 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos r. sav.  ir plano rengėjo – UAB „Sodybų projektai“patalpose adresu: Klaipėdos g.6, Gargždai, LT-96135, informacija tel. 473360, el.paštas: sodybuprojektai@gmail.com

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-05-26 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2015-05-05

Parengtas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5558/0007:1259), esančio Klaipėdos r. sav. Sendvario sen. Aukštkiemių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai, kūdros įrengimui.

Projekto rengimo iniciatorė – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB “ALMONTUS”, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-60753665, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015 m. gegužės 11 d. iki 2015 m. gegužės 22 d., projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g. 22-2, Klaipėda.

Pasiūlymus  dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių  galima pateikti planavimo organizatoriui nuo 2015 m. gegužės 11 d. iki 2015 m. gegužės 22 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir klaipedos.rajonas@nzt.lt.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-27 11:31:39
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102