Rugsėjis - Old.klaipedos-r.lt

Rugsėjis
2019 M. RUGSĖJO MĖN.  


2019-09-25

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:201; 5523/0003:189; 5523/0003:1027; 5523/0003:192; 5523/0003:197; 5523/0003:198; 5523/0003:185; 5523/0003:193; 5523/0003:196; 5523/0003:200; 5523/0003:143) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2019-09-20

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: pakoreguoti žemės sklypo kad. Nr. 5523/0003:201 ribas, susiaurinant sklypą iki 8 m pločio, kurio pakanka susisiekimo ir inžinerinėms komunikacijoms nutiesti. Pakoreguoti žemės sklypų, adresu Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Korių g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ribas, panaikinti tarnaujančius servitutus gyvenamosios paskirties žemės sklypuose. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:201; 5523/0003:189; 5523/0003:1027; 5523/0003:192; 5523/0003:197; 5523/0003:198; 5523/0003:185; 5523/0003:193; 5523/0003:196; 5523/0003:200; 5523/0003:143) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2019-09-20 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1163, Priedas Nr. 2


2019-09-24

Informuojame apie parengtus Gargždų miesto šilumos ūkio specialiojo plano sprendinius

Rengimo pagrindas: 2017 m. spalio 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-323 „Dėl pritarimo pradėti rengti Gargždų miesto šilumos ūkio specialųjį planą“.

Plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Tel.: (8 46) 47 20 25, Faks.: (8 46) 47 20 05, El. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt

Planuojama teritorija: Gargždų miesto teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

Planavimo tikslas ir uždaviniai:

Tikslai: keisti energetikos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šilumos teikimui Gargždų mieste specialiojo plano sprendinius, patvirtintus 2003 m. birželio 26 d. Klaipėdos rajono tarybos sprendimu Nr.T11-97 „Dėl energetikos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šildymui Gargždų mieste specialiojo plano ir reglamento patvirtinimo“; suformuoti ilgalaikes Gargždų miesto šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; suderinti savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai; reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose; nustatyti prioritetus šilumos tiekimui.

Uždaviniai: plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus; numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą; numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą; kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius.

Plano darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2019 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2019 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Tyrimai, galimybių studijos, koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas

Susipažinti su parengtais sprendiniais skiriama 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda 2019 m. spalio 2 d. ir baigiasi 2019 m. spalio 15 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt ir savivaldybės patalpose (Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai).

Specialiojo plano svarstymo su visuomene viešas susirinkimas įvyks 2019 m. spalio 16 d. 17:00 val., Klaipėdos rajono savivaldybės (Klaipėdos g. 2, Gargždai) Tarybos posėdžių salėje ( I aukštas).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl specialiojo plano sprendinių visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Po viešojo susipažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Sprendinių aiškinamasis raštas.

Sprendinių brėžinys.


2019-09-23

Informuojame, kad parengta žemės sklypo Kretingos Plento g. 1 (kad. Nr. 5520/0010:1) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto 1998-05-13 Klaipėdos rajono savivaldybės 3 šaukimo tarybos 12 posėdžio sprendimu Nr. 35 (reg. Nr. 003553000075), korektūra.

TPD Nr. teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS - K-VT-55-19-24.

Planavimo tikslai - nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, atlikti žemės sklypo ribų ir ploto pakeitimus, prijungiant tarp žemės sklypo ir Senosios gatvės įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, pertvarkyti žemės sklypą padalijant į du ir daugiau žemės sklypų, valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, formuoti atskirus kitos paskirties žemės sklypus (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos).

Planavimo uždaviniai - nustatyti detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą inžinerinę ir (ar) socialinę infrastruktūrą, vykdyti institicijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

Planuojamos teritorijos plotas - apie 1,500 ha.

Teritorijų planavimo organizavimo pagrindas - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. AV-7 ”Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:1) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. AV-646 ”Dėl 2019-01-02 įsakymo Nr. AV-7 ”Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0010:1) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo” dalinio pakeitimo”.

Vadovaujantis ”Planų ir programų stateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.                                                             

Parengta teritorijos vystymo koncepcija, kuriai pritarė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. (5.1.73)-A5-3984, koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas nebuvo atliekamas.

Informaciją apie parengtą detalųjį planą teikia detaliojo plano rengėjas UAB ”NTH projektai”, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima darbo dienomis nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2019 m. spalio 15 d. (11 darbo dienų) teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, teritorijų planavimo dokumento Nr. K K-VT-55-19-24), planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos buveinėje (skelbimų lentoje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai), planavimo iniciatoriaus UAB ”Trevena” buveinėje (adresu Laugalių g. 10, Gargždai), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt (skiltyje ”Architektūra ir teritorijų planavimas-Viešinimas-Teritorijų planavimo skelbimai”), Gargždų seniūnijoje (skelbimų lentoje, adresu Žemaitės g. 10, Gargždai).

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Planavimo organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai; tel. (8 46) 472 025, faks. (8 46) 472 005; el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius - UAB ”Trevena”, Laugalių g. 10, 96178 Gargždai; tel./faks. (8 46) 470 480; el. paštas info@trevena.lt.

Detaliojo plano rengėjas - UAB ”NTH projektai”, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.

Pagrindinis brėžinys.


2019-09-18

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:0126), Karklės k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas ((kad. Nr. 5528/0004:0126), Karklės k, Klaipėdos r..

Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti patvirtintą suplanuotos ūkininko sodybos ribas, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nuatant kaimo turizmo paslaugų pastatų statybą.    

Projekto organizatorius: Fizinis asmuo, Karklės k., Klaipėdos r.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.     

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2019 m. rugsėjo 25 d. iki 2019 m. spalio 09 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda. tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2019-10-09 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-1232.


2019-09-18

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Žiaukų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0003:94) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną; pritaikytų kaimo turizmo veiklai.

Planavimo organizatorius – V. J. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. rugsėjo 19 d. iki 2019 m. spalio 2 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96121 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-09-18

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Kvietinių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0014:320) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną; kūdros įrengimui.

Planavimo organizatorius – V. K. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. rugsėjo 19 d. iki 2019 m. spalio 2 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-09-18

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Kvietinių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5538/0014:320) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, koreguojant įregistruotos ūkininko sodybos ribas. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, koreguojant nustatytos ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – R. K. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. rugsėjo 19 d. iki 2019 m. spalio 2 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-09-18

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalė, Taurioji g. 9, žemės sklype (kadastro Nr. 5535/0004:547) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – E. J. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2019 m. rugsėjo 19 d. iki 2019 m. spalio 2 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Kvietinių  g. 19B, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2019-09-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0016:349; 5520/0016:26) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto2011-01-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-37 (reg. Nr. 003553003155) koregavimo.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

 Planavimo iniciatorius: M. P.

  Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. rugsėjo 20 d. iki 2019 m. spalio 3 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

 Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. spalio 3 d.

 PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0016:349; 5520/0016:26) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“,1 lapas.


2019-09-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2647; 5558/0005:2641; 5558/0005:2642) TRUŠELIŲ K.,SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-09-04

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-04 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2647; 5558/0005:2641; 5558/0005:2642) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-09-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1113, Priedas Nr. 2


2019-09-06

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0009:133; 5568/0009:134; 5568/0009:135) Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2002-05-30 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 20 posėdžio sprendimu Nr. 131 (reg. Nr. 003553000302) sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5568/0009:133; 5568/0009:134; 5568/0009:135) Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. Planuojamas plotas – 6.44 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: L. J.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-16 įsakymas Nr. AV-996 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0009:133; kad. Nr. 5568/0009:134; kad. Nr. 5568/0009:135) Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: pakeisti sklypų kad. Nr. 5568/0009:133; 134 paskirtį į žemės ūkio. Apjungti žemės sklypus. Nustatyti ūkininko sodybos ribas gyvenamojo namo ir jo priklausinių statybai. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2019-09-13 iki 2019-09-26 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-275. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2019-09-20 iki 2019-09-26 imtinai plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose. Viešas projekto svarstymas numatomas 2019-09-27 10:00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės 1 aukšto foje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-09-26) ir viešo svarstymo metu.  

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-09-05

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:711) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-08-21

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: panaikinti esamą sodybvietę, suplanuotą kaimo plėtros projektu. Padalinti sklypą į sklypus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:711) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-09-04 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1109, Priedas Nr. 2

 


2019-09-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:592; 5558/0007:590) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-08-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Padalinti į sklypus, sklypams nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:592; 5558/0007:590) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-09-04 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1108, Priedas Nr. 2


2019-09-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0004:260; 5530/0004:273) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto2002-08-08  Klaipėdos rajono savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 78 (reg. Nr. 003553000323) keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: D. Z.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. rugsėjo 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. rugsėjo 18 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0004:260; 5530/0004:273) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“,1 lapas.

 


2019-09-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:201; 5523/0003:189; 5523/0003:1027; 5523/0003:192; 5523/0003:197; 5523/0003:198; 5523/0003:185; 5523/0003:193; 5523/0003:196; 5523/0003:200; 5523/0003:143) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto2013-03-13  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.  AV-421 (reg. Nr. 003553004762) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorius: A. A.

 Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. rugsėjo 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. rugsėjo 18 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:201; 5523/0003:189; 5523/0003:1027; 5523/0003:192; 5523/0003:197; 5523/0003:198; 5523/0003:185; 5523/0003:193; 5523/0003:196; 5523/0003:200; 5523/0003:143) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“,1 lapas.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-03 13:47:12
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102