Rugpjūtis - Old.klaipedos-r.lt

Rugpjūtis
2019 M. RUGPJŪČIO MĖN.  

2019-08-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5545/0003:154; 5545/0003:296; 5545/0003:281; 5545/0003:142; 5545/0003:614; 5545/0003:567; 5545/0003:162; 5545/0003:477; 5545/0003:606; 5545/0003:302; 5545/0003:290) Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.

Susipažinti su detaliuoju planu bei strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos sprendimu galima nuo 2019 m. rugsėjo 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 19 d. imtinai, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., tel. (8~46) 473060, darbo laiku bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt -TPD Nr. K-VT-55-19-183.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, tel. (8 46) 47 20 25.

Planavimo iniciatorius: UAB „Sakuona“, atstovaujama direktoriaus Rolando Bulcio, Grauminės k., Kretingalės sen., 96231 Klaipėdos r., tel. (8 46) 440241, el. p. info@sakuona.lt

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, 93224 Klaipėda, tel. (8 46) 400936, el. p. info@neoforma.lt.

Planavimo tikslai ir uždavniai: Koreguoti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-02-22 sprendimu Nr. T11-81 (reg. Nr. 003553004743) patvirtintą detalųjį planą, keisti sklypų ribas sujungiant sklypus, prijungti valstybinės žemės plotus, įsiterpusius tarp UAB „Sakuona“ nuosavybės teise valdomų sklypų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti (palikti esamą) žemės naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki susipažinimo su sprendiniais pabaigos.


2019-08-26

Rengimo pagrindas: 2017 m. spalio 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-323 „Dėl pritarimo pradėti rengti Gargždų miesto šilumos ūkio specialųjį planą“.Informuojame apie pritarimą Gargždų miesto šilumos ūkio specialiojo plano koncepcijai

Plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Tel.: (8 46) 47 20 25, Faks.: (8 46) 47 20 05, El. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt

Planuojama teritorija: Gargždų miesto teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

Planavimo tikslas ir uždaviniai:

Tikslai: keisti energetikos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šilumos teikimui Gargždų mieste specialiojo plano sprendinius, patvirtintus 2003 m. birželio 26 d. Klaipėdos rajono tarybos sprendimu Nr.T11-97 „Dėl energetikos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šildymui Gargždų mieste specialiojo plano ir reglamento patvirtinimo“; suformuoti ilgalaikes Gargždų miesto šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; suderinti savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai; reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose; nustatyti prioritetus šilumos tiekimui.

Uždaviniai: plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus; numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą; numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą; kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius.

Plano darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2019 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2019 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Tyrimai, galimybių studijos, koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu (rašto Nr. (5.1.51)-A5-3685) pritarė pirmai koncepcijos alternatyvai. Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05 el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt. Su pasirinkta koncepcijos alternatyva galima susipažinti organizatoriaus buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

Koncepcijos aiškinamasis raštas

Koncepcijos Nr. 1 brėžinys


2019-08-22

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:237)  Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2002-07-25 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 22 posėdžio sprendimu  Nr. 153 (reg. Nr. 003553000317) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0004:237) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.  Planuojamas plotas – 0.1075 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, 92237 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas projektavimas28@gmail.com, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-16 įsakymas Nr. AV-1495 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:237) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į sklypus. Nekeičiant žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-08-29 iki 2019-09-11 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., plano rengėjo UAB „Project 28“ patalpose, adresu I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-386.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-09-11) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-08-22

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Žemės sklypų (kad. Nr. 5503/0003:682; 5503/0003:681; 5503/0003:680; 5503/0003:679; 5503/0003:678) Vanagų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas

1. Detaliojo plano rengimo pagrindas

  • Pritarimas labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“ pasiūlymui (Nr. 5.1.73-A5-4191)
  • Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-2373
  • Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1244

2. Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (Klaipėdos g. 2, Gargždai, įstaigos kodas 188773688)

3. Detaliojo plano koregavimo iniciatorius - Labdaros ir paramos fondas "Prieglobstis", atstovaujamas direktoriaus Mindaugo Palionio (įmonės kodas: 300027705, adresas: Tilto g. 7, Dabikinėlės k, Akmenės r., tel. +370 686 72236)

4.  Detaliojo plano koregavimo rengėjas – UAB "Architektų gildija" (įmonės kodas: 300935676, adresas: S. Moniuškos g. 10-7, LT-08121 Vilnius, tel. +370 684 30306)

5. Teritorijų planavimo dokumento rūšis – Kompleksinis

6.Detaliojo plano koregavimo rengimo ir tvirtiniko tvarka – bendra tvarka.

7. Planuojamos  teritorijos plotas - 0,5881 ha

8. Planavimo tikslai:

8.1. Sujungti žemės sklypus adresu Viržių g. 2, 4, 6, 8, 10 Vanagų k.(kad. Nr. 5503/0003:682; 5503/0003:681; 5503/0003:680; 5503/0003:679; 5503/0003:678);

8.2. Pakeisti žemės sklypų adresu Viržių g. 2, 4, 6, 8, 10 Vanagų k. (kad. Nr. 5503/0003:682; 5503/0003:681; 5503/0003:680; 5503/0003:679; 5503/0003:678), naudojimo būdą į  rekreacinės teritorijos;

9. Planavimo uždaviniai:

Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą; nustatyti teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, teritorijos naudojimo reglamentus; suplanuoti racionalią susisiekimo sistemą su jai funkcionuoti reikalingų servitutų poreikiu įvertinant suplanuotų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius; sklype numatyti optimalius inžinerinių komunikacijų koridorius ir jų apsaugos zonas; nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

8. Detaliojo plano susipažinimas:

Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD Nr. K-VT-55-18-566), UAB „Architektų gildija“ (S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius) patalpose ir  Klaipėdos rajono savivaldybės (Klaipėdos g. 2, Gargždai) skelbimų lentoje ir planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab  nuo 2019-09-02 iki 2019-09-16.

Planavimo pasiūlymai ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui arba planavimo organizatoriui dokumento viešinimo metu (nuo 2019-09-02 iki 2019-09-16). Asmenys gautą atsakymą į pasliūlymus ir pretenzijas gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai


2019-08-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0006:465) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-06-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslas – koreguoti žemės sklypo kadNr. 5544/0006:465 naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas ir kitą).

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0006:465) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-08-20 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1083, Priedas Nr. 2


2019-08-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0001:105) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-07-30

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į sklypus, pakeičiant žemės paskirtį į kitos paskirties žemę,  nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sklypus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-30 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0001:105) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-08-20 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1084, Priedas Nr. 2


2019-08-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:681; 5523/0004:683) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2019-07-18

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 5523/0004:681) į sklypus. Pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:683) naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sujungti sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:681; 5523/0004:683) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2019-07-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-963, Priedas Nr. 2


2019-08-21

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:209; 5558/0007:192) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2019-07-18

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: prie žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:209 prijungti laisvos valstybinės žemės plotą, pakeisti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir prijungti prie žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:192, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:209; 5558/0007:192) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-07-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-955, Priedas Nr. 2 


2019-08-21

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0013:52) SAULAŽOLIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

 Rengimo pradžios data: 2019-06-19

 TPD rūšis: detalusis

 Būsena: rengiamas

 Planavimo tikslai: Panaikinant esamą sodybos vietą sklypui pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti  naudojimo būdą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

 Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

 Parengiamojo etapo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-19 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0013:52) SAULAŽOLIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

 2. 2019-08-21 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1087, Priedas Nr. 2


2019-08-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2647; 5558/0005:2641; 5558/0005:2642) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2009-09-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-425 (reg. Nr. 003553002362), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: UAB „Elpekas“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. rugpjūčio 21 d. iki 2019 m. rugsėjo 3 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. rugsėjo 3  d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2647; 5558/0005:2641; 5558/0005:2642) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1


2019-08-14

Informuojame visuomenę apie parengtą  žemės sklypo (kad. Nr.5558/0002:664) Vėveriškių g. 48 Radailių k., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-12-29 sprendimu Nr.T11-373 (reg. Nr.003553001485) patvirtintą detalųjį planą (korektūrą).

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad Nr.5558/0002:664 Vėveriškių g. 48 Radailių k., Klaipėdos rajone. Bendras plotas 0.4490 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: E. P.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „MINVIDA" Kuncų g.5-47, Klaipėda, tel. Nr.8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2014-11-04 d. Nr.AV-2556.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-08-19 d. iki 2019-08-30 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB “MINVIDA” patalpose, Kuncų g. 5-47, Klaipėdoje, informacija tel. 8 683 70788, el. paštas:  cminvida@yahoo.com

Viešas susirinkimas numatomas 2019-09-02  10.00 valadresu Kuncų g.5-47, Klaipėda.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-08-30d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-08-14

DĖL DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:12) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-04-11

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: 1) padalinti detaliuoju planu suplanuotą esamą kitos paskirties žemės sklypą, naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos (kad. Nr. 5528/0004:62, detaliajame plane Nr. 43) į sklypus, daliai pakeisti paskirtį į žemės ūkio paskirties žemė, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 2) Sujungti esamą žemės ūkio paskirties sklypą, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (kad. Nr. 5528/0004:1044, detaliajame plane Nr. 41) ir detaliuoju planu suplanuotus žemės sklypus Nr. 42, 46, 48, 49 ir pirmuoju planavimo tikslu suformuotą žemės ūkio paskirties žemę į vieną žemės sklypą. 3) Sujungti detaliuoju planu suplanuotus sklypus Nr. 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ir Nr. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 į vieną žemės sklypą, nustatyti žemės ūkio paskirties teritoriją, kurią prijungti prie apjungtų žemės sklypų. 4) Sujungtą žemės sklypą padalinti į sklypus. Daliai pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-11 įsakymas „DĖL DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:12) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-07-30 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-991, Priedas Nr. 2


2019-08-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:137) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2019-08-12

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus, bei nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-12 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:137) KLAUSMYLIŲ VS., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2019-08-13 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1062, Priedas Nr. 2


2019-08-12

INFORMACIJA APIE GALIMYBES SUSIPAŽINTI SU TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAIS

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079  (2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija) patvirtintomis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis skelbiamas žemės sklypų Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano, numatantčio pakeisti 2014-03-10 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-510 (reg. Nr. 003553005199) patvirtinto detaliojo plano sprendinius svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Teritorijų planavimo dokumento numeris TPDRIS sistemoje: K-VT-55-19-35.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. el. Pastas savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: N.L., R. L., S. L (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano rengėjas: Alma Haisė, individualios veiklos pažyma Nr. 875053, Telefonas 861211404, el. pašto adresas almahaise@gmail.com, projekto vadovė Alma Haisė, atestatas Nr. TPV 0104.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-01-09 d., Nr. AV-42.

Planavimo tikslas: žemės sklypą (kad. Nr. 5535/0004:514, esantį Uogų g. 6, Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. sujungti su žemės sklypu (kad. Nr. 5535/0004:515), esančių Uogų g. 8, Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., padalinti į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo uždaviniai: žemės sklypų Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas, numatantis pakeisti 2014-03-10 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-510 (reg. Nr. 003553005199) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2019-08-13 iki 2019-08-28 imtinai, Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, detaliojo plano rengėjo patalpose adresu Liepų g. 66, Klaipėda, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val., bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo  dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2019-08-22 iki 2019-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. 8-46 473060. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2019-08-29 17 val. detaliojo plano rengėjo patalpose adresu Liepų g. 66, Klaipėda.

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo svarstymo pabaigos planavimo organizatoriui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. , el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt; www.klaipedos-r.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); detaliojo plano rengėjui – Almai Haisei, tel. 8-612-11404, e-paštas almahaise@gmail.com

Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai (valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos) per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

Pagrindinis brezinys 1lap.

Pagrindinis brezinys 2 lap.


2019-08-09

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad.Nr.5558/0005:1440; 5558/0005:1439; 5558/0005:1441) Trušelių k., Klaipėdos r. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2018-09-28 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius  Nr.AV-2119 (reg. Nr. T00082524) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad.Nr.5558/0005:1440; 5558/0005:1439; 5558/0005:1441) Trušelių k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: G.B (duomenys nuasmeninti);

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-05-16 d. Nr. AV-994.

Planavimo tikslai: Apjungti sklypus. Padalinti į sklypus, daliai sklypų nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daliai susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-08-19 iki 2019-08-30 imtinai informacinėje Klaipėdos rajono savivaldybės sistemoje /, plano rengėjo patalpose – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, PV S. Kazlauskienė, tel. 8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-274.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-08-30) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-08-09

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad.Nr.5558/0006:429; 5558/0006:461) Trušelių k., Klaipėdos r. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2018-09-28 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius  Nr.AV-2119 (reg. Nr. T00082524) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5558/0006:429; 5558/0006:461) Trušelių k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: G.B ir UAB „Mivega“.(duomenys nuasmeninti);

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-05-16 d. Nr. AV-AV-997. Planavimo tikslai: Apjungti sklypus. Padalinti į sklypus, sklypams nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengtu koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-08-19 iki 2019-08-30 imtinai informacinėje Klaipėdos rajono savivaldybės sistemoje /, plano rengėjo patalpose – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, PV S. Kazlauskienė, tel. 8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-276.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2019-08-30) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2019-08-07

Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriui 2018-05-03 sprendimas Nr. 12KPĮ-27-(14.12.125.) dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5552/0001:0423), esančio Kairių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-03 13:27:50
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102