2013 m. balandžio mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2013 m. balandžio mėn.

2013-04-30

Vadovaujantis 2011-10-06 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2166  pradedamas rengti Vėžaičių miestelio bendrasis planas.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1. Suformuoti miestelio teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir (ar) jos ypatumus; 2. Tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą bei formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją; 3. Numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą; 4. Plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą; 5. Nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus, nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose apribojimus; 6. Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; 7. Rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai; 8. Nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrus; 9. Pagal bendrus vyraujančius požymius ir teritorijos naudojimo prioritetus išdėstyti planuojamos teritorijos dalis. Rengiant Bendrąjį planą, nurodomas teritorijos naudojimo tipas ir numatoma galima pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, galimi naudojimo būdai ir/ar pobūdžiai (pobūdžiai pažymimi tais atvejais, kai jų turinys įtakoja nustatomo teritorijos tvarkymo reglamento reikalavimus). Tuo atveju, kai nustatomi keli teritorijos ar žemės sklypo naudojimo būdai, juos būtina nurodyti.

Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka bendrojo plano koncepcijos rengimo stadijos metu bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05. Planavimo organizatoriaus atstovė – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Alina Grigaitytė - Dromantienė, tel. (8 46) 47 30 60, el. paštas alina.grigaityte@klaipedos-r.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika”, A.Goštauto g. 8, Vilnius, projekto vadovė Daiva  Rokienė,  tel. (8 5) 23 12 455, el. paštas: daivar@urbanistika.lt, internetinio tinklalapio adresas www.urbanistika.lt.

Informaciją apie rengiamą Vėžaičių miestelio bendrąjį planą teikia planavimo organizatorius ir rengėjas.

Pasiūlymų dėl bendrojo plano pateikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui arba plano rengėjui raštu per visą plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


2013-04-30

Vadovaujantis 2011-10-06 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2166  pradedamas rengti Kretingalės miestelio bendrasis planas.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1. Suformuoti miestelio teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir (ar) jos ypatumus; 2. Tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą bei formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją; 3. Numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą; 4. Plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą; 5. Nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus, nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose apribojimus; 6. Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; 7. Rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai; 8. Nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrus; 9. Pagal bendrus vyraujančius požymius ir teritorijos naudojimo prioritetus išdėstyti planuojamos teritorijos dalis. Rengiant Bendrąjį planą, nurodomas teritorijos naudojimo tipas ir numatoma galima pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, galimi naudojimo būdai ir/ar pobūdžiai (pobūdžiai pažymimi tais atvejais, kai jų turinys įtakoja nustatomo teritorijos tvarkymo reglamento reikalavimus). Tuo atveju, kai nustatomi keli teritorijos ar žemės sklypo naudojimo būdai, juos būtina nurodyti.

Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka bendrojo plano koncepcijos rengimo stadijos metu bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05. Planavimo organizatoriaus atstovė – architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Alina Grigaitytė-Dromantienė, tel. (8 46) 47 30 60, el. paštas alina.grigaityte@klaipedos-r.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika”, A.Goštauto g. 8, Vilnius, projekto vadovė Daiva  Rokienė,  tel. (8 5) 23 12 455, el. paštas: daivar@urbanistika.lt, internetinio tinklalapio adresas www.urbanistika.lt.

Informaciją apie rengiamą Kretingalės miestelio bendrąjį planą teikia planavimo organizatorius ir rengėjas.

Pasiūlymų dėl bendrojo plano pateikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui arba plano rengėjui raštu per visą plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


2013-04-0-30 

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5568/0009:0390), esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Vėžaičių mstl. specialusis Kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), UAB „Geonetas“ informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5568/0009:0390, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių seniūnijoje, Vėžaičių mstl. specialųjį Kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos formavimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų, vėjo jėgainės savo reikmėms statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo 

Projekto rengėjas –  UAB „Geonetas“, Įm. kodas 300861891, Vytauto g. 55 Trakai. Telefonas     8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-203. Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki2013 m. gegužės mėn. 29 d.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu J. Zauerveino g. 13-2.darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2013 04 29 iki 2013 05 29.


2013-04-30

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planuojama teritorija - žemės ūkio paskirties sklypas (kad. Nr. 5543/0005:177), Rudaičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r., sklypo bendras plotas – 1,4000 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius ir savininkas: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo2013 m. gegužės 16 d. iki2013 m. gegužės 29 d., projekto rengėjo patalpose - P. Cvirkos g. 22-18, Gargždai.


2013-04-30

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Dauparų-Kvietinių sen. Šlapšilės k., kadastro Nr.5510/0003:471 detalusis planas.

Planavimo tikslas - pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo2013m. gegužės 17 d. iki2013m. birželio 13 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo2013m. gegužės 31 d. iki2013m. birželio 13 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2013m. birželio 14 d.. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-281, 2013-04-25 patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Šlapšilės k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5510/0003:471) detalaus plano koncepcija galima adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2013-04-30

Rengiamas žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5503/0001:518, Nr. 5503/0001:519), esančios Kojelių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas yra sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-06-03 iki 2013-07-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-06-17 iki 2013-07-02 Agluonėnų seniūnijos patalpose, Preikulės g. 4, Agluonėnai. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-03 10:00 val. Agluonėnų seniūnijos patalpose, Preikulės g. 4, Agluonėnai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-04-30

Rengiamas žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5503/0001:518, Nr. 5503/0001:519), esančios Kojelių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas yra sujungti sklypus, pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-06-03 iki 2013-07-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-06-17 iki 2013-07-02 Agluonėnų seniūnijos patalpose, Preikulės g. 4, Agluonėnai. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-03 10:00 val. Agluonėnų seniūnijos patalpose, Preikulės g. 4, Agluonėnai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-04-30 

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojamos teritorija – 0.7900 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0012:387) esantis Ežaičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.sav. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai, kūdros įrengimui.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel.861277914, licenzija Nr.1R-KP-137.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Gargždų matavimų biuras, P. Cvirkos 22-18, Gargždai iki 2013-05-28 d.


2013-04-26

Informuojame, kad parengtas detalusis planas, Rudaičių k. Klaipėdos r. kad.Nr.5543/0005:222, plotas  2,5000 ha.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013m. IV ketv. Viešas svarstymas vyks keturiais  etapais, bendrąja tvarka.

Su parengtu projektu ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2013-03-28 Nr. T11-195 patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima bus susipažinti planą rengiančioje UAB „Kryžkelės projektai“ Šventosios gatvėje Nr.52 A, Kretingoje, nuo 2013-05-16 iki 2013-06-12d. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-29 iki 2013-06-12 Šventosios g.52A, Kretinga. Viešas susirinkimas 2013-06-13d. 9.00 val. ten pat.

Suinteresuoti asmenys, planavimo pasiūlymus dėl projekto gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, UAB „Kryžkelės projektai“ (tel.Nr. 8-679-27444) Šventosios gatvėje Nr.52 A, Kretinga.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM, Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-04-26

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., (kadastriniai Nr. 5530/0004:461 ir Nr. 5530/0004:462) detalusis planas.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti 2013-05-14 iki 2013-06-11 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-20 iki 2013-06-03 adresu:  adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2013-06-12,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-04-26

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr. T11-174 patvirtinta žemės sklypo Lelių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5523/0006:39)  detalaus plano koncepcija.

Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Tilžės 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.       

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą  - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti 2013-05-14 iki 2013-06-11 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-20 iki 2013-06-03 adresu:  adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2013-06-12,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-04-26

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.Planuojama teritorija – apie 0,04 ha sklypas (kad. Nr. 5523/0005:0056) esantis Žemgrindžių k., Klaipėdos r.

Planavimo tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (apie 0,02 ha), besiribojantį su žemės ūkio paskirties sklypu (kad. Nr. 5523/0005:0056). Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus sujungtas prie besiribojančio sklypo kad. Nr. 5523/0005:0056.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB“Kartografiniai projektai“, Gegužės 1, Klaipėda. Tel.: 846493322.

Su parengtu projektu susipažinti galima projekto rengėjo UAB“Kartografiniai projektai“ patalpose, adresu Gegužės g. 1, Klaipėda, nuo 2013-04-29 iki 2013-05-14 d.


2013-04-26

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija – apie 0,04 ha sklypas (kad. Nr. 5523/0005:0056) esantis Žemgrindžių k., Klaipėdos r.

Planavimo tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (apie 0,02 ha), besiribojantį su žemės ūkio paskirties sklypu (kad. Nr. 5523/0005:0056). Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus sujungtas prie besiribojančio sklypo kad. Nr. 5523/0005:0056.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB“Kartografiniai projektai“, Gegužės 1, Klaipėda. Tel.: 846493322.

Su parengtu projektu susipažinti galima projekto rengėjo UAB“Kartografiniai projektai“ patalpose, adresu Gegužės g. 1, Klaipėda, nuo 2013-04-29 iki 2013-05-14 d.


2013-04-26

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr. T11-174 patvirtinta žemės sklypo Lelių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5523/0006:39)  detalaus plano koncepcija.

Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Tilžės 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą  - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti 2013-05-14 iki 2013-06-11 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-20 iki 2013-06-03 adresu:  adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2013-06-12,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 


2013-04-26

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., (kadastriniai Nr. 5530/0004:461 ir Nr. 5530/0004:462) detalusis planas.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti 2013-05-14 iki 2013-06-11 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-20 iki 2013-06-03 adresu:  adresu Tilžės g. 22, Klaipėda, UAB „Georamas“ patalpose., tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2013-06-12,  12,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Tilžės g. 22, Klaipėda, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 


2013-04-26

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr 5548/0001:114), esančio Naujoji g. 18, Priekulė, Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą (kad. Nr. 5548/0001:114) į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimas vyks bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys

Plano rengėjas – UAB „Sodybų projektai“, Klaipėdos g. 6, Gargždai, LT-96174, tel.: (8 46) 473360, 8 600 17911.

Su rengiamu projektu galima susipažinti nuo 2013-05-14 projekto rengėjo patalpose. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriams arba plano rengėjui.


2013-04-26

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr. T11-215 patvirtinta žemės sklypo Martinų k., Klaipėdos r. sav. (kadastrinis Nr. 5523/0003:603) detalaus plano koncepcija.

Su patvirtinta koncepcija galima susipažinti adresu: Danės g. 43, Klaipėda, UAB “STUDIJA33”patalpose per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “STUDIJA 33”buveinės patalpos: Danės g. 43, Klaipėda, tel. 8-46-300163,  info@s33.lt.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą  - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-05-14 iki 2013-06-11 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-20 iki 2013-06-03 adresu:  Danės g. 43, Klaipėda, 8-46-300163, UAB “STUDIJA 33. Viešas susirinkimas vyks 2013-06-12,  9,00 ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Danės g. 43, Klaipėda, UAB “STUDIJA 33, tel. 8-46-300163,  info@s33.lt.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 


2013-04-24

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0002:449), esančio Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą. 

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2013 m. IV ketvirčio.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-05-10 iki 2013-06-07 imtinai plano rengėjo – UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-05-24 iki 2013-06-07 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas susirinkimas vyks 2013-06-07 11:00 val. UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau minėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 630 62291.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.


2013-04-24

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5535/0004:877, Nr. 5535/0004:878, Nr. 5535/0004:879, Nr. 5535/0004:880, Nr. 5535/0004:881, Nr. 5535/0004:882, Nr. 5535/0004:885), esančios Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą.

Planavimo tikslas: nekeičiant miškų ūkio žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties, pakeisti žemės ūkio sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2013 m. IV ketvirčio.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypų grupės detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-05-10 iki 2013-06-07 imtinai plano rengėjo – UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-05-24 iki 2013-06-07 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas susirinkimas vyks 2013-06-07 13:00 val. UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau minėtu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 630 62291.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.


2013-04-24

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5513/0009:125), esančio Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą. 

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „A ir S Projektai“, Liepų g. 64A, 513 kab., Klaipėda, tel.: 863062291, elektroninis paštas: AirSProjektai@gmail.com.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2013 m. IV ketvirčio.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013-05-10 iki 2013-06-07 imtinai plano rengėjo – UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-05-24 iki 2013-06-07 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešas susirinkimas vyks 2013-06-07 09:00 val. UAB „A ir S Projektai“ patalpose aukščiau minėtu adresu. 

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 630 62291.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.


2013-04-24

Informuojame apie Klaipėdos rajono ir Palangos miesto savivaldybėse pradedamus rengti Pajūrio regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo planus. 

Planavimo tikslai: Pajūrio  regioninio parko ir jo zonų ribų plano – naujai nustatyti arba pakoreguoti esamas regioninio parko ir jo funkcinio prioriteto zonų ribas, tai pat naujai nustatyti arba pakoreguoti esamas buferinių apsaugos zonų ribas; Pajūrio  regioninio parko tvarkymo plano - nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, jų ribas bei apsaugos ir tvarkymo reglamentus; konservacinio prioriteto teritorijų apsaugos bei tvarkymo, pažeistų gamtos kompleksų ir objektų atkūrimo priemones, aplinkosaugos ir miškų ūkio veiklos kryptis, pateikti svarbiausių apsaugos ir tvarkymo darbų programą; išnagrinėti žemės tikslinės paskirties ir žemės naudmenų transformavimo poreikius ir keitimo apribojimus; pasiūlyti konfliktinių situacijų sprendimą; įvertinus lankytojų srautus ir dabartinius poreikius numatyti teritorijos pažintinio turizmo infrastruktūros sistemą – nustatyti vietas poilsio paskirties pastatų statybai, nustatyti pažintinio turizmo trasų sistemą, pasiūlyti kitus rekreacinės infrastruktūros objektus, numatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių plėtrai, naujai statybai, priemones ūkinei, įskaitant rekreacinę, veiklai reguliuoti. Planavimo metu įvertinus poreikius ir galimybes tvarkymo plano sprendiniais Pajūrio regioninio parko buferinės apsaugos zonose gali būti numatomos priemonės, mažinančios neigiamą veiklos poveikį ir saugančios regioninio parko regimąją aplinką. 

Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-327.

Projekto finansavimas: ES struktūrinių fondų lėšos ir LR valstybės biudžeto lėšos. 

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas: vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas http://www.vstt.lt

Planų rengėjas – Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas: krastotvarka@vzf.lt

Darbų terminai – 2013-05-01 – 2014-10-31.

Su specialiųjų planų darbų programa galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame tinklalapyje www.vstt.lt.

Bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Kviečiame aktyviai dalyvauti specialiųjų planų svarstymo su visuomene procese. Pasiūlymus dėl rengiamų teritorijų planavimo dokumentų galima teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui, rengėjui.

Visuomenės supažindinimas su specialiųjų planų sprendiniais numatomas2014 m. kovo - rugpjūčio mėn. Tikslesnė informacija apie planavimo procedūras, t. y. susipažinimo, eksponavimo ir viešo susirinkimo datą, visuomenės informavimo priemonėse bus paskelbta papildomai.


2013-04-23

Informuojame, apie parengtą žemės sklype kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą Ruigių kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5525/0007:8.

Planavimo tikslas – parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties ir kitų statinių statybai.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Nuo2013 m. balandžio 24 d. iki2013 m. gegužės 8 d. kievieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val. projektas bus eksponuojamas adresu: Tilžės g. 22, Klaipėdos m. Nurodytu laikotarpiu galėsite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas projekto rengėjui.

Projekto rengėjas: UAB GEORAMAS, projekto autorius A. Razma.

Telefonas pasiteirauti: 860117363.


2013-04-23

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0006:403), esančio Girkalių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslai: iš bendrosios dalinės nuosavybės atidalinti nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo dalį, pakeisti atidalintos žemės sklypo dalies naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į  kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdį - degalinių ir autoservisų statinių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus. Atidalinto valstybinės žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis nekeičiama – paliekama žemės ūkio paskirties, sklypas neplanuojamas.

Preliminarus projekto rengimo terminas – iki2013 m. IV ket.

Planavimo procesas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius: UAB“Autoklasrida“, Biržų g. 47, Klaipėda.

Detaliojo plano rengėjas: UAB“Sunsolis”, Pilies g.8-221, Klaipėda, mob. 8687 00330, el paštas: info@sunprojektai.lt

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2013-04-23

Iformuojame apie parengtą Drevernos prieplaukos kanalo valymo poveikio aplinkai vertinimo programą.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. 8 46 452 545, faks.: 8 46 472 005.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB „Hidrostatybos projektai“, Gamyklos g. 4, Gargždai, tel., faks.: 8 46 470 940. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Drevernos prieplaukos kanalo valymas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Klaipėdos apskritis, Priekulės seniūnija, Drevernos kaimas.

PAV subjektai: Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Susipažinti su PAV programa galima UAB „Hidrostatybos projektai“, Gamyklos g. 4, Gargždai, darbo dienomis 7.00-12.00 ir 13.00-16.00 val., terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Pasiūlymus teikti UAB „Hidrostatybos projektai“, Gamyklos g. 4, Gargždai, pasiūlymų kopijos papildomai pagal kompetencija bus pateiktos PAV subjektams ir atsakingai institucijai.


2013-04-22

Informacija apie parengtą pajūrio juostos ribų specialiojo plano pakeitimą

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės informavimo bei dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr. 78-4010), Aplinkos ministerija informuoja apie parengtą Pajūrio juostos ribų specialiojo plano pakeitimą.

Planavimo organizatorius – Aplinkos ministerija, Jakšto g. 4/9 LT-01105 Vilnius, tel. (8 5) 266 3661, faks. (8 5) 266 3663, el. paštas: info@am.lt, interneto svetainės adresas: www.am.lt

Plano rengėjas – VĮ „Valstybės žemės fondas“, Konstitucijos pr. 23 Akorpusas LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 2618 856, faks. (8 5) 2621 672, el. paštas nedmantas.kavaliauskas@vzf.lt.

Kviečiame visuomenę nuo 2013 m. gegužės 3 d. iki liepos 3 d. susipažinti su parengto planavimo dokumento sprendiniais ir pareikšti raštu savo pastabas bei pasiūlymus. Grafinė ir tekstinė dalys eksponuojamos Klaipėdos regiono apsaugos departamento pirmo aukšto salėje, esančioje pirmame aukšte. Informacija taip pat pateikta planavimo organizatoriaus svetainėje www.am.lt. Pasiūlymus galima pateikti Klaipėdos regiono apsaugos departamento 101 kab. esančiame pastabų ir pasiūlymų registravimo žurnale, tai pat siųsti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Baigiamasis susirinkimas-konferencija vyks2013 m. liepos 4 d. 11 val. Klaipėdos regiono apsaugos departamento pirmo aukšto salėje (Birutės g. 16, Klaipėda).

Pareiškėjai atmestus pasiūlymus gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


 2013-04-22

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Klemiškės II k., (kad. Nr.5523/0004:263), Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Planavimo tikslai – pakeisti galiojančio detaliojo plano(reg. Nr.003553002569) sprendinius: padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2013 m.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g.5-7, LT-92122, Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el. paštas info@pprojektai.lt  


2013-04-22

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Klemiškės II k., (kad. Nr.5523/0004:264), Klaipėdos rajone, detalusis planas.

Planavimo organizatoriai –fiziniai asmenys.

Planavimo tikslai – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo proceso etapai keturi, tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2013 m.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams ir plano rengėjui – UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g.5-7, LT-92122, Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el. paštas info@pprojektai.lt  


2013-04-18 

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:306), plotas – 1,5000 ha, esančio Klaipėdos r. sav. Dovilų sen. Toleikių k. detalusis planas.

Planavimo tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu, su patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-06-03 iki 2013-07-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-06-17 iki 2013-07-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-03 15:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-04-18

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo Kad. Nr. 5523/0002:163, esančio Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

Planavimo organizatorė: fizinis asmuo.

Detaliojo planorengėjas – UAB „Ekotektonika“, Taikos pr. 24 A, Klaipėda, tel. (868) 73 79 92, el. paštas: info.ekotektonika@gmail.com

Detaliojoplanokoncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T11- 168.

Su rengiamu projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui ir/ar organizatoriui nuo 2013-05-07 iki 2013-06-03. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-21 iki 2013-06-03 detaliojoplanorengėjo patalpose. Viešas svarstymas vyks2013 m. birželio 4 d., 9.00 val Alyvų g. 3, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r.sav.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT- 92117, Klaipėda, tel. 312 399.


2013-04-16

Rengiamas formuojamo žemės sklypo laisvoje valstybinėje žemėje (15,5720 ha ploto), esančio Juodikų k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas yra suformuoti sklypą (apie13,0000 haploto), nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitos paskirties žemė, naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – UAB „Gargždų plytų gamykla“. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-06-03 iki 2013-07-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-06-17 iki 2013-07-02 Agluonėnų seniūnijos patalpose, Priekulės g. 4, Agluonėnai. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-03 10:00 val. Agluonėnų seniūnijos patalpose, Priekulės g. 4, Agluonėnai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-04-16

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Žemės ūkio paskirties sklypas (kad.Nr.5544/0002:861), Klaipėdos r., Dovilų sen., Rimkų k., sklypo bendras plotas 0.6513 ha.

Projekto organizatorė: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel. 8-46-451401, licenzija Nr.1R-KP-137.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu susipažinti ir gauti informaciją galima aukščiau nurodytu adresu nuo 2013-04-29 iki 2013-05-13. 


2013-04-16 

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 0,6165 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0001:98), esantis Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas

Projekto rengėjas - A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687) 56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., darbo dienomis nuo 2013-04-30 iki 2012-05-15.


2013-04-16

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0005:203), esančio Kalvių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas yra – nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą į rekreacinio naudojimo žemės sklypai (kaimo turizmo paslaugoms teikti), padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-05-07 iki 2013-06-04 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-21 iki 2013-06-04 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-06-05 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-04-15

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Žemaitės g. 11  Gargždų m.  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas –suformuoti žemės sklypą prie Angelinai Davgėlienei ir Reginai Gervinienei nuosavybės teise priklausančių pastatų (gyvenamas namas-unikalus Nr.5596-8003-9018, tvartas – unikalus Nr.5596-8003-9029,  sandėlis – unikalus Nr.5596-8003-9030, garažas – unikalus Nr.5596-8003-9042, sandėlis – unikalus Nr.5596-8003-9050, kiti statiniai (inžineriniai)-kiemo statiniai-unikalus Nr.5596-8003-9061), esančio Žemaitės g. 11 Gargždų mieste.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape su žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2013-04-16 iki 2013-04-26 Bandužių 16-37 Klaipėda tel. 8-46-322818

Žemės sklypo plano rengėjas – A.Beinoro individuali įmonė , Bandužių g. 16-37  Klaipėda, tel.: 8-46-322818  el. paštas antanas.beinoras@gmail.com


2013-04-15

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Klaipėdos raj. Kretingalės sen. Pakamorių k. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas –padalinti žemės sklypą į du sklypus, nekeičiant paskirties. Sklypo kadastrinis Nr.5545/0004:135 ,bendras plotas –1.15 ha.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape su žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2013-04-16 iki 2013-04-26  Bandužių g. 16-37 Klaipėda

Žemės sklypo plano rengėjas – A.Beinoro individuali įmonė , Bandužių g. 16-37  Klaipėda, tel.: 8 46 322818  el. paštas antanas.beinoras@gmail.com


2013-04-15

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Svencelės  k. Priekulės sen. Klaipėdos raj. Skl. Kad. Nr.-5515/0005:159.

Planuojama teritorija –1.0000 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5515/0005:159), esantis Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: Dainius.Kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18 , Gargždai nuo 2013 04 29 iki 2013 05 13.


2013-04-15 

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Papelkės g. 3A, Kvietinių  k. Dauparų-Kvietinių sen. Klaipėdos raj. Skl. Kad. Nr.-5538/0014:407.

Planuojama teritorija –0.1900 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0014:407), esantis Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (apie 0.0230ha), besiribojantį su žemės sklypu Papelkės g.3A (kadastrinis Nr. 5538/0014:407). Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo (kad. Nr. 5538/0014:407).

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas .

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: Dainius.Kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18 , Gargždai nuo 2013 04 29 iki 2013 05 13.


2013-04-15

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5505/0001:111), esančio Kisinių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas yra pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdus – gyvenamosios teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „ANARIMA“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, informacija tel.: 8-46 381728, mob.: 8-670 64626, el. paštas: uab.anarima@gmail.com.

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-06-03 iki 2013-07-02 UAB „ANARIMA“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-06-17 iki 2013-07-02 UAB „ANARIMA“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-03 10:00 val. UAB „ANARIMA“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-04-15

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5568/0010:3), esančio Gerduvėnų k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas yra padalyti į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Detaliojo plano rengėjas UAB „Almontus“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, informacija tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672-80-808, el. paštas: info@almontus.lt

Su parengtu projektu ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-06-03 iki 2013-07-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-06-17 iki 2013-07-02 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-07-03 10:00 val. UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-04-15

Informuojame, kad pakartotinai skelbiamas žemės sklypų, Kad. Nr. 5510/0004:294, 5510/0004:102, Gobergiškės k., Klaipėdos raj. sav., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:294) naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sujungti žemės sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Padalyti į sklypus.

Planavimo organizatorė: fizinis asmuo

Detaliojo planorengėjas – Albino Giriūno individuali įmonė, Pilies g. 8-222, Klaipėda, tel. 8 610 35139. el. paštas: ag.architektura@gmail.lt.

Detaliojoplanokoncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T11- 618.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2013-04-29 iki 2013-05-27. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-14 iki 2013-05-27 projekto rengėjo patalpose. Viešas svarstymas vyks2013 m. gegužės 28 d., 10.00 val. pas planavimo organizatorių, Kaštonų g. 6,  Gobergiškės k., Klaipėdos raj.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT- 92117, Klaipėda, tel. 312 399.


2013-04-15

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:177), esančio Ketvergių k., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslai: padalyti į sklypus, pakeisti dalies žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Sunsolis“, Pilies g. 8-221, Klaipėda tel. 8687 00330, el paštas: info@sunprojektai.lt

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-04-29 d. iki 2013-05-31 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo adresu: UAB “Sunsolis“, Pilies g. 8-221, Klaipėda, el.paštas: info@sunprojektai.lt

Viešo projekto ekspozicija nuo 2013-05-13 d. iki 2013-05-30 d. imtinai vyks UAB “Sunsolis“,  patalpose.

Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-31 d. 10.00 val. UAB “Sunsolis“, patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriams. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-04-15

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija - 3.0300 ha žemės sklypas , esantis Šimkų kaime, Kretingalės seniūnijoje,Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - padalinti žemės sklypą į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Projekto organizatorius - fizinis asmuo.

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda darbo valandomis nuo 2013-04-25 iki 2013-05-10, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-04-15

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Planuojama teritorija - 0.1217 ha žemės sklypas ,esantis Vilniaus g. 26, Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. ir 0.1182 ha žemės, sklypas , esantis Vilniaus g. 22, Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: sujungti du kitos paskirties sklypus į vieną sklypą.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Projekto organizatorius - fizinis asmuo.

Projekto rengėjas - P.Galinskienės individuali įmonė, esanti adresu: Blušių g. 11, Klaipėda. Tel.861284194.

Susipažinti su parengtu projektu galima pas projekto rengėją adresu: Blušių g. 11, Klaipėda darbo valandomis nuo 2013-04-25 iki 2013-05-10, arba jums patogiu laiku, prieš tai susitarus telefonu: 861284194.


2013-04-15

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojamos teritorija – 0.5100 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0001:212) esantis Sėlenų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB Kartografijos biuras, kodas 302944930, Pasieniečių 4-11, Kretinga, tel.868316158.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Kartografijos biuras, Pasieniečių 4-11, Kretinga iki 2013-05-13 d.


2013-04-15

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojamos teritorija – 0.5646 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0001:213) esantis Sėlenų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB Kartografijos biuras, kodas 302944930, Pasieniečių 4-11, Kretinga, tel.868316158.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Kartografijos biuras, Pasieniečių 4-11, Kretinga iki 2013-05-13 d.


2013-04-12

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, esančio Priekulės II k., Priekulės sen., Klaipėdos raj. sav. detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Sklypo kad. Nr. 5552/0009:683 – 0,2000  ha.

Tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorė – fizinis asmuo.

Detaliojoplanorengėjas – UAB „Laitila Architects Baltic“, Stadiono g. 16, LT-92271 Klaipėda, 8-670-70604.

Detaliojoplanokoncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2012 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T11-805.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2013-04-29 iki 2013-05-27. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-14 iki 2013-05-27. Viešas svarstymas vyks2013 m. gegužės 28 d., 11.00 val. detaliojoplanorengėjo patalpose. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT- 92117, Klaipėda, tel. 312 399.


2013-04-11

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Kvietinių  k. Dauparų-Kvietinių sen. Klaipėdos raj. Skl. Kad. Nr.-5538/0014:132 ir 5538/0014:133.

Planuojama teritorija –0.1900 hažemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5538/0014:407), esantis Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (apie 0.0230ha), besiribojantį su žemės sklypu Papelkės g.3A (kadastrinis Nr. 5538/0014:407). Suformuotas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas bus prijungtas prie besiribojančio sklypo (kad. Nr. 5538/0014:407).

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ P. Cvirkos 22-18, Gargždai, tel. 8 46 451401, el. paštas: Dainius.Kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Gargždų matavimai“, P. Cvirkos 22-18 , Gargždai nuo 2013 04 24 iki 2013 05 09.


2013-04-11

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas .Projekto svarstymui taikoma supaprastinto svastymo procedūra. Planuojama teritorija-1,2193  ha žemės ūkio paskirties sklypas (kad.Nr.5544/0007:265 esantis .Kaspariškių k. Dovilų sen. Klaipėdos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, pasistatyti ūkinį- sandėliavimo pastatą.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas –O.Joneckienės ind. įmonė ,kodas 163718680, Žemaitės 10, Gargždai tel  Nr.8 676 00589,licencija  Nr.1 R-KP-136.  Įmonės savininkė Ona Juozaitienė.

Su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos  projektu  susipažinti ir gauti informaciją galima pas projekto autorę Oną Juozaitienę NŽT Klaipėdos rajono skyriaus  patalpose adresu Klaipėdos  74, Gargždai ,prieš tai paskambinus tel Nr. 8 676 00589.


2013-04-09

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo (kad nr. 5520/0016:84)  esančio Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „ VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“, Klaipėdos g. 64., Gargždai, el. paštas: info@vakaruarchitektura.lt tel.: 867810636. Projekto vadovas – architektas Tadas Stalaučinskas.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T11-202  patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „ VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“, patalpose nuo2013 m. balandžio 24 d. iki2013 m. gegužės 23 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. gegužės 9 d. iki gegužės 23 d. UAB „ VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“ patalpose Klaipėdos g. 64., Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2013 gegužės 24 d. 16.00 val. ten pat. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-04-09

Informuojame, apie parengtą žemės sklypų (kad nr. 5523/0007:56, 5523/0007:57, 5523/0007:58, 5523/0007:59, 5523/0007:60, 5523/0007:61, 5523/0007:62,)  esančių Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projektą.

Planavimo tikslas – Pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Planavimo organizatorių įgaliotas asmuo: Egidijus Žižiūnas.

Projekto rengėjas – UAB „ VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“, Klaipėdos g. 64., Gargždai, el. paštas: info@vakaruarchitektura.lt tel.: 867810636. Projekto vadovas – architektas Tadas Stalaučinskas.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T11-203  patvirtinta detaliojo plano koncepcija.

Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „ VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“, patalpose nuo2013 m. balandžio 24 d. iki2013 m. gegužės 23 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. gegužės 9 d. iki gegužės 23 d. UAB „ VAKARŲ ARCHITEKTŪRA“ patalpose Klaipėdos g. 64., Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2013 gegužės 24 d. 16.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-04-09

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, esančio Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav. detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Sklypo kad. Nr. 5558/0014:9 – 0,8712 ha.

Tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatoriai – fiziniai asmenys.

Detaliojoplanorengėjas – UAB “Jala”, Taikos pr. 46-1 (ketvirtas aukštas), LT-91213,Klaipėda (46) 473339.

Detaliojoplanokoncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T11-216.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2013-04-25 iki 2013-05-23. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-10 iki 2013-05-23. Viešas svarstymas vyks2013 m. gegužės 24 d., 16.00 val. detaliojoplanorengėjo patalpose. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT- 92117, Klaipėda, tel. 312 399. 


2013-04-08

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr. T11-173 patvirtinta rengiamo 4,0001 ha žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:39), esančio Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. detaliojo plano koncepcija ir skelbiamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti  naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį- sandėliavimo statinių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – UAB „V. Paulius & associates real estate”

Detaliojo plano rengėjas – UAB „BAU Solutions“, adresas: Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r., tel. (8 46) 301492, mob.: 8 650 18181,  faks. (8 46) 301490; el.p.  gdi@bsol.lt; korespondencijos adresas: Kairių g. 1A, LT-95366, Klaipėda.

Susipažinti su projektu galima nuo 2013-04-23  iki 2013-05-22 darbo laiku detaliojo plano rengėjo, UAB „BAU Solutions“, patalpose, adresu: Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-08 iki 2013-05-22, UAB „BAU Solutions“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-22 10 val., ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui UAB „BAU Solutions“ nurodytu adresu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai. 


2013-04-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:500, 5535/0004:334, 5535/0004:477 Kretingalės k.v., plotas - 0,3704 ha), esančių Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. savivaldybėje, detalųjį planą.

Planavimo organizatorius - fizinis asmuo.

Plano rengėjas - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, LT-94231 Klaipėda, tel. (8 46) 430 463, el. paštas: ekosistema@klaipeda.balt.net

Planavimo tikslai ir uždaviniai - pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus.

Planavimo darbų programa:

Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pabaiga -2013 m. liepa.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr. T11-169 patvirtinta koncepcija bus galima nuo 2013-04-29 iki 2013-05-29 imtinai. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2013-05-15 iki 2013-05-29 plano rengėjo patalpose. Norint susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, prašome kreiptis į plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais.

Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir detaliojo plano sprendiniams aptarti įvyks 2013-05-30 15 val. Klaipėdos rajono savivaldybės Kretingalės seniūnijos patalpose, Klaipėdos g. 12, Kretingalė, LT-96332 Klaipėdos raj. sav.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus ir pageidavimus detaliajam planui galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


2013-04-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0004:98 Vėžaičių k.v., plotas - 0,3741 ha), esančio Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos raj. savivaldybėje, detalųjį planą.

Planavimo organizatoriai -fiziniia asmenys.

Plano rengėjas - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, LT-94231 Klaipėda, tel. (8 46) 430 463, el. paštas: ekosistema@klaipeda.balt.net

Planavimo tikslai ir uždaviniai - pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo darbų programa:

Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pabaiga -2013 m. liepa.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr. T11-170 patvirtinta koncepcija bus galima nuo 2013-04-29 iki 2013-05-29 imtinai. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2013-05-15 iki 2013-05-29 plano rengėjo patalpose. Norint susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, prašome kreiptis į plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais.

Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir detaliojo plano sprendiniams aptarti įvyks 2013-05-30 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės Vėžaičių seniūnijos patalpose, Gargždų g. 25, Vėžaičiai, LT-96216 Klaipėdos raj. sav.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus ir pageidavimus detaliajam planui galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


2013-04-08

Informuojame apie parengto žemės sklypo, kad. Nr. 5544/0003:527 Lėbartų k.v., esančio Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projekto, numatančio pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T11-175 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2013 m. balandžio 25 d. iki2013 m. gegužės 24 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. gegužės 10 d. iki gegužės 24 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2013 gegužės 27 d. 13.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-04-08

Informuojame apie parengto žemės sklypo, kad. Nr. 5535/0002:578 Kretingalės k.v., esančio Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projekto, numatančio pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T11-167 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2013 m. balandžio 25 d. iki2013 m. gegužės 24 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. gegužės 10 d. iki gegužės 24 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2013 gegužės 27 d. 14.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-04-08

Informuojame apie parengto žemės sklypo, kad. Nr. 5544/0002:281 Lėbartų k.v., esančio Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projekto, numatančio pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T11-212 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2013 m. balandžio 25 d. iki2013 m. gegužės 24 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. gegužės 10 d. iki gegužės 24 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2013 gegužės 27 d. 15.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-04-08

Informuojame apie parengto žemės sklypų, kad. Nr. 5523/0004:693 ir kad. Nr. 5523/0004:694 Gindulių k.v., esančių Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano projekto, numatančio pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Projekto rengėjas – UAB „Danės projektai“, Danės g. 6, 406 kab., Klaipėda, tel. 8-612-31413, info@danesprojektai.lt, www.danesprojektai.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T11-208 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Su tarybos patvirtinta detaliojo plano koncepcija, su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Danės projektai“ patalpose nuo2013 m. balandžio 25 d. iki2013 m. gegužės 24 d.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. gegužės 10 d. iki gegužės 24 d. adresu Laugalių g. 9, Gargždai. Viešas susirinkimas numatomas 2013 gegužės 27 d. 16.00 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui UAB „Danės projektai“ anksčiau minėtais adresais.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.


2013-04-08 

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr. T11-173 patvirtinta rengiamo 4,0001 ha žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:39), esančio Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. detaliojo plano koncepcija ir skelbiamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti  naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį- sandėliavimo statinių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – UAB „V. Paulius & associates real estate”

Detaliojo plano rengėjas – detaliojo plano rengėjas – UAB „BAU Solutions“, adresas: Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r., tel. (8 46) 301492, mob.: 8 650 18181,  faks. (8 46) 301490; el.p.  gdi@bsol.lt; korespondencijos adresas: Kairių g. 1A, LT-95366, Klaipėda.

Susipažinti su projektu galima nuo 2013-04-23  iki 2013-05-22 darbo laiku detaliojo plano rengėjo, UAB „BAU Solutions“, patalpose, adresu: Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-08 iki 2013-05-22, UAB „BAU Solutions“ patalpose. Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-22 10 val., ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui UAB „BAU Solutions“ nurodytu adresu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai. 


2013-04-08

Informuojame, kad skelbiamas bendrąja tvarka parengto detaliojo plano  žemės sklype Sodų g. 15, Girkalių km., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. kadastro Nr. 5528/0007:92 viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo tikslas- padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius- fizinis asmuo.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T11-172 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.

Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija bei parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013m. balandžio 22 d. iki 2013m. gegužės 20 d. imtinai adresu Laugalių 9, Gargždai.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2013 m. gegužės 07 d. iki2013 m. gugužės 20 d. intinai  tuo pačiu adresu.Viešas susirinkimas vyks2013 m. gegužės 21 d. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymusdėlprojekto sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui aukščiau minėtu adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Detaliojo planorengėjas- UAB “Idmava ir partneriai”, Laugalių g. 9, Gargždai. Tel.8-686-38222, el. paštas: projektai@idmava.lt


2013-04-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Radailių k. (kad. Nr.5558/0004:153), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano tikslas - pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyabos, padalyti į sklypus. Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2013 m.

Konsultacijos etape skelbiamos parengtos ir 2013-03-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-196 patvirtinta žemės sklypo Kalotės k., Klaipėdos rajone detaliojo plano  koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiamas šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-04-22 d. iki 2013-05-20 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-05-07 d. iki 2013-05-20 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-21 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, planų organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2013-04-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Klipščių k. (kad. Nr.5558/0007:1080, kad. Nr.5558/0007:1081, kad. Nr.5558/0007:1082, kad. Nr.5558/0007:1084), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius - UAB „Visio futuri“.

Detaliojo plano tikslas - pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg.Nr.003553002842) sprendinius: sujungti sklypus, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Projektų rengimo (preliminarus) terminas –2013 m.

Konsultacijos etape skelbiamos parengtos ir 2013-03-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-177 patvirtinta žemės sklypų Klipščių k., Klaipėdos rajone detaliojo plano  koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiamas šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-04-22 d. iki 2013-05-20 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt.

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-05-07 d. iki 2013-05-20 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-21 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, planų organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2013-04-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Kalotės k. (kad. Nr.5558/0014:461), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano tikslas - pakeisti žemės sklypo galiojančio detaliojo plano (reg.Nr.003553001286) sprendinius: pakeisti naudojimo būdą į gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2013 m.

Konsultacijos etape skelbiamos parengtos ir 2013-03-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-220 patvirtinta žemės sklypo Kalotės k., Klaipėdos rajone detaliojo plano  koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiamas šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-04-22 d. iki 2013-05-20 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-05-07 d. iki 2013-05-20 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-21 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, planų organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.  


2013-04-05

Informuojame Jus, kad rengiamas Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planuojama teritorija: Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5544/0003:410).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „TOPOKADMA“, Klaipėdos g. 17A, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 612 10948, el. paštas topokadma@gmail.com

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2013 m. balandžio 19 d. iki 2013 m. gegužės 3 d., UAB „TOPOKADMA“ patalpose, adresu: Klaipėdos g. 17A, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 612 10948, el. paštas topokadma@gmail.com


2013-04-05

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Kalotės k. (kad. Nr.5558/0014:461), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Detaliojo plano tikslas - pakeisti žemės sklypo galiojančio detaliojo plano (reg.Nr.003553001286) sprendinius: pakeisti naudojimo būdą į gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba. 

Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2013 m.  

Konsultacijos etape skelbiamos parengtos ir 2013-03-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-220 patvirtinta žemės sklypo Kalotės k., Klaipėdos rajone detaliojo plano  koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiamas šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-04-22 d. iki 2013-05-20 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-05-07 d. iki 2013-05-20 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-21 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, planų organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2013-04-05 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Klipščių k. (kad. Nr.5558/0007:1080, kad. Nr.5558/0007:1081, kad. Nr.5558/0007:1082, kad. Nr.5558/0007:1084), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius - UAB „Visio futuri“.

Detaliojo plano tikslas - pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg.Nr.003553002842) sprendinius: sujungti sklypus, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Projektų rengimo (preliminarus) terminas –2013 m.  

Konsultacijos etape skelbiamos parengtos ir 2013-03-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-177 patvirtinta žemės sklypų Klipščių k., Klaipėdos rajone detaliojo plano  koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Taip pat konsultavimosi etape skelbiamas šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-04-22 d. iki 2013-05-20 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-05-07 d. iki 2013-05-20 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-21 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, planų organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 


2013-04-05

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Radailių k. (kad. Nr.5558/0004:153), Klaipėdos rajone detalųjį planą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Detaliojo plano tikslas - pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus. Numatoma mažaaukščių vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.

Projekto rengimo (preliminarus) terminas –2013 m.  

Konsultacijos etape skelbiamos parengtos ir 2013-03-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-196 patvirtinta žemės sklypo Kalotės k., Klaipėdos rajone detaliojo plano  koncepcija. Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti plano rengėjo UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g.2, Gargždai, LT-96130, tel (8 46) 47 20 25 el.paštas:savivaldybe@klaipedos-r.lt

Taip pat konsultavimosi etape skelbiamas šio parengto žemės sklypo Klaipėdos rajone detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas. 

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-04-22 d. iki 2013-05-20 d. imtinai plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2013-05-07 d. iki 2013-05-20 d. imtinai UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda. Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-21 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, planų organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2013-04-05

Informuojame, kad vykdant Teritorijų planavimo įstatymo ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatus, yra skelbiamas parengto žemės ūkio paskirties sklypo Klaipėdos r. sav. Saulažolių k.; kad. Nr.: 5538/0016:715, sklypo plotas - 0,4141 ha, detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Detaliojo plano tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus. Numatoma gyvenamojo namo ir jo priklausinių statyba.

Planavimo organizatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB “AA1”, Turgaus a. 27, Klaipėda, tel./faks. (8 46) 312458; el. p. info@uostamiescioprojektas.lt.

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2013 m. Kovo 28 d. sprendimu Nr. T11-221. Su parengta ir patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima susipažinti detaliojoplanorengėjo patalpose.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-04-22 iki 2013-05-20 d. imtinai plano rengėjo – UAB “AA1” patalpose, Turgaus a. 27, Klaipėdoje, informacija tel. (8 46) 312458.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-06 iki 2013-05-21 imtinai UAB “AA1” patalpose, Turgaus a. 27, Klaipėdoje. Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-22 10.00 val. Dauparų – Kvietinių seniūnijos patalpose, Žemaitės g. 10, Gargždai.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, plano rengėjui – UAB “AA1”, Turgaus a. 27, Klaipėda, tel./faks. (8 46) 312458; el. p. info@uostamiescioprojektas.lt.


2013-04-05

Informuojame, kad skelbiama parengto žemės sklypo Bruzdeilyno k., Klaipėdos r. sav. (kadastrinis Nr.5528/0004:212, sklypo plotas – 1,2 ha) detaliojo plano projekto viešumą užtikrinanti procedūra – supažindinimas su patvirtinta koncepcija (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-02-22 sprendimas Nr.T11-125), parengtais sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei rengiama vieša ekspozicija ir viešas susirinkimas.

Detaliojo plano rengimas, viešas svarstymas, derinimas ir tvirtinimas atliekamas bendraja tvarka.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detaliojo plano rengimo terminas – pradžia pradžia 2011-04-06, pabaiga 2013 m. II ketv.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-04-22 iki 2013-05-20 pas planavimo organizatorių – sklypo savininką. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-06 iki 2013-05-20 Kretingalės seniūnijos skelbimų lentoje, Klaipėdos g. 12, Kretingalė, LT-96332 Klaipėdos r.; tel.846-446431. Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-20 16 val. ten pat.

Detaliojo plano rengėjas – A. Jankuvienės IĮ; Taikos pr. 24-330 kab., Klaipėda; tel./fax(846)383391, mob.(8699)65518, el.p. aurelija@service.lt

Pasiūlymus dėl projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu nurodytu adresu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


2013-04-04

Pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas Dumpių, Rimkų, Švepelių, Jakų, Budrikų kaimuose Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos –projekto organizatorius (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, adresas internete www.lakd.lt, teirautis Perspektyvinio planavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Nijolės Bautrėnienės, tel. (8~5) 232 9662, faks. (8~5) 232 9609, el. paštas nijole.bautreniene@lakd.lt) informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui2013 m. vasario 11 d. priėmus įsakymą Nr. 1P-(1.3.)-68 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 222,52–228,92 km ruožui rekonstruoti Klaipėdos rajone) procedūros pradžios“ pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas Dumpių, Rimkų, Švepelių, Jakų, Budrikų kaimuose Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslas –žemė numatoma paimti valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 222,52–228,92 km ruožui (nuo Jakų žiedo iki Šernų sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2202 Klaipėda–Veiviržėnai–Endriejavas) rekonstruoti iš dviejų eismo juostų į keturias eismo juostas.

Planavimo darbų programa skelbiama: http://www.lakd.lt/files/skelbimai/20130403.pdf.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengėjas –uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, adresas internete www.kelprojektas.lt; faks. (8~37) 205 227, teirautis Tyrinėjimų skyriaus grupės vadovės Genovaitės Kederienės, el. p. genovaite.kederiene@kelprojektas.lt arba žemėtvarkos inžinierės Kristinos Kasiulienės, el. p. kristina.kasiuliene@kelprojektas.lt, tel. (8~37) 228109).

Pasiūlymus dėl rengiamo projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui visą projekto rengimo ir susipažinimo su juo laikotarpį. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Apie parengto projekto sprendinių viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą ir laiką nustatyta tvarka bus informuojama papildomai.


2013-04-04

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymo (1994-07-07 Nr.I-533, 2008-09-15 Nr.X-1722 redakcija) 16 str. 4 d., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (1995-12-12 Nr.I-1120, 2004-01-15 Nr.IX-1962 redakcija) 26 str. 4 d. ir atsižvelgdama į įgalioto asmens Reginos Tauragauskienės prašymą, 2012-11-19 sprendimu Nr.T11-763, nusprendžia tvirtinti Renatos Tauragauskaitės žemės sklypo (kad. Nr.5544/0006:83), esančio Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepciją.

Planavimo tikslai – pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties pakeitimas į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamų pastatų statybos, padalijant  sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimų nustatymas.

Taip pat, informuojame, kad, skelbiamas parengto žemės sklypo, kurio plotas0.2500 ha(kad. Nr. 5544/0006:83) Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perėmėjas – fizinis asmuo, jos įgaliotas asmuo - fizinis asmuo.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-04-22 iki 2013-05-20 detaliojo plano rengėjo: projektavimo firmos, UAB “Klaipėdos komprojektas” patalpose Taikos pr. 24a, Klaipėda, tel. 8 46 411601.  Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-05-07 iki 2013-05-20 tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas 2013-05-21 10 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui minėtuoju adresu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius, ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos apskrities viršininkui. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2013-04-04

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Trušelių ir Slengių k., kadastro Nr.5558/0005:1576, Nr.5558/0005:1577, Nr.5558/0005:1578, Nr.5558/0005:1590, Nr.5558/0005:1591, Nr.5558/0005:1592, Nr.5558/0005:1593 detalusis planas, turintis tikslą pakeisti galiojančio detaliojo plano (reg. Nr.003553001840) sprendinius: užstatymo tankumą ir intensyvumą, keisti sklypų ribas, nustatyti naujus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo2013m. balandžio 19 d. iki2013m. gegužės 17 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo2013m. gegužės 06 d. iki2013m. gegužės 17 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2013m. gegužės 20 d.. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-217, 2013-03-28 patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Trušelių ir Slengių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr.5558/0005:1576, Nr.5558/0005:1577, Nr.5558/0005:1578, Nr.5558/0005:1590, Nr.5558/0005:1591, Nr.5558/0005:1592, Nr.5558/0005:1593) detalaus plano koncepcija galima adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2013-04-04

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Vėžaičių sen. Macuičių ir Kalniškės k., kadastro Nr.5568/0009:492, Nr.5568/0009:88 detalusis planas, turintis tikslą pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius –fizinis asmuo. Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo2013m. balandžio 19 d. iki2013m. gegužės 17 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo2013m. gegužės 06 d. iki2013m. gegužės 17 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2013m. gegužės 20 d.. 09 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-199, 2013-03-28 patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Macuičių ir Kalniškės k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. Nr.5568/0009:492, Nr.5568/0009:88) detalaus plano koncepcija galima adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.


2013-04-04

Informuojame, kad rengiamas teritorijos, esančios Klaipėdos raj. Sendvario sen. Gindulių k., kadastro Nr.5523/0002:395, Nr.5523/0002:219 detalusis planas, turintis tikslą pakeisti pagrindinę žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.Viešas svarstymas vyks keturiais etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo. Plano rengėjas- UAB „MINVIDA“, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Su projektu galima susipažinti nuo2013m. balandžio 19 d. iki2013m. gegužės 17 d. plano rengėjo adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788.

Viešo projekto ekspozicija vyks nuo2013m. gegužės 06 d. iki2013m. gegužės 17 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas numatomas2013m. gegužės 20 d.. 10 val. ten pat.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti plano rengėjui adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788 el. pastas cminvida@yahoo.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-198, 2013-03-28 patvirtinta rengiamo žemės sklypo detaliojo plano koncepcija.

Susipažinti su patvirtinta žemės sklypo Gindulių k., Klaipėdos r. sav., (kadastrinis Nr. 5523/0002:395, Nr.5523/0002:219) detalaus plano koncepcija galima adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda. tel (8-683) 70788, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu. 


2013-04-04

Rengiamas formuojamo žemės sklypo laisvoje valstybinėje žemėje (9,0963 ha ploto), esančio Piktožių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra suformuoti sklypą (apie9,0272 ha ploto), nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitos paskirties žemė, naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

 Planavimo organizatorius – UAB „Orgstatyba“. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Su parengtu projektu, su patvirtinta detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2013-05-06 iki 2013-06-03 UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-20 iki 2013-06-03 Dovilų seniūnijos patalpose, Minijos g. 2, Dovilai.

 Viešas susirinkimas numatomas 2013-06-04 15:00 val. Dovilų seniūnijos patalpose, Minijos g. 2, Dovilai. Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


2013-04-02

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą.

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB ,,V. Paulius & Associates  Real Estate“,

Grįžgatvio g. 6, Klaipėda

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – sandėliavimo statinių statyba ir eksploatacija.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Klaipėdos r.  sav., Laistų kaime žemės sklype kad. Nr. 5544/0007:39, plotas 4,0001 ha.

4.LR Aplinkos ministerijos, Klaipėdos RAAD, 2013-03-21 priimta atrankos išvada Nr. (4)-LV4-781: UAB ,,V. Paulius & Associates  Real Estate“ planuojamai ūkinei veiklai – sandėliavimo statinių statybai ir eksploatacijai žemės sklype kad. Nr. 5544/0007:39, Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „BAU Solutions“ patalpose, 8:00 – 17:00 val., Kairių g. 1A, Klaipėda LT-95366, tel. 8-650-18181.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui 8:00 – 16:00 val. adresu Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda.

7. Su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente, adresu Birutės g. 16, Klaipėda LT-91204 ir UAB „BAU Solutions“, 8:00 – 17:00 val., Kairių g. 1A, Klaipėda LT-95366, tel. 8-650-18181.

 Skelbimas publikuojamas Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ 2013-04-03


2013-04-02

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 1,4015 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0002:865), esantis Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė

Projekto rengėjas - A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687) 56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., darbo dienomis nuo 2013-04-16 iki 2012-04-30.


2013-04-02

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija – 0,50 ha žemės sklypas (kad. Nr. 5525/0002:116), esantis Girininku k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė 

Projekto rengėjas - A. Klapatausko individuali įmonė, kodas 263549530, Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., tel. (8 687) 56 977.

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose Gargždų g 29, Vėžaičių mstl., Klaipėdos r., darbo dienomis nuo 2013-04-16 iki 2012-04-30.


2013-04-02

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planuojama teritorija – 1.0874 ha žemės ūkio paskirties žemės  sklypas (kad.Nr.5508/0001:249), esantis Pašlūžmio kaime, Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės ūkio paskirties žemės sklype (kad.Nr.5508/0001:249), esančio Pašlūžmio kaime, Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav., parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, esamos ūkininko ūkio sodybos vietos praplėtimui.

Projekto organizatorius – fizinis asmuo   Projekto rengėjas: UAB Gargždų matavimų biuras, kodas 301830799, P.Cvirkos g., 22-18, Gargždų m., tel.451401, licenzija Nr.1R-KP-137.

Su rengiamu kaimo plėtros projektu  susipažinti ir gauti informaciją  galima projekto rengėjo patalpose – UAB Gargždų matavimų biuras, P.Cvirkos 22-18, Gargždai.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-20 10:32:41
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102