2018 m. gegužės mėn. - Old.klaipedos-r.lt

2018 m. gegužės mėn.

2018-05-31

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:259; 5528/0002:260) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-05-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 5528/0002:260) Kunkių g. 40, Dargužių k., Klaipėdos r. sav. į du sklypus, pakeisti naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, kito suformuoto sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį pakeisti iš kitos paskirties į žemės ūkio. Padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 5528/0002:259) Dargužių k., Klaipėdos r. sav., į du sklypus, pakeisti vieno iš sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos. Sujungti sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:259; 5528/0002:260) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-05-25 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-622, Priedas Nr. 2


2018-05-31

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Rokų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0003:147) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. birželio 4 d. iki 2018 m. birželio 15 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2018-05-30

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Kisinių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5505/0001:271) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2018 m. birželio 14 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir klaipedos.rajonas@nzt.lt


2018-05-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2373; 5558/0005:2374) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2015-09-25  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  Nr.  AV-1960 (reg. Nr. 003553005728) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2018 m. birželio 14 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. birželio 14 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2373; 5558/0005:2374) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-05-29

 

Informuojame apie parengtą Vietinės reikšmės kelio Nr. KL1829 Maciuičiai-Ežaičiai ir Ežaičių g. Nr. KL8537 (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,2 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize (TPD Nr. S-VT-55-17-653).

Rengimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. T11-279 „Dėl pradėjimo rengti vietinės reikšmės kelio Nr. KL1829 Maciuičiai-Ežaičiai ir Ežaičių g. Nr. KL8537 (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,2 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize“.

Planavimo organizatorius ir iniciatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. (8 46) 47 30 60, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt. Informaciją apie projektą teikia: Jurgita Tamošauskienė, tel. 8 647 52102, el. paštas jurgita.tamosauskiene@klaipedos-r.lt.

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, tel. (8 5) 261 7581, faksas (8 5) 212 7941; el. paštas bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

Planavimo tikslas: užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Specialiojo plano uždaviniai: plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

Susipažinti su parengtu specialiuoju planu nuo 2018-06-06 iki 2018-06-22 galima:

  • Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, architektūros ir urbanistikos skyriaus 310 kab. (Klaipėdos g. 2, Gargždai) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45) (kontaktinis asmuo Kęstutis Vaitiekūnas 8-46 47 30 60) ir internetiniame puslapyje www.klaipeda-r.lt;
  • Plano rengėjo buveinėje (Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45);
  • LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-55-17-653);
  • Parengto specialiojo plano viešas susirinkimas įvyks Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje 2018-06-22 16:00.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-55-17-653) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefonu numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt).

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai


2018-05-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0010:264) DITUVOS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl 2009-11-25  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1343 (reg. Nr. 003552002415) patvirtinto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto pakeitimo detaliuoju planu.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.               

Planavimo iniciatorė: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. gegužės 31 d. iki 2018 m. birželio 13 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. birželio 13 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0010:264) DITUVOS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-05-29

 

INFORMACIJA APIE PARENGTO KLAIPĖDOS APSKRITIES KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS DOVILŲ SENIŪNIJOS ŠIŪPARIŲ KADASTRO VIETOVĖS DALIES ŽEMĖS KONSOLIDACIJOS PROJEKTO NR. 17KO-KL-15-1-07994-PR001 VIEŠINIMO PROCEDŪRAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ nuostatomis bei Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 98 punktu, bei valstybės įmonės Valstybės žemės fondo (toliau – Valstybės žemės fondas) direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. GĮ-227 „Dėl Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001 viešo svarstymo, tikrinimo ir derinimo procedūrų vykdymo“, informuojame apie Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001 (toliau – Projektas) sprendinių viešinimą (viešą ekspoziciją, viešą svarstymą), kuris vyks nuo 2018 m. birželio 15 d. iki 2018 m. liepos         13 d. (imtinai).

Projekto organizatorius: valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23-401, (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 30 00, el. p. konsolidacija@vzf.lt, valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyriaus projektų vadovė Reda Bankauskaitė, tel. 8 614 77 892, el. p. reda.bankauskaite@vzf.lt.

Projekto rengėjas: UAB „INVENTORA“, K. Donelaičio g. 78-10, 44254 Kaunas, tel.: 8 687 87 332, 8 686 35 657, el. p. info@inventora.lt.

Vieša ekspozicija. Projekto sprendiniai (tekstinė ir grafinė dalys) bus viešai eksponuojami nuo 2018 m. birželio 15 d. iki 2018 m. liepos 13 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dovilų seniūnijoje (Lašupio g. 1A, Dovilai, 96222 Klaipėdos r. sav.), Valstybės žemės fondo Klaipėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje, 101 kabinete (S. Šimkaus g. 19, 92124 Klaipėda) ir Valstybės žemės fondo internetiniame puslapyje adresu http://www.vzf.lt bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriuje (Klaipėdos g. 74, Gargždai 96122 Klaipėdos r. sav.) ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) adresu http://www.zpdris.lt. Paslaugos numeris sistemoje – ZKOP-32148.

Kviečiame visuomenę dalyvauti Projekto viešo svarstymo, kuris įvyks 2018 m. liepos 13 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dovilų seniūnijos salėje (Lašupio g. 1A, Dovilai 96222 Klaipėdos r. sav.), su visuomene procese ir susipažinti su parengtais Projekto sprendiniais.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus, pastabas bei pretenzijas dėl parengto Projekto galima pareikšti Projekto organizatoriui ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos raštu popierine forma, elektroniniu paštu ir (ar) per ŽPDRIS visą projekto rengimo laikotarpį iki Projekto viešo svarstymo pabaigos šiame skelbime nurodytais adresais.


2018-05-28

INFORMACIJA APIE KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO (ŽEMĖS VIDINĖS AKVATORIJOS, IŠORINIO REIDO IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS) BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ VIEŠINIMĄ

Vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 720 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano rengimo“ ir 2014 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-341 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) ypatingos valstybinės svarbos ir „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies ypatingos valstybinės svarbos projektų vykdymo“ (toliau – Įsakymas), rengiamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas (toliau – Bendrasis planas).

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, tinklalapis sumin.lrv.lt). Rengti Bendrąjį planą Įsakymo 4 p. pavesta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai (J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda, tel. (8 46) 499 600, el. p. info@port.lt, tinklalapis www.portofklaipeda.lt).

Plano rengėjas – jungtinės veiklos pagrindu veikiantis konsorciumas, kurį sudaro UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Urbanistika“ ir UAB „Kelprojektas“. Konsorciumo atsakingas partneris – UAB „Sweco Lietuva“ (V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, tinklalapis www.sweco.lt.).

Planavimo programa – 2014 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-370-(E) patvirtinta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano planavimo darbų programa. Teritorijų planavimo lygmuo pagal projekto turinį – vietovės, bendrojo plano rengimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Planavimo tikslai:

- sukurti uosto plėtros viziją, atitinkančią Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“;

- įvertinti esamas ir perspektyvines uosto veiklos kryptis, kompleksiškai suplanuoti uosto teritorijos plėtrą ir nustatyti teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas;

- suformuoti darnią ir tvarią uosto bei miesto plėtros poreikius tenkinančią aplinką, užtikrinančią nuolatinę ir darnią teritorijos plėtrą, įvertinus uosto ir miesto raidą, kultūros paveldo, gamtos bei kraštovaizdžio vertybių apsaugą ir racionalų naudojimą, kuriuo pasiekiamas norimas pozityvus rezultatas – didėjantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir Klaipėdos miesto konkurencingumas, sudarytos sąlygos uosto įmonių veiklos plėtrai, investicijoms, keleivių bei krovinių srautams pritraukti;

- suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo planuojamoje teritorijoje sąlygų;

- numatyti uosto plėtrai reikalingas rezervines teritorijas žemyninėje dalyje ir vandenyje.

Su parengtais Bendrojo plano konkretizuotais sprendiniais susipažinti galima nuo 2018 m. birželio 4 d. iki rugpjūčio 6 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos I aukšto patalpose (apsaugos poste), J. Janonio g. 24, Klaipėdoje, ir tinklalapyje http://www.portofklaipeda.lt/klaipedos-uosto-bendrasis-planas.  

Bendrojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2018 m. birželio 4 d. iki rugpjūčio 6 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos I aukšte, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje.

Baigiamasis susirinkimas – konferencija įvyks 2018 m. rugpjūčio 6 d. 13 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos II a. susirinkimų salėje, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais teikiami raštu visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo – konferencijos pabaigos.


2018-05-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad.Nr.5523/0002:1020; 1021) Gindulių k., Sendvario sen. Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2014-04-29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  Nr.AV-976 (reg.Nr.003552005231) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypaI (kad. Nr.5523/0002:1020; Nr.5523/0002:1021) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: Projekto vadovas V. Češulis, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2016-08-31 d. Nr. AV- 1824.

Planavimo tikslai: nekeičiant  žemės naudojimo paskirties, pakeisti sklypų (kad. Nr.5523/0002:1020; Nr.5523/0002:1021) ribas, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-05-29 d. iki 2018-06-12 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – projekto vadovo V. Češulio, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: cminvida@yahoo.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-107.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-06-12 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-05-25

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:318; 712) Zeigių k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav. detalųjį planą, numatantis keisti galiojančio detaliojo plano, 2006-06-29d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-201 (reg.Nr.003552000920) sprendinius: sklypui kad. Nr.5528/0001:318 pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, sujungti su sklypu kad.Nr.5528/0001:712. Apjungtą sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus. Daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daliai atskirųjų želdynų teritorijos. Taip pat suformuoti sklypą/(-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Esant būtinumui suformuoti sklypą/-us konservacinės paskirties žemei. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda tel.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Su kečiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-05-28 iki 2018-06-08 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas tel. 8 46 463070 ir detaliojo plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. 868669258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos numeris TPD Nr. K-VT-55-16-433.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2018-06-04 iki 2018-06-08 d. UAB „Project 28“ patalpose bei Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r.. www.tpdris.lt, paslaugos numeris TPD Nr. K-VT-55-16-433.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui.

Viešas susirinkimas numatomas 2018-06-11 d. 13 val. Klaipėdos rajono savivaldybės pastate, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1-ojo aukšto vestibiulyje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.


2018-05-24

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:572; 5535/0004:743; 5535/0004:771; 5535/0004:744; 5535/0004:773; 5535/0004:752; 5535/0004:772; 5535/0004:763; 5535/0004:764) STANČIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-05-16

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo kad. Nr. 5535/0004:572 naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę. Sujungti detaliuoju planu reg. Nr. 003553001697 suformuotus žemės sklypus Nr. 3, 4, 5, 6, 41, 44, 45 ir besiribojantį sklypą kad. Nr. 5535/0004:572. Padalinti į sklypus. Naujai suformuotiems žemės sklypams nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Pakeisti detaliuoju planu reg. Nr. 003553001697 suformuoto žemės sklypo Nr.46 ribas, nustatyti žemės paskirtį – konservacinės paskirties žemė, naudojimo būdą – kultūros paveldo objektų žemės sklypai. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-16 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:572; 5535/0004:743; 5535/0004:771; 5535/0004:744; 5535/0004:773; 5535/0004:752; 5535/0004:772; 5535/0004:763; 5535/0004:764) STANČIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1 

2. 2018-05-21 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-581, Priedas Nr. 2


2018-05-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0009:194) SUDMANTŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-05-18

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties, pakeisti žemės naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (esant poreikiui padalinant į sklypus), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus)

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-18 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0009:194) SUDMANTŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-05-21 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-582, Priedas Nr. 2


2018-05-23

Žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0009:215) Pienžolių g. 11, Klausmylių v.s., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas numatantis koreguoti (reg. Nr. 0035530001294) patvirtinto detalaus plano sprendinius 

Planuojama teritorija:  Žemės sklypas (kad. Nr. 5523/0009:215) Pienžolių g. 11, Klausmylių v.s., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius:fiziniai asmenys

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 28 d.Nr. AV-394 įsakymas „Dėl detaliojo plano rengiomo“, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2018 kovo 26  Nr. AS-655.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pertvarkyti žemės sklypą (padalinti žemės sklypą į du atskirus žemės sklypus), nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties, suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-05-31 iki 2018-06-14 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipedos_r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-18-176) ir plano rengėjo patalpose, Rimkų g. 31-2, bei Šilutės pl. 2 – 502 UAB „Planvesta“ patalpose, Klaipėdoje, informacija tel. Tel. 861521741.  uabges@gmail.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-06-14), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-18-176).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2018-05-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPO TAIKOS G. 9, GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2011-12-22  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-849 (reg. Nr. 003553004163) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatorius: UAB „Gargždų būstas“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. gegužės 24 d. iki 2018 m. birželio 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. birželio 6 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO TAIKOS G. 9, GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-05-22

Informuojame, jog vadovaujantis „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai“ 35 punktu, tikslinamas viešo svarstymo  laikas. Visuomenės informavimas pradėtas 2018 m. gegužės 3 d.

Viešas susirinkimas numatomas 2018-06-04 d. 17.15 val. Susirinkimo vieta nekeičiama.

Visuomenės informavimo ir viešo svarstymo tikslas informuoti apie parengtą UAB „Jozita“ žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:527; kad. Nr. 5558/0007:529) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį keisti 2002-02-28 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 18 posėdžio sprendimu Nr. 57 (reg. Nr. 0003553000280) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija – žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0007:527; kad. Nr. 5558/0007:529) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel (8 46) 47 20 25, el.paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „Jozita“, Pietinio Kelio g. 9, Šolių k., LT-75115 Šilalės r., tel. +370 449 75005, el. p. info@jozita.lt.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. +370 673 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-09 įsakymas Nr. AV-2352 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:527; 5558/0007:529) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5558/0007:529) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, suformuoti naują žemės sklypą laisvoje valstybinėje žemėje, įsiterpusį tarp privačių žemės sklypų kad. Nr. 5558/0007:529 ir kad. Nr. 5558/0007:527 ir nustatyti kitą paskirtį, naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorijos, sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5558/0007:529, kad. Nr. 5558/0007:527) ir naujai suformuotą žemės sklypą. Sklypui nustatyti naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorijos. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatyti inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2018-05-10 d. iki 2018-05-23 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, Sendvario seniūnijos patalpose, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-55-16-453.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2018-05-14 iki 2018-05-23 d. T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., Sendvario seniūnijos patalpose, Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui, ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Viešas susirinkimas numatomas 2018-06-04 d. 17.15 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.


2018-05-21

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Judrėnų seniūnijoje, Mataičių kaime, Šalpės g. 5,  žemės sklype (kadastro Nr. 5533/0001:334) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. gegužės 22 d. iki 2018 m. birželio 4 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 511, bei pateikti pasiūlymus elektroniniu paštu klaipedos.rajonas@nzt.lt


2018-05-21

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Endriejavo seniūnijoje, Žemgulių kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5518/0001:172) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. gegužės 22 d. iki 2018 m. birželio 4 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas


2018-05-17

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje parengtas sprendimo projektas „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano keitimo“.

Specialiojo plano tikslas: – užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijos dalyje, nustatyti plėtros kryptis; modernizuoti inžinerinės infrastruktūros tinklą, užtikrinti inžinerinės infrastruktūros plėtrą planuojamoje teritorijoje, numatyti energijos išteklių ir energijos prieinamumą ir pakankamumą vartotojams.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. gegužės 17 d. iki 2018 m. gegužės 30 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 306 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. gegužės 30 d.

Priedas. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sprendimo projektas.


2018-05-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:31) GLAUDĖNŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-04-31

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į atskirus sklypus, daliai sklypų pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-31 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:31) GLAUDĖNŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-05-04 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-549, Priedas Nr. 2


2018-05-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:143) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2018-04-30

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-30 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:143) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. 2018-05-08 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-554, Priedas Nr. 2


2018-05-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:113; 5558/0014:341; 5558/0014:340; 5558/0014:339; 5558/0014:338; 5558/0014:337) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 1999-06-24  Klaipėdos rajono savivaldybės 3 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr.  213 (reg. Nr. 003553000124) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                

Planavimo iniciatoriai: fizinis asmuo ir UAB „P. C. ŽEMAITIJA“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. gegužės 17 d. iki 2018 m. gegužės 30 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. gegužės 30 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0014:113; 5558/0014:341; 5558/0014:340; 5558/0014:339; 5558/0014:338; 5558/0014:337) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-05-14

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:459; 5520/0001:461) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2010-03-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-220 (reg. Nr. 003553002687), koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.             

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. gegužės 16 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. gegužės 31 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:459; 5520/0001:461) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, priedas Nr. 1


2018-05-14

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr.5544/0007:26), Dumpių k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5544/0007:26), Dumpių k, Klaipėdos r.. 

Planavimo  tikslai: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.   

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2018 m. gegužės 15 d. iki 2018 m. gegužės 28 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda. tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2018-05-28 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-47439.


2018-05-11

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr.5518/0004:366 Kapstatų k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5518/0004:366) Kapstatų k, Klaipėdos r..

Planavimo  tikslai: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.    

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2018 m. gegužės 11 d. iki 2018 m. gegužės 24 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2018-05-25 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-47313.


2018-05-11

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr.5538/0011:84 Žvirblių k., Klaipėdos rajone plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5538/0011:84) Žvirblių k, Klaipėdos r..

Planavimo  tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną..    

Projekto organizatorius: fizinis asmuo

Projekto  rengėjas:  UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1 LT92237, Klaipėda, el. paštas: projektavimas28@gmail.com, tel. 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2018 m. gegužės 11 d. iki 2018 m. gegužės 25 d., imtinai, projekto rengėjo patalpose - I. Kanto g.36-1 LT92237, Klaipėda., tel.: 8 686 69258. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu, planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2018-05-25 (imtinai), I. Kanto g.36-1, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 686 69258. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/ KPZP-23795.


2018-05-09

Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:907 Venckų k.v.), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drukių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Rengėjas:  UAB „Inžinerija LT“, Universiteto al. 19 (4-as aušktas), Klaipėda, tel. 867020356, el. paštas: voldemaras@inzinerijalt.lt.

Kontaktiniai duomenys pasiteiravimui, pastabų pateikimui: tel. Nr. 8 683 80514, el. p.: ausros27@gmail.com.

Susipažinti su parengtu projektu, teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto rengėjui nuo 2018-05-10 iki 2018-05-23.

Viešas projekto svarstymas numatomas 2018-05-24, 10.00 val., projekto rengėjo patalpose, adresu Universiteto al. 19 (4-as aušktas).


2018-05-09

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0002:5; 5530/0002:4; 5530/0002:9; 5530/0002:7; 5530/0002:8; 5530/0002:116; 5530/0002:12; 5530/0002:11; 5530/0002:112;) Dirvupių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-03 įsakymas Nr. AV-697 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0002:5; 5530/0002:4; 5530/0002:9; 5530/0002:7; 5530/0002:8; 5530/0002:116; 5530/0002:12; 5530/0002:11; 5530/0002:112;) Dirvupių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ bei Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 4 d. patvirtinta planavimo darbų programa.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguoti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-12-24 sprendimu Nr. T11-585 patvirtintą žemės sklypų Dirvupių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., kadastriniai Nr. 5530/0002:5, 5530/0002:4, 5530/0002:9, 5530/0002:7, 5530/0002:8, 5530/0002:116, 5530/0002:12, 5530/0002:11, 5530/0002:112 detalųjį planą, keisti sklypų ribas sujungiant ir padalijant sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti žemės naudojimo būdus - komercinės paskirties objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimas – pagal atrankos išvadas.

Detaliojo planavimo organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, tel. (8 46) 47 20 25.

Detaliojo planavimo iniciatorius - UAB Klaipėdos aerouostas, atstovaujama direktoriaus Mariaus Adomaičio, Dirvupių km., 92498 Klaipėdos r., tel. (8 612) 22859, marius.adomaitis@vmg.lt.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, 93224 Klaipėda, tel. (8 46) 400936, el. p. info@neoforma.lt

Detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros vyks supaprastinta tvarka.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano rengimo laiką iki sprendinių susipažinimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-05-09

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Šlapšilės kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0003:775) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. gegužės 10 d. iki 2018 m. gegužės 23 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2018-05-09

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Kiškėnų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5544/0002:66) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2018 m. gegužės 10 d. iki 2018 m. gegužės 23 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 511, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu    klaipedos.rajonas@nzt.lt


2018-05-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:234) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2002-07-25  Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 22 posėdžio sprendimu Nr.  153 (reg. Nr. 003553000317) koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. gegužės 10 d. iki 2018 m. gegužės 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. gegužės 23 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:234) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-05-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:695; 5558/0013:924) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2004-04-29  Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu Nr. T11-122 (reg. Nr. 003553000501) ir detaliojo plano, patvirtinto 2013-06-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu T11-404 (reg. Nr. 003553004892) keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                 

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. gegužės 10 d. iki 2018 m. gegužės 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. gegužės 23 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:695; 5558/0013:924) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-05-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0005:616; 5544/0005:608; 5544/0005:564; 5544/0005:560; 5544/0005:537; 5544/0005:421; 5544/0005:1248; 5544/0005:1247; 5544/0005:1246; 5544/0005:1244; 5544/0005:1243; 5544/0005:1249; 5544/0005:1245; 5544/0005:603) KALVIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO 

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2013-01-31  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.  T11-51 (reg. Nr. 003553004713) ir kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, patvirtino 2011-03-07 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 12VĮ-(14.12.2)-489 (reg. Nr. 003553003187) keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.            

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. gegužės 10 d. iki 2018 m. gegužės 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. gegužės 23 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0005:616; 5544/0005:608; 5544/0005:564; 5544/0005:560; 5544/0005:537; 5544/0005:421; 5544/0005:1248; 5544/0005:1247; 5544/0005:1246; 5544/0005:1244; 5544/0005:1243; 5544/0005:1249; 5544/0005:1245; 5544/0005:603) KALVIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2018-05-07

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k., Tuopų g. 15(kad. Nr. 5558/0007:1369) detaliojo plano, numatančio koreguoti 2014-12-19 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2981 (reg. Nr. 003553005565) patvirtinto detaliojo plano sprendinius, viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Inžinerija LT“, Universiteto al. 19 (4-as aušktas), Klaipėda, tel. 867020356, el. paštas: voldemaras@inzinerijalt.lt.

Projekto vadovas – architektas Remigijus Petrauskas (A 329).

Planavimo pagrindas:Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-03 įsakymas Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1369) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo, Nr. AV-9.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti sklypą kad. Nr. 5558/0007:1369 į tris sklypus, dviem sklypams nekeičiant naudojimo būdo, o vienam naujai suformuotam žemės sklypui naudojimo būdą pakeičiant į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su projektu susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus galima teritorijų planavimo dokumento organizatoriui nuo 2018-05-08 iki 2018-05-21 imtinai. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2018-05-15 iki 2018-05-21 imtinai teritorijų planavimo dokumento organizatoriaus patalpose. Viešas svarstymas vyks 2018 m. gegužės 22 d., 9.30 val. teritorijų planavimo dokumento organizatoriaus patalpose. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT- 92117, Klaipėda, tel. 312 399.


2018-05-07

Informuojame apie parengtą UAB „Jozita“ žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:527; kad. Nr. 5558/0007:529) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį keisti 2002-02-28 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 18 posėdžio sprendimu Nr. 57 (reg. Nr. 0003553000280) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija – žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0007:527; kad. Nr. 5558/0007:529) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel (8 46) 47 20 25, el.paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „Jozita“, Pietinio Kelio g. 9, Šolių k., LT-75115 Šilalės r., tel. +370 449 75005, el. p. info@jozita.lt.

Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. +370 673 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-09 įsakymas Nr. AV-2352 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:527; 5558/0007:529) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5558/0007:529) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, suformuoti naują žemės sklypą laisvoje valstybinėje žemėje, įsiterpusį tarp privačių žemės sklypų kad. Nr. 5558/0007:529 ir kad. Nr. 5558/0007:527 ir nustatyti kitą paskirtį, naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorijos, sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5558/0007:529, kad. Nr. 5558/0007:527) ir naujai suformuotą žemės sklypą. Sklypui nustatyti naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorijos. Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirteis žemės sklypą, kuriam būtų nustatyti inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas. Nustatyti teritorijos tvarkymo irnaudojimo režimo reikalavimus.

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2018-05-10 d. iki 2018-05-23 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com, Sendvario seniūnijos patalpose, bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-55-16-453.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2018-05-14 iki 2018-05-23 d. T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r., Sendvario seniūnijos patalpose, Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui, ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Viešas susirinkimas numatomas 2018-05-24 d. 17.15 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.


2018-05-03

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB „Mivega“ žemės sklypų (kad.Nr.5558/0006:427; kad.Nr.5558/0006:428; kad.Nr.5558/0006:429)  k, Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-627 (reg. Nr. 003553001919) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad.Nr.5558/0006:427; kad.Nr.5558/0006:428; kad.Nr.5558/0006:429) Trušelių k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Mivega“.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-01-03 d. Nr. AV- 10.

Planavimo tikslai: Sklypams kad. Nr. 5558/0006:487; 5558/0006:486 pakeisti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg.Nr.003553001918).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-05-03 d. iki 2018-05-16 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-22.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-05-16 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-05-03

Informuojame visuomenę apie parengtą UAB „Mivega“ žemės sklypų (kad.Nr.5558/0006:486; kad.Nr.5558/0006:487) Trušelių k, Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-626 (reg. Nr. 003553001918)patvirtinto detaliojo plano sprendinius (korektūra).

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad.Nr.5558/0006:486; kad.Nr.5558/0006:487) Trušelių k., Klaipėdos r..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Mivega“.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, I. Kanto g.36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2018-01-03 d. Nr. AV- 11.

Planavimo tikslai: Sklypams kad. Nr. 5558/0006:487; 5558/0006:486 pakeisti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus (reg.Nr.003553001918).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-05-03 d. iki 2018-05-16 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project 28“, I. Kanto g. 36-1, Klaipėda, tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-55-18-24.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2018-05-16 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2018-05-02

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:259; 5528/0002:260) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano, patvirtinto 2001-09-06 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 14 posėdžio sprendimu Nr. 293  (reg. Nr. 003553000242) keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys, UAB „HORSEMARKET“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. gegužės 4 d. iki 2018 m. gegužės 17 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. gegužės 17 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0002:259; 5528/0002:260) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k., Tuopų g. 15(kad. Nr. 5558/0007:1369) detaliojo plano, numatančio koreguoti 2014-12-19 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2981 (reg. Nr. 003553005565) patvirtinto detaliojo plano sprendinius, viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE
Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-02 13:43:55
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102